AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • a
 • Aktivna vremenska razgraničenja
  Aktivna vremenska ograničenja jesu troškovi plaćeni u određenome obračunskom razdoblju za koje će se ekonomske koristi ostvarivati u budućim obračunskim razdobljima ili prihodima za koje su ispunjeni uvjeti priznavanja ekonomskih koristi kao što su prava na državne potpore i subvencije. Read More
 • Altman Z-score
  Model u kojemu počinje primjena multivarijatnog pristupa za izračunavanje rizičnosti poslovanja poduzeća, koristi multivarijatni pristup koji uključuje omjerne i kategorijalne vrijednosti koje se kombiniraju kako bi se dobila mjera, nazvana skor kreditnog rizika, koja najbolje diskriminira između poduzeća koja su neuspješna i onih koja su uspješna. Očekuje se da će neuspješna poduzeća imati kretanje financijskih omjera drugačije no što to imaju financijski zdrava poduzeća. Read More
 • b
 • Bilješke uz financijske izvještaje
  Pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih položaja u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka. Bilješke se izrađuju na temelju sastavljenih izvještaja (GFI-POD ili drugi), a sastoje se od tri dijela: osnovni podaci o društvu puni naziv društva, adresa, djelatnost, ime odgovorne osobe i ostali detalji vezani za društvo značajne računovodstvene politike računovodstvene politike su metode, načela, postupci na temelju zakona i(...) Read More
 • Bruto dobit
  Iznos novca koji je preostao nakon odbitka svih troškova proizvodnje od prihoda. Jedna od važnosti bruto dobiti je pokazati kako je organizacija učinkovita u proizvodnim i cjenovnim aktivnostima. Read More
 • Bruto marža
  Bruto marža je izravna dobit koju poduzeće ostvaruje za dobro ili uslugu, odnosno razlika između prodajne cijene (bez poreza na dodanu vrijednost) proizvoda i njegovih troškova proizvodnje. Zbog toga je poznata i kao profitna marža. Najčešći je izračun kao postotak prodaje. Read More
 • Bruto vs neto
  Bruto se odnosi na cjelinu nečega, dok se neto odnosi na dio cjeline koji slijedi nakon neke vrste odbitka, npr. neto prihod za tvrtku je prihod ostvaren nakon što se od bruto prihoda oduzmu svi troškovi, režijski troškovi, porezi, bruto plaća je iznos od kojeg se obračunavaju doprinosi i porez, a neto plaća je iznos plaće koji se isplaćuje. Read More
 • c
 • Ciklus konverzije novca
  Ciklus konverzije novca je izračun novčanog toka koji pokušava mjeriti vrijeme koje je društvu potrebno za pretvaranje svojih ulaganja u zalihe i ostale ulazne resurse u gotovinu. Ciklus konverzije novca mjeri koliko je dugo novac vezan u zalihama prije prodaje zaliha i naplate potraživanja od kupaca. Ciklus konverzije gotovine ima tri različita dijela. Prvi dio ciklusa predstavlja trenutnu razinu zaliha i vrijeme potrebno društvu da proda zalihe. Drugi dio ciklusa obuhvaća trenutnu(...) Read More
 • d
 • Dani naplate potraživanja
  Predstavlja prosječan broj dana potreban za naplatu prihoda od prodaje proizvoda/usluga društva. Read More
 • Dani obrtaja zaliha
  Pokazuje koliko je dana potrebno da se proda prosječna vrijednost ukupnih zaliha, tj. da se zalihe pretvore u prihode. Read More
 • Dani plaćanja dobavljačima
  Financijski pokazatelj dani plaćanja dobavljačima izražava vrijeme u danima koje je potrebno društvu da podmiri svoje obveze prema dobavljačima. Obično se ovaj pokazatelj mjeri na tromjesečnoj ili godišnjoj razini kako bi procijenila kvaliteta upravljanja novčanim tijekovima društva. Društva koja imaju veće dane plaćanja dobavljačima imaju pristup gotovini na duže razdoblje i mogu učiniti više stvari s tom gotovinom tijekom razdoblja. Primjerice društvo nabavlja sirovine, materijal(...) Read More
 • Defenzivno razdoblje
  Financijski pokazatelj koja pokazuje broj dana koje društvo može poslovati bez potrebe za pristupom dugotrajnoj imovini, odnosno oslanjajući se samo na likvidnu imovinu za financiranje poslovanja. Read More
 • Dobit tekućeg razdoblja
  Razlika između prihoda i rashoda u određenom razdoblju, tj. dobit je ostvarena ako je prihod veći od troškova. Nakon obračuna poreza na dobit dobije se neto dobit i to je finalni iznos sredstava koji ostaje nakon podmirivanja svih obveza prema državi. Read More
 • Dug / Imovina
  Omjer dugoročnog duga prema imovini je omjer solventnosti ili pokrića koji izračunava financijsku polugu društva uspoređujući ukupni dug prema imovini. On mjeri postotak  imovine koju bi društvo moralo likvidirati da bi otplatilo dugoročni dug. Read More
 • Dug / Kapital
  Omjer duga i imovine je omjer poluge koji mjeri iznos ukupne imovine koju financiraju vjerovnici umjesto ulagača. On pokazuje koji se postotak sredstava financira zaduživanjem u usporedbi s postotkom sredstava koje financiraju investitori. Read More
 • Dugoročni dug / imovina
  Omjer dugoročnog duga prema imovini je omjer solventnosti ili pokrića koji izračunava financijsku polugu društva uspoređujući ukupni dug prema imovini. Drugim riječima, on mjeri postotak  imovine koju bi društvo moralo likvidirati da bi otplatilo dugoročni dug. Društvo u svojoj bilanci ima dvije vrste obveza: kratkoročne (dospijeće do godine dana) i dugoročne (dospijeće duže od godine dana). Omjer dugoročnog duga prema imovini je pokazatelj koji uspoređuje iznos duga s vrijednošću(...) Read More
 • Dugotrajna imovina
  Dugotrajna imovina – svaki oblik imovine koji će se upotrebljavati u procesu proizvodnje u vremenskom razdoblju dužem od jedne godine. U aktivi bilance stavka dugotrajne imovine se dijeli na: nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i dugoročna potraživanja (ona potraživanja koja imaju rok naplate veći od jedne godine). Read More
 • DuPont analiza
  Financijski pokazatelj koja pokazuje broj dana koje društvo može poslovati bez potrebe za pristupom dugotrajnoj imovini, odnosno oslanjajući se samo na likvidnu imovinu za financiranje poslovanja. Read More
 • e
 • EBITDA
  EBITDA je financijski izračun koji mjeri profitabilnost društva prije odbitaka koji se često smatraju nevažnim u donošenju poslovnih odluka. Drugim riječima to je neto dobit društva s određenim troškovima kao što su amortizacija, porezi i kamate. Investitori i vjerovnici često koriste pokazatelj EBITDA kao omjer pokrića za usporedbu velikih društava koji imaju značajne iznose duga ili velika ulaganja u dugotrajnu imovinu jer ovo mjerenje isključuje računovodstvene učinke neoperativnih(...) Read More
 • Elementi računa
  Obavezni elementi računa su: Podaci o izdavatelju – naziv, adresa, mjesto, OIB i IBAN Podaci o primatelju (kupcu/korisniku) – naziv, adresa i OIB Oznaka broja računa sukladno internom aktu – u formatu broj/poslovni prostor/naplatni uređaj (npr. 10/02/01) Datum i vrijeme izdavanja Datum dospijeća (ili rok plaćanja) Proizvodi i/ili usluge – naziv, cijena i količine Ukupni iznosi – bez poreza, iznosi poreza po stopama (sa prikazom osnovica) i ukupno sa porezima – za(...) Read More
 • EVA
  EVA (eng. Economic Value Added) - mjera financijske uspješnosti društva koja se temelji na preostalom bogatstvu izračunatom oduzimanjem troška kapitala od operativne dobiti, prilagođene za poreze na gotovinskoj osnovi. EVA se također može nazvati ekonomskom dobiti, jer pokušava uhvatiti stvarnu ekonomsku dobit tvrtke. Viši EVA pokazatelj ukazuje na veću razini korištenja resursa Društva. Read More
 • f
 • Financijska imovina
  U skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja (dalje: HSFI) obuhvaća: udjele i dionice ovisnih trgovačkih društava, zajmove povezanim poduzetnicima, ulaganja u društva povezana sudjelujućim interesima osim ulaganja u ovisna trgovačka društva, ulaganja u vrijednosne papire, dani zajmovi i depoziti te ostalu financijsku imovinu. Read More
 • Financijska izvješća
  Financijski izvještaji pripremaju se i izdaju od strane menadžmenta društva kako bi ulagačima i vjerovnicima omogućili dodatne informacije o uspješnosti i financijskom položaju društva. Temeljni financijski izvještaji su: Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o promjenama kapitala Izvještaj o novčanim tokovima Navedeni izvještaji su osmišljeni i namijenjeni za zajedničko čitanje i upotrebu. Budući da svaki od njih daje samo podatke o određenim aspektima financijskog(...) Read More
 • Financijske računovodstvene osnove
  Financijski dug -onaj koji ima izričitu cijenu, poput one ugovorene s financijskim subjektima ili onaj koji izdaje tvrtka na financijskim tržištima. Financijski omjer - pomaže u usmjeravanju pozornosti na bitna područja i sumira informacije na razumljiv način. Pomaže u identificiranju trendova u financijskom poslovanju i odnosa u različitim stavkama financijskih izvještaja. Financijsko računovodstvo - knjigovodstvo financijskih transakcija klasificiranjem, analizom, sažimanjem i(...) Read More
