Kako utvrditi trošak kapitala?

Trošak kapitala 2019 06 26 - Kako utvrditi trošak kapitala?

Zanima vas kako utvrditi trošak financiranja ovisno o različitim oblicima financiranja? Neki od mnogih oblika financiranja uključuju trošak dioničke glavnice, trošak dugoročnog i kratkoročnog duga, trošak prioritetnih i običnih dionica i slično.

Financiranje, kao jedna od ključnih funkcija svakog društva, podrazumijeva dogovoreni oblik naknade vlasnicima kapitala što predstavlja trošak kapitala. Spomenuti trošak kapitala najjednostavnije može biti definiran kao potrebna stopa povrata na različite oblike financiranja.

U nastavku doznajte kako utvrditi trošak dioničke glavnice kao odabrani oblik financiranja društva.

Tri su temeljna pristupa utvrđivanju troška dioničkog kapitala:

 1. Pristup trošku s aspekta dividendi

Vjerovanje da vlastiti kapital ako su dividende bile isplaćene nema troška, davno je pobijen. Investitor vlastitog kapitala uvijek će imati oportunitetni trošak izražen kroz zaradu koja bi bila ostvariva kroz investiranje u druge poslove sličnog rizika.

Prilikom kupovine dionica, investitori očekuju novčani tijek kroz dividende isplaćene za vrijeme držanja dionica, te od očekivane cijene prilikom prodaje dionica. Ovim pristupom trošak dioničke glavnice može se prikazati kao sadašnja vrijednost dividendi do beskonačnosti pošto je očekivana cijena prodaje dionice određena budućim dividendama.

Pristup trošku s aspekta dividendi iako jednostavan, primjenjiv je isključivo kod društava koja isplaćuju dividende.

Također, nerealno je očekivati da će stope kontinuirano rasti po jednakoj stopi. Mnoga društva rastu nejednakim i nepredvidivim stopama. Stoga, za računanje troška kapitala vrednovanjem dividendi koje nemaju konstanti rast, primjenjuje se model za diskontiranje više fazi rasta.

Također, postoje i slučajevi u kojima dividenda ne raste. U tom scenariju, očekivano je da će društvo svu svoju dobit isplatiti dioničarima. Trošak dionice nultog rasta (odnosno zahtijevana stopa povrata dioničara) koja daje neprekinutu konstantnu dividendu izračunava se dijeljenjem vječne dividende sa sadašnjom tržišnom cijenom dionice.

 1. Pristup trošku s aspekta rizika

Rizik i očekivani povrat usko su povezani. Povezanost između rizika i očekivanog povrata se može izraziti kroz sljedeću formulu:

Zahtijevana stopa povrata = bezrizična stopa povrata + premija za rizik

Ako govorimo o bezrizičnoj stopi, ona je jednaka zbroju stvarne stope povrata i premije za inflaciju. Prilikom investiranja, odnosno preuzimanja potencijalnog rizika, premija za rizik predstavlja nagradu za poduzimanje rizičnih ulaganja.

Rizik ulaganja

Prilikom ulaganja u pojedine vrijednosnice prisutna su dva tipa rizika: (1) Nesistemski rizik ili diverzificirajući rizik i (2) Sistemski rizik ili neizbježiv rizik. Iz toga slijedi da je ukupni rizik zbroj sistemskog i nesistemskog rizika.

Nesistemski rizik

Nesustavni rizik uzrokovan je u trgovačkom društvu / izdavatelju vrijednosnih papira. Ovaj rizik je u potpunosti uklonjiv kroz diverzifikaciju tj. kroz ulaganje u više vrijednosnih papira. U skladu s time, investitori niti ne očekuju premiju za izloženost nesustavnom riziku pošto se on može u potpunosti ukloniti.

Imajte na umu važnost diverzifikacije. Naime, nesistemski rizik, odnosno rizik koji se može diverzifikacijom smanjiti, čini više od 50% ukupnog rizika određene vrijednosnice, što je itekako očit razlog za diverzifikacijom portfelja.

Sistemski rizik

Sistemski rizik je opći rizik tržišta koji proizlazi iz promjena u svjetskoj ili nacionalnoj ekonomiji, poreznoj reformi i političkoj situaciji.

Tržišni čimbenici koji su dio sistemskog tj. neizbježivog rizika ne mogu biti diverzificirani, te se zato očekuje određena premija na njih. Što je taj rizik veći, veća je i premija.

Beta

Mjerilo sistemskog rizika određene vrijednosnice izraženo je kroz betu. To je mjera koja prikazuje volatilnost vrijednosnice u odnosu na tržište. Ako se u našem portfelju nalaze skup različitih vrijednosnica, onda je ukupna beta portfelja ponderirana prosječna beta pojedinačnih vrijednosnica. Beta tržišnog portfelja iznosi 1. Ako je beta veća od 1, govorimo o agresivnoj investiciji, odnosno, da vrijednosnica ima veći rizik od sustavnog rizika. Ako je beta manja od 1, rizik vrijednosnice je manji od sustavnog rizika.

