Financijsko izvještavanje društva u likvidaciji

likvidacija trgovackog drustva - Financijsko izvještavanje društva u likvidaciji

Uslijed negativnih događaja društvo, odnosno članovi društva mogu donijeti odluku o pokretanju postupka likvidacije. Općenito, postupak likvidacije se od stečajnog postupka razlikuje po tome što je imovina društva u likvidaciji veća od obveza društva.

Razlozi za prestanak poslovanja propisani su Zakonom o trgovačkim društvima, a obuhvaćaju odluku članova društva, spajanje, pripajanje ili razdvajanje društva, istek vremena određenog u društvenom ugovoru, presuda suda te ništavost društva.

Prilikom provođenja postupka likvidacije financijsko izvještavanje može predstavljati svojevrsni izazov te se provodi u tri faze: (1) do otvaranja postupka, (2) tijekom postupka i (3) po završetku postupka likvidacije. Svaki oblik financijskog izvještavanja u likvidaciji ima određene korake koje je nužno provesti i određene stavke na koje valja obratiti pozornost.

 1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DO TRENUTKA OTVARANJA LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA

Odluka o prestanku poslovanja društva

Vlasnici odnosno članovi društva donose odluku o prestanku društva, što podrazumijeva prestanak poslovanja i brisanje društva iz sudskog registra trgovačkog društva. Odluka članova mora biti u obliku javnobilježničke isprave, dok sam postupak provode članovi uprave kao likvidatori. Likvidatorima ujedno mogu biti imenovane i druge osobe.

Početni likvidacijski izvještaj

Do trenutka otvaranja postupka, odnosno do trenutka upisa u sudski registar, likvidatori su prema odredbama ZTD-a obvezni sastaviti početne likvidacijske izvještaje, uz godišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije. S danom koji prethodi početku postupka, poduzetnik treba zaključiti i poslovne knjige društva, na taj dan popisati svu imovinu i obveze društva, te o istome obavijestiti, odnosno dostaviti dopis Poreznoj upravi.

Mikro i mali poduzetnici su prije pokretanja postupka u obvezi sastaviti samo bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje, dok su srednji i veliki poduzetnici uz sve navedeno dužni dostaviti i izvještaj o promjenama kapitala, kao i izvještaj o novčanim tokovima. Uz navedene izvještaje ne predaju se odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja, odluke o uporabi dobitka kao niti godišnja financijska izvješća, revizorska izvješća i izvješća uprave. Nadalje, društvo u likvidaciji je u obvezi sastaviti i Prijavu poreza na dobitak (obrazac PD) od početka poslovne godine do dana koji prethodi pokretanju postupka.

Pri sastavljanju RDG-a, u stupcu prethodno razdoblje upisuju se podatci za cijelo prethodno razdoblje, dok se u stupcu tekuće razdoblje upisuju podatci od početka poslovne godine do dana koji prethodi pokretanju likvidacijskog postupka.

Slično je i s bilancom u kojoj se u stupcu prethodno razdoblje upisuje stanje na dan prethodnog izvještajnog razdoblja, odnosno 31. prosinca prethodne godine, dok se u stupcu tekuće razdoblje unosi stanje na dan koji prethodi otvaranju likvidacije.

 1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TIJEKOM LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA

Poduzetnici su za statističke i druge potrebe FINA-i dužni do 30. travnja tekuće godine dostaviti financijska izvješća, kao i sve dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeni izvještaj se predaje s oznakom izvještaja 30.

Dostava PDV obrasca

Obveznici PDV-a tijekom postupka likvidacije i dalje predaju PDV-obrasce na mjesečnoj, odnosno tromjesečnoj bazi do 20-og u mjesecu. Obvezni su plaćati predujmove poreza na dobitak, ali ih nadležne porezne uprave ne zadužuju za predujmove poreza na dobitak tijekom postupka likvidacije prema internim uputama. Nadalje, tijekom likvidacije društva nisu u obvezi plaćati članarinu HGK-u. Ako je društvo obveznik PDV-a na prodaju imovine u tome postupke se obračunava PDV na prodajnu cijenu. Kod prodaje dugotrajne imovine u prihodima ili rashodima se priznaje razlika između prodajne i knjigovodstvene vrijednosti.

