Kontroling nije interna revizija

Kontroling nije interna revizija - Kontroling nije interna revizija

Interna revizija i kontroling se razvijaju u pravcu produžene ruke menadžmenta kroz prikupljanje podataka i informacija za potrebe što kvalitetnijeg izvještavanja svih interesnih strana.

Interna revizija i kontroling nisu izjednačeni. Oni se nadopunjuju ali jedan odjel ne isključuje drugi jer imaju različite funkcije.

U nastavku navodimo ključne različitosti:

Osnovna svrha

Osnovna svrha interne revizije je upravljanje rizicima, poboljšanje djelotvornosti kontrole te korporativnog upravljanja.

Osnovna svrha kontrolinga je pomoći menadžmentu kod upravljanja i donošenja odluka a sve s ciljem povećanja učinkovitosti i profitabilnosti te stvaranja ekonomske vrijednosti.

Kontrola ili savjetovanje

Interni revizori često moraju nastupati kritički pri ocjenjivanju predmeta revizije, provode ispitivanja djelatnika, inspekciju, promatranje, dokazuju postojanje nepravilnosti, sprečavaju eventualne zloupotrebe, čime direktno pomažu i usko surađuju s eksternom revizijom.

Kontroling mjeri rezultate i za dobre rezultate nagrađuje odgovorne osobe. S druge strane, u slučaju loših rezultata ne opterećuje se dokazivanjem krivnje već mjeri učinke loših poslovnih poteza. Pored obrade kvantitativnih podataka značajno analizira kvalitativne podatke i pomaže menadžmentu kod donošenja poslovnih odluka.

Pozicija unutar organizacijske sheme

Odjel interne revizije je neovisan odjel koji nije povezan s niti jednom operativnom organizacijskom jedinicom društva. On nije sastavni dio odjela računovodstva ili financija niti kontrolinga. Revizijski odbor je u istoj razini kao i nadzorni odbor te on kao takav postavlja ispod sebe odjel interne revizije.

Odjel kontrolinga nema formalnu organizacijsku strukturu i nije podređeni odjel interne revizije kao niti jednog drugog odjela. Kontroling je produžena ruka menadžmenta te kao takav predstavlja sponu između menadžmenta i svih ostalih odjela unutar organizacije.

Odgovornost

Glavni interni revizor ima administrativnu odgovornost izvještavanja glavnog direktora društva te funkcionalnu odgovornost prema revizijskom odboru društva.

Kontroling je u naravi u potpunosti neovisno tijelo koje ima zadatak pratiti i mjeriti učinkovitost poslovanja društva. Odjel kontrolinga može biti odgovoran upravi i/ili nadzornom odboru društva. Nije sastavni dio računovodstva ili financija te kao takav ne odgovara direktoru financija i računovodstva.

Neovisnost

Interni revizori neovisni su u svom radu i odgovorni revizorskom odboru društva. Samostalno odlučuju o organizaciji, odabiru predmeta revizije, opsegu, procedurama, učestalosti provedbe revizije, vremenskom rasporedu te sadržaju izvješća. Također, imaju neograničeni pristup svoj dokumentaciji društva, izvješćima, fizičkoj imovini i osoblju koje je povezano s predmetom interne revizije, te upravi i revizorskom odboru.

Kontroling je u potpunosti neovisno tijelo koje ima zadatak pratiti kvalitativne i kvantitativne performanse društva.

Opseg posla

Svako društvo samostalno određuje ciljeve, a interna revizija u skladu s potrebama društva procjenjuje da li su otklonjeni ili minimizirani rizici koji mogu rezultirati lošijim rezultatom poslovanja. Interna revizija procjenjuje učinkovitost upravljanja rizicima, kontrolira i savjetuje.

Poslovi interne revizije uključuju sljedeće aktivnosti:

 • Ocjena adekvatnosti i učinkovitosti korporativnog upravljanja,
 • Procjena rizika,
 • Ispitivanje učinkovitosti internih kontrola te
 • Procjena kvalitete poslovanja društva.

