Value Based Management – VBM

VBM 2019 09 08 - Value Based Management – VBM

Glavni cilj poslovanja društva je ostvarivanje određenog poslovnog uspjeha. Kako bi se moglo utvrditi posluje li društvo uspješno potrebno je odrediti mjerilo uspješnosti.

Glavni izvori informacija o uspješnosti poslovanja su financijski izvještaji koji se zasnivaju na povijesnim računovodstvenim i financijskim podacima i pokazateljima, a ne govore ništa o budućim poslovnim planovima društva i rizičnosti njegovog budućeg poslovanja. Zbog toga se za procjenu uspješnosti poslovanja društva koriste metode koje sadrže informacije o budućem poslovanju društva.

Jedna od takvih metoda je i koncept upravljanja temeljen na vrijednosti. U nastavku Vam donosimo više informacija o tom konceptu.

Upravljanje temeljeno na vrijednosti

Upravljanje temeljeno na vrijednosti (Value Based Management – VBM) suvremeni je supstitut klasičnog internog računovodstva društva koji uglavnom obavljaju financijski menadžeri.

Upravljanje temeljeno na vrijednosti (VBM)  je filozofija i sustav upravljanja koji osigurava stvaranje maksimalne vrijednosti  u društvu, obično maksimiziranje vrijednosti za dioničare.

Menadžersko računovodstvo funkcionira s ciljem pribavljanja informacija menadžmentu radi ostvarivanja ciljeva organizacije. VBM kao oblik menadžerskog računovodstva postaje tako glavni izvor menadžerske informacije.

Društvo iako ima sustav menadžerskog računovodstva i dalje koristi klasično računovodstvo za izračunavanje poreza, te kontroliranje financijskog poslovanja s pravne perspektive. Aktivnosti unutar organizacije  i izvan nje koordiniraju se VBM-om kao fleksibilnim načinom ocjenjivanja i planiranja internog poslovanja.

Mjerila upravljanja temeljenog na vrijednosti

Stavke potrebne za izračun mjera VBM-a proizlaze iz klasičnih računovodstvenih iskaza. Mjere VBM-a koriste se kako bi se kvalitetnije odredila tržišna uspješnost društva, te postaju sve značajniji dijelovi izvještaja svjetskih revizorskih kuća.

Menadžment temeljen na vrijednosti uzima u obzir veći broj informacija iz poslovne okoline društva, te ih korištenjem informacijske tehnologije djelotvornije koristi. Zbog toga su suvremena računovodstvena teorija i praksa bila primorana stvoriti nova mjerila za mjerenje dodatne vrijednosti za društvo koju stvara menadžment. Takva mjerila se nisu mogla mjeriti na dobiti ili dobiti po dionici već po novčanom tijeku.

Društvo unatoč tome što ostvaruje dobit može biti u teškoćama jer ne ostvaruje dovoljnu likvidnost da podmiri sve obveze.

Orijentiranost na vrijednost za dioničare gura u prvi plan sadašnju vrijednost svih budućih neto primitaka dioničara. Uspješnost poslovanja time se ograničava samo na mjerenje financijskih veličina.

Mjerilo performanse

Mjerilo performanse koje se orijentira na vrijednosti za dioničare trebalo bi samo po sebi biti indikator snage zarađivanja društva, tj. sposobnost društva da u budućnosti privređuje novčane tokove za svoje dioničare. Kod upravljanja temeljenog na vrijednosti traže se mjerila koja su reprezentativna za očekivano buduće poslovanje društva.

Temeljna suvremena poslovna logika je rast društva i dugoročno stvaranje vrijednosti. Društvo počinje stvarati vrijednost kada stvori više nego što je investiralo u resurse. Dioničarima je u interesu da društvo teži ostvarivanju toga cilja i da sustav mjerila reflektira sposobnost menadžmenta da ostvari taj cilj.

Orijentiranost na stvaranje vrijednosti je dugoročna strategija i ne uključuje kratkoročno podizanje profita koje može voditi sistemskom urušavanju dugoročne vrijednosti.

Menadžment društva kreira vrijednost samo ako vrijednost koja će se ostvariti u budućem poslovanju je veća od ukupnih troškova (operativnih i financijskih troškova).

Za razliku od tradicionalnih računovodstvenih mjerila koja mogu dovesti do menadžerskih odluka koje su u suprotnosti s interesima dioničara, VBM mjerila korporacijske performanse su utemeljena na konceptu slobodnog novčanog tijeka i kao takva udovoljavaju osnovnim determinantama kreiranja vrijednosti za dioničare:

 • odražavaju rizičnost poslovnih operacija društva,
 • utjelovljuju oportunitetni trošak vlasničkog ulaganja, te
 • uzimaju u obzir vremensku vrijednost novca.

Mjerila VBM-a u praksi

Među najpopularnijim i u praksi najviše primjenjivanim VBM mjerilima korporacijske performansi ubrajaju se:

 • Mjerila slobodnog novčanog tijeka (eng. Free cash flow)
 • Mjerila ekonomske dodane vrijednosti (eng. Economic Value Added – EVA)
 • Mjerila povrata novčanog tijeka od ulaganja (Cashflow Return on Investment – CFROI)
 • Mjerila novčane dodane vrijednosti (Cash Value Added – CVA)
 • Mjerila dodane vrijednosti za dioničare (Shareholder Value Added – SVA).

VBM mjerila korporacijske performanse u sebi integriraju mjerila planirane uspješnosti (rentabilnosti) poslovanja i model vrednovanja društva.

Kao modeli vrednovanja društva sva ta mjerila koriste model diskontiranog novčanog tijeka s obzirom na činjenicu da je vrijednost društva prvenstveno funkcija budućeg novčanog tijeka koji bi se trebao generirati za vlasnike diskontiranog za rizik povezan s njegovim ostvarenjem.

Prednosti upravljanja na temelju vrijednosti

Upravljanje na temelju vrijednosti može imati mnogo prednosti za društvo. Neke od njih su:

 • Maksimiziranje stvaranje vrijednosti
 • Povećanje korporativne transparentnosti
 • Usklađivanje interesa top menadžera s interesima dioničara
 • Olakšavanje komunikacije s investitorima, analitičarima i dioničarima
 • Poboljšanje interne komunikacije
 • Sprječavanje podcjenjivanja zaliha
 • Postavljanje jasnih prioriteta upravljanja
 • Olakšavanje procesa odlučivanja
 • Poticanje ulaganja u stvaranje vrijednosti
 • Poboljšanje raspodjele resursa
 • Pojednostavljenje planiranja i izrade proračuna
 • Postavljanje učinkovitih ciljeva
 • Pomaže boljem upravljanju rizikom

Sve ove prednosti VBM-a utječu na povećanje ekonomske vrijednosti društva.

Razlika između VBM i računovodstvenih mjerila

Dugoročni povrat vs. Kratkoročni interes

Računovodstvena  mjerila  se fokusiraju na računovodstvenu zaradu koja odražava kratkoročni interes i zanemaruje ulaganja u imovinu s dugoročnim povratom.

Neki računovodstveni pokazatelji poput povrata na vlasnički kapital (ROE) i povrata na investirani kapital (ROIC) uvode u mjerenje i  uloženi kapital, ali samo za određeno prošlo razdoblje, bez obračunatog rizika i troška kapitala. Za razliku od njih vrijednost prema VBM-u se oslanja na dugoročni ekonomski novčani tijek.

