Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)

Bilanca je financijsko izvješće koje prikazuje  imovinu, obveze i kapitala dioničara društva na određeni dan i pruža osnovu za izračunavanje stope prinosa i procjenu strukture kapitala . To je financijsko izvješće koje pruža kratak prikaz imovine koju društvo posjeduje i izvore financiranja te imovine.

Za provođenje financijske analize i izračun financijskih pokazatelja koristi se zajedno s drugim važnim financijskim izvještajima kao što račun dobiti i gubitka te izvještaj  o novčanim tokovima.

Formula koja se koristi za bilancu

Bilanca se pridržava sljedeće knjigovodstvene jednadžbe u kojoj sredstva na jednoj strani i obveze plus dionički kapital s druge strane uravnotežuju:

Imovina = Obveze + Kapital i rezerve

Imovina = Dug+Vlasnički kapital

Ova je formula intuitivna: društvo mora platiti za sve stvari koje posjeduje (imovinu) bilo posuđivanjem novca (preuzimanjem obveza), bilo uzimanjem od investitora (izdavanjem vlasničkog kapitala).

Na primjer, ako tvrtka uzme petogodišnji zajam od banke u iznosu 500 tisuća kuna, njena imovina (konkretno, novčani račun) povećat će se za 500 tisuća kuna.  Njene obveze također će se povećati za 500 tisuća kuna, uravnotežujući dvije strane jednadžbe. Ako tvrtka od investitora uzme 300 tisuća kuna, njegova će se imovina povećati za taj iznos, kao i kapital njegovih dioničara. Sav prihod koji društvo ostvari iznad svojih obveza ići će na račun dioničara, predstavljajući neto imovinu koju posjeduju vlasnici. Ti će prihodi biti uravnoteženi na strani imovine, pojavljuju se kao novac, ulaganja, zalihe ili neka druga imovina.

Budući da bilanca  predstavlja stanje imovine i obveza društva na određeni dan sama po sebi ne može dati dojam trendova koji se odigravaju u dužem razdoblju. Iz tog razloga bilancu treba usporediti s podacima iz prethodnih razdoblja. Također je treba usporediti s bilancama drugih društava u istoj industriji jer različite industrije imaju drugačije trendove veličine imovine i njenog financiranja.

Iz bilance se mogu izračunati brojni omjeri, koji pomažu ulagačima da shvate koliko je tvrtka zdrava. To uključuje omjer duga i kapitala, omjer obveza i imovine i mnoge druge. Račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima također daju vrijedan kontekst za procjenu financija društva, kao i bilješke ili dodaci u izvještaju o zaradi koji se mogu odnositi na bilancu.

Bilanca se sastoji od aktiva (imovine) i pasive (kapital + obveze).

U aktiva se sastoji od dugotrajne i kratkotrajne imovine. U dugotrajnu imovinu ubraja se:

Dugoročna ulaganja su vrijednosni papiri koji se neće ili ne mogu likvidirati u sljedećoj godini.

Materijalna  imovina (zemljišta, strojevi, oprema, zgrade i druga dugotrajna uglavnom kapitalno intenzivna imovina).

Nematerijalna imovina uključuje nefizičku (ali i dalje vrijednu) imovinu poput intelektualnog vlasništva i goodwila. Općenito, nematerijalna imovina navedena je u bilanci samo ako je stečena, a ne razvijena interno.

Kratkotrajna imovina sastoji se od:

 • Novaca i gotovinskih ekvivalenti najlikvidnija su imovina i mogu uključivati ​​trezorske zapise i kratkoročne potvrde o depozitu, kao i novac u banci i blagajni.
 • Financijsku imovinu namijenjenu prodaju poput vrijednosnih papira za koje postoji likvidno tržište.
 • Potraživanja od kupaca
 • Zalihe (trgovačka roba, gotovi proizvodi, sirovine i materijal)

Pasiva se sastoji od vlasničkog kapitala, te dugoročnih i kratkoročnih obveza.

Vlasnički kapital sastoji se od:

 • Temeljnog kapitala
 • Kapitalnih rezervi
 • Rezervi iz dobiti
 • Revalorizacijskih rezervi
 • Zadržane dobiti
 • Dobit poslove godine

Dugoročne obveze obuhvaćaju:

 • Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
 • Obveze za zajmove, depozite i slično
 • Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
 • Obveze za predujmove
 • Obveze prema dobavljačima
 • Obveze po vrijednosnim papirima
 • Ostale dugoročne obveze
 • Odgođena porezna obveza

Kratkoročne obveze obuhvaćaju:

 • Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
 • Obveze za zajmove, depozite i slično
 • Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
 • Obveze za predujmove
 • Obveze prema dobavljačima
 • Obveze po vrijednosnim papirima
 • Obveze prema zaposlenicima
 • Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
 • Obveze s osnove udjela u rezultatu
 • Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • Ostale kratkoročne obveze
« Back to Glossary Index