 • Financijski dug
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Financijski omjer
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Financijsko računovodstvo
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • g
 • Glavna knjiga
  Glavna knjiga ili računovodstvena knjiga je zabilješka ili dokument koji sadrži sažetke konta koje koristi društvo. Drugim riječima, glavna knjiga je zabilješka u kojoj se bilježe detalji svih poslovnih konta i aktivnost konta tijekom perioda. Na konto možete gledati kao na bilježnicu punu poslovnih transakcija iz specifičnih konta, dakle bilježnica novca sadrži bilješke vezane za poslovne transakcije u kojima je uključen novac. Glavna knjiga se može smatrati mapom koja sadrži sve(...) Read More
 • Goodwill/imovina
  Goodwill/imovina – označava veću vrijednost poduzeća koje ono ima radi svojeg ugleda, položaja na tržištu, organizacije, kvalitete zaposlenog osoblja i sličnih čimbenika koji se teško mogu mjeriti. Isti predstavlja vrijednost neodvojivu od poduzeća i ne može se samostalno kupovati niti prodavati. Vrijednost goodwilla ostvaruje se prodajom kompletnog poduzeća po cijeni koja je veća od vrijednosti njegove imovine. Read More
 • i
 • Imovina
  Upravljanje poslovnim sredstvima nedvojbeno je jedan od najvažnijih poslova upravljanja društva. Kao takav, računovodstvo tih sredstava od presudne je važnosti za poslovni uspjeh. Imovina je nešto što ima ekonomsku vrijednost i koju organizacija drži za dobrobit u sadašnjosti i budućnosti. Imovina se široko razvrstava u dvije kategorije temeljem vremenskog razdoblja unutar kojeg se očekuje da će se pretvoriti u gotovinu ili koristiti u poslovanju. Kratkotrajna imovina Ti se resursi(...) Read More
 • Imovina
  Upravljanje poslovnim sredstvima nedvojbeno je jedan od najvažnijih poslova upravljanja društva. Kao takav, računovodstvo tih sredstava od presudne je važnosti za poslovni uspjeh. Imovina je nešto što ima ekonomsku vrijednost i koju organizacija drži za dobrobit u sadašnjosti i budućnosti. Imovina se široko razvrstava u dvije kategorije temeljem vremenskog razdoblja unutar kojeg se očekuje da će se pretvoriti u gotovinu ili koristiti u poslovanju. Kratkotrajna imovina Ti se resursi(...) Read More
 • Imovina / Kapital
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Interna stopa povrata
  Interna stopa povrata (IRR) najmanja je diskontna stopa koju vodstvo koristi kako bi identificiralo koja će kapitalna ulaganja ili budući projekti donijeti prihvatljiv povrat te posljedično u koji projekt treba uložiti sredstva. IRR za pojedini projekt je stopa koja izjednačava neto sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova projekta na nulu. Drugim riječima, ako bismo izračunali sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova iz potencijalnog projekta koristeći internu stopu kao diskontnu(...) Read More
 • Isplata dividende
  Nakon što je poduzeće pokrilo sve svoje gubitke iz ranijih godina i kada je unijelo dio dobiti u zakonske rezerve i u rezerve iz dobiti ako je tako predviđeno statutom društva, tada ono može isplatiti članovima društva odnosno dioničarima dividende. Za isplatu dividendi potrebna je odluka skupštine, a ona se isplaćuje iz dobiti ostvarene u posljednjoj godini ili zadržane dobiti iz prethodne godine. Isplata dividendi podliježe oporezivanju ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim(...) Read More
 • Izjava o vlasničkom kapitalu dioničara
  Izvještaj o dioničkom kapitalu, koji se često naziva izvještaj o promjenama u kapitalu, jedan je od četiri financijska izvještaja opće namjene i drugi je financijski izvještaj pripremljen u obračunskom ciklusu. Ova izjava prikazuje kako se kapital mijenja od početka obračunskog razdoblja do kraja. Izjava o dioničkom kapitalu prikazuje sve račune kapitala koji utječu na završni saldo kapitala, uključujući obične dionice, neto dobit, uplaćeni kapital i dividende. Ovaj dubinski pogled na(...) Read More
 • Izvanredne stavke
  Izvanredne stavke su prihodi i rashodi uključeni u račun dobiti i gubitka koji se posljedica neuobičajenih i rijetkih događaja. Izvanredne stavke su rezultat netipičnih i nepredviđenih događaja i obično se detaljnije objašnjavaju u bilješkama uz financijske izvještaje. Društva su do 2015. godine prikazivala izvanrednu stavku odvojeno od svoje operativne dobiti jer su se obično bilježile kao jednokratni prihod ili rashod i nije se očekivalo da će se ponoviti u budućnosti. Izvanredne stavke(...) Read More
 • Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
  Bilanca je financijsko izvješće koje prikazuje  imovinu, obveze i kapitala dioničara društva na određeni dan i pruža osnovu za izračunavanje stope prinosa i procjenu strukture kapitala . To je financijsko izvješće koje pruža kratak prikaz imovine koju društvo posjeduje i izvore financiranja te imovine. Za provođenje financijske analize i izračun financijskih pokazatelja koristi se zajedno s drugim važnim financijskim izvještajima kao što račun dobiti i gubitka te izvještaj  o novčanim(...) Read More
 • Izvještaj o novčanim tokovima
  Izvještaj o novčanim tokovima u sažetom obliku prikazuje kako promjene u bilanci utječu na zalihe novca tijekom obračunskog perioda. Ono također uspoređuje početno i konačno stanje novca u promatranom razdoblju. Izvještaj pokazuje investitorima i kreditorima kakve transakcije utječu na konto novca i koristi li društvo raspoloživi novac na učinkovit način. Ovo je posebno važno jer investitori žele biti upoznati s financijskim stanjem društva dok kreditori žele znati je li društvo(...) Read More
 • Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
  Izvještaj o novčanim tokovima, predstavljeno direktnom metodom lako je čitljivo, jer popisuje sve velike primitke i izdatke novca tijekom promatranog razdoblja poredanih po izvoru. Drugim riječima, prikazuje odakle su došli novci, obično klijenata, i na što su potrošeni novci, obično zaposlenike. Nakon popisivanja svih izvora, ukupni izdatci se oduzimaju od ukupnih primitaka da bi izračunali ukupni neto novčani tok od poslovnih aktivnosti. Nakon toga se pridodaju investicijske i(...) Read More
 • Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
  Izvještaj o novčanim tokovima pripremljen indirektnom metodom prilagođava neto dobit  za promjene u bilanci, kako bi se izračunao novčani tok od poslovnih aktivnosti. Drugim riječima, promjene u imovini i obvezama koje utječu na promjenu novca kroz godinu se dodaje ili oduzima od neto profita na kraju razdoblja kako bi izračunali poslovni novčani tok. Jedina razlika između direktne i indirektne metode jesu poslovne aktivnosti. Direktna metoda prikazuje sve primitke i izdatke novca od(...) Read More
 • Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
  Ostala sveobuhvatna dobit može se promatrati kao ekspanzivniji prikaz neto dobiti. U prošlosti su promjene dobiti društva za koje se smatralo da nisu izvan njegovih temeljnih aktivnosti ili prekomjerno nestabilne mogle teći u kapital dioničara. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti daje važne detalje o tim podacima. Još u lipnju 1997. FASB je izdao FAS130 o izvještavanju o sveobuhvatnoj dobiti. Tehnička definicija sveobuhvatne dobiti FASB-a je “promjena u kapitalu (neto imovini)(...) Read More
 • Izvještaj o promjenama kapitala
  Izvještaj o promjenama kapitala je jedan od četiri temeljnih financijskih izvještaja. Ovaj izvještaj prikazuje promjene kapitala, odnosno kako se kapital mijenja od početka do kraja obračunskog razdoblja. Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sva konta kapitala koji utječu na konačno stanje kapitala uključujući pri tom obične dionice, neto dobit, uplaćeni kapital i dividende. Kao i svi financijski izvještaji, izvještaj o promjenama kapitala ima naslov koji prikazuje ime društva,(...) Read More
 • k
 • Kapitalne rezerve
  Kapitalne rezerve su dio kapitala kojeg društvo ostvaruje: realizacijom dionica, odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica (udjela), kao i dodatno uplaćen kapital i sve ostalo prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Kapitalne rezerve nalaze se u bilanci u pasivi. Read More
 • Klasifikacija bilance
  Bilanca je sustavan pregled imovine, obveza i kapitala na određeni dan. Sastoji se od dva dijela: AKTIVA – imovina poduzeća PASIVA – izvori imovine – obveze i kapital U svakome trenutku aktiva mora biti jednaka pasivi. Imovina poduzeća je resurs koji kontrolira subjekt kao rezultat prošlih događaja i iz kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi u poduzeće. Prema kriteriju likvidnosti možemo ju podijeliti na: Dugotrajna imovina (fiksna, stalna, osnovna(...) Read More