Buduća vrijednost vs. Sadašnja vrijednost

Kako bi mjerenje bilo uspješno potrebno je pronaći mjerila korporacijske performanse koja će menadžmentu društva moći odgovoriti na pitanje da li odnos između budućih ulaganja u imovinu društva i procijenjenog novčanog tijeka osigurava povećanje vrijednosti za dioničare.

Sve odluke vezane uz sadašnja i buduća ulaganja u imovinu društva moraju biti propitane s motrišta kako će se ta ulaganja odraziti na buduću vrijednost društva.

Stvaranje vrijednosti vs. Prinos na imovinu

VBM mjerila performansi indikator su snage zarađivanja društva, odnosno rasta vrijednosti društva. U praksi se svaka odluka o ulaganju mora „izvagati“ kako bi se ostvarila ravnoteža između povrata i rizika na način na koji maksimizira bogatstvo dioničara.

Investitor procjenjuje veličinu budućeg novčanog tijeka, vrijeme njegovog pritjecanja i rizik tog tijeka, te ovisno o spremnosti prihvaćanja rizika utemeljuje diskontnu stopu kao zahtijevanu stopu profitabilnosti za taj stupanj rizika.

Svaki prinos na neku imovinu mora odgovarati nekom nerizičnom prinosu uvećanom za pravičnu nagradu za preuzimanje rizika. Diskontna stopa po kojoj se diskontira budući novčani tijek odražava međuovisnost rizika i nagrade zbog preuzetog ulaganja. Vrijednost vlastitog kapitala odnosno dionice kao njegovog reprezentanta kroz takva se mjerila reflektira kao višak vrijednosti budućih novčanih primitaka (dividendi i kapitalnih dobitaka) nad sadašnjom vrijednosti budućih novčanih izdataka.

Sadašnji oportunitetni trošak vs. Povijesni oportunitetni trošak

VBM mjerila korporacijske performanse polaze od vlasničkog portfelja koje sa svakim novim ulaganjem mijenja strukturu vlasničkog kapitala i prosječni trošak kapitala.

Knjigovodstvena vrijednost pojedinih komponenti kapitala koje su utvrđene na osnovi povijesnih oportunitetnih troškova ne mogu odgovarati sadašnjim oportunitetnim troškovima investitora.

Kreditori kao vanjski ulagači u društvo imaju fiksna financijska prava na resurse društva, njezini vlasnici, dakle, dioničari imaju samo rezidualna potraživanja na njegove resurse. Kao posljedica toga oni mogu povećati svoj rizik povećanim investiranjem kako bi ostvarili što veći povrat na uloženi kapital, odnosno što veću tržišnu vrijednost dionica društva. Tri glavna čimbenika koja determiniraju tržišnu vrijednost dionica društva:

 1. očekivani iznos novčanog tijeka
 2. vremenski raspored novčanog tijeka
 3. rizik novčanog tijeka

Nedostaci računovodstvenih mjerila kod procjene vrijednosti za dioničare

Tradicionalni računovodstveni postupci koji se temelje na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima (GAAP), nisu dizajnirani da odražavaju kreiranje vrijednosti za dioničare jer:

 • Računovodstvena dobit nije jednaka novčanom tijeku, a samo novčani tijek je u funkciji kreiranja vrijednosti za dioničare
 • Računovodstvena dobit ne reflektira rizik ove dobiti jer računovodstveni sustav izvještava o prošlim, a ne budućim događajima, zbog čega računovodstvena dobit ne upućuje na buduće operacije društva
 • Tradicionalno računovodstvo zanemaruje oportunitetni trošak dioničke glavnice
 • Računovodstveni postupci zavise od promjena u računovodstvenim politikama što može bitno utjecati na veličinu iskazane računovodstvene dobiti
 • Tradicionalno računovodstvo ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca
 • Performansa društva u tradicionalnom računovodstvenom pristupu rutinski se mjeri odnosom između zarada i nivoa ulaganja korištenjem ROA ili ROE. Glavi problem je što ROA često ne prikazuje stvarni povrat na imovini.

Društvo Alpha Capitalis bavi se procjenama i mjerenjima ekonomske vrijednosti. Ukoliko Vas zanima kolika je vrijednost imovine ili kapitala Vašeg društva utoliko se slobodno javite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

6 razloga za spajanja i preuzimanja

Spajanja i preuzimanja 2019 09 08 - 6 razloga za spajanja i preuzimanja

Postoje brojni razlozi zašto se društva odlučuju za proces spajanja ili preuzimanja nekog drugog društva, ali iza svakog takvog procesa mora postojati strateško razmišljanje ili logika udruživanja kako bi isti imao smisla.

Sva uspješna spajanja i preuzimanja imaju specifičnu i dobro promišljenu logiku iza takvog strateškog poteza, a obično se spajanjem i preuzimanjem stvara dodana vrijednost i benefit za društvo od kojih vam neke donosimo u nastavku teksta. 

 1. Poboljšanje poslovanja društva

Poboljšanje i rast poslovanja društva je jedan od najvažnijih razloga zašto se menadžment odlučuje na ulazak u proces spajanja i preuzimanja.

Preuzimanjem ciljanog društva njegova se učinkovitost može radikalno poboljšati zbog ekonomije obujma. Također,  sinergijom spojena društva imaju veći utjecaj na tržište budući da je vjerojatnije da će zauzeti veći tržišni udio, a time generirati veći prihod i dobit. Operativne profitne marže mogu se značajno poboljšati pod novom upravom ako se iz poslovanja uklone gubici i viškovi.

 1. Uklanjanje nepotrebnih kapaciteta

U puno slučajeva, a kako industrije rastu, dolazi do točke zrelosti poslovanja zbog viška kapaciteta unutar industrije. Kako sve više društava ulazi u industriju, ponuda se i dalje povećava što znatno smanjuje cijene proizvoda.

Veća proizvodnja iz postojećih društava i ulazak novih društava u industriju narušava ravnotežu jer se ponuda povećava više od potražnje i dovodi do pada cijena. Kako bi to ispravili društva se spajaju ili preuzimaju druga društva u industriji čime se oslobađa višak kapaciteta unutar industrije.

Tvornice i postrojenja se zatvaraju jer više nije isplativo prodavati po tako niskim cijenama. Obično se najmanje produktivne tvornice zatvaraju kako bi se industrija vratila u ravnotežu, a smanjenjem prekomjernih kapaciteta postiže se korist jer se povećavaju deficitarni proizvodni kapaciteti u industriji.

 1. Ubrzani rast

Često se proces spajanja i preuzimanja poduzima kako bi se povećao tržišni udio. Ako se preuzme konkurentsko društvo njegov udio u prodaji se također apsorbira, a kao rezultat toga stjecatelj dobiva veću prodaju, prihode i posljedično veću dobit.

Neke industrije imaju izrazito lojalne kupce što znači da je vrlo teško privući kupce od konkurencije jer je i sama industrija vrlo konkurentna, a potrošači nisu skloni mijenjati svoje potrošačke navike. U takvim okolnostima spajanje ili preuzimanje je korisno jer pruža priliku za drastično povećanje tržišnog udjela.

Poslovne kombinacije također omogućuju ekonomiju volumena kao smanjenje jediničnih troškova zbog većeg volumena. Manja društva na tržištu se ponekad preuzimaju kako bi velika društva penetrirala na novo tržište gdje nemaju utjecaja.

