Obrtaj zaliha

Koeficijent obrtaja zaliha je pokazatelj aktivnosti.

Koeficijent obrtaja zaliha = (stanje zaliha/trošak prodane robe) x 365

Stanje zaliha nalazi se u bilanci, a trošak prodane robu u računu dobiti i gubitka.

Cilj prodavaonice je da obrtaj zaliha bude obujmom što veći, a vremenski što kraći. U tom slučaju, roba se brže prodaje, a prodavaonica uspješnije posluje jer može prije pretvoriti svoje zalihe u novac.

Nizak obrtaj zaliha može značiti da društvo ima visoku razinu zaliha kojih se ne može osloboditi.

Primjer:

Financijski izvještaji društva X d.o.o. pokazuju da su zalihe na 31.12.2018. godine iznosile 50.000 kn, a trošak prodane robe iznosio je 150.000 kn u 2018. godini. Koeficijent obrtaja zaliha izračunava se na sljedeći način:

(50.000/150.000) x 365 = 122 dana

To znači da društvo X d.o.o. ima dovoljno zaliha da traju sljedećih 122 dana ili će pretvoriti svoje zalihe u novac u sljedećih 122 dana. Ovisno o industriji društva, ovo razdoblje može biti kratko ili dugo.

« Back to Glossary Index