 • Koeficijent korelacije
  Koeficijent korelacije, također poznat kao Pearsonova korelacija, statistička je mjera ovisnosti ili povezanosti dva broja. Kada se dva skupa brojeva kreću u istom smjeru u isto vrijeme, za njih se kaže da imaju pozitivnu korelaciju. Kada se jedan niz brojeva pomakne prema gore dok se drugi pomiče prema dolje, za njih se kaže da imaju negativnu korelaciju. To će rezultirati negativnim koeficijentom korelacije. Koeficijent korelacije primjenjuje se na financije i ekonomiju za praćenje i(...) Read More
 • Koncept poslovnog subjekta
  Koncept poslovnog subjekta definira poduzeće kao samostalnu cjelinu neovisnu o drugim poduzećima ili vlasnicima, te se u financijske izvještaje uključuju samo one transakcije koje se odnose na poslovanje tog poduzeća bez obzira na onu imovinu i transakcije koje su u osobnom vlasništvu vlasnika. U slučajevima velikih poslovnih subjekata koji posluju npr. kao koncerni, sastavljaju se konsolidirani financijski izvještaji koji pritom uključuju sva poduzeća koja su dio tog koncerna, a u(...) Read More
 • Kontribucijska marža
  Kontribucijska marža – predstavlja iznos prihoda od prodaje koji ostaje po odbitku ukupnih varijabilnih troškova (proizvodni, prodajni, administrativni). Ovaj pokazatelj koristan je pri planiranju dobiti te je značajan element izvještaja o dobiti sastavljenog na temelju direktnih troškova. Naziv kontribucijska marža koristi se stoga što se radi o dijelu prodajne cijene koji doprinosi pokriću fiksnih troškova i stvaranju dobiti. Read More
 • Kratkotrajna imovina
  Kratkotrajna (tekuća, obrtna, slobodna ili cirkulirajuća) imovina je koja ispunjava slijedeće uvjete: očekuje se da će se realizirati ili se drži za prodaju ili potrošnju u redovnom tijeku poslovanja, primarno se drži za trgovanje, očekuje se da će se realizirati unutar dvanaest mjeseci od datuma bilance, novac ili novčani ekvivalent, osim ako mu je ograničena mogućnost razmjene ili uporabe za podmirivanje obveza za razdoblje od najmanje dvanaest mjeseci od datuma(...) Read More
 • Kvalitativne osobine
  U računovodstvu kvalitativne osobine uključuju se: relevantnost, pouzdanost, usporedivost i razumljivost. Relevantnost – informacije moraju biti relevantne za potrebe korisnika, što je slučaj kada informacije utječu na ekonomske odluke korisnika. Pouzdanost – Informacije moraju biti točne, nepristrane i ne smiju dovoditi korisnika u zabludu. Informacije trebaju vjerodostojno prikazati transakcije i druge događaje, odražavati temeljnu suštinu događaja i razborito predstavljati(...) Read More
 • m
 • Margina sigurnosti
  Razlika između iznosa očekivane profitabilnosti i točke povrata (breakeven point). Formula margine sigurnosti jednaka je trenutnoj prodaji umanjenoj za točku povrata, podijeljeno s trenutnom prodajom. Marginalni prihod - predstavlja povećanje ukupnog prihoda (TR) koje donosi dodatna jedinica prodane robe. Jednak je omjeru promjene ukupnog dohotka i promjene količine prodane robe (Q), gdje je Q = 1. Neto prihod - prihod koji je pojedincu ili poduzeću ostao nakon odbitka pripadajućih(...) Read More
 • Marginalni prihod
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Materijalna imovina
  Materijalna imovina – stalna sredstva koja nisu namijenjena prodaji, već ih poduzetnik stalno upotrebljava u proizvodnji proizvoda, usluga, u prometu robe, usluga davanja u najam kao i u administrativne svrhe (zemljište i šume; građevinski objekti; postrojenja i oprema (strojevi); alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva); materijalna sredstva u pripremi; stambene zgrade i stanovi; predujmovi za dugotrajnu materijalnu imovinu te ostala materijalna imovina). Read More
 • n
 • Načelo konzistentnosti
  Prema načelu konzistentnosti društvo treba koristiti iste računovodstvene politike, standarde i metode za evidenciju istih događaja u različitim obračunskim razdobljima.  Cilj načela konzistentnosti je izbjegavanje bilo kakve namjere od strane uprave da manipulira financijskim informacijama kako bi njihova financijska izvješća izgledala bolje. Sve dok se prilikom izrade financijskih izvještaja konzistentno korištene računovodstvene politike i načela, financijska izvješća će biti točna i(...) Read More
 • Načelo materijalne značajnosti
  Načelo materijalne značajnosti omogućuje zanemarivanje drugih računovodstvenih standarda u slučaju kada je neto učinak na financijska izvješća toliko malen da čitatelj neće biti zaveden. Prema opće prihvaćenim računovodstvenim načelima (GAAP), ne morate provoditi odredbe računovodstvenog standarda ako je stavka nevažna. Primjerice, društvo ima u uredu vješalicu za kapute u vrijednosti 700 kuna, čiji je vijek trajanja 10 godina. Načelo materijalnosti omogućuje društvu da u godini kada je(...) Read More
 • Načelo monetarne jedinice
  Pretpostavka monetarne jedinice pretpostavlja da se sve poslovne transakcije i odnosi mogu izraziti u novcu ili monetarnim jedinicama. Dakle, računovodstvo razmatra transakcije koje se mogu iskazati u novcu ili novčanim jedinicama. Primjer 1. Proizvodni pogon započinje s radom 2010. godine. Društvo je kupilo zemljište i gradi malu tvornicu na zemljištu koje košta 500.000 kuna 2010. godine. Danas navedeno zemljište i zgrada vrijede više od 800.000 kuna zbog inflacije. Pretpostavka(...) Read More
 • Načelo objektivnosti
  Načelo objektivnosti navodi da računovodstvene informacije i financijsko izvještavanje moraju biti neovisni i utemeljeni na nepristranim dokazima. Računovodstvene informacije moraju biti utemeljene na istraživanju i činjenicama, a ne samo na mišljenju računovođe. Cilj načela objektivnosti je izrada objektivnih, pouzdanih i nepristranih financijskih izvještaja. Ovo načelo omogućuje da financijski izvještaji budu točni i da se mogu koristiti za predviđanje budućeg stanja društva.(...) Read More
 • Načelo pouzdanosti
  Načelo pouzdanosti omogućuje da se u računovodstvenom sustavu evidentiraju samo one transakcije i događaji koji se mogu potkrijepiti objektivnim dokazima. Neki od primjera dokaza su: račun, bankovna izvješća, mjenice, itd. Ovo načelo koristi se kao smjernica u određivanju financijskih informacija koje treba prikazati u računovodstvenim evidencijama društva. Ovo načelo omogućava da računovodstveni izvještaji i zapisi o društvu daju najtočnije dostupne informacije. Sve informacije moraju(...) Read More
 • Načelo priznavanja prihoda
  Prema načelu priznavanja prihoda prihodi se prikazuju u trenutku njihova nastanka, bez obzira kada je primljen novčani primitak. Ovo načelo omogućuje izvještavanje o prihodima u trenutku prodaje proizvoda ili usluge bez obzira na plaćanje. Drugim riječima društvo ne mora čekati novčani primitak kako bi moglo evidentirati prihod. Read More
 • Načelo transparentnosti
  Prema načelu transparentnosti informacije o postojećem stanju, odlukama i djelovanju trebaju biti dostupne, vidljive i razumljive svim sudionicima na tržištu. Transparentnost prisiljava društva  da se suoče sa stvarnim stanjem i postanu odgovornija. Transparentnost je neophodna kako bi koncept odgovornosti bio prihvaćen od strane 3 glavna sudionika na tržištu: zajmoprimaca, zajmodavaca te investitora i izdavatelja, ali i nacionalnih tijela i međunarodnih institucija. Read More
 • Načelo troškova i koristi
  Načelo troškova i koristi govori da trošak pružanja informacija putem financijskih izvještaja ne smije prelaziti njegovu korisnost za čitatelje. Primjer načela troškova i koristi je situacija kada jedno društvo kupi drugo društvo i želi saznati koji će biti ishod tog spajanja. Društvo može pomoću modela odrediti ishod te transakcije ali su troškovi modeliranja previsoki. U tom slučaju društvu je isplativije pričekati nekoliko mjeseci da se rezultati pokažu sami. Ili primjerice(...) Read More
 • Načelo usporedivosti
  Usporedivost je jedna od ključnih osobina financijskih izvještaja. Financijski izvještaji iz jednog obračunskog razdoblja moraju biti usporedivi s financijskim izvještajima iz drugih obračunskih razdoblja. Usporedivost financijskih izvještaja iz više obračunskih razdoblja postiže se primjenom istih računovodstvenih politika tijekom određenog vremenskog razdoblja. Primjerice, društvo je odlučilo zalihe robe na skladištu vrednovati prema metodi FIFO, ono metodu FIFO mora primjenjivati i u(...) Read More
 • Načelo važnosti