Otpis potraživanja i obveza

U postupku likvidacije likvidatori su dužni naplatiti potraživanja koje društvo ima od kupaca i ostalih dužnika, podmiriti obveze prema dobavljačima te prodati preostalu imovinu društva. U skladu s time, u tom se razdoblju u poslovnim knjigama evidentiraju sve poslovne promjene koje nastaju dovršavanjem poslova društva. U slučaju postojanja potraživanja koja nije moguće naplatiti, iste je potrebno otpisati na teret troškova u skladu s pravilima za otpis potraživanja kod redovnog poslovanja. Jednako tako društvo u likvidaciji može otpisati i obveze prema dobavljačima, ali samo one zastarjele kao i u redovitom poslovanju, dok je ostale nužno podmiriti unovčavanjem imovine.

Uništenje imovine

Uništenje dugotrajne materijalne imovine i sitnog inventara na temelju odluke o rashodovanju porezno se priznaje ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili institucija o količini i vrsti preuzetih dobara.

 1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ZAVRŠETKU POSTUPKA LIKVIDACIJE

Zaključni financijski izvještaji trebali bi sadržavati samo moguću svotu novca koja je ostala nakon prodaje imovine i podmirenja obveza dobavljačima, kao i svotu kapitala. U slučaju nemogućnosti unovčavanja cjelovite imovine, imovina se na kraju razdoblja likvidacije procjenjuje po tržišnoj vrijednosti.

Objava izvještaja

Zaključni izvještaji sastavljaju se za razdoblje od dana pokretanja postupka likvidacije do datuma završetka postupka te se, također, predaju FINA-i s oznakom vrste izvještaja 30. Rok za predaju istih je 6 mjeseci od dana završetka postupka likvidacije. Ukoliko likvidacijski postupak traje dulje od jedne godine, GFI za javnu objavu predaje se za cijelo razdoblje likvidacije, neovisno o trajanju postupka.

Prijava poreza na dobit

U zaključnoj bilanci iskazuje se stanje na dan završetka postupka tekuće godine, a podatci za prethodnu godinu se ne popunjavaju. U računu dobiti i gubitka se iskazuje razdoblje od početka do zatvaranja postupka, a kao godina izvještavanja se upisuje godina u kojoj je postupak završen. Po završetku postupka društvo je obvezno predati i prijavu poreza na dobitak koja se podnosi na obrascu PD najkasnije 4 mjeseca nakon završetka likvidacije.

Isplata dobiti, kapitalnih pričuva i temeljnog kapitala

Isplate udjela u dobitku oporezuju se po stopi 12% poreza na dohodak od kapitala uvećanoj za prirez. Pritom se ostvareni dobitci moraju isplaćivati na transakcijske račune ili tekuće račune članova društva. Isplata kapitalnih pričuva je, također, moguća, ukoliko uplaćeno nije potrebno za pokriće gubitka društva. Takav povrat ne smatra se isplatom sudjelovanja u dobitku društva, već povratom uplaćenog. Isplata temeljnog kapitala u pravilu nije oporeziva, osim u slučaju kada je povećanje temeljnog kapitala obavljeno reinvestiranjem, a dolazi do smanjenja temeljnog kapitala. U takvom slučaju se plaća 12% poreza na dohodak od kapitala i uvećava se osnovica poreza na dobitak uslijed olakšica u prethodnim razdobljima.

Ukoliko Vam je potrebna podrška u procesu likvidacije trgovačkog društva utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

pexels photo 414837 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Cilj Poziva

Poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 1. Priprema projektne dokumentacije
 2. Energetska učinkovitost (toplinska izolacija vanjskih dijelova, zamjena stolarije, toplinska izolacija određenih unutarnjih dijelova, obnova tehničkih sustava, zamjena opreme..)
 3. Obnovljivi izvori energije (zamjena sustava, zamjena ili obnova elektroinstalacijskih krugova, sustavi za proizvodnju, kogeneracija..)
 4. Administracija, upravljanje projektom i marketing

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mala, srednja i privatna društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 76.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore

 • Energetska učinkovitost (za velika društva 45% prihvatljivih troškova, mala i srednja društva 65% prihvatljivih troškova)
 • Kogeneracija (za velika društva 60% prihvatljivih troškova, mala i srednja društva 80% prihvatljivih troškova)
 • Obnovljivi izvori energije (za velika društva 60% prihvatljivih troškova, mala i srdnja društva 80% prihvatljivih troškova)

Iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga jest:

 • Minimalni iznos 000,00 HRK
 • Maksimalni iznos 13.000.000,00 HRK

Rokovi

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Početak predaje projektnih prijedloga: 15.6.2018

Završetak predaje projektnih prijedloga: 21.9.2018

ITU – Kulturna baština i turizam UA Zagreb

H20180116000327 - ITU - Kulturna baština i turizam UA Zagreb

Cilj natječaja:

Pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine (sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja), koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
 • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
 • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
 • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore: do 85% vrijednosti projektnog prijedloga.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 28.06.2019. godine.