CAPM Model

Također, model određivanja cijene uloženog kapitala („CAPM“) model je po kojemu se analizira povezanost rizika portfelja i povrata na kapital. Korištenjem ovog modela dobivamo jaku analitičku osnovu za određivanje povezanosti rizika i povrata.

U odnosu na prethodno spomenuti model kontinuiranog rasta dividendi, CAPM model može se primijeniti na sva društva neovisno o (ne)stabilnosti njihova rasta, te neovisno o tome isplaćuju li dividende ili ne.

Nedostatak CAPM modela je u tome što su premija tržišnog rizika i beta, kao faktori pri izračunu, bazirani na povijesnim podacima. Također, podosta je kompliciranije izračunati cijenu uloženog kapitala koristeći CAPM model.

 1. Pristup trošku s aspekta troška duga prije oporezivanja plus premija za rizik

Trošak dioničkog kapitala je zahtijevani povrat na bezrizično ulaganje uvećan za premiju rizika tržišnog portfelja pomnoženu s betom. Kao i pri gore spomenutim pristupom, diverzifikacija ne smanjuje tržišni rizik, a pod bezrizičnim ulaganjem smatra se ulaganje u državne obveznice.

U ovom pristupu trošak duga prije oporezivanja čini osnovu za procjenu troška glavnice društva, jer analitičari često procjenjuju trošak glavnice dodavanjem određene premije rizika na trošak duga društva prije oporezivanja. Sukladno tome, zahtijevana stopa povrata investitora veća je za društvo koje ima veći trošak zaduživanja.

Po ovoj metodi, svako društvo trebalo bi imati u interesu uspostaviti idealnu strukturu kapitala, tj. kombinaciju dionica, duga, i zadržane dobiti koja omogućuje maksimalnu cijenu dionice.

Trošak kapitala nužan je ekonomski i računovodstveni alat koji izračunava investicijske oportunitetne troškove i maksimizira isplativost potencijalnih ulaganja.

Izrazito je važno pravilno primijeniti određene metode izračuna troška kapitala pošto svaka pojedinačna komponenta kapitala sadrži svoj, pojedinačni trošak izražen kroz diskontnu stopu, pa je samim time i prostor za pogrešku povećan.

Ukoliko želite znati koji oblik financiranja je najprihvatljiviji za vaše društvo ili trebate potvrdu izračuna troška financiranja, utoliko nam se slobodno obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

8 čimbenika koji utječu na kapitalnu strukturu

imbenici koji utječu na strukturu kapitala 2019 06 26 - 8 čimbenika koji utječu na kapitalnu strukturu

Jedno od osnovnih pitanja menadžmenta društva je koju strukturu kapitala odabrati kako bi trošak kapitala bio što manji, a vrijednosti društva što veća.

Struktura kapitala predstavlja kombinaciju izvora financiranja iz kojih društvo financira svoje poslovanje. Drugim riječima, struktura kapitala predstavlja omjer dužničkog (tuđeg) i vlasničkog kapitala društva. Takva podjela je korisna jer otkriva kako je društvo financiralo svoju imovinu s kojom generira prihode.

Analizom kapitalne strukture društva korisnici financijskih izvještaja dobivaju uvid u to koliko je društvo rizično. Stupanj zaduženosti društva utječe na visinu financijskog rizika kojemu je potencijalni investitor izložen. Društva koja se uglavnom financiraju dužničkim kapitalom (kredit, leasing i sl.), uz minimalno učešće vlasničkog kapitala, u pravilu su rizičnija od društava koja veći dio poslovanja financiraju iz vlastitih izvora. Razlog tome je što dužnički kapital ima prednost prilikom naplate pa je zbog toga trošak dužničkog kapitala niži od troška vlasničkog kapitala.

Definiranje ciljane kapitalne strukture društva menadžmentu može biti koristan instrument u pronalasku najboljeg omjera rizika i prosječnog troška kapitala.

Optimalna struktura kapitala razlikuje se od društva do društva kao posljedica različitih djelatnosti kojima se društva bave, različitih zahtjeva vlasnika te različitih potreba društava. Osnovni zadatak financijskog menadžmenta svakog društva je pronaći optimalnu strukturu kapitala koja će odražavati najmanji stupanj rizika uz najmanji mogući trošak kapitala.

Navodimo ključne čimbenike koji utječu na strukturu kapitala društva:

1.Kreditni rejting i bonitet

Kreditni rejting sadrži kvantitativne, kvalitativne i javno nedostupne informacije te služi kao instrument procjene kreditne kvalitete svakog društva.