Odjel kontrolinga surađuje sa svim odjelima unutar organizacije tako da definira strateške i operativne planove, prikuplja podatke, mjeri realizaciju, povratno izvještava o ispunjenju ciljeva te daje prijedloge korektivnih mjera.

Kroz primjenu raznih modela detektiranja stanja i kretanja poslovnih aktivnosti kontroling pravodobno otkriva smanjenje učinkovitosti. Ujedno, kroz razne simulacijske instrumente Kontroling projicira buduće moguće scenarije poboljšanja.

Planiranje rada

Jednom godišnje glavni revizor višem managementu i revizorskom odboru  podnosi sažetak rasporeda aktivnosti interne revizije, plan rasporeda osoblja te financijski plan za sljedeću godinu. Raspored aktivnosti određuje se na temelju prioriteta s popisa potencijalnih revizija koji se utvrđuju prema metodologiji temeljenoj na procjeni rizika te uzimajući u obzir podatke revizorskog odbora i višeg managementa.

Kontroling aktivno sudjeluje tijekom cijele godine i uključen je u sve segmente poslovanja. Izrada godišnjih budžeta se najčešće definira jednom godišnje. Mjesečni izvještaji se izrađuju na kraju svakog mjeseca a prijedlozi korektivnih mjera se izrađuju konstantno tijekom godine.

Pravni okvir djelovanja

Glavni revizor i svi zaposlenici odjela interne revizije u svom radu moraju se pridržavati svih točaka Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja te Kodeksa profesionalne etike izdanog od strane Instituta internih revizora.

Prema Međunarodnom okviru poslovnog djelovanja, objavljenog od strane Instituta internih revizora, svrha, odgovornosti i ovlasti interne revizije moraju biti definirani poveljom o internoj reviziji koja predstavlja temelj dobrog i učinkovitog korporativnog upravljanja.

Kontroling nije reguliran zakonom i ne postoji tijelo koje nadzire rad kontrolera. Ne postoje kontrolerski standardi niti su kontrolerska izvješća na bilo koji način standardizirana.

Svako društvo definira svoje korporativne ciljeve, budžete i ključne pokazatelje uspjeha te definira način kako će mjeriti svoju učinkovitost.

Razmišljate o uvođenju interne revizije i/ili kontrolinga. Obratite nam se za detaljne informacije o procesu implementacije.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Jeste li spremni za ulazak PE fondova u vlasničku strukturu?

Dokapitalizacija

Razmišljate o financiranju razvoja društva iz alternativnih izvora (dokapitalizacija). Planirate pristupiti fondovima rizičnog kapitala.

Private equity fondovi ili fondovi rizičnog kapitala ciljaju društva u privatnom vlasništvu u ranoj fazi životnog ciklusa. Sredstva fondova rizičnog kapitala (u daljnjem tekstu “Fond”) jedan su od najznačajnijih izvora financiranja za društva koja su prerasla startup fazu, imaju uspješan rezultat u zadnje 3 godine i pokazuju ozbiljan potencijal rasta prihoda i profitabilnosti.

U Hrvatskoj je ovakav način financiranja još uvijek na niskoj razini zbog malog broja fondova rizičnog kapitala i nedovoljne spremnosti poduzetnika da prihvate ono što takav oblik financiranja nosi sa sobom. Rizični kapital nije najbolji način financiranja za svako društvo. On sa sobom nosi mnoge benefite ali i restrikcije na koje neovisni poduzetnici nisu navikli.

Navodimo što fondovi rizičnog kapitala mogu tražiti od Vas: 

 1. Iskorak iz poduzetništva u menadžersko upravljanje

 Imati poduzetničku ideju i entuzijazam više nije dovoljno. Potrebno je izgraditi sustav upravljanja društvom. Planirajte kako izbjeći tipične greške koje dolaze uz brzi rast.

