Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Ostala sveobuhvatna dobit može se promatrati kao ekspanzivniji prikaz neto dobiti. U prošlosti su promjene dobiti društva za koje se smatralo da nisu izvan njegovih temeljnih aktivnosti ili prekomjerno nestabilne mogle teći u kapital dioničara. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti daje važne detalje o tim podacima.

Još u lipnju 1997. FASB je izdao FAS130 o izvještavanju o sveobuhvatnoj dobiti. Tehnička definicija sveobuhvatne dobiti FASB-a je “promjena u kapitalu (neto imovini) društva tijekom razdoblja od transakcija i drugih događaja iz eksterne okoline društva. To uključuje sve promjene u kapitalu tijekom razdoblja, osim onih koje proizlaze iz ulaganja vlasnika i raspodjele vlasnicima.”

Ostala sveobuhvatna dobit se može naći kao stavka retka u bilanci stanja društva . Posljednjih godina, osim standardnih konvencija o izvještavanju o bilanci, društva su dobila nekoliko drugih načina za predstavljanje ostale sveobuhvatne dobiti  u svojim financijskim izvještajima : Mogu navesti i pojedine komponente stavke zajedno s računom dobiti i gubitka (kao što je na dnu računa dobiti i gubitka) ili predstaviti ostalu sveobuhvatnu dobit  kao zasebno izvješće. Te su mjere također dio dugoročnog cilja  GAAP-a  da se usko usklade s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) kako im upravlja Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

Nerealizirani dobici ili gubici su sastavni dio ostale sveobuhvatne dobiti kao dopunskog izvještaja Računa dobiti i gubitka.

U sklopu izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti nalaze se dva izvještaja:

 • Izvještaj o dobiti koji nam pokazuje komponente dobiti ili gubitka
 • Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti koji počinje s stavkom dobiti i gubitka i prikazuje ostale dijelove sveobuhvatne dobiti.

Pojam sveobuhvatne dobiti dijelimo na dobit ili gubitak kao rezultat aktivnosti menadžmenta i na ostalu sveobuhvatnu dobit kao rezultat ekonomskih uvjeta poslovanja.

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti pokazuje prihode, rashode i financijski rezultat u određenom razdoblju, a samim time i učinkovitost poslovanja društva.

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti obuhvaća sljedeće stavke:

 • Dobit ili gubitak razdoblja
 • Ostalu sveobuhvatnu dobit ili gubitak prije poreza
 • Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit razdoblja
 • Neto ostalu sveobuhvatnu dobit ili gubitak razdoblja
 • Sveobuhvatnu dobit ili gubitak razdoblja.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prije poreza sastoji se od:

 • Tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja
 • Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • Dobiti ili gubitka s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju
 • Dobiti ili gubitka s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
 • Dobiti ili gubitka učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
 • Udjela u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku pridruženih poduzetnika
 • Aktuarskih dobitaka ili gubitaka po planovima definiranim primanjima
« Back to Glossary Index