Manipulacija financijskim izvještajima

Manipulacija financijskim izvještajima 2019 01 20 - Manipulacija financijskim izvještajima

Jedan od najvećih problema u korporativnim financijama je svakako manipulacija financijskim izvještajima.  Manipulacije financijskim izvještajima poznate su i pod pojmom kreativno računovodstvo. Što su manipulacije financijskih izvještaja i kako se zaštiti od njih donosimo Vam u nastavku.

Manipulacija financijskih izvještaja odnosi se na namjerne, većinom ilegalne radnje pomoću kojih se želi ostvariti željeni ishod koji najčešće ide u korist menadžmentu društva. Manipulacija financijskim izvještajima uključuje namjerno pogrešno prikazivanje brojeva bilo putem knjiženja lažnih računovodstvenih podataka ili namjerne pogrešne primjene računovodstvenih načela, a kao rezultat toga se javljaju netočna financijska izvješća. Manipulacijom financijskih izvještaja dovode se u zabludu sve osobe koje koriste financijske izvještaje društva poput zaposlenika, dioničara, investitora, dobavljača, kupaca, porezne uprave i mnogih drugih subjekata.

Menadžment trgovačkog društva manipulira financijskim izvještajima najčešće iz 3 razloga:

 1. Naknade mnogih korporativnih menadžera povezane su s financijskim rezultatima društva
 2. Sukob interesa društva s revizorima (ista društva plaćaju iste revizore)
 3. Prikazivanje lošijeg stanja društva nego što ono uistinu je kako bi se zaštitili od potencijalnih preuzimatelja

Dva su osnovna pristupa pomoću kojih se može manipulirati financijskim izvještajima. Prvi pristup odnosi se na povećanje vrijednosti društva odnosno prikazuju se pretjerane zarade u tekućem razdoblju nastale fiktivnim povećanjem prihoda i dohotka ili smanjenjem rashoda.  Ovakvo manipuliranje financijskim izvještajima omogućuje da financijsko stanje društva izgleda bolje nego što je u stvarnosti kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Drugi pristup odnosi se na smanjenje vrijednosti društva, i ono se često događa kada se društvo boji neprijateljskih preuzimatelja ili da poslovni rezultati društva u budućim obračunskim razdobljima bolje izgledaju.  Ovaj pristup odnosi se na minimiziranje prihoda i maksimiziranje troškova u tekućem razdoblju.

Postoji više načina na koje se može manipulirati financijskim izvještajima kako bi se poboljšalo ili pogoršalo stanje društva. Neki od načina na koje se može manipulirati financijskim izvještajima:

 • Bilježenje prihoda prije nego su stvarno nastali
 • Prikazivanje fiktivnih prihoda
 • Prenošenje tekućih troškova na prethodno ili iduće obračunsko razdoblje
 • Ne bilježenje ili nepravilno smanjenje obveza
 • Procijenjena vrijednost imovine
 • Nepravilna uporaba pričuva
 • Prenošenje tekućih prihoda na iduće razdoblje
 • Pogrešna primjena računovodstvenih pravila

Financijske manipulacije često nastaju prilikom spajanja i preuzimanja kada uprava društva uvjerava sve zainteresirane strane da će se spajanjem ili preuzimanjem povećati zarade po dionici kombiniranih društava. Investitori bi trebali razumjeti analizu financijskih izvještaja i pokazatelje, ali svakako bi trebali imati na umu da postoji mogućnost iskrivljenih financijskih izvještaja.

Sve te aktivnosti manipulacije financijskim izvještajima i kreativnog računovodstva su negativne i u mnogim slučajevima nose ozbiljne kazne budući da su rezultat tih aktivnosti pogrešna financijska izvješća na temelju kojih dioničari i investitori donose pogrešne odluke, a i  društva poput mirovinskih fondova ili banaka su prevarena jer su ulagala novac u društvo koje je manipuliralo financijskim izvještajima. Posljedice kreativnog računovodstva su katastrofalne poput propasti društva, koja se pretvara u gubitak radnih mjesta, preokretanje života ljudi i imaju utjecaj na gospodarstvo u cjelini.

