Vlastiti financiranje vs Zaduzivanje 2019 05 24 - Prednosti i nedostaci financiranja zaduživanjem

Prednosti i nedostaci financiranja zaduživanjem

Vlasnici društava se često susreću s pitanjem kako financirati poslovanje i rast poslovanja društva. Društvo se može financirati iz vlastitih izvora kapitala ili zaduživanjem. Koji izvor financiranja će društvo odabrati ovisi o nizu čimbenika. U nastavku vam donosimo prednosti i nedostatke oba izvora financiranja.

VLASTITO FINANCIRANJE

Vlastiti ali vanjski izvori financiranja nastaju emisijom dionica, odnosno privlačenjem novih vlasnika. Dionice su pismene isprave (vrijednosni instrumenti) o uloženim sredstvima u vlasničku glavnicu društva.

Prednosti vlastitog financiranja

Prednost 1: Veći novčani tok

Financiranje emisijom redovnih dionica ne obvezuje dioničko društvo na isplatu dividendi. Budući da financiranje dionicama ne izaziva odljev sredstava iz društva po pitanju njihovog vraćanja dioničarima, društvo lakše održava solventnost zbog čega je manji rizik ulaganju za investitore  i kreditore.  Financiranje izdavanjem vrijednosnih papira ne uzrokuje odljeve novčanog toka zbog čega sredstva ostaju u društvu, te su raspoloživa za daljnje financiranje rasta društva.

Prednost 2: Veći kreditni potencijal

Društva koja se financiraju vlastitim kapitalom imaju veći kreditni potencijal jer veličina vlasničke glavnice predstavlja svojevrsnu garanciju da će društvo moći vraćati buduće dugove, te je društvo manje osjetljivo na promjene kamatne stope i ima veću financijsku samostalnost.  Ukoliko je društvo zaduženo utoliko postoji mogućnost da se neće uspjeti ponovno zadužiti zbog čega je  financiranje izdavanjem vrijednosnih papira jedina opcija za društvo.  Investitori u vrijednosne papire ne očekuju trenutačni povrat ulaganja. Oni imaju dugoročni pogled na investiciju i svjesni su rizika od gubitka novca u slučaju da posao propadne.

Nedostatci vlastitog financiranja

Nedostatak 1: Veći troškovi

Emisija dionica uzrokuje troškove poput troškova emisije (upisa i distribucije).  S obzirom na rezidualni položaj dioničara u raspodjeli poslovnog rezultata i likvidacijsku masu društva, njihov rizik ulaganja u društvo je veći od rizika kreditora zbog čega zahtijevaju veći povrat na ulaganje što uzrokuje veće troškove kapitala iz emisije vrijednosnih papira od troškova financiranja iz dužničkih instrumenata.

Nedostatak 2: Oporezivanje dividendi

Budući da se dividende isplaćuju iz dobiti nakon oporezivanja nisu oslobođene poreza na dobit. Isplata dividendi dioničarima ne stvara porezni zaklon za razliku od kamata koje bi društvo platilo kada bi se financiralo zaduživanjem.

Nedostatak 3: Ograničen obujam financiranja

Obujam vlastitog financiranja ograničen je veličinom akumulacije dobiti društva i sposobnošću privlačenja kapitala od novih vlasnika. Naime veličina neto dobiti implicira mogućnost provođenja politike dividendi. Dodatna emisija dionica narušava stečene pozicije vlasnika („razvodni“ njihovo dosadašnje ulaganje) s gledišta upravljanja društvom i pravo na dividendu.

Nedostatak 4: Otežano donošenje odluka

Također unutar društva može biti više dioničara koji neće pristati na donošenje odluka zbog različitih stilova upravljanja ili različitih vizija za društvo. Vlasnik društva mora biti spreman nositi se s tim odlukama dioničara.

