Pokrivenost obveza imovinom

Pokriće kratkoročnih obveza

Predstavlja omjer novčanog toka iz rezultata (suma neto rezultata poslovanja i amortizacije) i prosječnih kratkoročnih obveza. Poduzeća koja ostvaruju više vrijednosti ovog indikatora smatraju se manje rizičnima zato što svojim poslovanjem generiraju veći novčani tok iz rezultata koji može poslužiti za pokriće kratkoročnih obveza.

Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA

Stavlja u odnos dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) te iznos prosječnih ukupnih obveza. Niska vrijednost ovog pokazatelja može upućivati na nesposobnost poduzeća da podmiri svoje obveze po njihovom dospijeću te je stoga naznaka većeg rizika promatranog poduzeća.

Stupanj pokrića I

izračunava se kao omjer kapitala i rezervi s dugotrajnom imovinom. Poželjno je da ovaj pokazatelj bude što viši.

Stupanj pokrića II

pruža uvid u omjer sume kapitala i rezervi i dugoročnih obveza s dugotrajnom imovinom. Za manji rizik naplate kod poduzeća bolje je da ovaj pokazatelj bude što veći.

Tekući omjer

jest omjer kratkotrajne imovine (imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novac u roku od jedne godine ili jednog poslovnog ciklusa) i kratkoročnih obveza (obveze čiji je rok dospijeća kraći od jedne godine ili jednog poslovnog ciklusa). Sa stajališta likvidnosti je poželjno da vrijednost ovog pokazatelja bude što viša.

« Back to Glossary Index