Čuvanje od manipulacije

Postoji niz čimbenika koji mogu utjecati na točnost i kvalitetu financijskih podataka dostupnih investitoru. Kako biste se zaštiti od manipulacija potrebno je da imate aktivno znanje iz područja analize financijskih izvještaja kao i financijskih pokazatelja kao što su pokazatelji likvidnosti, profitabilnosti, ekonomičnosti itd. Nažalost mali broj ulagača na tržištu ima potrebno vrijeme, znanje, vještine i sposobnosti za takve analize i procjene. Također je vrlo važno da razumijete manipulacije financijskim izvještajima, tako da vlasnici, rukovoditelji, zaposlenici i svi korisnici financijskih izvještaja ne postanu žrtve ovakvih aktivnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz manipulaciju financijskih izvještaja i zaštitu od iste slobodno nam se obratite s povjerenjem. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

POSLOVNE KOMBINACIJE: Spajanje i podjela trgovačkih društava

Poslovne kombinacije spajanje i podjela 2019 01 20 - POSLOVNE KOMBINACIJE: Spajanje i podjela trgovačkih društava

Odlučili ste se za spajanje dvaju ili više društava u jedno ili ste radi efikasnijeg načina poslovanja odlučili podijeliti vaše društvo na nekoliko dijelova?

U nastavku teksta navodimo opise poslovnih kombinacija koje uključuju spajanja i podjele trgovačkih društava.

SPAJANJA

Spajanje je proces osnivanja novog društva na koje prelazi cijela imovina svakog od društva koja se spajaju u zamjenu za udjele u temeljnom kapitalu novonastalog društva.

Spajanje dioničkog društva

U postupku spajanja dioničkog društva (d.d.) primjenjuju se odredbe ZTD-a o pripajanju d.d. U prijevodu, svako od društava koja se spajaju smatra se društvom koje se pripaja, a novo društvo se smatra društvom preuzimateljem. Također, svako od društava koja se spajaju mora biti upisano u sudskom registru minimalno 2 godine. Ako je taj uvjet ispunjen, društva koja se spajaju moraju podnijeti prijavu za upis u sudski registar novoga društva sudu na čijem području to društvo treba imati sjedište.

Bitno je napomenuti da dioničari društva koja se spajaju upisom u registar postaju dioničari novog društva. To ne vrijedi isključivo ako jedno od društava koja se spajaju drži vlastite dionice ili ih drži netko treći, u svoje ime, ali za račun toga društva.

Spajanje društva s ograničenom odgovornošću

Prilikom spajanja društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) također se primjenjuju odredbe ZTD-a o pripajanju d.o.o. Isto kao i u spajanju d.d., svako od društava koja se spajaju smatra se društvom kojega se pripaja, a novo društvo smatra se društvom preuzimateljem. Društveni ugovor novoga društva valjan je tek nakon što se s njime odlukom suglase članovi u svakome od društava koja se spajaju. Također, stavke sadržane u društvenim ugovorima svakoga od spojenih društava s posebnim pogodnostima, troškovima osnivanja, ulozima u pravima itd. – moraju se preuzeti u društveni ugovor novog društva.

Pozadinska priča spajanja d.d. ili spajanja d.o.o. je ideja o povećanoj efikasnosti samog društva. To povećanje efikasnosti proizlazi iz dodatne vrijednosti koja je stvorena novom, simbiotičkom vezom između spojenih društava. Ta sinergija je ključan faktor u daljnjem uspjehu novostvorenog društva. Međutim, kao što je već spomenuto, ukoliko se društvo odluči samostalno provoditi cjelokupni proces, utoliko postoji šansa zanemarivanja ili preskakanja određenih koraka što rezultira neuspjehom provedbe.