  Načelo važnosti ili relevantnosti navodi kako financijske informacije moraju biti relevantne kako bi bile korisne vanjskim korisnicima. Relevantne informacije su korisne, razumljive, pravodobne i potrebne za donošenje odluka. Glavna svrha financijskog računovodstva je pomaganje vanjskim korisnicima poput investitora i vjerovnika u donošenju poslovnih odluka. Financijski izvještaji prema GAAP-u moraju biti standardizirani kako bi vanjski korisnici mogli jednostavno analizirati više poduzeća(...) Read More
 • Nematerijalna imovina
  Nematerijalna imovina je imovina koja se javlja u nefizičkom odnosno neopipljivom obliku i ima rok trajanja duži od godinu dana. Nematerijalna imovina se nalazi u aktivi bilance u sklopu dugotrajne imovine. U nematerijalnu imovinu ubrajaju se: razni izdaci za razvoj, osnivački izdaci, patenti, koncesije, licencije, franšize, zaštitni znak, računalni softver, goodwill, dani predujmovi za nabavu nematerijalne imovine i ostala prava koja se nalaze u neopipljivom obliku, odnosno bez(...) Read More
 • Neograničenost poslovanja
  Pretpostavka periodičnosti ili neograničenog poslovanja navodi da društva posluju na neograničeni vremenski period što znači da se ne očekuje njihovo gašenje ili likvidacija u budućnosti. Iako pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja nalaže da se društva tretiraju kao da će nastaviti beskonačno dugo poslovati, korisno je vidjeti uspješnost poslovanja u kraćim vremenskim okvirima. Pretpostavka periodičnosti važna je za financijsko računovodstvo jer omogućuje društvima da pokažu(...) Read More
 • Neto dug
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Neto financijski dug / EBITDA
  Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) je financijski pokazatelj koji govori koliko treba vremena da se iz operativne dobiti vrati financijski dug. Ovaj pokazatelj koriste sva društva, a posebno je važan prilikom zaduživanja društva kod financijskih institucija i drugih zajmodavaca. Prije nego što odobre zajmove financijske institucije žele biti sigurne da je društvo sposobno upravljati vlastitim dugom i vraćati zajam u skladu s otplatnim planom. U suštini financijske(...) Read More
 • Neto kamatna marža
  Neto kamatna marža je pokazatelj profitabilnosti. Neto kamatna marža određena je strukturom bilance i kamatnim stopama koje se primjenjuju na pojedine stavke aktive odnosno pasive. Ovaj pokazatelj izračunava koliko novca investicijsko društvo ili banka zarađuje na svojim investicijskim aktivnostima. Banke i druge financijske institucije obično ga koriste za analizu svojih investicijskih odluka i praćenje profitabilnosti svojih aktivnosti kreditiranja. Investicijska društva također(...) Read More
 • Neto materijalna imovina
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Neto poslovni prihod
  Neto operativni (poslovni) prihod je formula profitabilnosti koja se često koristi za mjerenje potencijala dobiti i financijskog zdravlja nekretnine izračunavanjem prihoda nakon odbitka operativnih troškova. Drugim riječima, neto poslovni prihod mjeri iznos novčanih tokova imovine nakon što su plaćeni svi potrebni troškovi. Investitori u nekretnine i vjerovnici koriste ovaj izračun kako bi procijenili novčane tokove određene imovine i utvrdili je li to dobra investicija. Oni također(...) Read More
 • Neto prihod
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Neto profitna marža
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Neto radni kapital
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Neto sadašnja vrijednost (NPV)
  Neto sadašnja vrijednost predstavlja razliku između sadašnje vrijednosti novčanih priljeva i odljeva projekta ili potencijalne investicije. Koristi se za procjenu količine novca koju će investicija generirati u usporedbi s troškom koji je prilagođen vremenskoj vrijednosti novca. Neto sadašnja vrijednost pokazuje kako novac nije besplatan, te da jedna kuna danas vrijedi više od jedne kune sutra. Razlog je jednostavan: trošak kamata i oportunitetni trošak. Kamatna stopa devalvira buduće(...) Read More
 • NOPAT
  NOPAT (eng. Net operating profit after tax) – financijski pokazatelj koji pokazuje koliko je društvo uspješno u operativnom poslovanju, korigirano za poreze. Read More
 • Novac i novčani ekvivalenti
  Novčani ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja sa sljedećim obilježjima koja su lako konvertibilna u naznačeni novčani iznos i blizu su datuma dospijeća. Primjeri novčanih ekvivalenata su državne obveznice, komercijalni zapisi i sredstva novčanog tržišta kupljena za novac koja premašuju neposredne potrebe. Neka društva prikazuju zajedno u bilanci novac s privremenim ulaganjima. U takvim slučajevima iznos privremenih ulaganja objašnjen je ili u primjedbama neposredno uz(...) Read More
 • Novčani tok po dionici
  Omjer je kojim se mjeri financijska snaga poduzeća. Koristi se kao referenca na dobit koju će poduzeće stvoriti za svakog svog dioničara. Read More
 • o
 • Obrtaj fiksne imovine
  Obrtaj imovine kao pokazatelj govori o iznosu vrijednosti imovine koji je društvo iskoristilo tijekom generiranja prihoda od prodaje. Sposobnost generiranja visokog iznosa prihoda od prodaje na osnovi malog iznosa imovine je značajan dio slike o profitu društva. Imovina koja se više ne koristi ili se koristi na pogrešan način povećava potrebu za troškovnim financiranjem kao i izdatke za održavanje. Postizanjem visoke vrijednosti koeficijenta obrtaja imovine društvo smanjuje troškove te(...) Read More
 • Obrtaj imovine
  Obrtaj imovine kao pokazatelj govori o iznosu vrijednosti imovine koji je društvo iskoristilo tijekom generiranja prihoda od prodaje. Sposobnost generiranja visokog iznosa prihoda od prodaje na osnovi malog iznosa imovine je značajan dio slike o profitu društva. Imovina koja se više ne koristi ili se koristi na pogrešan način povećava potrebu za troškovnim financiranjem kao i izdatke za održavanje. Postizanjem visoke vrijednosti koeficijenta obrtaja imovine društvo smanjuje troškove te(...) Read More
 • Obrtaj plaćanja dobavljača
  Ovaj pokazatelj prikazuje koliko je dana prosječno potrebno poduzeću da podmiri obveze prema dobavljačima. Manji broj dana plaćanja indicira brže podmirivanje obveza prema dobavljačima, što u većem broju slučajeva ukazuje na poduzeća koja redovitije plaćaju svoje obveze, u odnosu na poduzeća s većom vrijednošću ovog pokazatelja. Da bi se stekao bolji uvid u potencijalne probleme plaćanja obveza dobavljačima, ovaj indikator potrebno je usporediti njegovim ostvarenim vrijednostima u(...) Read More
 • Obrtaj potraživanja
  Obrtaj potraživanja prikazuje koliko puta godišnje društvo može pretvoriti svoja potraživanja u gotovinu, odnosno koliko puta društvo može prikupiti svoja prosječna potraživanja tijekom godine. Ovaj omjer prikazuje koliko je društvo učinkovito u naplati prodaje na kredit. Društva imaju različito vrijeme trajanja naplate potraživanja. Obrtaj potraživanja može se promatrati kao pokazatelj likvidnosti. Društva su likvidnija što brže mogu pretvoriti svoje potraživanje u(...) Read More
 • Obrtaj zaliha
  Koeficijent obrtaja zaliha je pokazatelj aktivnosti. Koeficijent obrtaja zaliha = (stanje zaliha/trošak prodane robe) x 365 Stanje zaliha nalazi se u bilanci, a trošak prodane robu u računu dobiti i gubitka. Cilj prodavaonice je da obrtaj zaliha bude obujmom što veći, a vremenski što kraći. U tom slučaju, roba se brže prodaje, a prodavaonica uspješnije posluje jer može prije pretvoriti svoje zalihe u novac. Nizak obrtaj zaliha može značiti da društvo ima visoku razinu zaliha(...) Read More
 • Kapital
  Kapital predstavlja vlastite izvore financiranja, odnosno vrijednost koja pripada vlasnicima poduzeća. Vlastiti izvori sredstava osiguravaju upravljanja poslovanjem poduzeća, a vlasnik ima pravo povlačiti dio ostvarene dobiti iz poduzeća. Kapital je jedanak Neto vrijednosti imovine, koja se računa tako da od Aktive oduzmemo ukupne Read More
 • Obveze / Kapital
  Obveze:  Ono što se mora izvršiti, dužnost koju nameće ugovor. Kapital:  Novac koji se koristi za vođenje nekog posla. Kapital se pribavlja emisijom dionica i instrumentima dugoročnog zaduživanja. Strukturu kapitala poduzeća čine njegove obične dionice, preferencijalne (povlaštene) dionice i dugoročni dug. Zajedno sa zadržanom dobiti, to čini angažirani kapital kompanije. Read More
 • Obveze prema dobavljačima
  Potraživanja dobavljača, pravnih ili fizičkih osoba, od kupaca, proizašla iz njihove isporuke robe ili pružanja usluga kupcima, sve dok im ti kupci, najčešće poduzeća, ne podmire račun za isporučenu robu ili pruženu uslugu. Read More
 • Odnos duga i kolaterala
