Rashodi

Rashodi se sastoje od ekonomskih troškova koje društvo snosi kroz svoje poslovanje kako bi ostvarilo prihode. Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku odljeva ili iscrpljivanja imovine ili zaduživanjem koje rezultira smanjenjem kapitala. Rashodi su smanjenje neto vrijednosti imovine subjekta tijekom obračunskog razdoblja, osim smanjenja imovine uzrokovane raspodjelom vlasnicima.

« Back to Glossary Index