PODJELA

Podjela je statusna promjena društva temeljem koje se ono dijeli na 2 ili više društava tako da društvo koje se dijeli prenosi na druga društva svoju cjelokupnu imovinu ili dio svoje imovine. Stoga, društvo kapitala može se podijeliti na dva načina: (1) Podjela razdvajanjem i (2) Podjela odvajanjem

Podjela razdvajanjem

Podjela razdvajanjem se provodi istodobno prijenosom svih dijelova imovine društva koje se dijeli, uz njegov prestanak bez provođenja likvidacije, na dva ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja ili na dva ili više društva koja već postoje.

Podjela odvajanjem

Podjela odvajanjem se provodi prijenosom jednog ili više dijelova imovine društva koje se dijeli na jedno ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja odvajanja ili na jedno ili više društva koja već postoje.

Isto kao i kod procesa spajanja, podjela društva na više dijelova je kompleksan proces. Samostalno provođenje procesa neće biti izvedivo praćenjem uputa na internetu ili vođenjem logikom. Uspješnom provedbom procesa spajanja ili podjele društva stvorit ćete dodatnu vrijednost novonastalih društava.

Uštedite svoje dragocjene resurse prepuštajući stručnjacima vođenje gore navedenih zahtjevnih procesa. Obratite nam se za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Kako izraditi prospekt za investitore?

Prospekt - Kako izraditi prospekt za investitore?

Ključan dokument u procesu listanja izdavatelja na burzi je prospekt. Ako ste odlučili razvoj vašega društva financirati izdavanjem vrijednosnih papira na burzi tada ćete u procesu izlistanja na burzi trebati pronaći investitore. Da bi olakšali komunikaciju potrebno je pričati financijskim jezikom investitora. Svoju poduzetničku priču pretvorite u brojeve, marže, povrate, dividende i ostale elemente koje traže investitori. Da biste to učinkovito izveli potreban vam je prospekt.

Prospekt predstavlja dokument sa svim objektivnim i realnim informacijama potrebitim investitoru za odluku u vezi kupnje dionica.

Sami proces listanja na burzi je reguliran zakonom i obuhvaća logički slijed radnji koji se trebaju zadovoljiti kako bi se u konačnici pronašli investitori koji će kupiti dionice izdavatelja (društvo koje izdaje dionice).

U nastavku teksta donosimo što bi svaki prospekt trebao uključivati prilikom predstavljanja društva potencijalnim investitorima.

 1. Identificirajte potencijalne investitore

Prospekt se prvenstveno izrađuje za unaprijed ciljanu skupinu investitora o kojima morate voditi računa tijekom izrade prospekta. Ako se Vaš proizvod ili usluga odnosi na informatiku, ne želite pisati prospekt kao da ga izrađujete za investitora koji žele uložiti u energetiku. Stoga, prije nego započnete proces izrade prospekta, odredite svoje ciljane skupine investitora za koje pišete prospekt.

 1. Generiranje povrata za investitore

Cijeli smisao poslovanja, pa i prikupljanja kapitala je ostvarivanje povrata, odnosno stvaranje ekonomske novododane vrijednosti (EVA). Vaš prospekt, počevši od naslovnice, mora slati poruku da ste u stanju ostvariti zadovoljavajuću razinu povrata svojim investitorima, fokusirajući se na proizvode ili usluge koji će ostvarivati zaradu društvu i tako stvoriti čvrst dojam prema investitorima. Kako većina investitora neće čitati dalje od sažetka (eng. Executive summary), pobrinite se da su sve ključne informacije i zaključci navedeni u sažetku.

 1. Neka prospekt bude jednostavan i razumljiv

Budite direktni, sažeti i konzistentni u svojoj poruci koju komunicirate u prospektu. Konačan cilj je pribaviti financiranje a ne impresionirati čitatelje sa šarenim i opsežnim sadržajem. Iz tog razloga u jednostavnim crtama iznesite ključne informacije.

Opišite svoj poslovni model te proizvode i usluge. Objasnite kako i kome stvarate vrijednosti. Odgovorite kako tržište reagira na vaše poslovne pothvate. Prezentirajte kako upravljate rizicima s kojima se društvo susreće.