Uvedite menadžersko računovodstvo. Standardizirajte poslovanje, mapirajte procese i uvedite sistematizaciju radnih mjesta. Metodologija i strukturiran način upravljanja trebaju zamijeniti “ad hoc” donošenje odluka.

 1. Prijenos vlasništva i kontrole

Fond će zahtijevati kontrolni paket jer želi imati kontrolu nad plasiranim kapitalom. Navedeno podrazumijeva prijenos/kupnja udjela od postojećih vlasnika do razine iznad 50%.

Na novog investitora gledajte kao na poslovnog partnera. S njim ćete zajedno donositi strateške odluke i bit će Vam podrška kod akvizicija, ugovaranje financiranja i ulaska na nova tržišta. Najčešće se može postići sinergija kroz društva iz portfelja fonda.

 1. Cash out ili dokapitalizacija

 Fondovi izbjegavaju isplate postojećih vlasnika. Primarni interes im je motivirati Vas, kao postojećeg vlasnika, da nastavite aktivno voditi društvo. Od Vas se očekuje da osigurate rast, profitabilnost i visoki povrat na investiciju. Iz tog razloga malo je vjerojatno da će Fond biti voljan na potpunu isplatu vlasnika već će dokapitalizirati društvo i “dilutirati” postojeće vlasnike. 

 1. Ambiciozan ali realan poslovni plan

Prosječan poslovni plan prosječnog društva koji osigurava prosječni povrat na uloženi kapital nije ciljana skupina fondova rizičnog kapitala.

Pripremite detaljan poslovni plan. Ako Vaš plan prikazuje značajan rast prihoda i povećanje EBITDA tada se naoružajte činjenicama kojima ćete braniti pretpostavke. 

 1. IRR iznad 20%

Sektor u kojem poslujete ostvaruje značajan rast. U zadnjih par godina imate stabilan rast. Planirate uvođenje novog proizvoda i u mogućnosti ste osigurati kompetitivnu prednost u narednih 5 godina. Razlikujete se od konkurencije i imate potencijal da ostvarite značajan udio na tržištu.

Sve navedeno je pretpostavka da ste u mogućnosti ostvariti traženi povrat za Fond.

 1. Niska razina duga

Poželjna je transparenta struktura imovine bez preplitanja osobne i imovine društva. Ukoliko Vaše društvo ima nisku razinu zaduženosti utoliko Fond vidi mogućnost korištenja financijske poluge (eng. “Leverage”).

Akviziranjem poslovnih udjela Fond stječe kontrolu nad društvom koje u trenutku preuzimanja nema visoku zaduženost. Društvo se nakon toga može zadužiti i pribavljena sredstva mogu poslužiti za isplatu Fonda. Tako je Fond realizirao isplatu u kratkom roku, smanjio izloženost i povećao povrat na uloženi kapital (eng. “Return on equity”).

 1. Jasna izlazna strategija

Imajte na umu da Fond ima primarni interes ostvariti značajan povrat za ulagatelje te ih mora isplatiti u nekom izvjesnom roku. Samim time, Fond ne planira biti vječno suvlasnik Vašeg društva.

Fond mora izaći iz ulaganja do kraja svog životnog vijeka. Što je Fond duže u nekom ulaganju to je potreban veći povrat na uložena sredstva. Stoga, svako ulaganje duže od 3-5 godina predstavlja veći problem oko pronalaska potencijalnog kupca za to ulaganje.

Bitno je da postoji realna mogućnost prodaje udjela/dionica za sve suvlasnike.

Definirajte izlaznu strategiju kroz prodaju nekom većem fondu, izdavanje dionica, ili ponovno preuzimanje kontrole uz predefinirane uvjete. Imajte spremne odgovore na različite scenarije koji mogu nastupiti u budućnosti.

 1. Stručan i sposoban menadžment

Poželjno je da imate kvalitetan i stabilan menadžment koji je sposoban ispuniti dogovoreni poslovni plan.