 

FINANCIRANJE ZADUŽIVANJEM

Financiranje zaduživanjem odnosi se na posudbu novca koji se vraća uvećan za kamatu. Prilikom ugovaranja otplate zajma potrebno je voditi računa o sljedećem:

  1. Očekivanim financijskim učincima investicijskog projekta
  2. Ekonomskom vijeku trajanja dugotrajne imovine
  3. Ocjeni boniteta i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita od strane kreditora jer veći rizik ulaganja skraćuje vrijeme povrata zajma, zahtjeva veći kolateral za odobravanje kredita i slično.

Prednosti financiranja zaduživanjem

Prednost 1: Zadržavanje dobiti unutar društva

Prednost financiranja zaduživanjem je u činjenici da kreditori ne mogu sudjelovati u  raspodjeli ostvarenih ekstraprofita društva i nemaju pravo upravljanja društvom.

Prednost 2: Transparentnost

Financiranje zaduživanjem je puno transparentnije od financiranja emisijom dionica jer banke i klijenti razmjenjuju brojne informacije.

Prednost 3: Mogućnost dogovora oko uvjeta otplate duga

Također u slučaju financijskih poteškoća društvo može pregovarati s bankom o produživanju roka otplate i plaćanja kamata što ovisi o veličini kredita i roku njegova dospijeća. Društvo može ugovoriti različite modele otplate zajmova i kamata što ovisi prvenstveno o veličini duga.

Prednost 4: Smanjenje porezne osnovice za porez na dobit

Kamate koje društvo plaća na zajmove za razliku od dividendi umanjuju poreznu osnovicu za obračun poreza na dobit.

Prednost 5: Lakše planiranje novčanih tokova

Plaćanje glavnice i kamata unaprijed se ugovara tako da je lakše planirati buduće novčane tokove društva.

 

Nedostaci financiranja zaduživanjem

Nedostatak 1: Fiksna obveza vraćanja zajmova

Unatoč mnogim prednostima financiranja zaduživanjem ima i svoje nedostatke. Prvenstveno se to odnosi na fiksnu obvezu vraćanja zajma te fiksno opterećenja dobiti kamatama.

Nedostatak 2: Veći rizik od financijskih poteškoća

Zbog prevelike zaduženosti društvo se može naći u financijskim poteškoćama, što je posebno problematično za dioničare (vlasnike) jer se u slučaju stečaja oni namiruju nakon svih drugih vjerovnika.

Nedostatak 3: Ograničena financijska i poslovna samostalnost društva

Financiranje iz tuđih izbora ograničava financijsku i poslovnu samostalnost društva, smanjuje njegov kreditni potencijal i financijsku fleksibilnost. Banke često odbijaju odobravanje kredita iznad određenog iznosa zbog velike izloženosti riziku, a može se dogoditi i da banka iskorištava poteškoće u poslovanju svojih klijenata zaračunavajući im visoke kamate jer društvo nema puno opcija za druge izvore financiranja dovodeći ih u ovisnost o zaduživanju.

Nedostatak 4: Veći rizik od insolventnosti

Porast kreditnih izvora financiranja može zbog otplate glavnice i kamata uzrokovati  probleme s likvidnošću i solventnošću društva. Zbog velikog odljeva novca na otplatu zajmova društvo može imati problema s nedostatkom sredstava za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti poput podmirenja obveza prema dobavljačima, nabave sirovina i materijala, tekućih održavanja, isplata plaća radnicima i slično.

Nedostatak 5: Kolateral

Kao uvjet za odobravanje zajma banka može tražiti od društva kolateral poput zaloga imovine društva, a u nekim slučajevima vlasnici društva osobno jamče za otplatu zajma društva što može biti vrlo rizično u slučaju da društvo upadne u financijske poteškoće.

Bez obzira u kojoj se fazi poslovanja nalazilo vaše društvo uvijek je dobro razmotriti prednosti i nedostatke oba izvora financiranja. Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o izvorima financiranja slobodno nam se javite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)