Društva koja imaju mali udio dužničkog kapitala u ukupnoj kapitalnoj strukturu imaju visok kreditni rejting te grade i održavaju visoku reputaciju među potencijalnim investitorima.

Dobar kreditni rejting i bonitet društvima olakšava zaduživanje u budućnosti i to po znatno povoljnijim uvjetima u odnosu na društva s lošijim rejtingom.

2.Industrijski standardi

Potencijalni investitori ili drugi akteri koji su zainteresirani za ulaganje u društvo, prilikom procjene kapitalne strukture društva uspoređuju je s kapitalnom strukturom drugih društava unutar iste industrije.

Prilikom donošenja odluka o formiranju optimalne kapitalne strukture, vlasnici i menadžment društva imaju za cilj  približiti ju industrijskom prosjeku  s mogućim većim ili manjim odstupanjima ovisno o djelatnosti kojom se društvo bavi.

3.Profitabilnost

Visoko profitabilna trgovačka društva uglavnom se financiraju iz zadržane dobiti te nemaju veliku potrebu za dužnički kapitalom. Prema tome, kod visoko profitabilnih društava vlasnički kapital prevladava u ukupnoj kapitalnoj strukturi.

Ostvarenu dobit uspješna društva reinvestiraju povećavajući tako svoj vlastiti kapital čime kroz dugi kontinuitet samofinanciranja smanjuju potrebu za dodatnim zaduživanjem.

4.Menadžerska averzija prema riziku

Prilikom formiranja optimalne kapitalne strukture, menadžment društva želi što manje duga u kapitalnoj strukturu nego je to optimalno s motrišta vanjskih aktera – dioničara. Uspješnost rada menadžmenta, generirana dobit i bogatstvo ovise i o financijskoj stabilnosti društva, stoga je cilj što više smanjiti udio duga u financiranju te povećati učešće vlastitog kapitala.

S druge strane, vanjski akteri – dioničari kao vlasnici društva ulaganjem u dionice drugih društava mogu diverzificirati svoj vlasnički portfelj te tako minimizirati izloženost financijskom riziku vlastitog društva.

5.Kontrola nad poslovanjem

Ukoliko se društvo odluči financirati emisijom dionica, utoliko će kontrola i moć postojećih dioničara značajno oslabjeti. Iz tog razloga, postojeći dioničari preferiraju financiranje dugom jer tako minimiziraju opasnost od preuzimanja.

S druge strane, pretjerano financiranje dugom može dovesti do toga da kontrolu nad društvom preuzmu kreditori. Kako bi se izbjegla takva vrsta preuzimanja, vlasnici društva se odlučuju za pribavljanje kapitala emisijom novih dionica umjesto dodatnog zaduženja.

6.Troškovi financijskih neprilika

Veći udio duga u kapitalnoj strukturi društva rezultira višim troškovima financijskih neprilika. U uvjetima tržišne neravnoteže i problema, društvo može imati poteškoća s podmirivanjem obveza prema vlasnicima dužničkog kapitala što može rezultirati zahtjevom kreditora za pokretanje stečajnog postupka društva.

Što je društvo zaduženije, ima i veću obvezu prema kreditorima što povećava vjerojatnost suočavanja s financijskim neprilikama i nemogućnosti redovitog servisiranja dospjelih obveza.

7.Agencijski troškovi

Agencijski troškovi su troškovi koji proizlaze iz konfliktnih interesa različitih interesnih skupina u društvu, kao što su konflikti na relaciji vlasnici i menadžeri te na relaciji dioničari i kreditori.

Vlasnici društva upravljanje prepuštaju menadžerima koji imaju za cilj  maksimizirati osobne koristi, dok je vlasnicima primarni interes maksimizirati vrijednost dionica, odnosno vrijednost društva. Troškovi agenta, u ovom slučaju menadžera, umanjuju vrijednost društva.

8.Asimetrične informacije

Prilikom definiranja optimalne kapitalne strukture društva, značajan utjecaj na odluku da li za financiranje kapitalnih projekata koristiti dug ili vlastiti kapital, imaju asimetrične informacije.

Asimetrične informacije predstavljaju situaciju u kojoj menadžment društva ima bolje i točnije informacije o stanju, rizicima i budućim planovima društva za razliku od informacija s kojima raspolažu vanjski investitori.

S obzirom na to da raspolažu s povlaštenim informacija o društvu, menadžment društva je u stanju odabrati optimalnu kapitalnu strukturu kojom će slati prave informacije o vrijednost društva  što snižava troškove asimetričnih informacija i povećava vrijednost društva.

