Prihodi

Prihodi se ostvaruju prodajom roba ili usluga, te bilo kojim drugim korištenjem kapitala i imovine koje je povezano s poslovanjem društva. Prihod je vrijednost prodanih proizvoda i usluga koje je društvo ostvarilo u određenom razdoblju.

Prihod se računa kao umnožak količine prodane robe ili usluge i cijene po kojoj je ta roba ili usluga prodana. Povećanje prihoda svake godine ukazuje da društvo prodaje više svojih proizvoda i usluga, a smanjenje prihoda ukazuje da se smanjuje prodaja proizvoda i usluga društva. Prihodi se prikazuju u računu dobiti i gubitka gdje se od prihoda oduzimaju rashodi, te se tako izračunava dobit društva.

Prema načelu priznavanja prihoda u računovodstvu se prihodi evidentiraju kada se roba isporuči kupcu ili kada je izvršena usluga. Prihod i novčani primitak ne moraju nastati u istom trenutku jer u poslovnom svijetu društva često prodaju robu s odgodom plaćanja. Tako primitak može prethoditi prihodu, ako je društvo primilo predujam za robu ili uslugu koju će isporučiti kupcu.

Prihod može nastati u istom trenutku kada i primitak, primjerice prodaja robe ili usluge za gotovinu te primitak može nastati nakon prihoda ako je društvo prodalo robu na kredit. Kada se roba ili usluga proda na kredit evidentira se kao prihod, ali budući da društvo još nije dobilo novčani primitak vrijednost se bilježi kao potraživanje. Kada kupac podmiri račun potraživanje se smanjuje a evidentira se novčani primitak, odnosno povećava se saldo na računu društva.

S obzirom na izvor prihodi se mogu podijeliti na poslovne, financijske i izvanredne prihode. Poslovni prihodi nastaju obavljanjem osnovne djelatnosti društva, primjerice prodajom proizvoda ili usluga društva. Financijski prihodi nastaju od ulaganja na financijskom tržištu, primjerice prihodi od kamata za dane zajmove, a izvanredni prihodi nastaju zbog izvanrednih okolnosti kao što je prodaja materijale imovine ili višak zaliha.

« Back to Glossary Index