  Kolateral je sredstvo koje pripada dužniku a zajmodavac može legalno oduzeti u slučaju neplaćanja obveza prema zajmodavcu. Najčešći primjer je kuća kupljena hipotekom. Iako kuća pripada vama, zajmodavac vam može oduzeti kuću i prodati je ako ne uspijete platiti dogovorene mjesečne rate. Bez obzira na vrstu duga, vrijednost založene imovine obično je veća od iznosa koji je zajmodavac spreman posuditi. Koji dio vrijednosti kolaterala možete posuditi poznat je kao omjer duga i kolaterala,(...) Read More
 • Ograničenje industrijske prakse
  Ograničenje industrijske prakse navodi da priroda i praksa pojedinih industrija može zahtijevati odlazak tradicionalne računovodstvene prakse. Odnosno neke industrije imaju različitu praksu od drugih koja zahtijeva specijalizirano računovodstvo i izvještavanje. Ograničenje industrijske prakse im omogućava da ne primjenjuju tradicionalnu računovodstvenu praksu već da je prilagode potrebama i specifičnostima svoje industrije. Većina industrijskih praksi koja odstupaju od tradicionalnih(...) Read More
 • Omjer cijene dionice i prihoda
  Pokazuje koliko su investitori spremni platiti za svaku novčanu jedinicu ostvarenu prodajom. Nizak omjer može ukazivati na podcijenjenost vrijednosti dionice, previsok pokazatelj s druge strane može ukazivati na precijenjenost vrijednosti dionice. Read More
 • Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok
  Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok je omjer profitabilnosti koji uspoređuje cijenu dionice s temeljnim novčanim tokovima.  To je financijski pokazatelj koji ukazuje na vrijednost društva koja se temelji na novčanom toku koji je društvo generiralo. Drugim riječima on pokazuje vrijednost koju je investitor spreman platiti za novčani tijek koji društvo stvara. Investitori i analitičari obično koriste ovaj omjer za opisivanje procjene društva s obzirom na jednu od najvažnijih stavki(...) Read More
 • Omjer cijene i knjigovodstvene vrijednosti dionice
  Pokazuje odnos tržišne i knjigovodstvene vrijednosti dionice. Pokazatelj ispod 1 ukazuje da je tržišna vrijednost dionice podcijenjena, a onaj iznad 1 da je precijenjena u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost te iste dionice društva. Read More
 • Omjer cijene i zarade po dionici
  Mjeri vrijednost društva kroz omjer tržišne vrijednost dionice i zarade po dionici. Visoki pokazatelj ukazuje da je dionica precijenjena ili da investitori očekuju visoke stope povrata u budućnosti. Read More
 • Omjer duga i imovine
  Omjer duga i imovine je omjer poluge koji mjeri iznos ukupne imovine koju financiraju vjerovnici umjesto ulagača. Drugim riječima, on pokazuje koji se postotak sredstava financira zaduživanjem u usporedbi s postotkom sredstava koje financiraju investitori. U osnovi to ilustrira kako je društvo raslo i steklo svoju imovinu tijekom vremena. Društva mogu generirati interes investitora za dobivanje kapitala, ostvariti dobit za stjecanje vlastite imovine ili preuzeti dug. Očito, prva dva su(...) Read More
 • Omjer duga i kapitala
  Koristi se za izračun zaduženosti društva kroz stavljanjem u odnos ukupnog duga društva u odnos s njegovim kapitalom. Veći udio duga u odnosu na kapital društva ukazuje na višu zaduženost i time veći rizik investitorima za ulaganje u društvo. Read More
 • Omjer goodwilla i imovine
  Omjer goodwilla i imovine Omjer goodwilla i imovine je financijski omjer koje uspoređuje nematerijalnu imovinu poput goodwilla, položaja u industriji ili jedinstvenu poziciju na tržištu s drugom imovinom društva kako bi se utvrdilo je li goodwill ispravno evidentiran. Goodwill je sinonim za ugled i poslovanje koje može biti velika prednost za društvo. Računovodstveni izraz goodwill omogućuje društvima da procjene vrijednost svog ugleda u novčanom obliku. Iako je goodwill važan i može(...) Read More
 • Omjer pokrivenosti duga
  Stranica SVIJET FINANCIJA je u izradi. Očekivani završetak svih elemenata stranice koji obuhvaćaju preko 150 financijskih i računovodstvenih termina se očekuje u rujnu 2022.godine. Ako imate pitanja koja zahtijevaju brzu reakciju slobodno nam se direktno obratite. Bit će nam zadovoljstvo ako Vam možemo biti od koristi. Vaš kompas kroz svijet financija; ALPHA CAPITALIS TIM Read More
 • Omjer pokrivenosti duga
  Predstavlja financijski pokazatelj koji ukazuje na sposobnost društva da svojim novčanim tokom uspije podmiriti svoje dospjeli dug. Pokazatelj s vrijednosti iznad 1 ukazuje da društvo generira dovoljno novca za pokriće svojih dugova. Read More
 • Omjer profitne marže
  Pokazatelj koji ukazuje koliki udio prodaje društva se pretvara u profit. Prilikom izračuna se najčešće koristi neto profitna marža iako je moguće korištenje i bruto profitne marže. Read More
 • Omjer radnog kapitala
  Omjer radnog kapitala koji se naziva i   trenutni omjer  je  omjer likvidnosti  koji mjeri sposobnost društva da otplati svoje kratkoročne obveze obrtnim sredstvima. Omjer obrtnog kapitala važan je za vjerovnike jer pokazuje likvidnost društva. Kratkoročne obveze najbolje se isplaćuju kratkotrajnim sredstvima kao što su novac, novčani ekvivalenti i utrživi vrijednosni papiri jer se ta imovina može pretvoriti u gotovinu mnogo brže od dugotrajne imovine. Što se brže imovina može(...) Read More
 • Omjer rashoda
  Ukupan postotak imovine fonda koja se koristi za administrativne, upravljačke, reklamne - i sve ostale troškove. Omjer troškova od 1% godišnje znači da će se svake godine 1% ukupne imovine fonda koristiti za pokrivanje troškova. Omjer troškova ne uključuje opterećenja od prodaje ili provizije za posredovanje. Omjer zadržane dobiti Operativna poluga - mjeri udio fiksnih troškova u poslovanju tvrtke. Pravilo operativne poluge kaže da što društvo ima veći udio fiksnih troškova u poslovanju,(...) Read More
 • Omjer ubrzane likvidnosti
  Omjer ubrzane likvidnosti – koeficijent koji u omjer stavlja novac i potraživanja s kratkoročnim obvezama društva. Što je omjer veći to je stanje u društvu bolje. Read More
 • Omjer zadržane dobiti
  Omjer zadržane dobiti i ukupne imovine. Mjereći relativnu veličinu reinvestirane zarade, ovaj pokazatelj odražava stupanj financijske poluge društva. Nizak omjer upućuje na poslovnu politiku financiranja poslovanja zaduživanjem, a ne vlastitim financiranjem. Tako visok omjer zadržane dobiti i ukupne imovine sugerira profitabilnost poslovanja društva i sposobnost preživljavanja kroz periode nepovoljnih okolnosti. Read More
 • Operativna dobit
  Operativna dobit se često naziva i EBIT (Earnings before interest and taxes) ili dobit prije kamata i poreza. Mjeri iznos novca koji društvo ostvaruje iz svojih glavnih poslovnih aktivnosti, ne uključujući ostale prihode koji nisu izravno povezani s osnovnim djelatnostima društva. Dakle, operativna dobit razdvaja operativne i neoperativne prihode i rashode kako bi vanjski korisnici dobili jasnu sliku o tome kako društvo zarađuje novac. To je važan koncept jer investitorima i(...) Read More
 • Operativna marža
  Operativna marža je omjer koji mjeri postotak dobiti prije kamata i poreza u prihodima od prodaje. Drugim riječima operativna marža prikazuje koliki postotak prihoda ostaje nakon što društvo podmiri operativne troškova. Operativna marža je važna za vjerovnike i investitore jer pomaže pokazati koliko je poslovanje društva snažno i profitabilno. Na primjer ako društvo koje prima 30 posto svojih prihoda od svog poslovanja znači da svoje poslovanje odvija glatko, a taj prihod podupire(...) Read More
 • Operativna poluga
  Operativna poluga mjeri udio fiksnih troškova u poslovanju tvrtke. Pod fiksnim troškovima podrazumijevamo one troškove koji se ne mijenjaju linearno sa promjenom prihoda i koji u pravilu imaju poseban način kretanja. Kao glavne izvore fiksnih troškova u poslovanju društva možemo nabrojati: dugotrajnu imovinu i proizvodne kapacitete, troškove istraživanja i razvoja, troškove stručne radne snage, itd. Pravilo operativne poluge kaže da što društvo ima veći udio fiksnih troškova u poslovanju,(...) Read More
 • Operativni novčani tok
  Operativni novčani tok (OCF), koji se često naziva novčani tok iz poslovanja, je izračun učinkovitosti koji mjeri novac koji poduzeće proizvodi od svojeg temeljnog posla i poslovnih aktivnosti, oduzimanjem operativnih troškova od ukupnih prihoda. U osnovi, pokazuje koliko se novčanog toka generira iz poslovanja bez obzira na sekundarne izvore prihoda kao što su kamate ili ulaganja. Na primjer, društvo koja proizvodi temeljne aplikacije mora zaraditi puno više novaca u odnosu na troškove(...) Read More
 • Osnovna knjiženja