Reputacija Vašeg menadžmenta će biti provjerena i predstavljat će značajnu komponentu kod odlučivanja o investiranju.

Menadžment bi trebao biti otvoren na suradnju s predstavnicima Fonda. Izvještavanje kroz sustav kontrolinga bi se trebao odvijati na redovitoj mjesečnoj razini. Pripremite procedure za donošenje odluka koje će biti brze i učinkovite. Definirajte način kako da involvirate ulagatelje u donošenje odluka i stvorite povjerenje.

 1. Realna valuacija

Najčešće se pregovori oko ulaganja „lome“ na vrednovanju poslovnih udjela/dionica društva, te dogovora oko prava/obveze prodaje cijelog ili dijela društva nakon 3-5 godina.

Svaki poduzetnik je emotivno vezan uz društvo jer je uključen u rast društva od osnivanja. Iz tog razloga je potrebna objektivna valuacija. Pripremite elaborat o procjeni vrijednosti. Metodologije procjene vrijednosti poslovnih udjela/dionica društava su standardizirane, ali u sebi nose elemente subjektivnih procjena.

Fondove rizičnog kapitala ne zanima knjigovodstvena vrijednost imovine (zgrade, zemljišta i sl.) nego profitabilnost i novčani tok. Resursi koji ne doprinose stvaranju nove vrijednosti s gledišta financijskih ulagatelja nisu presudni kod vrednovanja.

 

Ključno pitanje koje se postavlja za poduzetnike je da li žele biti 100% vlasnici od društva koje vrijedi npr. HRK 10mn ili 40% od 50mn.

Donesite odluku, napravite pripremne radnje, izaberite pogodan trenutak, definirajte ulaznu/izlaznu strategiju i dogovoriti povoljne uvjete s novim financijskim partnerom.

Zanima Vas kako izgleda postupak ulaganja fondova rizičnog kapitala. Kliknite za pregled dokumenta.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Uvođenje ISO 9001 standarda

Uvodenje ISO 9001 standarda - Uvođenje ISO 9001 standarda

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom. Društva koja posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji.
Postupkom certifikacije dokazuju da je taj sustav uspješno implementiran i tako njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sustav upravljanja kvalitetom.

U nastavku teksta navodimo 6 koraka za uspješnu implementaciju ISO 9001:

1. Priprema

Prvi se korak odnosi na pravilnu pripremu implementacije ISO 9001 za Vaše društvo. To nije težak korak, ali je važan i ne smije se zapostaviti.
ISO 9001: 2015 je globalno prihvaćen standard (u daljnjem tekstu “Standard”) za sustave upravljanja kvalitetom. Implementacija Standarda utječe gotovo na sve poslovne procese Vašeg društva.

Prvo, imenujte “ISO 9001 Management Representative”. To je obično netko tko ima dovoljno ovlasti za promjenu operativnih procesa i načina kako vaše poduzeće radi .

2. Dokumentacija

Izrada priručnika za upravljanje kvalitetom (u daljnjem tekstu “Priručnik”) i formiranje politike kvalitete obično je najteži korak pri implementaciji Standarda. Priručnik moraju zadovoljiti sve mnogobrojne tehničke zahtjeve norme Standarda. Osim toga, izrada Priručnika bez pomoći, na početku implementacije Standarda, velika je početna prepreka.

Za formiranje Priručnika potrebno je izraditi sljedeću dokumentaciju:
(1) Politika kvalitete
(2) Procedure
(3) Opseg sustava upravljanja kvalitetom
(4) Dijagram toka
(5) Ciljevi kvalitete
(6) Upute za rad
(7) Obrasci

Ono što je najvažnije, nakon što navedete zahtjeve u dokumentaciji, Vaše društvo će ih morati slijediti. Stoga je ključno da Priručnik, postupci i druga dokumentacija ne sadrže birokratske zahtjeve.

Zahtjevi koji nisu prikladni za okolnosti Vašeg društva ili zahtjevi koji uzrokuju prepreke učinkovitom poslovanju trebalo bi izostaviti kod izrade Priručnika.

