Izvještaj o novčanim tokovima

Izvještaj o novčanim tokovima u sažetom obliku prikazuje kako promjene u bilanci utječu na zalihe novca tijekom obračunskog perioda. Ono također uspoređuje početno i konačno stanje novca u promatranom razdoblju.

Izvještaj pokazuje investitorima i kreditorima kakve transakcije utječu na konto novca i koristi li društvo raspoloživi novac na učinkovit način. Ovo je posebno važno jer investitori žele biti upoznati s financijskim stanjem društva dok kreditori žele znati je li društvo dovoljno likvidno da bi otplaćivalo svoje dospjele obveze na vrijeme.

Izraz novčani tok se odnosi na sposobnost društva za prikupljanje i održavanje adekvatne količine novca da bi moglo otplaćivati dospjele obveze. Drugim riječima, društvo s dobrim novčanim tokom može prikupiti dovoljno novca za financiranje poslovanja i plaćanja dospjelih obveza bez kašnjenja.

Vrste novčanih tokova

Izvještaj o novčanim tokovima se dijeli na tri glavna dijela: novčani tok od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti.

Novčani tok poslovnih aktivnosti

Novčani tok  od poslovnih aktivnosti uključuje transakcije od poslovanja društva. Drugim riječima, poslovni dio predstavlja novac prikupljen od glavnih izvora prihoda poput prihoda od prodaje ili pružanja usluga (Npr., otplaćivanje zaliha je poslovna aktivnost jer se odnosi na poslovanje društva).

Novčani tok poslovnih aktivnosti računa se prilagodbom neto profita promjenama tekuće imovine i tekućih obveza.

Investicijske aktivnosti

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti sastoji se od primitaka i izdataka od prodaje i kupovine dugotrajne imovine. Drugim riječima on predstavlja novac koji je društvo primilo od prodaje dugotrajne imovine ili koje je potrošilo kupnjom nove. Investicije su po prirodi dugotrajne te se očekuje da proces traje dulje od jednog obračunskog razdoblja.

Financijske aktivnosti

Novčani tok financijskih aktivnosti sastoji se od novčanih transakcija koji utječu na dugotrajne obveze i kapital. Drugim riječima, predstavlja iznos novca prikupljen emisijom dionica, uzimanjem kredita ili novac potrošen za isplatu dividendi ili dugotrajnih obveza. Na financijske aktivnosti možemo gledati kao na način na koji društvo financira svoje poslovanje kroz dugoročno zaduživanje ili dokapitalizaciju.

Financijski novčani tokovi se računaju zbrajajući promjene dugoročnih obveza i kapitala.

Mali savjet!

Mali savjet kako razlikovati transakcije novčanih tokova.

Poslovne aktivnosti: uključuju aktivnosti koje su u računu dobiti i gubitka prikazani kao operativni tj. poslovni prihodi ili rashodi.

Investicijske aktivnosti: uključuju sve novčane transakcije koje su nastale u svrhu kupovine ili prodaje dugotrajne imovine.

Financijske aktivnosti: uključuju sve novčane transakcije koje utječu na dugoročne obveze i kapital.

Kako pripremiti Izvještaj o novčanim tokovima

Izvještaj o novčanim tokovima priprema se koristeći dvije različite metode: direktna i indirektna metoda.

Obje metode prikazuju kako financijske transakcije utječu na žiro račun društva. Svaka metoda se koristi iz drugačijeg razloga te se koriste za društva različitih veličina.

« Back to Glossary Index