 

Gospodarske djelatnosti, poslovni modeli, zahtjevi vlasnika i potrebe društava su vrlo različiti pa se zbog toga i optimalna kapitalna struktura bitno razlikuje od društva do društva.

Jedan od osnovnih zadataka menadžmenta je pronaći optimalnu kapitalnu strukturu koja će društvu omogućiti najmanji stupanj rizika uz najniži trošak kapitala.

Ukoliko trebate pomoć ili savjet pri pronalasku optimalne kapitalne strukture za vaše društvo slobodno nas kontaktirajte. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

ALPHA CAPITALIS Akademija

akademija 20 06 2019 02 - ALPHA CAPITALIS Akademija

Održana edukacija na temu (1) Analiza financijskih izvještaja, (2) Izvori financiranja i (3) Manipulacija financijskim izvještajima.

Datoteke za preuzimanje

7 situacija kada vam je potrebna procjena vrijednosti

7 situacija kada je potrebna procjena vrijednosti 2019 05 24 - 7 situacija kada vam je potrebna procjena vrijednosti

Vlasnik ste obiteljskog društva i spremni ste prenijeti udjele u vlasništvu na odabrane nasljednike unutar obitelji ili sposoban menadžment društva? Možda ste osnivač društva pa ste odlučili postati izdavatelj dionica na Pogress marketu? Ili ste jednostavno odlučili prodati biznis i povući se iz poslovanja?

Nebitno za koju soluciju prilikom prijenosa vlasništva se odlučili, svakako ćete morati znati tržišnu vrijednost vašega društva.

Procjena vrijednosti od iznimne je važnosti pošto predstavlja skup postupaka koji se koriste za određivanje ekonomske vrijednosti društva ili određene imovine. Iako naizgled zvuči jednostavno, sam proces poprilično je kompleksan.

Za stvaranje vjerodostojne procjene vrijednosti potrebno je znanje, priprema i mnogo promišljenih odluka, a sam postupak vrednovanja društva također zahtijeva točnu financijsku analizu, koja treba biti obavljena od strane stručnjaka za procjenu vrijednosti s odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom.

U nastavku teksta navodimo 7 glavnih razloga za procjenu vrijednosti Vašeg društva: 

1. Prodaja biznisa

Najočigledniji primjer nužnosti procjene vrijednosti je transakcija prodaje ili preuzimanja društva. Prilikom tih procesa procjena služi kao polazišna točka daljnjih pregovora.  Obje stranke prilikom spomenutih procesa imat će različite ideje o vrijednosti ciljnog društva: prodavatelj će, naravno, više cijeniti svoje društvo, dok će kupac pokušati dobiti najnižu moguću cijenu.

Nerealno je očekivati da bi se prilikom prodaje društva našao kupac spreman za transakciju isključivo na temelju nekoliko financijskih pokazatelja. To su samo dijelovi složenog procesa procjene vrijednosti nužnog za uspješnu prodaju društva.

Važno je napomenuti da je procjena vrijednosti kompleksan i dugotrajan proces, stoga nije loša ideje odraditi procjenu vrijednosti na godišnjoj razini. Nerijetko je slučaj da se društvo nađe u prilici za prodaju te treba brzo donijeti odluku.

Imati ažuriranu procjenu vrijednosti može biti od ključnog značaja. Ako ju u spomenutom trenutku ne možete priložiti, ponuda može postati nevažeća do kraja izrade procjene. Uostalom, u cilju vam je maksimizirati vaš pregovarački položaj prilikom pregovora o transakciji, a procjena vas osposobljava upravo na to: razumijevanje položaja vašeg društva, i spremnost na konstruktivne argumente u vašu korist.

2. Dokapitalizacija

Pristup financiranju ključan je preduvjet za razvoj i stvaranje MSP-ova. Dugogodišnji izazovi upravo u području uspješnog financiranja MSP-ova ograničavaju njihov zadovoljavajući rast čineći ih stagnacijskim društvima.

Ohrabrujuće je što, na globalnoj razini, važnost procjene vrijednosti društva već je prepoznata kao dodana vrijednost prilikom prikupljanja kapitala investitora. Sukladno tome, i u Hrvatskoj investitori sve više gledaju kako bi maksimalno povećali povjerenje kroz postojeću procjenu vrijednosti prije nego svoj novac predaju u vaše ruke.

Procijenite vrijednost svojeg društva i ulijte investitorima dodatno povjerenje kako biste prikupili financijska sredstva i uspješno se dalje razvijali.

3. Istiskivanje manjinskih dioničara

Posljednjih godina vidljiva je praksa glavnih dioničara da istiskuju manjinske dioničare. Samo u 2018. godini na tu se opciju odlučilo 11 društava. Podaci Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) pokazuju da, danas, 99 dioničkih društava u Hrvatskoj spada u kategoriju onih koji su stekli uvjete (95% vlasništva u dioničkom društvu) za provedbu istiskivanja iliti „squeeze out-a“ manjinskih dioničara.