  U dvojnom knjigovodstvu poslovni se događaj knjiži u dvije stavke, od kojih jedna „duguje” (tko prima, taj duguje!), a druga „potražuje” (tko daje, taj potražuje!). Na taj se način prati kretanje imovine, obveza i kapitala, te njihova ravnoteža. Osnovna knjiženja su duguje i potražuje. Read More
 • p
 • Pasivna vremenska razgraničenja
  Pasivna vremenska razgraničenja odnose se na odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Predstavljaju prijelazni oblik kratkoročnih obveza (kvazi-obveza). HSFI je definirao da se odgođeno plaćanje troškova priznaje kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje kao obveza (npr. troškovi za koje do kraja razdoblja nije primljen račun). Read More
 • PEG omjer
  PEG omjer (engl. Price/Earnings To Growth) – pokazatelj kojim se određuje vrijednost dionice uzimajući u obzir budući rast zarada društva. Navedeni omjer je jedan od najčešćih pokazatelja za izračunavanje potencijalne vrijednosti dionice. Tumačenje PEG omjera – što je vrijednost PEG-a manja to se smatra da je ta dionica podcjenjenija u odnosu na njezinu realnu vrijednost. Read More
 • Pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine
  Definicija Pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine je financijski pokazatelj koji prikazuje životni vijek, vrijednost, odnosno preostalu moguću upotrebu dugotrajne imovine društva uspoređujući ukupnu amortizaciju s nabavnom cijenom imovine. Akumulirana amortizacija predstavlja izgubljenu vrijednost dugotrajne imovine tijekom vremena. Uspoređujući ukupnu amortizaciju i ukupnu vrijednost imovine možemo utvrditi trenutnu vrijednost tj. preostalu vrijednost imovine. Dugotrajna(...) Read More
 • Pokazatelj zaduženosti
  Pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja odnosno koliko je postotak imovine nabavljen zaduživanjem, što je veći odnos duga i imovine veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik Read More
 • Pokriće duga novčanim tokom
  Stavlja u omjer novčani tok od poslovnih aktivnosti i obveze, pokazuje pokrivenost duga novčanim tokom. Read More
 • Pokriće kamata
  Financijski pokazatelj dinamičke zaduženosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da ostvarenom dobiti prije kamata i poreza pokrije rashode od kamata. Pri utvrđivanju pokrića troškova kamata razmatra se koliko su puta kamate pokrivene sa zaradama prije kamata i poreza. Slobodno se može istaknuti da je granična vrijednost toga pokazatelja 1. U situaciji kada je taj pokazatelj jednak 1 to znači da poduzeće cijelo obračunsko razdoblje posluje samo kako bi moglo isplatiti naknade za(...) Read More
 • Pokrivenost fiksnih troškova
  Pokrivenost fiksnih troškova – fiksni su troškovi oni čija je ukupna visina u određenom razdoblju nepromijenjena, neovisno o promjenama stupnja aktivnosti poduzetnika. U odnosu na jedinicu proizvoda ti su troškovi manji pri većoj količini proizvodnje, a veći pri manjoj količini proizvodnje (stupnju aktivnosti). Oni postoje čak i onda kada se uopće ne obavlja djelatnost. Takvi su troškovi npr. kamate na zajmove, najamnina poslovnog prostora, amortizacija i sl. Read More
 • Pokrivenost obveza imovinom
  Pokriće kratkoročnih obveza Predstavlja omjer novčanog toka iz rezultata (suma neto rezultata poslovanja i amortizacije) i prosječnih kratkoročnih obveza. Poduzeća koja ostvaruju više vrijednosti ovog indikatora smatraju se manje rizičnima zato što svojim poslovanjem generiraju veći novčani tok iz rezultata koji može poslužiti za pokriće kratkoročnih obveza. Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA Stavlja u odnos dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) te iznos prosječnih(...) Read More
 • Poslovni događaji
  Računovodstveno poslovni događaj je ‘metoda’ kojom se unosi računovodstvena transakcija u računovodstvene evidencije poslovanja. Računovodstvene evidencije se zbrajaju u glavnu knjigu ili se zapisi u dnevniku mogu bilježiti u različitim pod-knjigama, koji se kasnije razvrstavaju u glavnu knjigu. Ti se podaci zatim koriste za sastavljanje financijskih izvještaja do kraja izvještajnog razdoblja. U unosu dnevnika mora postojati najmanje dvije stavke retka. Dvostruki unos poslovnog događaja(...) Read More
 • Poslovni prihodi
  Poslovni prihodi podrazumijevaju prihode od prodaje proizvoda, trgovačke robe ili prihode od obavljanja usluga te ostale poslovne prihode ostvarene na temelju ostalih poslovnih aktivnosti. Poslovni se prihodi računaju prema formuli: poslovni prihodi = prihodi od prodaje + ostali poslovni prihodi. Read More
 • Potraživanja
  Novac što ga netko duguje kompaniji, ali ga ona još nije primila. Računovođe i bankari pomno prate tu brojku. Read More
 • Povijesni princip troškova
  Povijesni princip troškova je računovodstveno načelo prema kojem je  imovina evidentirana u bilanci po vrijednosti po kojoj je nabavljena, a ne po trenutnoj tržišnoj vrijednosti.  Primjerice društvo je kupilo poslovnu zgradu, ali su u međuvremenu porasle cijene nekretnina. Bez obzira na sadašnju vrijednost zgrade, ona se i dalje evidentira u bilanci po nabavnoj vrijednosti. Ovaj princip se koristi kako bi se utvrdio iznos kapitala koji je odvojen za stjecanje imovine. Prema povijesnom(...) Read More
 • Povlaštena isplata dividende
  Povlaštena isplata dividende – takva vrsta isplate koja ide iz zarade iz tekućeg razdoblja, zarade iz ranijih razdoblja ili se može zadržati u rezervi, svojim imateljima isplaćuje se po fiksnoj stopi i prvima. Read More
 • Povrat na imovinu
  Financijski pokazatelj, na engleskom ROA ili povrat na imovinu. Ono karakterizira profitabilnost tvrtke u kontekstu njene imovine, što je čini profitabilnom. To uzima u obzir ukupnu imovinu, odnosno sve ono što pripada tvrtki. Povrat na imovinu pokazuje vlasnicima tvrtke, kakav je njihov povrat iz svoje imovine. Read More
 • Povrat na neto imovini
  Financijski omjer neto dobiti koju je poduzeće ostvarilo prema ukupnom ukupnom iznosu neto fiksne imovine i neto imovine koju posjeduje poduzeće. Financijska metrika pokušava analizirati koliki je prihod poduzeće sposobno generirati zapošljavanjem određene imovine za svoje poslovanje. Dalje pomaže u analiziranju koliko učinkovito imovinu koriste i raspoređuju uprava i tvrtka kako bi izvukli ekonomsku vrijednost za posao. Read More
 • Povrat na operativnu imovinu
  Izračunava kao odnos neto dobiti/gubitka i prosječne imovine te se najčešće prikazuje u postotnom obliku. Ovaj indikator prikazuje povrat na imovinu, odnosno koliko se jedinica neto dobiti može stvoriti iz jedne jedinice imovine. Read More
 • Povrat na zadržanu dobit
  Povrat na zadržanu dobit (RORE) je financijski omjer koji izračunava koliko društvo zaradi svojim dioničarima reinvestirajući  dobit natrag u društvo. Omjer je izražen kao postotak, a veći postotak znači naravno i veći povrat. Omjer povrata na zadržanu dobit važan je alat za investitore, budući da otkriva mnogo o potencijalu društva za učinkovitost i rast. Niski prinos na zadržanu dobit signalizira investitorima da bi društvo trebalo raspodijeliti dobit kao dividendu dioničarima, budući(...) Read More
 • Povrata na investiciju
  Povrat na ulaganje (ROI) ili povrat na troškove (ROC) omjer je između neto prihoda (u određenom razdoblju) i ulaganja (troškovi koji proizlaze iz ulaganja nekih resursa u određenom trenutku). Visok povrat ulaganja znači da se dobici ulaganja mogu usporediti s troškovima. Kao mjera uspješnosti, ROI se koristi za procjenu učinkovitosti ulaganja ili za usporedbu učinkovitosti nekoliko različitih ulaganja.  U ekonomskom smislu, to je jedan od načina povezivanja dobiti s uloženim kapitalom . Read More
 • Povratak na kapital
  Povrat na kapital (ROE) mjera je godišnjeg prinosa tvrtke (neto prihod Neto prihod Neto prihod ključna je stavka, ne samo u računu dobiti i gubitka, već u sva tri temeljna financijska izvješća. Read More
 • Pravilo 72
  Priručni nadomjestak za brze izračune koji daju približene rezultate, a koje bi dobili koristeći složeni kamatni račun. Pravilo 72 je primjereno za izračune koji uključuju prinose do razine 20 posto, iznad tog prinosa dolazi do većih odstupanja. Koristi se kada želimo saznati koliko godina treba da se investicija udvostruči uz određeni prinos odnosno koliki prinos je potreban da se investicija udvostruči u određenom vremenskom razdoblju. Read More
 • Pretpostavka periodičnosti
  Pretpostavka periodičnosti ili neograničenog poslovanja navodi da društva posluju na neograničeni vremenski period (ne očekuje se njihovo gašenje ili likvidacija). Pretpostavka periodičnosti izvještavanja omogućuje financijsko izvještavanje u određenim vremenskim intervalima (godine, kvartali, mjeseci), te je bitno da svaki izvještaj ima naznačen datum sastavljanja ili raspon vremenskog izvještavanja, ovisno na što se odnosi. Prikaz uspješnosti društva u kraćim vremenskim razdobljima je(...) Read More