Kontroliranje manjih društava u industriji može uvelike ubrzati prodaju proizvoda i usluga ciljanih manjih društava budući da im je sada pridruženo veliko ime.

Također tijekom procesa spajanja i preuzimanja ciljana društva koja se preuzimaju dobivaju stručnost i iskustvo velikih „igrača“.

 1. Stjecanje vještina i tehnologije

Društva također preuzimaju ili se spajaju s drugim društvima u nadi da će steći vještine i / ili tehnologiju ciljnog društva. Neka društva kontroliraju isključivo određene tehnologije jer im je previše skupo razvijati te tehnologije od početka što znači kako im je lakše preuzeti društvo sa željenom tehnologijom.

Spajanjem ili preuzimanjem pruža se mogućnost za oba društva da kombiniraju svoj tehnološki napredak i generiraju veću vrijednost od razmjene znanja i tehnologije. Te vrste spajanja obično vode do inovacija i potpuno novih proizvoda i usluga pa su stoga korisne ne samo za sama društva već i za industriju.

Isto vrijedi i za vještine koje su u određenim slučajevima ekskluzivne, a mogu se tražiti samo ako je navedeno društvo preuzeto. 

 1. Roll-up strategija

Neka su društva premala na tržištu i vrlo su fragmentirana što znači kako imaju veće troškove i nije realno da zadrže poslovanje jer nema ekonomije obujma zbog vrlo malog volumena poslovanja.

Preuzimanje u takvom slučaju je češće i može biti od velike koristi za ciljno društvo budući da bi moglo nastaviti raditi samo s elementom ekonomije obujma. To bi također pomoglo društvu preuzimatelju jer bi moglo penetrirati na manje dijelove tržišta budući da manja društva imaju pristup tim tržištima.

Ova vrsta spajanja stvara vrijednost za oba društva i obećava veću učinkovitost u operativnim aktivnostima, a reklamne kampanje mogu se koordinirati zajedno kako bi se povećali prihodi i optimizirali troškovi. 

 1. Poticanje konkurentskog ponašanja

Društva se odlučuju za proces spajanja i preuzimanja u pokušaju poboljšanja ukupnog konkurentskog ponašanja u industriji. To se postiže uklanjanjem cjenovne konkurencije što dovodi do poboljšanja interne stope povrata unutar industrije.

Ako se konkurencija zadrži, a novim sudionicima ulazak nije dopušten, društva ne moraju kompromitirati kvalitetu jer cijena više nije konkurentni faktor. Manja društva mogu dobiti udjele samo ponudom po nižim cijenama, ali cjenovna konkurencija smanjuje ukupnu dobit za industriju. Kako bi se uspostavila ravnoteža i preusmjerio sav napor i energija u veće proizvodne količine, iniciraju se spajanja i preuzimanja kako bi se poboljšalo ukupno konkurentsko okruženje u industriji.

Ukoliko ste zainteresirani za kupnju ili prodaju društva, utoliko nas slobodno kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Najčešća pitanja auditora prilikom certifikacijskog audita za ISO 9001:2015

ISO pitanja auditora 2019 09 08 - Najčešća pitanja auditora prilikom certifikacijskog audita za ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 međunarodno je priznat standard za sustave upravljanja kvalitetom u svim industrijama i koristi se u preko milijun organizacija širom svijeta. Pruža okvir upravljanja za poboljšanje poslovne prakse, pomažući vam u pružanju usluga i proizvoda koji zadovoljavaju očekivanja vaših klijenata.

Norma se temelji na sedam principa upravljanja kvalitetom i propisuje sustavnu kontrolu procesa koje organizacije obavljaju u svom poslovanju. Certifikat ISO 9001:2015 može vam pomoći poboljšati učinkovitost i rad organizacije kroz poboljšano zadovoljstvo kupaca, motivaciju osoblja i kontinuirano poboljšavanje.

Ako ste se odlučili za implementaciju ISO 9001:2015 uzmite u obzir pretpostavku da već zadovoljavate većinu zahtjeva koje norma traži od vas jer najčešće tako i jest.

ISO 9001:2015 je standard koji stvara povjerenje. Kada radite s različitim društvima, kupac mora biti uvjeren da vam može vjerovati da ćete obaviti posao na vrijeme i isporučiti kvalitetan proizvod/uslugu.

Organizacije koje su donijele odluku da se certificiraju u skladu s normom ISO 9001:2015 obvezale su se formalizirati svoj sustav upravljanja kvalitetom u skladu s međunarodnim standardima te se složile s tim da će vanjskim tijelima omogućiti povremene revizije svojih procesa s ciljem provjere usklađenosti sa zahtjevima norme.

Certifikacijski audit predstavlja sistematični pregled sustava za upravljanje kvalitetom i njegovu usporedbu s ISO 9001:2015 standardom. Naglasak je stavljen na pronalazak objektivnih dokaza da je sustav u skladu sa zahtjevima norme, da je efektivno implementiran, te da se slijede sva potrebna pravila i procedure.

Prilikom provođena certifikacijskog audita, auditori će:

 • Izvršiti revizije procesa i aktivnosti definiranih u pripremljenoj dokumentaciji,
 • Dokumentirati sukladnost sustava sa zahtjevima norme,
 • Izvijestiti o utvrđenim nesukladnostima,
 • Dati prijedloge za poboljšanje,
 • Izraditi plan nadzora,
 • Potvrditi datum za prvi nadzorni audit.

Navodimo neka od najčešćih pitanja koja Vas mogu pitati auditori prilikom provođenja certifikacijskog audita za ISO 9001:2015: 

Na koji način ste definirali unutarnja i vanjska pitanja organizacije?

Norma zahtjeva da organizacija  mora odrediti unutarnja i vanjska pitanja koja odgovaraju njezinoj svrsi i strateškom usmjerenju te utječu na sposobnost postizanja predviđenih rezultat sustava upravljanja kvalitetom.

Prilikom definiranja unutarnjih i vanjskih pitanja možete se poslužiti sljedećim alatima:

 • Napravite SWOT analizu – definirajte snage, slabosti, prilike i prijetnje za vašu organizaciju
 • Napravite PESTLE analizu – razmotrite pitanja koja proizlaze iz političkih, ekonomskih, društvenih, tehnoloških, pravnih i ekoloških uvjeta

Da li ste definirali zainteresirane strane i njihove zahtjeve?

Norma zahtjeva da organizacije mora utvrditi zainteresirane strane koje su bitne za sustav upravljanja kvalitetom te zahtjeve zainteresiranih strana.

Vodstvo organizacije treba biti svjesno okruženja u kojem organizacija posluje i potrebe da zahtjeve zainteresiranih strana ugradi u poslovne planove i strategije.

Navodimo ključne zainteresirane strane svake organizacije te njihove moguće zahtjeve:

 • Vlasnici i uprava- zainteresirani su za uspješnost poslovanja, ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata te ugled i prepoznatljivost organizacije na tržištu
 • Zaposlenici – odgovorni su za realizaciju proizvoda i usluga koje organizacija nudi na tržištu te su za to adekvatno nagrađeni
 • Kupci – direktni su primatelji proizvoda i usluga organizacije te očekuju da su svi zahtjevi za proizvodom i uslugom definirani ugovorom zadovoljeni
 • Dobavljači – imaju direktni utjecaj na kvalitetu proizvoda/usluga organizacije kroz isporuku sirovina i materijala. Također, zahtijevaju da se obveze prema njima uredno servisiraju.
 • Financijske institucije – osiguravaju sredstva za neprekidno odvijanje poslovanja organizacije te podmirivanje dospjelih obveza. S druge strane, zahtijevaju da se obveze prema njima uredno servisiraju.
 • Zakonodavna tijela – kontrolni mehanizmi koji reguliraju poslovanje organizacije
 • Konkurencija
 • Šira društvena zajednica – neodgovarajući procesi, proizvodi i usluge mogu imati negativan utjecaj na užu i širu društvenu zajednicu

Koji su procesi organizacije?

