Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji prikazuje prihode, rashode te neto dobit/gubitak koji društvo ostvaruje tijekom određenog vremenskog razdoblja. Račun dobiti i gubitka se priprema prije svih ostalih financijskih izvještaja jer se neto dobit/gubitak moraju izračunati i prenijeti na izvještaj o promjeni kapitala prije izrade ostalih financijskih izvještaja.

Račun dobiti i gubitka prikazuje neto dobit društva oduzimajući ukupne rashode od ukupnih prihoda. Taj izračun pokazuje investitorima i kreditorima ukupnu profitabilnost društva kao i učinkovitost društva za generiranje profita od ukupnih prihoda.

Konta prihoda i rashoda se također mogu koristiti za izračun bruto dobiti  i dobit/gubitak od poslovanja. Ova dva izračuna se najbolje prikazuju u računu dobiti i gubitka. Bruto dobit se računa oduzimanjem direktnih troškova od poslovnih prihoda. Operativna dobit (EBITDA) se računa oduzimanjem operativnih troškova od bruto dobiti.

Za što se koristi račun dobiti i gubitka?

Važno je napomenuti da postoji nekoliko vrsta računa dobiti i gubitka  koji se izrađuju iz različitih razloga. Npr. godišnji račun dobiti i gubitka priprema se za dioničare i potencijalne investitore no ne koristi upravi koja vodi poslovanje društva kroz cijelu godinu. Stoga se pripremaju privremeni financijski izvještaji kako bi se nadziralo poslovanje tijekom cijele godine. Uprava društva često zahtjeva pripremu izvještaja po mjestima troškova kako bi se dobila detaljna analiza prihoda i rashoda svakog segmenta poslovanja.

Za kraj, glavna svrha računa dobiti i gubitka je dati informacije o profitabilnosti i poslovnim aktivnostima društva krajnjim korisnicima. Svaki od mogućih korisnika može na svoj način koristiti dobivene informacije.

Tko koristi račun dobiti i gubitka?

Postoje dvije različite skupine ljudi koji koriste ovaj izvještaj: unutarnji dionici i vanjski dionici.

Unutarnji dionici, poput uprave društva i nadzornog odbora, koriste ovaj izvještaj za analizu poslovanja kao cjeline te donošenje poslovnih odluka. Npr. koriste račun dobiti i gubitka kako bi  vidjeli da li otvoriti novu poslovnicu, proširiti proizvodni asortiman  ili zatvoriti pojedini odjel.

Vanjski dionici, poput investitora i kreditora, su ljudi van društva koji nemaju drugi izvor informacija o društvu osim onih koje su objavljene. Investitori žele znati je li društvo profitabilno i hoće li rasti i povećati profitabilnost u budućnosti. Uglavnom žele znati hoće li ostvariti pozitivan prinos od ulaganja u društvo.

Kreditori, u drugu ruku nisu zabrinuti oko profitabilnosti kao investitori. Kreditori su zainteresiraniji za novčani tok društva i postavlja se pitanje hoće li društvo ostvariti dovoljno novčanog toga za servisiranje duga.

Konkurenti su isto vanjski korisnici financijskih izvještaja. Oni koriste konkurentske račune dobiti i gubitka da bi izračunali kako posluje konkurencija te donesu zaključak isplati li se ući na nova tržišta i pokušati se natjecati s drugim društvima.

Izgled računa dobiti i gubitka

Postoje dva oblika računa dobiti i gubitka koji se obično koriste

Jednostupanjski račun dobiti i gubitka – prikazuje samo jednu kategoriju prihoda i jednu kategoriju rashoda. Ovaj oblik je manje koristan vanjskim dionicima jer iz njih ne dobivaju dovoljno informacija o poslovanju društva.

Jednostupanjski račun dobiti i gubitka.

Gitara d.d.

Račun dobiti i gubitka

Kraj godine, 31. Prosinca 2017.

Prihodi

Prodaja dobara

Prihodi od instrukcija

Ukupni prihodi:

Rashodi

Troškovi prodanih dobara

Trošak deprecijacije

Trošak plaća

Trošak najma

Rashodi od kamata

Trošak zaliha

Trošak režija

Ukupni rashodi:

Neto dobit

kn               24,800

                   3,000

kn 27,800

10,200

2,000

750

500

500

500

                      400

14,850

kn 12,950

Višestupanjski račun dobiti i gubitka – razdvaja prihode, rashode, dobitke i gubitke u dvije smislene pod-kategorije pod imenom operativni i neoperativni. Za razliku od oblika jednostupanjskog računa dobiti i gubitka gdje su svi prihodi skupa zbrojeni, višestupanjski račun dobiti i gubitka razdvaja ove aktivnosti u različite dijelove, da bi korisnici bolje razumjeli srž poslovnih djelovanja.

Svi računi dobiti i gubitka imaju naslov koji prikazuje ime društva, naslov izvještaja, i razdoblje na koje se izvještaj odnosi. Npr., račun dobiti i gubitka izdan od strane Gitare d.d. bi imao sljedeći naslov :

  • Gitara d.d.
  • Račun dobiti i gubitka
  • Kraj godine 31, Prosinca 2015.

Primjer kako pripremiti račun dobiti i gubitka iz prilagođene probne bilance Gitare d.d. iz ranijeg primjera računovodstvenog ciklusa.

Višestupanjski račun dobiti i gubitka.

Gitara d.d.

Račun dobiti i gubitka

Zaključan za razdoblje do 31. Prosinca 2015

Prodaja                                                                                                                                          kn             6,400

Trošak prodanih dobara                                                                                                                            1,400      

Bruto dobit                                      5,000

                                                                                                      

Operativni rashodi

Troškovi prodaje

Trošak marketinga                                                                             100

Marže                                                                                                             234                        334

Troškovi uprave

Trošak rente                                                                                               950

Troškovi zaliha                                                                                        31                     981

Ukupni operativni troškovi                                                                                                    1,315

Operativni profit                            3,685

Neoperativni prihodi i rashodi

Polica osiguranja                                                                                                                                  1,000

Rashodi od kamata                                                                                                                 –              250

Ukupno                                                                                                                                                      750

                                                                                            Neto profit                       kn          4,435

Kako se računa račun dobiti i gubitka?

Račun dobiti i gubitka se koristi za računanje neto dobiti društva. Formula računa dobiti i gubitka je: Prihodi – Rashodi = Neto dobit. To je jednostavna jednadžba koja prikazuje profitabilnost društva. Ako su prihodi veći od rashoda, društvo je profitabilno, a ako su prihodi manji od rashoda, društvo je neprofitabilno.

« Back to Glossary Index