 • Prihodi
  Prihodi se ostvaruju prodajom roba ili usluga, te bilo kojim drugim korištenjem kapitala i imovine koje je povezano s poslovanjem društva. Prihod je vrijednost prodanih proizvoda i usluga koje je društvo ostvarilo u određenom razdoblju. Prihod se računa kao umnožak količine prodane robe ili usluge i cijene po kojoj je ta roba ili usluga prodana. Povećanje prihoda svake godine ukazuje da društvo prodaje više svojih proizvoda i usluga, a smanjenje prihoda ukazuje da se smanjuje prodaja(...) Read More
 • Principi konzervativizma
  Načelo konzervativizma sugerira da društvo treba predvidjeti i zabilježiti buduće gubitke, a ne buduće dobitke. Drugim riječima, uvijek se trebate oslanjati na najkonzervativnije ishode svake transakcije. Ovo načelo omogućuje da financijska izvješća i informacije o poslovanju društva nisu precijenjene ili obmanjujuće. U situacijama kada postoji neizvjesnost, prema načelu konzervativizma uvijek treba odabrati manje povoljan ishod. To bi moglo rezultirati minimiziranjem profita zbog(...) Read More
 • Prinos na dividendu
  Omjer dividende koju je društvo isplatilo prema trenutnoj tržišnoj cijeni udjela tvrtke; ovo je jedna od najvažnijih mjernih podataka pri odluci hoće li ulaganje u udio rezultirati očekivanim prinosima. Read More
 • Priprema financijskih izvješća
  Priprema financijskih izvješća; što obuhvaća bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o zadržanoj dobiti, te izvještaj o novčanom tijeku; je najbitniji korak računovodstvenog ciklusa, pošto predstavlja svrhu financijskog računovodstva. Drugim riječima, koncept financijskog izvještavanja i proces računovodstvenog ciklusa su usredotočeni na pružanje korisnih informacija u obliku financijskih izvješća eksternim korisnicima. Ova izvješća su krajnji proizvod računovodstvenog sustava(...) Read More
 • Proširena računovodstvena jednadžba
  Proširena računovodstvena jednadžba odnosi se na proširenu verziju osnovne računovodstvene jednadžbe za određeno poduzeće / samostalnog poduzetnika, pružajući detaljne informacije o financijskim transakcijama, poput imovine, obveza, temeljnog kapitala, prihoda, troškova. Proširena računovodstvena jednadžba = Uplaćeni kapital - Trezorske dionice (ako ih ima) + Obveze + Prihod - Rashodi - Dividende. Read More
 • Prosječni dani plaćanja obveza
  Ovaj pokazatelj prikazuje koliko je dana prosječno potrebno poduzeću da podmiri obveze prema dobavljačima. Manji broj dana plaćanja indicira brže podmirivanje obveza prema dobavljačima, što u većem broju slučajeva ukazuje na poduzeća koja redovitije plaćaju svoje obveze, u odnosu na poduzeća s većom vrijednošću ovog pokazatelja. Da bi se stekao bolji uvid u potencijalne probleme plaćanja obveza dobavljačima, ovaj indikator potrebno je usporediti njegovim ostvarenim vrijednostima u(...) Read More
 • Prosječno razdoblje plaćanja
  Prosječni dani plaćanja obveza su omjer solventnosti koji mjeri prosječan broj dana koliko je društvu potrebno da plati svoje obveze. Prosječno razdoblje plaćanja je prosječno vrijeme koje je poduzeću potrebno za otplatu kreditnih računa. Mnogo puta, kada poduzeće kupuje na veliko ili za osnovne materijale, kreditni aranžmani se koriste za plaćanje. To su jednostavni aranžmani plaćanja koji kupcu daju određeni broj dana za plaćanje kupnje. Definicija: Što je prosječno razdoblje(...) Read More
 • r
 • Račun dobiti i gubitka
  Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji prikazuje prihode, rashode te neto dobit/gubitak koji društvo ostvaruje tijekom određenog vremenskog razdoblja. Račun dobiti i gubitka se priprema prije svih ostalih financijskih izvještaja jer se neto dobit/gubitak moraju izračunati i prenijeti na izvještaj o promjeni kapitala prije izrade ostalih financijskih izvještaja. Račun dobiti i gubitka prikazuje neto dobit društva oduzimajući ukupne rashode od ukupnih prihoda. Taj izračun pokazuje(...) Read More
 • Računovodstvena jednadžba
  Razdoblje povrata - vremensko razdoblje potrebno za nadoknadu početnih troškova i troškova investicije učinjene da bi projekt dosegao u vrijeme kada nema gubitka i dobiti, odnosno točke prijeloma. Read More
 • Računovodstvena načela
  Računovodstvena načela su skup pravila i smjernica koje društva trebaju slijediti prilikom izvještavanja o financijskim podacima. Računovodstvena načela pomažu upravljati svijetom računovodstva prema općim pravilima i konceptima. Računovodstvena načela se razlikuju od zemlje do zemlje pa bi stoga ulagači trebali biti oprezni kada uspoređuju društva iz različitih zemalja. U Hrvatskoj se primjenjuju Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI), MRS (Međunarodni računovodstveni(...) Read More
 • Računovodstveni radni list
  Računovodstveni radni list je alat koji knjigovođe i računovođe koriste kao pomoć pri dovršavanju računovodstvenog ciklusa i pripremanju godišnjih izvješća poput neprilagođenih probnih bilanci, prilagođenih knjiženja, prilagođenih probnih bilanci te financijskih izvješća. Oblik Računovodstveni radni list je u osnovi tablični proračun kojim se prati svaki korak računovodstvenog ciklusa. Tablični proračun obično sadrži pet stupaca koji započinju računima neprilagođene probne bilance te(...) Read More
 • Rashodi
  Rashodi se sastoje od ekonomskih troškova koje društvo snosi kroz svoje poslovanje kako bi ostvarilo prihode. Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku odljeva ili iscrpljivanja imovine ili zaduživanjem koje rezultira smanjenjem kapitala. Rashodi su smanjenje neto vrijednosti imovine subjekta tijekom obračunskog razdoblja, osim smanjenja imovine uzrokovane raspodjelom vlasnicima. Read More
 • Razdoblje povrata
  Broj razdoblja (godina) u kojima će se vratiti uložena novčana sredstva u određeni projekt ili broj razdoblja (godina) u kojima će tekući čisti novčani tokovi vratiti investicijske troškove. Read More
 • Revalorizacijske rezerve
  Revalorizacijske rezerve su dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te financijske imovine namijenjene za prodaju.)  Revalorizacijska rezerva odnosi se na specifičnu stavku ili evidenciju koja je potrebna kada je revalorizacija nekog sredstva, prihvaćena kao dio imovine društva, rezultirala viškom. Revalorizacijska rezerva može također biti potrebna kada se imovina drži na stranim tržištima i vrednuje u(...) Read More
 • Rezerve fer vrijednosti
  Rezerve koje su dio promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanoga toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje. Read More
 • Rezerve iz dobiti
  Rezerve u koje poduzeće unosi iznose iz neto dobiti tekućega razdoblja ili zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja. Rezidualni prihod - prihod kojeg primamo redovno i to bez našeg aktivnog rada i bez naše prisutnosti. Temeljni kapital - dio dioničkog kapitala, reguliran propisima države u kojoj se društvo registriralo, koji mora biti uložen u društvo pri izdavanju dionica. Točka pokrića - točka u kojoj su ukupni prihodi jednaki ukupnim troškovima, a dobit jednaka nuli. Trenutni omjer(...) Read More
 • Rezidualni prihod
  Rezidualni prihod uobičajeni je koncept koji se koristi u vrednovanju i može se definirati kao višak povrata koji je ostvaren nad minimalnom stopom povrata (često se naziva troškom kapitala) iznosa neto dohotka. Read More
 • s
 • Sadašnja vrijednost
  Sadašnja vrijednost, koja se često naziva diskontirana vrijednost, je financijska formula koja izračunava kolika je vrijednost određenog iznosa novca koji će biti primljen u budućnosti , sveden na sadašnju vrijednost tog iznosa. Drugim riječima, izračunava iznos novca koji se danas mora uložiti kako bi se izjednačila isplata ili iznos novca koji je primljen u budućnosti. Ovaj koncept temelji se na principu vremenske vrijednosti novca koji diktira da 1 kuna danas vrijedi više od 1 kune(...) Read More
 • Slobodni novčani tok
  Slobodni novčani tok je omjer učinkovitosti i likvidnosti koji izračunava koliko više novca društvo generira nego iskoristi za pokretanje i proširenje poslovanja. Drugim riječima, to je višak novca koji društvo proizvodi nakon što plati sve svoje operativne troškove i kapitalna ulaganja. Ovo je važan koncept jer pokazuje koliko je društvo učinkovito u generiranju novca i može li svojim ulagačima platiti povrat nakon što financira svoje poslovanje i proširenja. Investitori i vjerovnici(...) Read More
 • Što je konto?