Norma zahtjeva da organizacija odredi sve procese potrebne za sustav upravljanja, redoslijed i međudjelovanje tih procesa, kriterije i metode potrebne za osiguranje djelotvorne provedbe i nadzora nad tim procesima, dodijeliti odgovornosti i ovlaštenja te potrebne resurse za njihovu provedbu.

Definirajte sve procese unutar organizacije te izradite shemu procesa kako biste prikazali međusobnu povezanost procesa, ulaze i izlaze te dokumentaciju koja se koristi u svakom procesu. Analizom međusobne povezanosti procesa možete utvrditi koje aktivnosti se preklapaju (istu aktivnost obavlja više zaposlenika) te tako optimizirajte poslovne procese te ostvarite značajne uštede u vremenu i novcu. Također, definirajte organizacijsku strukturu i napravite sistematizaciju radnih mjesta, odnosno definirajte odgovornosti i ovlaštenja za svako radno mjesto.

Norma također nalaže da se odrede granice i primjenjivost sustava upravljanja kako bi se utvrdilo njegovo područje primjene.

Nakon što odredite sve procese unutar organizacije, a koji se mogu odvijati na jednoj ili više lokacija, definirajte područje primjene sustava upravljanja, odnosno koji procesi i lokacije će biti predmet certifikacije.

Kako izgleda politika sustava upravljanja kvalitetom?

Zahtjev norme je da Uprava mora uspostaviti, primijeniti i održavati politiku sustava upravljanja kvalitetom tako da bude primjerena svrsi i kontekstu organizacije, podržava njezino strateško usmjerenje, pruža okvir za postavljanje ciljeva te uključuje opredijeljenost za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva norme. Također, politika mora biti raspoloživa i održavana kao dokumentirana informacija te priopćena, shvaćena i primjenjiva unutar organizacije.

Da li politika sustava upravljanja kvalitetom definira osnovne ciljeve sustava upravljanja kvalitetom i daje okvir za postavljanje pojedinačnih ciljeva?

Prilikom definiranja politike sustava upravljanja kvalitetom uzmite u obzir viziju, misiju i strateške planove organizacije. Unutar politike definirajte po čemu je Vaša organizacija specifična u odnosu na ostale organizacije koje egzistiraju na tržištu.

Na koji način je politika sustava upravljanja kvalitetom iskomunicirana interno?

Nakon što definirate politiku, sve zaposlenike unutar organizacije morate upoznati s politikom te ona mora biti svima dostupna te izvješena na vidljivom mjestu u poslovnim prostorima organizacije.

Organizacije može donijeti odluku hoće li politika biti iskomunicirana eksterno ili ne. U slučaju da se odlučite za eksternu komunikaciju, politike morate objaviti na web stranici.

Na koji način se mjeri zadovoljstvo kupaca?

Zahtjev norme je da Uprava mora dokazati vodstvo i usmjerenost na kupca tako da se utvrde zahtjevi kupaca te da se održava usmjerenost na povećanje zadovoljstva kupaca.

Odaberite metodu kojom ćete provoditi ocjenjivanje zadovoljstva kupaca. Najčešće korištena metoda kojom većina organizacija mjeri zadovoljstvo svojih kupaca je anketni upitnik koji se šalje klijentima nakon prodaje proizvoda ili obavljenih usluga.

Također, definirajte učestalost mjerenja zadovoljstva kupaca te odgovornu osobu za provođenje mjerenja i analizu rezultata. Na temelju dobivenih rezultata, definirajte korektivne radnje.

Osim mjerenja zadovoljstva kupaca, definirajte i način postupanja s reklamacija kupaca, odgovorne osobe za rješavanje kupaca te o tome redovito izvještavate Upravu. 

Da li su identificirani rizici za sve procese?

Norma zahtjeva da prilikom planiranja sustava upravljanja kvalitetom organizacija mora odrediti rizike i prilike kako bi se zajamčilo da sustav upravljanja kvalitetom može ostvariti predviđene rezultate, kako bi se poboljšali poželjni učinci, spriječile ili umanjile neželjene posljedice i postigla poboljšanja.

Za svaki proces unutar organizacije identificirajte rizike i prilike kako biste na vrijeme mogli uočiti moguće rizike te na adekvatan način njima upravljali i poduzeli potrebne radnje kako bi se izbjegli neželjeni učinci ili iskoristile dobre prilike. 

Koja  metodologija je korištena prilikom sagledavanja rizika?

Prilikom identificiranja rizika definirajte koju metodologiju ćete koristi za ocjenjivanje rizika te planirajte radnje za upravljanje rizicima koji su ocijenjeni kao značajni.

Koje radnje organizacija planira poduzeti kako bi se umanjili rizici?

Kod sagledavanja prilika, razmotrite mogućnosti koje će dovesti do širenja vaše organizacije i poslovanja, poput uvođenja novih proizvoda/usluga, usvajanje novih postupaka, širenje na nova tržišta, pronalazak novih kupaca, suradnja s novim poslovnim partnerima, korištenje novih tehnologija i drugih mogućih prilika koje su povezane s potrebama organizacije i njezinih kupaca.

Za svaku identificiranu priliku imenujte odgovornu osobu, vremenski rok, aktivnosti i sredstva potrebna za njezinu realizaciju. 

Koji ciljevi sustava upravljanja kvalitetom je organizacija definirala? Kakvi ciljevi trebaju biti? Tko je odgovoran i koji resursi su potrebni za realizaciju ciljeva?

Prema normi organizacija mora definirati ciljeve na odgovarajućim funkcijama, razinama i procesima. Ciljevi moraju biti u skladu s definiranom politikom, mjerljivi, priopćeni, praćeni, bitni za sukladnost proizvoda i usluga te za povećanje zadovoljstva kupaca i po potrebi ih je potrebno posuvremenjivati.

Prilikom definiranja ciljeva izradite plan realizacije svakog cilja tako da definirate odgovornu osobu za njegovu realizaciju, vremenski rok, aktivnosti koje je potrebno poduzeti, potrebna sredstva te na koji način će se vrednovati ostvarenje cilja.

Da li je organizacija izradila godišnji plan edukacija? Postoje li dokazi o održanim edukacijama? Da li se znanja stečena na eksternim edukacijama prenose interno?

Prema zahtjevima norme organizacija mora odrediti potrebnu osposobljenost osoba koje rade rod njezinim nadzorom te osigurati da su te osobe osposobljene na temelju odgovarajućeg obrazovanja, obuke ili iskustva.

Definirajte znanja i vještine koje su potrebne za obavljanje svakog procesa unutar organizacije. Izradite godišnji plan edukacija koje zaposlenici trebaju proći kako bi dobili sva potrebna znanja za kvalitetno obavljanje procesa. Definirajte da svaki zaposlenika koji je sudjelovao na eksternoj edukaciji, usvojena znanja treba prenijeti ostalim zaposlenicima unutar organizacije.