3. Implementacija

Dok implementirate sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, gotovo svi zaposlenici moraju promijeniti način rada barem u određenoj mjeri. Preporučuje se da dodijelite pisane upute za rad svim zaposlenicima. Uputite ih da razmišljaju o najboljem načinu obavljanja posla, a zatim dokumentirajte glavne korake.

Vaši zaposlenici će puno lakše usvojiti nove zahtjeve, budući da ih ugrađuju u vlastite upute za rad. Sposobnost izrade vlastitih radnih procesa prema zahtjevima Standarda ne samo da će dovesti do poboljšanih i učinkovitijih radnih procesa već će i povećati motivaciju zaposlenika.

4. Interna revizija

Unutarnje revizije ISO 9001 su inspekcije u kojima Vaše društvo procjenjuje da li se prate svi zahtjevi ISO 9001. Interne revizije ne provode se samo pri implementaciji ISO 9001 već i povremeno nakon postizanja certifikata ISO 9001.

Sve interne revizije obavlja djelatnik Vašeg društva koji je osposobljen za reviziju ISO 9001. Posao revizora je da potvrdite da Vaše društvo udovoljava zahtjevima Standarda kako su opisani u Priručniku.

Nakon obavljene revizije, ukoliko nisu uočene značajne nepravilnosti utoliko će Vaše društvo biti spremno za revidiranje certifikata ISO 9001: 2015. Kako bi se postigla certifikacija ISO 9001, bit će potrebno imati nezavisnog revizora treće strane koji posjećuje društvo i provodi certifikacijski audit.

Revizija certifikacije ISO 9001 može se provesti ubrzo nakon dovršenja unutarnje revizije.

5. Certifikacija

Registrar ISO 9001 je neovisni entitet koji šalje revizora i izdaje certifikat ISO 9001. Postoje mnoga društva koje nude certifikacijske usluge, ali budite oprezni: neki nisu službeno akreditirani!

Revizija certifikacije ISO 9001 slično je internim revizijama. Revizor će posjetiti neke ili sve odjele organizacije i nasumično provjeriti ispunjavaju li zaposlenici zahtjeve iz Priručnika.

Postoji nekoliko tipičnih revizorskih pitanja i nekoliko zahtjeva Standarda kojima će se usredotočiti većina revizora. Ako revizor ne otkrije značajne probleme u sustavu upravljanja kvalitetom, dobit ćete certifikat ISO 9001. U slučaju da revizor uoči neke značajne nepravilnosti, imat ćete priliku ih ispraviti prije izdavanja certifikata ISO 9001.

6. Održavanje certifikata

Vaš sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 osmišljen je da se stalno poboljšava. Pobrinite se da ostane implementirano, nastavite s internim revizijama i uvjereni smo da ćete vidjeti povećanje učinkovitosti!

U slučaju da želite implementirati ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom, iskoristite priliku i prijavite se na EU fondove. Obratite nam se za više informacija. 

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Prekršili ste ugovorene kovenante. Što sada?

Prekrsili ste ugovorene kovenante. sto sad - Prekršili ste ugovorene kovenante. Što sada?

Kada ste ugovorili kreditiranje pristali ste na određene kovenante.

Kršenje kovenanta od strane Vas kao dužnika daje kreditoru pravo da jednokratno potražuje cijeli iznos ugovorenog kredita, obustavi sva financiranja, naplati se iz prodaje imovine nad kojom ima razlučno pravo i pokrene ovrhu. Ne želite da Vam se to dogodi. Budite proaktivni i reagirajte pravovremeno.