Temeljem zakona o preuzimanju dioničkih društava, dioničar s minimalno 95% vlasništva može sazvati glavnu skupštinu kako bi donio odluku o istiskivanju manjinskih dioničara.

Prilikom procesa, nužno je da glavni dioničar odredi primjerenu otpremninu u novčanom iznosu koja bi se isplatila preostalim dioničarima.  Procjena vrijednosti (dionica) nužan je korak kako bi otpremnina bila adekvatna, odnosno kako ne bi naštetila daljnjem poslovanju društva.

4. Upis založnog prava na poslovnim udjelima/dionicama

Odlučili ste se dodatno zadužiti ali vam nedostaje kolaterala. Kao sredstvo osiguranja možete ponuditi kreditoru zalog na poslovnim udjelima društva koje će biti dužnik ili na poslovnim udjelima/dionicama drugih društava koje imate u portfelju.

Postavlja se glavno pitanje: koliko vrijede poslovni udjeli/dionice koje dajete pod zalog?

Bez ovlaštene procjene vrijednosti banka neće prihvatiti poslovne udjele kao oblik garancije za povrat posudbe jer je upitna vrijednost poslovnih udjela pa samim time i omjer duga i kolaterala.

5. Podjela poslovnih udjela unutar obitelji

Ako se nalazite u situaciji kada je došlo do prijenosa obiteljskog biznisa na više članova obitelji, procjena vrijednosti društva često je neophodan korak za uspješno provođenje tog procesa.

Na primjer, recimo da će se društvo podijeliti unutar obitelji na 2 dijela, odnosno 2 člana obitelji. Nerijetko će jedan od članova biti nezainteresiran za daljnje vođenje obiteljskog poslovanja, odnosno, sudjelovanje u njegovom daljnjem razvoju. Tada će se taj pojedinac odlučiti da bi radije bio isplaćen novčanim ekvivalentom vrijednosti 100% udjela u tom društvu kojeg dobiva drugi član obitelji.

Javlja se pitanje koji iznos mu treba biti isplaćen da se ne naruše odnosi unutar obitelji tj. da svi nasljednici dobiju jednaki dio.  Procjena vrijednosti daje konkretan odgovor na to pitanje, ne ostavljajući prostora za pogoršanjem obiteljskih odnosa kroz nedorečena pitanja.

6. Davanje udjela u vlasništvu kao nagrada menadžmentu za ostvarene rezultate

Vaše društvo posluje ostvarujući zapanjujuće rezultate i htjeli bi nagraditi menadžment za uspješno vođenje. Kao oblik nagrade odlučujete se za davanje udjela u vlasništvu vašeg društva kako bi menadžment bio još više potaknut za stvaranjem dodatne vrijednosti.

Rijetko ćete vidjeti da vlasnici društva odokativno raspodjeljuju udjele u vlasništvu, ne znajući pritom o kojoj se točno novčanoj protuvrijednosti radi.

Izrada procjene vrijednosti vašeg društva pomoći će vam ustanoviti koliko zapravo vaše društvo vrijedi kako bi na temelju toga donijeli racionalnu odluku o udjelu kojim ćete nagraditi menadžment.

7. Progress market ili inicijalna javna ponuda na redovnom tržištu

Inicijalna javna ponuda, odnosno prvo izlistavanje dionica društva na burzi, proces je kojim društvo želi prikupiti kapital za daljnji rast poslovanja.  U periodu prije inicijalne ponude, procjena vrijednosti društva nužna je kako bi se odredila adekvatna početna cijena dionice.

Recimo, za primjer, da prije inicijalne javne ponude društvo odluči izlistati 10 milijuna dionica. Ako nam je procijenjena vrijednost društva nepoznata, nećemo imati vodilju na temelju koje ćemo odrediti vrijednost pojedinačne dionice. Prijeti da se cijena dionice postavi previsoko, na što će tržište reagirati nezainteresirano te će značajno srušiti cijenu.

Progress market, trgovinska platforma Zagrebačke burze, pomaže MSP-ovima ovog dijela regije prikupiti kapital upravo putem izdavanja dionica.

Vrednovanje vašeg društva izrazito je bitna i zahtjevna financijska analiza, te kao takva, treba biti obavljena od strane stručnjaka za procjenu vrijednosti koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo.

Ukoliko imate potrebu za procjenom vrijednosti vašega društva, utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Prednosti i nedostaci financiranja zaduživanjem

Vlastiti financiranje vs Zaduzivanje 2019 05 24 - Prednosti i nedostaci financiranja zaduživanjem

Vlasnici društava se često susreću s pitanjem kako financirati poslovanje i rast poslovanja društva. Društvo se može financirati iz vlastitih izvora kapitala ili zaduživanjem. Koji izvor financiranja će društvo odabrati ovisi o nizu čimbenika. U nastavku vam donosimo prednosti i nedostatke oba izvora financiranja.

