Materijalna imovina

Materijalna imovina – stalna sredstva koja nisu namijenjena prodaji, već ih poduzetnik stalno upotrebljava u proizvodnji proizvoda, usluga, u prometu robe, usluga davanja u najam kao i u administrativne svrhe (zemljište i šume; građevinski objekti; postrojenja i oprema (strojevi); alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva); materijalna sredstva u pripremi; stambene zgrade i stanovi; predujmovi za dugotrajnu materijalnu imovinu te ostala materijalna imovina).

« Back to Glossary Index