Energetska obnova obiteljskih kuća

pexels photo 421888 - Energetska obnova obiteljskih kuća

Cilj natječaja:

Cilj postupka dodjele je podupiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća  koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke osobe (vlasnici obiteljskih kuća)

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove
 • Uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Iznos i intenzitet potpore:

Najniži iznos bespovratnih sredstava koje fizička osoba može ostvariti: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava koje fizička osoba može ostvariti: 200.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: do 60% vrijednosti projektnog prijedloga

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 28.06.2019. godine.

Inovacije novoosnovanih MSP

pexels photo 132340 - Inovacije novoosnovanih MSP

Cilj poziva

Pomoć novim društvima u razvoju i uspješnom prijenosu inovativnih ideja kako bi se transformirale u uspješno realizirane poslovne poduhvate te stvorile društva s potencijalom poslovnog rasta i izvoza proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 • Aktivnosti namijene razvoju inovacija
 • Aktivnosti inovacije procesa

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će do 85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 29. lipanj 2018. godine.

Inovacije u područjima S3

pexels photo 1076807 - Inovacije u područjima S3

Cilj natječaja:

Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

s3 - Inovacije u područjima S3

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljive aktivnosti za ulaganje:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Prihvatljive kategorije troškova:

 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta;
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
  • Troškovi plaća osoblja
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
  • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 3. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti:
  • Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti
  • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv
  • Troškovi upravljanja projektom
  • Troškovi revizije projekta
  • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
  • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)
  • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi
 • Kamate na dug
 • Kupnja rabljene opreme
 • Kupnja i najam vozila
 • Leasing
 • Trošak jamstva banke

Iznos i intenzitet potpore:

 • Ukupno dostupna sredstva natječaja: 634.000.000,00 HRK
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore je od 35%-75% ovisno o veličini društva.

Rok natječaja:

Rok za predaju projektne dokumentacije je do: 15.11.2019. godine.

Inovacijski vaučeri

business innovation money icon 40218 - Inovacijski vaučeri

Cilj poziva

Pružanje usluga MSP-ovima u vidu stručne podrške od strane Zavoda za informatiku Osijek, kako bi se osigurala stručna pomoć za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti kao i stručnih tehničkih znanja.

Opis prihvatljivih aktivnosti

Aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju:

 • Novim proizvodima
 • Novim uslugama
 • Novim procesima

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 50.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će od 75%-85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 30. travanj 2018. godine.

GS Integrator 2018

pexels photo 630839 - GS Integrator 2018

Cilj natječaja:

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljivi prijavitelji:

​Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Nabava nematerijalne i materijalne u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata
 • Savjetodavne i tehnološke usluge iz područja inovacijskih procesa
 • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva)
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni Intenzitet potpore: do 50% za mala i srednja Društva.

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava po korisniku još nisu poznati.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 29.03.2019. godine.

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

pexels photo 567633 - Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj natječaja:

Jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju
 • Operativne potpore za inovacijske klastere.
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva)
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore : do 50% za mala i srednja društva.

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava po korisniku još nisu poznati.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 1.03.2019. godine.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

internacionalizacija poslovanja eu - Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Cilj natječaja:

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje:

 1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja:
  1. Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu:
   • trošak kotizacije
   • trošak najma izložbenog prostora
   • trošak najma izložbene opreme
   • trošak upisa u katalog izlagača
  2. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga
  3. Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.
 2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji.
 3. Informiranje i vidljivost.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupnja ili zakup opreme
 • Plaće
 • Troškovi sitnog inventara
 • Trošak pripremne dokumentacije
 • Trošak upravljanja projektom
 • PDV

Iznos i intenzitet potpore:

Najmanji iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je: 100.000,00 HRK.

Najveći iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je: 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova za mala društva i do 65% za srednja društva.

Rok natječaja:

Krajnji rok predaje projektne dokumentacije je: 29.06.2020. godine.