Definirajte način na koji će se testirati znanje usvojeno na edukacijama. 

Na koji način je definirana interna i eksterna komunikacija?

Norma nalaže da organizacija mora definirati o čemu se smije komunicirati, kada, s kim, kako i tko će komunicirati.

U većini organizacija uobičajeni komunikacijski putovi idu preko sastanaka: sastanaka uprave, sastanaka odjela, sastanaka tima za sustave upravljanja pa do pojedinačnih sastanaka zaposlenika, te kroz softver (ako ga organizaciji koristi) u kojem se otvaraju ugovoreni projekti, radni zadaci I dodjeljuju odgovorne osobe I rokovi za izvršenje. Na taj način se informacije prosljeđuju od vrha organizacijske strukture prema niže i obratno.

Dodatni oblik informiranja koje organizacije koriste je interna elektronska pošta dok je važeća revizija dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom dostupna svim zaposlenicima u papirnatom obliku i na serveru u elektronskoj verziji ako ga organizacija posjeduje.

Koja dokumentacija je pripremljena za potrebe implementacije sustava upravljanja kvalitetom? 

Norma zahtjeva da prilikom implementacije sustava upravljanja kvalitetom organizacija mora izraditi dokumentirane informacije koje zahtjeva norma te one za koje organizacija utvrdi da su potrebne za djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom. Također, dokumentirane informacije koje zahtjeva sustav i norma moraju se nadzirati kako bi bile raspoložive i prikladne za upotrebu te primjereno zaštićene.

Opseg dokumentacije koju je potrebno pripremiti razlikuje se od organizacije do organizacije, s obzirom na veličinu, broj zaposlenika, osposobljenost zaposlenika, broj procesa i samu složenost i povezanost procesa.

Vrste dokumentiranih informacija koje trebate izraditi za potrebe implementacije sustava upravljanja kvalitetom su:

 • Priručnik kvalitete
 • Dokumentirani postupci
 • Planovi
 • Radne upute
 • Obrasci
 • Zapisi

Gdje se nalazi pripremljena dokumentacija? Tko ima ovlast/pristup toj dokumentaciji? Kako se štiti dokumentacija od brisanja? Koliko često se dokumentacija ažurira/provjerava? 

Pripremljena dokumentacija treba biti dostupna i raspoloživa svim zaposlenicima pa je prijedlog da se ona nalazi u elektronskom obliku na softveru koji organizacija koristi i kojem imaju pristup svi zaposlenici. Ako organizacija nema takav softver, dokumentacija se mora čuvati i arhivirati u papirnatom obliku te svi zaposlenici moraju biti upoznati s tim gdje se ona nalazi.

U slučaju da se dokumentacija čuva u elektronskom obliku mora biti zaštićena i svim zaposlenicima dostupna samo za pregledavanje kako bi se spriječila mogućnost brisanja i nepropisnog mijenjanja.

Tko je odgovoran za praćenje i ažuriranje dokumentacije?

Potrebno je definirati koliko često će se dokumentacija provjeravati i ažurirati. Provjera dokumentacije kao i funkcioniranje samog sustava vrši se prilikom provedbe internog audita. Sastavite godišnji plan provedbe internih audita te definirajte faze u kojima će se pojedini procesi, odjeli  i pripadajuća dokumentacija provjeravati. Osim na internim auditima, dokumentaciju je potrebno pregledati i ažurirati ako se uoče nedostaci u odvijanju procesa ili u slučaju kontinuiranog ponavljanja istih grešaka.

Da li ste izradili proceduru za postupanje s nesukladnim proizvodima?

Norma zahtjeva da organizacija mora osigurati da se utvrde i stave pod nadzor proizvodi/usluge koji ne ispunjavaju zahtjeve radi sprječavanja njihove nenamjerne upotrebe ili isporuke. Organizacija mora poduzeti prikladne mjere koje se temelje na prirodi nesukladnosti i njezin utjecaju na sukladnosti proizvoda i usluga.

Izradite proceduru na koji način se provjerava da li neki proizvod/usluga zadovoljava zahtjeve kvalitete prije nego bude isporučen krajnjem kupcu. Definirajte osobu koja će biti odgovorna na kontrolu kvalitete izlaznih proizvoda/usluga te načine postupanja ako se utvrdi da zahtjevi kvalitete nisu zadovoljeni. Na taj način izbjeći ćete nezadovoljstvo kupaca i održati dobar partnerski odnos s postojećim i svim ovim kupcima. 

Da li ste ocijenili dobavljače i na koji način?

Norma zahtjeva da organizacija mora odrediti i primjenjivati kriterije za vrednovanje, odabir, praćenje ostvarenja i ponovnog vrednovanja vanjskih pružatelja na temelju njihove sposobnosti osiguravanja procesa ili proizvoda  i usluga u skladu sa zahtjevima.

Napravite popis svih dobavljača s kojima surađujte te unesite sve njihove podatke koji su vam bitni. Na taj način osiguravate da u slučaju odsutnosti osobe koja s njima komunicira, bilo koja druga osoba ih može kontaktirati.

Također, provedite ocjenjivanje dobavljača tako da definirate kriterije po kojima ćete ocijeniti svakog dobavljača. U slučaju da neki od dobavljača ne zadovoljava kriterije te je ocijenjen negativnom ocjenom, napišite proceduru na koji način se postupa s takvim dobavljačima.

 

Imajte na umu da stjecanje certifikata nije kraj. Certifikacijska kuća će provoditi nadzornu reviziju jednom do dvaput godišnje kako bi potvrdila kontinuiranu sukladnost sa standardom.

Vaš sustav upravljanja kvalitetom baziran na ISO 9001:2015 standardu je osmišljen tako da se kontinuirano poboljšava, odnosno napreduje. Na vama je da se pobrinete da standard ostane u potpunosti implementiran te da provodite redovne revizije. Na taj način, sigurno ćete vidjeti znatna poboljšanja u poslovanju vašeg Društva.

Ako trebate pomoć i savjet kako implementirati ISO 9001:2015 slobodno nam se obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Grupno financiranje „Crowdfunding“

Crowdfunding 2019 09 08 - Grupno financiranje „Crowdfunding“

Grupno financiranje iliti „Crowdfunding“ proces je u kojem se pribavlja novac za transformiranje poslovne ideje u realizirani projekt ili za rast vest postojećeg, funkcionalnog društva. Razlika između grupnog financiranja i ostalih, postojećih modela pribavljanja kapitala, je što crowdfunding koristi male novčane svote velikog broja investitora.

Grupno financiranje bazirano je na lakoj pristupačnosti velikom broju ljudi putem društvenih mreža i crowdfunding stranica kako bi se financirao projekt od strane ljudi izvan tradicionalnih krugova investitora.

U nastavku pročitajte više o crowdfunding modelu i načinu na koji funkcionira.

Kako funkcionira crowdfunding

Iako je crowdfunding ideja na sceni već više od 10 godina, globalni interes za ovim načinom financiranja projekata prisutan je samo unazad nekoliko godina. Danas postoje mnoge stranice za grupno financiranje od kojih su najpoznatije ”Indiegogo” i ”Kickstarter” koje su ujedno i jedne od prvih na sceni.

