Neto sadašnja vrijednost (NPV)

Neto sadašnja vrijednost predstavlja razliku između sadašnje vrijednosti novčanih priljeva i odljeva projekta ili potencijalne investicije. Koristi se za procjenu količine novca koju će investicija generirati u usporedbi s troškom koji je prilagođen vremenskoj vrijednosti novca.

Neto sadašnja vrijednost pokazuje kako novac nije besplatan, te da jedna kuna danas vrijedi više od jedne kune sutra. Razlog je jednostavan: trošak kamata i oportunitetni trošak. Kamatna stopa devalvira buduće novčane tokove. Oportunitetni troškovi nisu opipljivi troškovi ali utječu na ulaganje novca.

Većina investitora i menadžera društava koristi analizu sadašnje vrijednosti ili metodu diskontiranog novčanog toka kada donosi odluke o ulaganju. To ima smisla jer žele vidjeti ishod svojih izbora kada se uzmu u obzir troškovi kamata i drugi vremenski faktori.

Formula za izračun neto sadašnje vrijednosti je donekle komplicirana jer zbraja sve buduće novčane tokove od ulaganja, diskontira ih po diskontnoj stopi  i oduzima početno ulaganje.

Neto sadašnja vrijednost = sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova – sadašnja vrijednost inicijalnih troškova investiranja

Neto sadašnja vrijednost izračunava se oduzimanjem sadašnje vrijednosti budućih novčanih tokova od sadašnje vrijednosti inicijalnih troškova investiranja. Time se izračunava razlika između novčanih jedinica koje će biti generirane tijekom života investicije s trenutnim novčanim jedinicama potrebnim za kupnju investicije kako bi potencijalni investitori mogli usporediti potencijalni povrat od ulaganja s početnom cijenom.

Neto sadašnja vrijednost je izračun kojeg koriste svi investitori, a ne samo tradicionalni investitori na Wall Streetu. Rukovodstvo društva izračunava neto sadašnju vrijednost potencijalnih projekata, proširenja ili nove opreme kako bi procijenilo koja će opcija biti najbolja i odlučili koji put društvo treba odabrati u budućnosti.

Primjerice građevinsko društvo želi proširi broj radnih mjesta, ali nema opremu za to. U tom slučaju uprava društva koristi neto sadašnju vrijednost kako bi odredila jeli kupnja novog dijela opreme dobra investicija usporedbom iznosa novčanih priljeva koji će se ostvariti od nove opreme i početne cijene opreme. Menadžment može odmah reći da li je projekt isplativ s obzirom je li vrijednost neto sadašnje vrijednosti pozitivna ili negativna.  Pozitivna vrijednost znači da su budući novčani tokovi projekta veći od početnog troška, odnosno društvo će zaraditi na ulaganju. Međutim, ako je vrijednost negativna, društvo će trošiti više novca na kupnju opreme nego što će se generirati prihoda tijekom njenog korisnog vijeka trajanja.

Što je veći iznos neto sadašnje vrijednosti društvo će generirati više prihoda. Izračun neto sadašnje vrijednosti osim za razlikovanje dobrih investicija od loših može se koristiti i za usporedbu dvije dobre investicije kako bi se vidjelo koja je isplativija. Projekt s najvećom sadašnjom vrijednošću je najbolja investicija.

Iako je neto sadašnja vrijednost izvrstan alat za donošenje investicijskih odluka, nije uvijek točan. Budući da izračun ovisi o mnogo procjena i pretpostavki, teško da rezultat bude u potpunosti točan. Društvo ne može sa sigurnošću znati kolika će biti kamatna stopa za 10 godina ili koliko će dodatnih prihoda generirati od nove opreme. Jedino što društvo zna sa sigurnošću je trošak investicije odnosno cijena koju mora platiti primjerice za nabavu nove opreme.

Neto sadašnja vrijednost je dobar, ali ne nužno  i točan pokazatelj.

« Back to Glossary Index