Izbjegnite isticanje nepotrebnih podataka jer će većina investitora preskakati dijelove koje ne smatraju bitnim. Sukladno navedenom, u interesu vam je izraditi jednostavan i lako čitljiv prospekt, koji će već svojim prvim dijelom privući pažnju investitora.

 1. Objasnite i kvantificirajte tržište

Dobro napisan prospekt treba sadržavati trenutnu i buduću analizu tržišta u kojem posluje Društvo. Mnogi podcjenjuju važnost ukupnog tržišta i potencijalnih tržišta tijekom izrade prospekta, ali stvarnost je da investitori žele uvid u stanje tržišta u kojem društvo posluje i informaciju hoće li društvo moći optimalno poslovati u budućnosti. Također, investitor želi vidjeti koje sile mogu utjecati na optimističan plan menadžmenta i poremetiti očekivane povrate.

 1. Prikažite mogućnost rasta

Potencijal za rastom je bitna stavka prospekta kojoj investitori pridaju posebnu važnost. Potencijal za rastom dobrim dijelom ovisi o uvjetima na tržištu, ali uz sposobno vodstvo, odnosno upravu, učinak tržišta se može minimalizirati. U prospektu je potrebno jasno definirati mogućnosti za širenje društva, kao i mogućnosti razvoja proizvoda i usluga kojima se društvo bavi. Ako društvo nema potencijal za rastom tada će investitori odustati od ulaganja jer mogu svoj kapital oploditi bolje na drugim projektima.

 1. Tko je menadžment koji će upravljati kapitalom

Jedna od najbitnijih stavki bilo kojeg prospekta je pregled menadžmenta i njegovog vodstva. Investitor mora biti uvjeren da je kapital, koji daje menadžmentu na raspolaganje, u dobrim rukama i da će se adekvatno s njim upravljati.

U ovom dijelu je potrebno priložiti životopise ključnih ljudi zaduženih za upravljanje društvom. Važno je naglasiti kvalifikacije i iskustvo kojim menadžerski tim raspolaže. Također, bitno je naglasiti kvalifikacije i iskustvo svih ostalih sudionika u procesu koji sudjeluju na strani vas kao vlasnika poput financijskih savjetnika ili odvjetničkog tima.

 1. Kako upravljate rizicima

U ovom dijelu se objašnjava svaki mogući rizik ili prijetnja poslovanju društva. Uzmimo za primjer društvo koje se bavi eksploatacijom plina i nafte. Takvom društvu prijete specifični rizici poput presušivanja izvora ili kvarovi strojeva. To su rizici koji prijete cijeloj industriji. Na globalnoj razini, ekonomska recesija bi mogla utjecati na cijenu nafte i profitabilnost društva. Zaključak je da neovisno o industriji u kojoj društvo posluje, sve rizike bi trebalo uzeti u obzir i uključiti u izradu prospekta kako bi se u dobrom duhu kvalitetno informiralo tržište.

 1. Financiranje poslovanja

U dijelu prospekta koji se odnosi na financiranje je potrebno objasniti kako će društvo alocirati prikupljena sredstva.

Ukoliko želite prikupiti 100 milijuna kuna za daljnji rast i razvoj poslovanja, utoliko je potrebno objasniti kako će taj novac biti potrošen. Logički po stavkama raspišite proračun sukladno potrebama osnovne djelatnosti kojom se društvo bavi i aktivnostima koje društvo želi financirati. Ideja je da objasnite za što vam treba novac i kako ćete ga alocirati.

Opišite ciljanu strukturu bilance te objasnite kojim omjerom ćete smanjiti trošak financiranja. Pazite da uvijek dugoročne izvore financiranje koristite za financiranje dugotrajne imovine (i kratkotrajne imovine ako je potrebno). Zbog financijske stabilnosti svakako izbjegnite financiranje dugotrajne imovine iz kratkoročnih izvora.

 1. Financijsko stanje i položaj

Ova stavka ukratko sažima prošlo, sadašnje i buduće financijsko stanje društva. Financijsko stanje i položaj uključuje bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, kao i kretanje novčanog toka.