Osoba ili poslovni subjekt koji želi prikupiti novac za razvoj poslovne ideje ovom metodom, prijavljuje svoj projekt na jednoj od crowdfunding stranica.

Prilikom objave poslovne ideje, vlasnik mora navesti sljedeće:

 • koliko sredstava se želi prikupiti,
 • koliko sredstava je dosad prikupljeno,
 • za što će se koristiti sredstva ukoliko budu prikupljena,
 • koliko će natječaj za prikupljanje sredstava biti otvoren, te
 • što investitori dobivaju u zamjenu za investirani kapital.

Prikupljeni kapital bit će vlasništvo osobe koja je objavila projekt jedino ako se prikupi tražena količina novca. Ukoliko se ne prikupi tražena količina novca, utoliko će novac biti vraćen investitorima. Također, na većini crowdfunding platformi investitor će imati takozvani ”cooling period” u trajanju od otprilike 2 tjedna tokom kojeg može povući svoja investirana sredstva ukoliko odluči da je to nužno.

S druge strane, potencijalni investitori jedino što trebaju je registrirati se na određenu crowdfunding platformu kako bi mogli sudjelovati u financiranju određenih projekata. Većina crowdfunding platformi odredila je minimalni iznos kojeg investitor mora uplatiti u određeni projekt. Iako taj iznos ovisi od platforme do platforme, ta uplata prosječno iznosi oko 100 američkih dolara.

Vrste crowdfundinga

Postoji više vrsti crowdfundinga, a način na koji su one podijeljene ovisi o nagradi koju pojedinačni investitor dobiva za ulaganje u određeni projekt. Tako postoje:

Investicijski-bazirano grupno financiranje

Značajka ove vrste grupnog financiranja je što pojedinačni investitori za ulaganje u projekt dobivaju udjele u vlasništvu. Platforme koje se bave isključivo ovom vrstom pribavljanja kapitala često imaju nešto veći minimalni prag investicije u projekt.

Grupno financiranje temeljeno na zajmu

Ovaj oblik grupnog financiranja, kao što mu i ime govori, nalikuje klasičnome obliku pribavljanja kapitala putem zajma. U prijevodu, investitor posuđuje novac za razvoj projekta u zamjenu za unaprijed dogovoreni povrat glavnice uz kamatu. Ovaj oblik financiranja sve je pristupačniji, a raste u popularnosti zbog sljedećih razloga:

 • Moguće je dogovoriti povoljniju kamatu nego što bi bilo dogovoreno u banci putem tradicionalnog načina zaduživanja
 • Neke platforme za grupno financiranje ovog tipa nemaju minimalni iznos kojeg investitor može dati u obliku zajma
 • Ukoliko projekt ima problema pri prikupljanju kapitala putem banaka, ovaj oblik može predstavljati funkcionalno rješenje za taj problem

Grupno financiranje temeljeno na donacijama

Investitor koji se odluči na ovaj oblik financiranja projekta ne dobiva ništa zauzvrat. Ovdje se najčešće radi o projektima individualne naravi, tj. projektima koji podržavaju individualne ambicije neke osobe ili društvene zajednice.

Grupno financiranje temeljeno na nagradama

Ovo je najpopularniji oblik grupnog financiranja gdje pojedinačni investitori ulažu novac kako bi dobili nešto zauzvrat. Investitor, ovisno o količini investiranih sredstava, zauzvrat uglavnom dobiva nešto vezano uz ponudu projekta koji je financiran. U prijevodu, financirani projekt će investitorima, ako sva sredstva budu prikupljena, dati prototip svojih proizvoda. Zanimljivost ove vrste grupnog financiranja je u tome što će osoba/projekt koji prikuplja sredstva obaviti dva posla odjednom: prikupiti sredstva i provjeriti zainteresiranost tržišta za određenim proizvodom/ponudom.

Rizici financiranja putem crowdfundinga

Kao i svaki oblici investiranja, grupno financiranje ne može garantirati povrat na investiciju. Najveći rizici ulaganja putem crowdfunding platformi su sljedeći:

Poslovna ideja u koju investirate može propasti.

Poznato je da preko 90% svih „start-upova“ propada, a s obzirom na to da crowdfunding financira uglavnom baš start-upove, tu činjenicu treba imati na umu prilikom investiranja.

Poslovni udjeli koje dobivate zauzvrat ne moraju nužno rasti u vrijednosti.

Čak i ako poslovna ideja u koju ste investirali opstane, nema garancije da će udjeli u tom društvu biti od veće vrijednosti u budućnosti što znači da će izlazak iz te poslovne ideje biti uz nerealizirani profit.

Dionice društva mogu biti nelikvidne

Čak i ako su dionice društva porasle u vrijednosti to ne znači nužno da ćete ih moći prodati. Udjeli u društvima financiranim putem crowdfundinga uvelike se razlikuju od već etabliranog tržišta kapitala na kojima kupujete dionice izlistane na burzi. Stoga, trebalo bi imati na umu da dionice stečene putem grupnog financiranja možda i neće biti lako prodane s obzirom na novost tržišta i manjak kupaca.

Iako je grupno financiranje uvelike pomoglo društvima prikupiti kapital, a običnim ljudima otvorilo vrata investiranju u razne projekte, grupno financiranje i dalje sadrži mnoge nepredvidivosti i prepreke, bilo da ste društvo koje traži investicije ili investitor.

Ukoliko niste sigurni da je opcija pribavljanja kapitala putem crowdfunding platformi idealna za vaše društvo, utoliko nam se slobodno obratite kako bismo Vam pomogli oko pronalaska financiranja.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

POREZI: Izmjene pravilnika o porezu na dohodak -> primjena 01.09.2019.

Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - POREZI: Izmjene pravilnika o porezu na dohodak -> primjena 01.09.2019.

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. rujna 2019.

NEOPOREZIVE DNEVNICE

 • Neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu – povećavaju se s HRK 170,00 na HRK 200,00
 • Neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – povećavaju se s HRK 85,00 na HRK 100,00

 

NEOPOREZIVI PRIMITCI ZA DJELATNIKE

Proširen je obuhvat neoporezivih primitaka po osnovi nesamostalnog rada što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje djelatnicima, kako slijedi:

NAKNADE ZA ODMOR DJELATNIKA

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru djelatnika- do HRK 2.500,00 godišnje (sukladno posebnom propisu koji će naknadno biti donesen)

 

NAKNADA ZA PREHRANU DJELATNIKA

Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane djelatnika– do HRK 5.000,00 godišnje (paušalna naknada isključuje plaćanje troškova prehrane koji se pokrivaju prema vjerodostojnoj dokumentaciji)

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do HRK 12.000,00 godišnje, uz uvjet da računi za prehranu glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem

TROŠKOVI SMJEŠTAJA DJELATNIKA

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka, uz uvjet da postoji vjerodostojna dokumentacija i da su izdaci podmireni bezgotovinskim putem

NAKNADA ZA TROŠKOVE REDOVNE SKRBI

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za porezne propise utoliko nam se slobodno obratite na info@alphacapitalis.com

Poslovni plan u 10 koraka

Poslovni plan u 10 koraka 2019 08 19 - Poslovni plan u 10 koraka

Poslovni plan prikazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva, kao i projekcije dobiti odnosno slobodnog novčanog toka iz poslovanja.