VLASTITO FINANCIRANJE

Vlastiti ali vanjski izvori financiranja nastaju emisijom dionica, odnosno privlačenjem novih vlasnika. Dionice su pismene isprave (vrijednosni instrumenti) o uloženim sredstvima u vlasničku glavnicu društva.

Prednosti vlastitog financiranja

Prednost 1: Veći novčani tok

Financiranje emisijom redovnih dionica ne obvezuje dioničko društvo na isplatu dividendi. Budući da financiranje dionicama ne izaziva odljev sredstava iz društva po pitanju njihovog vraćanja dioničarima, društvo lakše održava solventnost zbog čega je manji rizik ulaganju za investitore  i kreditore.  Financiranje izdavanjem vrijednosnih papira ne uzrokuje odljeve novčanog toka zbog čega sredstva ostaju u društvu, te su raspoloživa za daljnje financiranje rasta društva.

Prednost 2: Veći kreditni potencijal

Društva koja se financiraju vlastitim kapitalom imaju veći kreditni potencijal jer veličina vlasničke glavnice predstavlja svojevrsnu garanciju da će društvo moći vraćati buduće dugove, te je društvo manje osjetljivo na promjene kamatne stope i ima veću financijsku samostalnost.  Ukoliko je društvo zaduženo utoliko postoji mogućnost da se neće uspjeti ponovno zadužiti zbog čega je  financiranje izdavanjem vrijednosnih papira jedina opcija za društvo.  Investitori u vrijednosne papire ne očekuju trenutačni povrat ulaganja. Oni imaju dugoročni pogled na investiciju i svjesni su rizika od gubitka novca u slučaju da posao propadne.

Nedostatci vlastitog financiranja

Nedostatak 1: Veći troškovi

Emisija dionica uzrokuje troškove poput troškova emisije (upisa i distribucije).  S obzirom na rezidualni položaj dioničara u raspodjeli poslovnog rezultata i likvidacijsku masu društva, njihov rizik ulaganja u društvo je veći od rizika kreditora zbog čega zahtijevaju veći povrat na ulaganje što uzrokuje veće troškove kapitala iz emisije vrijednosnih papira od troškova financiranja iz dužničkih instrumenata.

Nedostatak 2: Oporezivanje dividendi

Budući da se dividende isplaćuju iz dobiti nakon oporezivanja nisu oslobođene poreza na dobit. Isplata dividendi dioničarima ne stvara porezni zaklon za razliku od kamata koje bi društvo platilo kada bi se financiralo zaduživanjem.

Nedostatak 3: Ograničen obujam financiranja

Obujam vlastitog financiranja ograničen je veličinom akumulacije dobiti društva i sposobnošću privlačenja kapitala od novih vlasnika. Naime veličina neto dobiti implicira mogućnost provođenja politike dividendi. Dodatna emisija dionica narušava stečene pozicije vlasnika („razvodni“ njihovo dosadašnje ulaganje) s gledišta upravljanja društvom i pravo na dividendu.

Nedostatak 4: Otežano donošenje odluka

Također unutar društva može biti više dioničara koji neće pristati na donošenje odluka zbog različitih stilova upravljanja ili različitih vizija za društvo. Vlasnik društva mora biti spreman nositi se s tim odlukama dioničara.

 

FINANCIRANJE ZADUŽIVANJEM

Financiranje zaduživanjem odnosi se na posudbu novca koji se vraća uvećan za kamatu. Prilikom ugovaranja otplate zajma potrebno je voditi računa o sljedećem:

 1. Očekivanim financijskim učincima investicijskog projekta
 2. Ekonomskom vijeku trajanja dugotrajne imovine
 3. Ocjeni boniteta i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita od strane kreditora jer veći rizik ulaganja skraćuje vrijeme povrata zajma, zahtjeva veći kolateral za odobravanje kredita i slično.

Prednosti financiranja zaduživanjem

Prednost 1: Zadržavanje dobiti unutar društva

Prednost financiranja zaduživanjem je u činjenici da kreditori ne mogu sudjelovati u  raspodjeli ostvarenih ekstraprofita društva i nemaju pravo upravljanja društvom.

Prednost 2: Transparentnost

Financiranje zaduživanjem je puno transparentnije od financiranja emisijom dionica jer banke i klijenti razmjenjuju brojne informacije.

Prednost 3: Mogućnost dogovora oko uvjeta otplate duga

Također u slučaju financijskih poteškoća društvo može pregovarati s bankom o produživanju roka otplate i plaćanja kamata što ovisi o veličini kredita i roku njegova dospijeća. Društvo može ugovoriti različite modele otplate zajmova i kamata što ovisi prvenstveno o veličini duga.

Prednost 4: Smanjenje porezne osnovice za porez na dobit

Kamate koje društvo plaća na zajmove za razliku od dividendi umanjuju poreznu osnovicu za obračun poreza na dobit.

Prednost 5: Lakše planiranje novčanih tokova

Plaćanje glavnice i kamata unaprijed se ugovara tako da je lakše planirati buduće novčane tokove društva.

 

Nedostaci financiranja zaduživanjem

Nedostatak 1: Fiksna obveza vraćanja zajmova

Unatoč mnogim prednostima financiranja zaduživanjem ima i svoje nedostatke. Prvenstveno se to odnosi na fiksnu obvezu vraćanja zajma te fiksno opterećenja dobiti kamatama.

Nedostatak 2: Veći rizik od financijskih poteškoća

Zbog prevelike zaduženosti društvo se može naći u financijskim poteškoćama, što je posebno problematično za dioničare (vlasnike) jer se u slučaju stečaja oni namiruju nakon svih drugih vjerovnika.

Nedostatak 3: Ograničena financijska i poslovna samostalnost društva

Financiranje iz tuđih izbora ograničava financijsku i poslovnu samostalnost društva, smanjuje njegov kreditni potencijal i financijsku fleksibilnost. Banke često odbijaju odobravanje kredita iznad određenog iznosa zbog velike izloženosti riziku, a može se dogoditi i da banka iskorištava poteškoće u poslovanju svojih klijenata zaračunavajući im visoke kamate jer društvo nema puno opcija za druge izvore financiranja dovodeći ih u ovisnost o zaduživanju.

Nedostatak 4: Veći rizik od insolventnosti

Porast kreditnih izvora financiranja može zbog otplate glavnice i kamata uzrokovati  probleme s likvidnošću i solventnošću društva. Zbog velikog odljeva novca na otplatu zajmova društvo može imati problema s nedostatkom sredstava za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti poput podmirenja obveza prema dobavljačima, nabave sirovina i materijala, tekućih održavanja, isplata plaća radnicima i slično.

Nedostatak 5: Kolateral

Kao uvjet za odobravanje zajma banka može tražiti od društva kolateral poput zaloga imovine društva, a u nekim slučajevima vlasnici društva osobno jamče za otplatu zajma društva što može biti vrlo rizično u slučaju da društvo upadne u financijske poteškoće.

Bez obzira u kojoj se fazi poslovanja nalazilo vaše društvo uvijek je dobro razmotriti prednosti i nedostatke oba izvora financiranja. Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o izvorima financiranja slobodno nam se javite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Mjerila performanci temeljena na vrijednosti

Mjerila performance 2019 05 23 - Mjerila performanci temeljena na vrijednosti

Želite pribaviti sredstva za poslovni rast društva i odlučili ste potrebni kapital pribaviti putem burze izdavanjem dionica ili vas kao investitora zanima kako će u budućnosti izgledati društvo u koje namjeravate uložiti?

Tržište kapitala kao izvor financiranja društava u Hrvatskoj najčešće je sinonim za izdavanje obveznica i dionica, putem kojih društva pribavljaju kapital. Neovisno ulazite li po prvi puta na burzu i puštate na tržište vaše dionice putem inicijalne javne ponude (IPO) ili krećete u nove runde izdavanja vrijednosnih papira, kao izdavatelj uvijek želite pobuditi interes investitora i kupaca, opravdavajući cijenu dionica vašeg društva i garantirajući budući poslovni rast. Kao investitor zanima vas koliki su povrati od ulaganja u određeno društvo i kakvu buduću perspektivu to društvo na tržištu ima.

Očekivanja budućeg rasta društva osnova su na kojoj će potencijalni investitori ocijeniti svoje odluke prilikom kupnje dionica vašeg društva i s tog će aspekta evaluirati svoju odluku i moguće rizike takve investicije.

Tradicionalna računovodstvena mjerila performance, zasnovana na računovodstvenim i financijskim informacijama ranijih poslovnih aktivnosti i s njima povezanih rezultata, ne govore puno o budućem rastu društva, a putem kojeg želimo prikazati postizanje dugoročnog povećanja vrijednosti redovnih dionica, odnosno povećanja bogatstva za dioničare.

I dok se računovodstveni standardi fokusiraju na zaradu koja odražava kratkoročni interes, mjerila performance temeljena na vrijednosti, fokusiraju se na dugoročno ekonomski novčani tijek.

Povećanje profita kao cilja poslovanja, poslovna je filozofija utemeljena na tradicionalnom menadžerskom i financijskom računovodstvu, koji su regulirani nacionalnim računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama. No oni ne govore o budućem rastu društva, zaradi dioničara ili stopi povrata investitora, već su usmjereni na prikaz financijske pozicije društva na određeni datum ili izvještaj o novčanom toku razdoblja.

Podaci koji će zanimati investitore primarno se moraju dobiti iz drugih izvora koji nisu vezani za financijske izvještaje društva, a putem kojih ćemo dobiti nova mjerila performanci društva i zbog kojih ćemo moći projicirati budući poslovni rast društva, koji pruža investitorima „širu sliku“ i olakšava izbor prilikom ulaganja.

Mjerila temeljena na vrijednosti možemo podijeliti na:

 • Vrednovanje performanci društva koja polaze od novčanog toka
 • Vrednovanja performanci društva koja se temelje na računovodstvenim veličinama
 • Vrednovanja performanci društva koja odražavaju performancu društva iz perspektive tržišta kapitala

Iz perspektive tržišta kapitala kao mjerila koja mogu biti relevantna prilikom određivanja i procjena za buduća ulaganja, svakako usmjerite pažnju na:

 • Ukupni povrat dioničara – TSR (eng. Total Shareholder Return)
 • Ukupni poslovni povrat – TBR (eng. Total Business Return)
 • Ekonomska dodana vrijednost – EVA (eng. Economic Value Added)
 • Vrijednost budućeg rasta – FGV (eng. Future Growth Value)

 

Ukupni povrat dioničara (eng. Total Shareholder Return)

Po pitanju ukupnog povrata dioničara (TSR), on označava ukupni povrat za određeno razdoblje (kapitalna dobit i prinos od dividende). Ključan je kao mjerilo bogatstva za dioničare jer je računovodstveno neovisan i jasan kao indikator kreiranja tekuće vrijednosti.  Kako se ukupni povrat dioničara prilikom izračuna izražava u postotku, koristi se za usporedbu s drugim društvima i mogućim prinosima za investitore od ulaganja u konkurenciju ili drugo društvo na nivou grupacije.

Ukupni poslovni povrat (eng. Total Business Return)

Pokazatelj ukupnog poslovnog povrata (TBR) mjeri usporedbu slobodnog novčanog toka matičnog društva, odnosno prinos dividende, i projicirane sume procijenjene buduće vrijednosti divizijske jedinice u usporedbi s ulaganjem u poslovnu jedinicu ili neki projekt.

Ekonomska dodana vrijednost (eng. Economic Value Added)

Ekonomska dodana vrijednost (EVA) kao veličina profitabilnosti koja iz perspektive dioničara pokazuje stvara li društvo vrijednost, usmjerena je prije svega na povećanje ukupne profitabilnosti za dioničare, ali može poslužiti i kao mjera sustava za postizanje dugoročnih ciljeva menadžmenta. U usporedbi s ukupnim povratom dioničara ona figurira kao mjerilo rezidualnog dobitka temeljenog na računovodstvenim podacima, pa se iz tog razloga ukupni povrat dioničara uzima kao mjerilo indikativnije s perspektive tržišta kapitala.

Vrijednost budućeg rasta (eng. Future Growth Value)

Vrijednost budućeg rasta (FGV), još je jedno mjerilo koje treba uzeti u obzir prilikom budućih evaluacija. Vrijednost budućeg rasta uzima u obzir ekonomski dodanu vrijednost društva, pošto predstavlja kapitaliziranu vrijednost očekivanih povećanja vrijednosti EVA-e, za promatrano plansko razdoblje.

Vrijednost budućeg rasta predstavlja vrijednost očekivanog budućeg povećanja EVA-e diskontiranog troškom kapitala.

 

Sami financijski izvještaji i standardna računovodstvena mjerila mogu dovesti u zabludu investitore pošto se fokusiraju na kratkoročnu zaradu koja može biti indikator kratkoročnih interesa te može zanemariti ulaganje u projekte s dugoročnom zaradom.

S druge strane mjerila korporacijske performance usredotočuje se na vlasnički portfelj gdje svaka nova promjena u strukturi kapitala mijenja i visinu prosječnog troška kapitala, ali bitnije od svega može vam ponuditi odgovor kako pravilno izmjeriti vrijednost poslovne performance društva u uvjetima poslovne strategije koja za cilj ima povećanje bogatstva za dioničare.

Ponekad je jaz između računovodstvenih podataka te financijskih izvještaja nevidljiv u odnosu na pravu ekonomsku stvarnost i perspektivu određenog društva u koji namjeravate uložiti vlastiti kapital.

Ukoliko vas zanima što u budućoj perspektivi mogu točno govoriti financijski izvještaji pojedinog društva i kako ih točno evaluirati, utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)