  Konta su osnova financijskog računovodstva. Svaka poslovna transakcija povećava ili smanjuje stanje na jednom ili više konta. Cijeli koncept računovodstva se temelji na održavanju skupa konta, ali što je zapravo konto? Konto je jednostavna bilješka specifičnih komponenti imovine, obveza i kapitala. Može se čak i usporediti sa blokom za bilješke. Svaka komponenta računovodstva ima svoj „blokić“ koji se koristi za bilježenje svih promjena te komponente. Npr., konto imovine bilježi sve(...) Read More
 • Što je računovodstveni ciklus?
  Računovodstveni ciklus je niz koraka počevši od poslovnih transakcija pa do pripreme financijskih izvještaja. Ovaj proces prikazuje svrhu financijskog računovodstva – stvoriti korisnu financijsku informaciju u obliku opće-korisnih financijskih izvještaja. Drugim riječima, sama svrha bilježenja transakcija i praćenje prihoda i rashoda je pretvoriti ove podatke u smislenu financijsku informaciju prezentirajući ju u obliku bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o promjeni(...) Read More
 • Što je T-konto?
  T-konto je vizualni prikaz dnevničkoga zapisa zabilježen u kontu glavne knjige. Ovaj T oblik grafički pozicionira dugovnu stranu lijevo a potražnu na desnu stranu konta. Takav sistem olakšava knjigovođama i računovođama praćenje stanja i pronalaženje grešaka. Dugovna i potražna strana T- konta Konta knjiga koriste oblik t- konta kako bi prikazali stanje svakog konta. Svaki dnevnički zapis se prebacuje iz glavnog dnevnika na odgovarajući t-konto. Uzevši u obzir da će na većinu(...) Read More
 • Što su Pro forma financijski izvještaji?
  Pro forma financijski izvještaj je izvještaj pripremljen na temelju procjena, pretpostavki, ili projekcija. Drugim riječima, nije službeni propisani financijski izvještaj koji se prilaže investitorima i kreditorima da bi se prikazalo prošlo poslovanje društva. Umjesto toga, to je alat koji uprava društva koristi kako bi pokušala prikazati buduće poslovanje društva. Na to možete gledati kao na “što ako“ financijski izvještaj. Kako bi izgledao izvještaj o novčanim tokovima ako bi se(...) Read More
 • t
 • Temeljni kapital
  Imovina koja se unosi u temeljni kapital može biti: novac, stvari (materijalna imovina) ili prava (licence, patenti, vrijednosni papiri, udjeli i dr.). Dakle, radi se o situaciji kada fizička ili pravna osoba (društvo) unosi vlastitu imovinu u temeljni kapital novoosnovanog društva ili dokapitalizira postojeće društvo. Temeljni je kapital imovina društva u trenutku osnivanja i u tom trenutku jednak je imovini društva. Međutim, tijekom vremena taj se odnos mijenja pa temeljni kapital u(...) Read More
 • Točka pokrića
  Točka pokrića je točka u kojoj su ukupni prihodi jednaki ukupnim troškovima, a dobit jednaka nuli. Ona govori o pragu rentabilnosti proizvodnje određenog poduzeća ukazujući na potreban obujam proizvodnje u kojem se u poslovnoj godini prihodi od prodanih proizvoda izjednačavaju sa troškovima njihove proizvodnje. Read More
 • Trenutni omjer
  Mjeri sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze, stavlja u omjer kratkotrajnu imovinu i kratkoročne obveze. Read More
 • Trošak prodane robe
  Trošak prodane robe (COGS) kumulativni su ukupni izravni troškovi nastali u vezi s prodatom robom ili uslugom i uključuju izravne troškove poput troškova sirovina, izravnih troškova rada i ostalih izravnih troškova, ali isključuju sve neizravne troškove nastale društvo. Read More
 • u
 • Ubrzani omjer
  Trošak prodane robe (COGS) kumulativni su ukupni izravni troškovi nastali u vezi s prodatom robom ili uslugom i uključuju izravne troškove poput troškova sirovina, izravnih troškova rada i ostalih izravnih troškova, ali isključuju sve neizravne troškove nastale društvo. Read More
 • Unosi u dnevnik
  Predstavljaju sva knjiženja pojedinačnih dokumenata, upisuju se poslovni događaji na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima. Read More
 • Usklađivanje načela
  Zbog problema koji ukazuju na razlike u računovodstvenim sustavima, u posljednjih nekoliko godina, računovodstvene organizacije poput Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB) i Odbor za standarde (FASB) ulažu velike napore u smanjenje tih razlika. Glavni cilj procesa harmonizacije računovodstvenih standarda čija primjena bi rezultirala usporedivim financijskim izvještajima na globalnoj razini. Proces usklađivanja računovodstvenih načela daje globalnoj zajednici(...) Read More
 • v
 • Vrijednost poduzeća
  Na temelju povijesnih podataka potrebno je postaviti određene pretpostavke te izvršiti projekciju budućih poslovnih rezultata ili pak pretpostaviti pravilo jednake cijene te iskoristiti usporedive parametre drugih poduzeća kao polazišnu točku procjene vrijednosti. Iako niti jedna od raspoloživih metoda za procjenu vrijednosti poduzeća ne daje konačni odgovor, sama analiza i proces koji se pri tom vrši vrijede ponekad više od samog rezultata analize jer omogućuju vlasnicima i menadžmentu(...) Read More
 • w
 • WACC
  WACC ili prosječni ponderirani trošak kapitala je financijski omjer koji izračunava trošak financiranja i stjecanja imovine društva usporedbom duga i vlasničke strukture poduzeća. Drugim riječima, ovaj pokazatelj mjeri težinu duga i stvarne troškove posuđivanja novca ili prikupljanja sredstava putem kapitala za financiranje novih kapitalnih ulaganja i proširenja na temelju trenutne razine duga i vlasničke strukture društva. Uprava obično koristi taj omjer kako bi odlučila treba li društvo(...) Read More
 • z
 • Zadržana dobit ili preneseni gubitak
  Dio kapitala formira se iz ostvarene dobiti i čini dio koji poduzeće zadržava, dakle, ne isplaćuje vlasnicima. Read More
 • Zalihe
  Količina materijala prikupljenih radi kontinuiranoga tijeka proizvodnje. Read More
 • Zarada po dionici
  Zarada po dionici ili EPS-u temeljna je mjera zdravlja i profitabilnosti bilo koje korporacije. Izračun osnovne zarade po dionici prilično je jednostavan. Jednostavno je ukupni neto prihod raspoloživ zajedničkim dioničarima, podijeljen s ukupnim brojem uobičajenih dionica. Zarada po dionici (EPS) = Neto prihod raspoloživi za uobičajene dioničare / Broj postojećih zajedničkih dionica Read More