Pri sastavljanju poslovnog plana bitno je polaziti od realnih okolnosti i činjenica, ali i realnih pretpostavki za budućnost. Kako biste kvalitetno i učinkovito iskoristili sve vama dostupne informacije, u nastavku vam predstavljamo način njihova strukturiranja i prezentacije u okviru poslovnog plana.

 1. Podaci o društvu i ciljevi društva

Objasnite tko je društvo, kako se društvo razvijalo od osnutka te viziju osnivača. Opišite osnovne djelatnosti i promjene u djelatnostima koje su nastale od osnutka društva do danas. Navedite tko su vlasnici i povezana društva te jasno prikažite vlasničku strukturu do krajnje fizičke osobe koja je vlasnik cijele strukture.

Ako je organizacija prolazila kroz spajanja, pretvorbe ili privatizacije objasnite koji su bili učinci.

Također, u poslovnom planu opišite koju imovinu društvo posjeduje te kako ju koristi. Navedite sve ključne lokacije na kojima društvo djeluje.

 1. Ljudski resursi

U ovom djelu trebate odgovoriti na pitanje tko je menadžment koji upravlja organizacijom i donosi odluke. Prezentirajte kratki životopis menadžmenta kako bi dokazali njihove vještina i iskustva.

Objasnite kako se upravlja društvom. Navedite da li je fluktuacija zaposlenika ili menadžera uzrokovala bilo kakve posljedice na stabilnost poslovanja.

Prikažite organizacijsku shemu društva s jasnim nazivima organizacijskih jedinica, profitnih centara i radnih mjesta.

Prikažite strukturu zaposlenika, broj zaposlenika po odjelima, kvalifikaciju zaposlenika. Objasnite koji su modeli nagrađivanja i stimuliranja zaposlenika.

Navedite ima li manjka ili viška zaposlenika te kakav profil ljudskih potencijala nedostaje u organizaciji. Bitno je navesti plan zapošljavanja i ulaganja u razvoj (trening i edukacija) ljudskih resursa. Nakon opisnog djela prikažite troškovnu strukturu; koliki je godišnji ukupan trošak zaposlenika te prosječna mjesečna plaća (neto i bruto). Ukoliko se očekuju promjene u troškovima utoliko kvantificirajte sve relevantne promjene.

 1. Proizvod/usluga, prodaja i distribucija

Navedite koje proizvode odnosno usluge društvo nudi. Prikažite izvore prihoda kroz prodajni asortiman te odnos maloprodaje i veleprodaje.

Opišite karakteristike proizvoda ili usluga tako da objasnite posebnosti vašeg proizvoda/usluge u odnosu na konkurenciju (komparativne prednosti). Bitno je razumjeti kako se formiraju cijene i postoje li supstituti vašem proizvodu.

Korisno je znati koji udio na tržištu trenutno imate, koji je ciljani udio na tržište kojem težite te što ćete poduzeti da dođete do toga.

Objasnite kako prodajete proizvode, koji su sve dostupni kanali distribucije te koji ste kanal odabrali u odnosu na konkurenciju.

Uz sve prodajne aktivnosti koje poduzimate opišite marketinšku strategiju i kako promovirate vaše proizvode/usluge.

 1. Zahtjev za kredit

Elementi koji moraju biti navedeni u poslovnom planu a odnose se na zahtjev za kredit su sljedeći:

 • iznos i namjena investicije koju društvo poduzima
 • definicija vlastitog učešća
 • struktura izvora financiranja investicije (odnos kredita i vlastitog učešća)
 • struktura investicije: opis namjene korištenja pojedinih izvora financiranja
 • opisati razlog ulaska u investiciju i dodatnu vrijednost koja se iz iste očekuje (inkrementalni novčani tokovi)
 • tekući financijski aranžmani (uključujući i leasing)
 • dosadašnji odnosi s bankama, revizorima, poreznom upravom
 1. Tržište

Ciljno tržište

Objasnite u poslovnom planu koje je vaše ciljno tržište tako da ga detaljno opišete i definirate karakteristike tržišta (kompleksno ili jednostavno, promjenjivo, raste li, stagnira ili pada, postoji li ovisnost o državnoj regulativi, subvencije države ili posebne uvozne kvote, carine itd.)

Kvantificirajte vrijednost ciljnog tržišta, opišite vaš sadašnji udio i udio najvećih konkurenata. Ako postoji potencijal za izvoz to naglasite.

Napravite predikciju mogućih promjena na ciljanom tržištu (očekivanja i predviđanja) i kako one mogu utjecati na vaše poslovanje.

Kupci

Tko su vaši kupci, koliko ih je, što kupuju i kojom se djelatnošću bave? Ovo je bitna polazna točka jer su vaši kupci vaš izvor prihoda. Objasnite kakvi su uvjeti prodaje (cijena, marža, odgoda plaćanja, popusti).

Opišite strukturu kupaca tako da prikažete udio prodaje po kupcima (lokalno i izvoz). Ako postoji ovisnost o jednom ili par kupaca onda objasnite što poduzimate kako biste smanjili rizik i ovisnost o par kupaca.

Opišite elastičnost kupčeve potražnje; ovisi li kupac o vašem proizvodu ili može lako naći novog dobavljača. Da li vaši kupci imaju pregovaračku snagu? Opišite bonitet vaših kupaca i ugovorne odnose (izlazne klauzule, instrumenti osiguranja, rokovi ugovaranja i drugo)

Dobavljači

Opišite tko su vaši dobavljači, koliko ih je, koliki je postotak nabave od najvećih dobavljača i što društvo od njih kupuje. Ako imate inozemne dobavljače prikažite odnos domaćih i inozemnih dobavljača te opišite što se nabavlja od koga.

Prikažite ovisnost o pojedinim dobavljačima te njihovu pregovaračku moć. Također, navedite ugovorne klauzule koje imate s dobavljačima (izlazne klauzule, instrumenti osiguranja, rokovi ugovaranja i drugo).

Navedite sve rizike vezano uz politiku nabave (cijena, rabati, odgoda plaćanja) i dajte jasan odgovor mogu li dobavljači lako pronaći drugog kupca ili su vezani zbog nekih specifičnosti. Ukoliko društvo posluje u iznajmljenom prostoru utoliko opisati ugovorni odnos.

Konkurencija

Navedite tko su vaši direktni konkurenti i kakav je njihov sadašnji tržiπni udio, koje su im osnovne karakteristike i kakav je tržišni položaj svakog od konkurenata.

Opišite kako se je tržišno konkurencija pozicionirala u odnosu na vaše društvo u smislu cjenovne i kvalitativne diverzifikacije. Ako postoji rizik da konkurenti mogu značajno ugroziti položaj vašeg društva s obzirom na tehnologiju, marketing i slično tada je bitno da se navedu svi rizici i kako se upravlja s istima.

Opišite konkurenciju tako da napravite SWOT analizu i prikažete njihove financijske pokazatelje. Napravite usporedbu financijskih pokazatelja konkurencije u odnosu na prosjek sektora/industrije i u odnosu na vaše društvo.

Utvrdite postoje li barijere ulaska novih konkurenata na vaše ciljno tržište (zakoni, ograničenja, koncesije), odnosno koliki su troškovi ulaska na isto. Primijenite kontroling alate kao što je „Porterovih 5 sila“.

Nadalje, navedite postoji li indirektna konkurencija kroz supstitutivne proizvode (npr. zbog razvoja tehnologije i drugih inovacija neki proizvodi gube svoju tržišnu poziciju te bivaju supstituirani) ili postoji li određena diferenciranost (brand).