Navodimo aktivnosti koje je poželjno da napravite u trenutku kršenja kovenanta i/ili nepodmirenje obveza prema kreditoru:

a) Napravite preventivne radnje

Svjesni ste obveza i potencijalnih rizika. Smanjite odljev novca gdje god je moguće. Izbjegnite isplate dividendi i bonusa te isplate pozajmica.

b) Dostavite financijske izvještaje i ukažite na kršenje kovenanta

Nemojte skrivati činjenično stanje i nadati se da kreditor neće saznati za negativne rezultate. Pravovremeno iskomunicirajte novonastalu situaciju.

c) Predložite produženje vremenskog roka

Umjesto da kredit postane dospjelim u trenutku kršenja financijskih kovenanta kreditor Vam može omogućiti vremensku odgodu do kada se trebate uskladiti.

d) Predložite aktivnosti za normalizaciju prekršenih kovenanta

Prekršili ste određeni financijski kovenant. Uvijek postoji mogućnost i način kako da ispravite situaciju.

„Dug u odnosu na aktivu ili kapital je narastao iznad dozvoljene razine“:
– Smanjite udio duga na način da jednokratno isplatite dio duga dok ne dođete do zadovoljavajuće razine.
– Dokapitalizirajte društvo i povećajte udio kapitala u ukupnoj aktivi.

Neto dug / EBITDA je pao na prenisku razinu“:
– Prodajte neoperativnu imovinu, ugovorite faktoring ili sale and lease back i pribavljena sredstva iskoristite za smanjene glavnice duga.

– Povećanje EBITDA bi bilo najpoželjnije, ali za to je potreban duži vremenski rok.

e) Ugovorite nove uvjete financiranja

S novonastalom situacijom najvjerojatnije će Vaš predmet biti proslijeđen u odjel za rizične plasmane (eng.”Workout department”). Novi uvjeti financiranja bit će stroži jer Vam je pao interni kreditni rejting i postali ste rizičan klijent.

Dužnik koji je prekršio kovenante najčešće nije u mogućnosti jednokratno isplatiti kreditora te pregovora s kreditorom oko novih uvjeta kreditiranja. Novi uvjeti će sigurno biti “skuplji” zbog administrativnih troškova obrade kredita i lošijeg rejtinga.

e) Zatražite Penalty Waiver

Nakon što ste iskomunicirali sve elemente zatražite pisani sporazum kojim se kreditor suzdržava od pokretanja pravnih radnji kobnih za Vas.

Tako dobivate na vremenu da predložene mjere provedete i ostvarite konstruktivne pomake.

f) Refinancirajte dug

Zatražite refinanciranje od drugog kreditora ili mezzanine fonda s ciljem isplate postojećeg kreditora. Novi kreditor će rijetko kada financirati društvo koje je u defaultu i rješavati probleme postojećeg kreditora. Ako se pokaže interes ono će biti znatno skuplje.

Neovisno o naizgled bezizlaznoj situaciji,  postoje institucije čija je poslovna strategija otkup potraživanja uz diskont i financiranje po novim, skupljim uvjetima.
U slučaju da postojeći kreditor posjeduje adekvatno osiguranje, neće biti voljan otpisati dio duga. U protivnom imate zadatak pronaći investitora koji će otkupiti potraživanja.

g) Predložite konverziju duga u kapital

U slučaju da je Vaš poslovni model dugoročno održiv, ali nemate kratkoročnih rješenja za kreditora, u planu restrukturiranja predložite konverziju duga u vlasničke udjele/dionice (eng.”debt to equity swap”). Definirajte cijenu jednog udjela tj. omjer po kojem će se napraviti konverzija.

Kreditoru ovo nije sretno rješenje, pogotovo ako ne vidi mogućnost prodaje poslovnih udjela u budućnosti.

U slučaju da smatrate da ste u opasnosti od kršenja kovenanta i/ili defaulta, izradite plan restrukturiranja i pristupite kreditoru s prijedlogom rješenja. Uvjerite kreditora da imate plan kako ćete premostiti situaciju.

Pravovremena reakcija maksimizira mogućnost iznalaženja uspješnog konstruktivnog rješenja.
Potreban Vam je detaljan plan financijskog i operativnog restrukturiranja, obratite nam se s povjerenjem.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru