8 čimbenika koji utječu na kapitalnu strukturu

Jedno od osnovnih pitanja menadžmenta društva je koju strukturu kapitala odabrati kako bi trošak kapitala bio što manji, a vrijednosti društva što veća.

Struktura kapitala predstavlja kombinaciju izvora financiranja iz kojih društvo financira svoje poslovanje. Drugim riječima, struktura kapitala predstavlja omjer dužničkog (tuđeg) i vlasničkog kapitala društva. Takva podjela je korisna jer otkriva kako je društvo financiralo svoju imovinu s kojom generira prihode.

Analizom kapitalne strukture društva korisnici financijskih izvještaja dobivaju uvid u to koliko je društvo rizično. Stupanj zaduženosti društva utječe na visinu financijskog rizika kojemu je potencijalni investitor izložen. Društva koja se uglavnom financiraju dužničkim kapitalom (kredit, leasing i sl.), uz minimalno učešće vlasničkog kapitala, u pravilu su rizičnija od društava koja veći dio poslovanja financiraju iz vlastitih izvora. Razlog tome je što dužnički kapital ima prednost prilikom naplate pa je zbog toga trošak dužničkog kapitala niži od troška vlasničkog kapitala.

Definiranje ciljane kapitalne strukture društva menadžmentu može biti koristan instrument u pronalasku najboljeg omjera rizika i prosječnog troška kapitala.

Optimalna struktura kapitala razlikuje se od društva do društva kao posljedica različitih djelatnosti kojima se društva bave, različitih zahtjeva vlasnika te različitih potreba društava. Osnovni zadatak financijskog menadžmenta svakog društva je pronaći optimalnu strukturu kapitala koja će odražavati najmanji stupanj rizika uz najmanji mogući trošak kapitala.

Navodimo ključne čimbenike koji utječu na strukturu kapitala društva:

1.Kreditni rejting i bonitet

Kreditni rejting sadrži kvantitativne, kvalitativne i javno nedostupne informacije te služi kao instrument procjene kreditne kvalitete svakog društva.

Društva koja imaju mali udio dužničkog kapitala u ukupnoj kapitalnoj strukturu imaju visok kreditni rejting te grade i održavaju visoku reputaciju među potencijalnim investitorima.

Dobar kreditni rejting i bonitet društvima olakšava zaduživanje u budućnosti i to po znatno povoljnijim uvjetima u odnosu na društva s lošijim rejtingom.

2.Industrijski standardi

Potencijalni investitori ili drugi akteri koji su zainteresirani za ulaganje u društvo, prilikom procjene kapitalne strukture društva uspoređuju je s kapitalnom strukturom drugih društava unutar iste industrije.

Prilikom donošenja odluka o formiranju optimalne kapitalne strukture, vlasnici i menadžment društva imaju za cilj  približiti ju industrijskom prosjeku  s mogućim većim ili manjim odstupanjima ovisno o djelatnosti kojom se društvo bavi.

3.Profitabilnost

Visoko profitabilna trgovačka društva uglavnom se financiraju iz zadržane dobiti te nemaju veliku potrebu za dužnički kapitalom. Prema tome, kod visoko profitabilnih društava vlasnički kapital prevladava u ukupnoj kapitalnoj strukturi.

Ostvarenu dobit uspješna društva reinvestiraju povećavajući tako svoj vlastiti kapital čime kroz dugi kontinuitet samofinanciranja smanjuju potrebu za dodatnim zaduživanjem.

4.Menadžerska averzija prema riziku

Prilikom formiranja optimalne kapitalne strukture, menadžment društva želi što manje duga u kapitalnoj strukturu nego je to optimalno s motrišta vanjskih aktera – dioničara. Uspješnost rada menadžmenta, generirana dobit i bogatstvo ovise i o financijskoj stabilnosti društva, stoga je cilj što više smanjiti udio duga u financiranju te povećati učešće vlastitog kapitala.

S druge strane, vanjski akteri – dioničari kao vlasnici društva ulaganjem u dionice drugih društava mogu diverzificirati svoj vlasnički portfelj te tako minimizirati izloženost financijskom riziku vlastitog društva.

5.Kontrola nad poslovanjem

Ukoliko se društvo odluči financirati emisijom dionica, utoliko će kontrola i moć postojećih dioničara značajno oslabjeti. Iz tog razloga, postojeći dioničari preferiraju financiranje dugom jer tako minimiziraju opasnost od preuzimanja.

S druge strane, pretjerano financiranje dugom može dovesti do toga da kontrolu nad društvom preuzmu kreditori. Kako bi se izbjegla takva vrsta preuzimanja, vlasnici društva se odlučuju za pribavljanje kapitala emisijom novih dionica umjesto dodatnog zaduženja.

6.Troškovi financijskih neprilika

Veći udio duga u kapitalnoj strukturi društva rezultira višim troškovima financijskih neprilika. U uvjetima tržišne neravnoteže i problema, društvo može imati poteškoća s podmirivanjem obveza prema vlasnicima dužničkog kapitala što može rezultirati zahtjevom kreditora za pokretanje stečajnog postupka društva.

Što je društvo zaduženije, ima i veću obvezu prema kreditorima što povećava vjerojatnost suočavanja s financijskim neprilikama i nemogućnosti redovitog servisiranja dospjelih obveza.

7.Agencijski troškovi

Agencijski troškovi su troškovi koji proizlaze iz konfliktnih interesa različitih interesnih skupina u društvu, kao što su konflikti na relaciji vlasnici i menadžeri te na relaciji dioničari i kreditori.

Vlasnici društva upravljanje prepuštaju menadžerima koji imaju za cilj  maksimizirati osobne koristi, dok je vlasnicima primarni interes maksimizirati vrijednost dionica, odnosno vrijednost društva. Troškovi agenta, u ovom slučaju menadžera, umanjuju vrijednost društva.

8.Asimetrične informacije

Prilikom definiranja optimalne kapitalne strukture društva, značajan utjecaj na odluku da li za financiranje kapitalnih projekata koristiti dug ili vlastiti kapital, imaju asimetrične informacije.

Asimetrične informacije predstavljaju situaciju u kojoj menadžment društva ima bolje i točnije informacije o stanju, rizicima i budućim planovima društva za razliku od informacija s kojima raspolažu vanjski investitori.

S obzirom na to da raspolažu s povlaštenim informacija o društvu, menadžment društva je u stanju odabrati optimalnu kapitalnu strukturu kojom će slati prave informacije o vrijednost društva  što snižava troškove asimetričnih informacija i povećava vrijednost društva.

 

Gospodarske djelatnosti, poslovni modeli, zahtjevi vlasnika i potrebe društava su vrlo različiti pa se zbog toga i optimalna kapitalna struktura bitno razlikuje od društva do društva.

Jedan od osnovnih zadataka menadžmenta je pronaći optimalnu kapitalnu strukturu koja će društvu omogućiti najmanji stupanj rizika uz najniži trošak kapitala.

Ukoliko trebate pomoć ili savjet pri pronalasku optimalne kapitalne strukture za vaše društvo slobodno nas kontaktirajte. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Share This