Tržišno okruženje

Navedite čimbenike koji utječu na razvoj tržišta ili mu mogu biti ograničavajući faktor. Opišite makroekonomska kretanja u zemlji i okruženju te utjecaj svjetskih trendova (pozitivni/negativni učinci kretanja na svjetskim tržištima)

Opišite monetarnu i fiskalnu politiku, političko okruženje, demografske čimbenike i tržište rada. Uzmite u obzir razvoj novih tehnologija, razvoj lokalnog tržišta i industrijske cikluse.

Ono što se često zapostavi je ekologija. Navedite je li poslovanje društva ekološki prihvatljivo, postoje li kakva administrativna i zakonska ograničenja, je li poslovanje izloženo strogim propisima tako da je ograničeno te podložno kaznama i raznim mjerama.

 1. Utjecaj pojedinih rizika na poslovanje

Upravljački rizik

Opišite tko je menadžment društva tako da navedete njihove kvalifikacije i opišete njihovo iskustvo. Objasnite koji stil vođenja se primjenjuje, kako se implementira strategija, na kojim projektima se radi i kako se uvode promjene u organizaciji.

Transparentno prikažite postoji li ovisnost o jednoj osobi te ako da, kako bi njen gubitak utjecao na daljnje poslovanje.

Proizvodni rizik

Opišite proizvodni proces, tehnologije koje koristite te na koji način vaše društvo prati trendove u industriji. U opisu proizvodnog rizika bi trebali pružiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • kakva je tehnološka razina proizvodnje i kolika je veličina proizvodnih kapaciteta
 • koja imovina se koristi u proizvodnji, kako izgleda starosna struktura imovine i koji je plan kapitalnih ulaganja
 • ovisi li društvo i koliko o pojedinim dobavljačima, kupcima i tržištu sirovina
 • postoji li ovisnost o posebnom energentu, vremenskim uvjetima
 • kadrovi u proizvodnji

Prodajni rizik

U poslovnom planu navedite sve rizike koji se odnose na cjenovnu politiku (pritisak na marže, orijentacija na najmanji trošak, politika visokih cijena, kvaliteta proizvoda, popusti i rabati, postizanje konkurentnosti niskim cijenama).

Opišite distribucijske kanale i strukturu vaših kupaca (postoje li stalni kupci i koliki je njihov udio u ukupnom broju). Nadalje, prikažite starosnu strukturu potraživanja i objasnite modele naplate.

Opišite postojeće trendove i preferencije kupaca na ciljnom tržištu prodaje te usklađenost vaše ponude s istima.

Ako postoje ulaganja u marketing objasnite kakav je to utjecaj imalo na prodaju.

Korporativni rizik

Ako je vaše društvo član određene grupacije navedite kakav je utjecaj grupe na poslovanje društva.

Kod društava koja posluju kao dio grupacije postoje olakotne okolnosti poslovanja unutar grupacije, kao što su: jaka podrška grupe, njena financijska snaga, zajednički nastup na tržištu, drugi sinergijski efekti i sl.

Valutni rizik

Opišite deviznu strukturu prihoda i rashoda (ostvaruju li se prihodi samo na domaćem tržištu ili također i izvozom, relevantna tržišta nabave). Opišite na koji način i putem kojih instrumenata se društvo osigurava od izloženosti valutnom riziku.

 1. SWOT analiza

Snage (Strenghts)

Opišite najvažnije snage društva (npr. dobar management, jedinstven proizvod, image, marketing, visoka tehnologija, distribucijski kanali, značajan udio na tržištu).

Također, opišite financijske snage društva (npr. EVA, profitabilnost, rast prihoda, novčani tokovi dostupni za otplatu kredita itd.)

Slabosti (Weaknesses)

Opišite najvažnije slabosti društva (npr. nizak udio ulaganja u istraživanje i razvoj, zaostajanje za konkurencijom, zastarjeli proizvod, način proizvodnje)

Ujedno opišite financijske slabosti društva (npr. visoka zaduženost, gubitak, loši pokazatelji likvidnosti, profitabilnosti, aktivnosti i sl.)

Prilike (Opportunities)

Navedite sve prilike i mogućnosti koje mogu utjecati na pozitivan razvoj vašeg poslovanja, poboljšanje tržišne pozicije te čimbenike koji mogu poboljšati financijsko stanje (npr. strateška partnerstva, promjena regulative, razvoj novih tehnologija i sl.)

Prijetnje (Threats)

Detektirajte sve prijetnje koje bi mogle negativno utjecati na vaše poslovanje i smanjiti potražnju za vašim proizvodima/uslugama (npr. novi zakoni i regulativa, nova konkurencija, stečaj glavnog dobavljača, poremećaji na tržištima sirovina, prijetnje sindikata štrajkovima i sl.)

 1. Strategija daljnjeg razvoja

Kod opisa strategije u poslovnom planu odgovorite na sljedeće:

 • koji su planovi rasta i daljnjeg razvoja društva
 • koji je potencijal rasta i postoje li za isti raspoloživi kapaciteti u društvu
 • planira li društvo uvoditi nove proizvode i usluge i zašto
 • koja su moguća nova tržišta ili tržišne niše i zašto
 • kako povećati profitabilnost društva
 • trebate li strateškog partnera, razmišljate li o akvizicijama ili spajanju
 1. Financijska analiza

Projekcija prihoda, rashoda i slobodnog novčanog toka

Možemo reći da se Projekcija prihoda i rashoda vezuje uz računovodstveni prikaz uspjeha poslovanja društva, dok se Projekcijom slobodnog novčanog toka želi prikazati sposobnost društva da uredno podmiruje svoje obveze.

Da bi se u projekciji slobodnog novčanog toka utvrdilo generira li neko društvo višak/manjak novčanih sredstava, rezultat projekcije prihoda i rashoda (bruto dobit prije kamata, poreza i amortizacije, EBITDA) korigiramo za neke kategorije rashoda koje nisu ujedno i novčani izdaci kao npr. amortizacija, novčane izdatke poput ulaganja u materijalnu imovinu ili otplatu glavnice kredita koji nisu rashodi u Računu dobiti i gubitka, te se uključuju efekti promjene obrtnih sredstava na novčani tok.

Projekcija slobodnog novčanog toka sadrži i kretanje uplaćenog kapitala odnosno odobrenih kredita, što znatno utječe na solventnost nekog društva.

Projekcije se obično rade za neko srednjoročno razdoblje, a vremenom se analiziraju stvarni rezultati. Ako poslovni plan radite za potrebe Banke, projekcije se trebaju odnositi minimalno na rok traženog kredita Banke.

 1. Isplativost investicijskog ulaganja

Svaki racionalan investitor ulaskom u neku investiciju očekuje konkretne koristi, odnosno povećanje sadašnje vrijednosti (bogatstva) svog društva. Odluka o ulasku u određeni investicijski pothvat nosi dodatni poslovni rizik, kako za poduzetnika tako i za Banku koja razmatra praćenje tog projekta. Stoga je potrebno posebno utvrditi ukupan rizik te konkretne koristi koje proizlaze iz određene investicije.

Isplativost nekog investicijskog ulaganja najčešće se mjeri pomoću metoda Neto sadašnje vrijednosti, Vrijeme povrata ulaganja i Interne stope rentabilnosti.

Ukoliko želite primjer poslovnog plana utoliko nam se slobodno javite povratno.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)