Mjerila performanci temeljena na vrijednosti

Želite pribaviti sredstva za poslovni rast društva i odlučili ste potrebni kapital pribaviti putem burze izdavanjem dionica ili vas kao investitora zanima kako će u budućnosti izgledati društvo u koje namjeravate uložiti?

Tržište kapitala kao izvor financiranja društava u Hrvatskoj najčešće je sinonim za izdavanje obveznica i dionica, putem kojih društva pribavljaju kapital. Neovisno ulazite li po prvi puta na burzu i puštate na tržište vaše dionice putem inicijalne javne ponude (IPO) ili krećete u nove runde izdavanja vrijednosnih papira, kao izdavatelj uvijek želite pobuditi interes investitora i kupaca, opravdavajući cijenu dionica vašeg društva i garantirajući budući poslovni rast. Kao investitor zanima vas koliki su povrati od ulaganja u određeno društvo i kakvu buduću perspektivu to društvo na tržištu ima.

Očekivanja budućeg rasta društva osnova su na kojoj će potencijalni investitori ocijeniti svoje odluke prilikom kupnje dionica vašeg društva i s tog će aspekta evaluirati svoju odluku i moguće rizike takve investicije.

Tradicionalna računovodstvena mjerila performance, zasnovana na računovodstvenim i financijskim informacijama ranijih poslovnih aktivnosti i s njima povezanih rezultata, ne govore puno o budućem rastu društva, a putem kojeg želimo prikazati postizanje dugoročnog povećanja vrijednosti redovnih dionica, odnosno povećanja bogatstva za dioničare.

I dok se računovodstveni standardi fokusiraju na zaradu koja odražava kratkoročni interes, mjerila performance temeljena na vrijednosti, fokusiraju se na dugoročno ekonomski novčani tijek.

Povećanje profita kao cilja poslovanja, poslovna je filozofija utemeljena na tradicionalnom menadžerskom i financijskom računovodstvu, koji su regulirani nacionalnim računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama. No oni ne govore o budućem rastu društva, zaradi dioničara ili stopi povrata investitora, već su usmjereni na prikaz financijske pozicije društva na određeni datum ili izvještaj o novčanom toku razdoblja.

Podaci koji će zanimati investitore primarno se moraju dobiti iz drugih izvora koji nisu vezani za financijske izvještaje društva, a putem kojih ćemo dobiti nova mjerila performanci društva i zbog kojih ćemo moći projicirati budući poslovni rast društva, koji pruža investitorima „širu sliku“ i olakšava izbor prilikom ulaganja.

Mjerila temeljena na vrijednosti možemo podijeliti na:

  • Vrednovanje performanci društva koja polaze od novčanog toka
  • Vrednovanja performanci društva koja se temelje na računovodstvenim veličinama
  • Vrednovanja performanci društva koja odražavaju performancu društva iz perspektive tržišta kapitala

Iz perspektive tržišta kapitala kao mjerila koja mogu biti relevantna prilikom određivanja i procjena za buduća ulaganja, svakako usmjerite pažnju na:

  • Ukupni povrat dioničara – TSR (eng. Total Shareholder Return)
  • Ukupni poslovni povrat – TBR (eng. Total Business Return)
  • Ekonomska dodana vrijednost – EVA (eng. Economic Value Added)
  • Vrijednost budućeg rasta – FGV (eng. Future Growth Value)

 

Ukupni povrat dioničara (eng. Total Shareholder Return)

Po pitanju ukupnog povrata dioničara (TSR), on označava ukupni povrat za određeno razdoblje (kapitalna dobit i prinos od dividende). Ključan je kao mjerilo bogatstva za dioničare jer je računovodstveno neovisan i jasan kao indikator kreiranja tekuće vrijednosti.  Kako se ukupni povrat dioničara prilikom izračuna izražava u postotku, koristi se za usporedbu s drugim društvima i mogućim prinosima za investitore od ulaganja u konkurenciju ili drugo društvo na nivou grupacije.

Ukupni poslovni povrat (eng. Total Business Return)

Pokazatelj ukupnog poslovnog povrata (TBR) mjeri usporedbu slobodnog novčanog toka matičnog društva, odnosno prinos dividende, i projicirane sume procijenjene buduće vrijednosti divizijske jedinice u usporedbi s ulaganjem u poslovnu jedinicu ili neki projekt.

Ekonomska dodana vrijednost (eng. Economic Value Added)

Ekonomska dodana vrijednost (EVA) kao veličina profitabilnosti koja iz perspektive dioničara pokazuje stvara li društvo vrijednost, usmjerena je prije svega na povećanje ukupne profitabilnosti za dioničare, ali može poslužiti i kao mjera sustava za postizanje dugoročnih ciljeva menadžmenta. U usporedbi s ukupnim povratom dioničara ona figurira kao mjerilo rezidualnog dobitka temeljenog na računovodstvenim podacima, pa se iz tog razloga ukupni povrat dioničara uzima kao mjerilo indikativnije s perspektive tržišta kapitala.

Vrijednost budućeg rasta (eng. Future Growth Value)

Vrijednost budućeg rasta (FGV), još je jedno mjerilo koje treba uzeti u obzir prilikom budućih evaluacija. Vrijednost budućeg rasta uzima u obzir ekonomski dodanu vrijednost društva, pošto predstavlja kapitaliziranu vrijednost očekivanih povećanja vrijednosti EVA-e, za promatrano plansko razdoblje.

Vrijednost budućeg rasta predstavlja vrijednost očekivanog budućeg povećanja EVA-e diskontiranog troškom kapitala.

 

Sami financijski izvještaji i standardna računovodstvena mjerila mogu dovesti u zabludu investitore pošto se fokusiraju na kratkoročnu zaradu koja može biti indikator kratkoročnih interesa te može zanemariti ulaganje u projekte s dugoročnom zaradom.

S druge strane mjerila korporacijske performance usredotočuje se na vlasnički portfelj gdje svaka nova promjena u strukturi kapitala mijenja i visinu prosječnog troška kapitala, ali bitnije od svega može vam ponuditi odgovor kako pravilno izmjeriti vrijednost poslovne performance društva u uvjetima poslovne strategije koja za cilj ima povećanje bogatstva za dioničare.

Ponekad je jaz između računovodstvenih podataka te financijskih izvještaja nevidljiv u odnosu na pravu ekonomsku stvarnost i perspektivu određenog društva u koji namjeravate uložiti vlastiti kapital.

Ukoliko vas zanima što u budućoj perspektivi mogu točno govoriti financijski izvještaji pojedinog društva i kako ih točno evaluirati, utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Share This