Projicirajte svaku stavku financijskih izvještaja tako da prikažete i demonstrirate sve ključne pretpostavke na kojima ste bazirali financijske projekcije. Ako je bilo nekih iznenađenja ili oscilacija u prošlosti tada to objasnite na razumljiv način.

Financijske izvještaje je potrebno revidirati tako da će investitor imati povjerenja u brojeve koji su prezentirani u financijskim izvještajima.

 1. Izlazna strategija

Dio prospekta u kojem se pojašnjavaju izlazne opcije investitora je također bitan dio kojem treba pridodati pažnju. Svrha ovog dijela je objasniti potencijalnim investitorima uvjete po kojima se mogu povući iz investicije, ako tako odluče. U većini slučajeva vlasnici udjela društva ne mogu jednostavno prodati svoje udjele, stoga je upravo to stavka koju investitori analiziraju prije ulaganja svog kapitala.

 

Izrada prospekta je prilika za pokazati potencijalnim investitorima važne činjenice o društvu i objasniti im zašto uložiti baš u Vaše društvo, stoga prilikom izrade prospekta korisno je imati na umu pitanja poput :

 • Koji je poslovni model društva?
 • Kako i kome društvo stvara vrijednost?
 • Tko su ciljani kupci i potrošači?
 • Koje su prednosti društva?
 • Koliko sredstava je potrebno i koja je namjena sredstava?
 • Koja je izlazna strategija za investitora?
 • Koliki iznos novog kapitala je potrebno prikupiti?
 • Kad će investitor ostvariti svoj povrat i koliki profit će ostvariti?
 • Koji su potencijalni rizici koji bi mogli ugroziti poslovanje?
 • Kako uskladiti interese dioničara i menadžmenta (eng. Principal-agent problem)

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi s izradom prospekta ili općenito cjelokupnim procesom izlaska društva na burzu, utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

POSLOVNE KOMBINACIJE: Pripajanje trgovačkog društva u 5 koraka

Poslovne kombinacije pripajanja 2019 01 02 - POSLOVNE KOMBINACIJE: Pripajanje trgovačkog društva u 5 koraka

Poslovne kombinacije predstavljaju oblik eksternog proširenja poslovanja putem dovođenja dvaju ili više subjekata pod zajedničku kontrolu.

Cjelokupna ideja oko poslovnih kombinacija leži u postizanju sinergijskog efekta, odnosno stvaranje dodane vrijednosti, kroz preuzimanje, spajanje ili pripajanje društva.

Najčešći razlozi poslovnih kombinacija:

 • stjecanje izvora novih materijala
 • povećanje proizvodnih mogućnosti
 • preuzimanje proizvodnog know-how
 • dostupnost financiranja
 • stručni menadžment
 • ušteda vremena ulaskom na novo tržište putem pripajanja društva koje već djeluje na tržištu
 • postizanje ekonomije obujma
 • stjecanje poreznih oslobođenja (eng. „tax shield“)

U nastavku je detaljnije objašnjen postupak pripajanja društva.

Pripajanje je postupak u kojem jedno ili više društava prenose cijelu svoju imovinu u drugo društvo i time prestaju postojati bez provođenja postupka likvidacije. Pripajanjem članovi društva u zamjenu za svoje udjele u temeljnom kapitalu (što su imali u društvu koje prestaje postojati) dobivaju udjele u temeljnom kapitalu društva koje ih preuzima.

U postupku pripajanja sudjeluju najmanje 2 društva: (1) Društvo preuzimatelj i (2) Pripojeno društvo

Društvo preuzimatelj

Društvo preuzimatelj („veliko“ društvo) je ono društvo kojemu se pripojilo neko drugo društvo i koje ga je tako preuzelo.

Pripojeno društvo

Pripojeno društvo („malo“ društvo) je ono društvo:

 • koje je prestalo postojati
 • koje je postalo dio društva preuzimatelja
 • kojem su sva imovina i obveze preneseni na društvo preuzimatelja

Navodimo ključne korake u procesu pripajanja dioničkih društava:

 1. Priprema pripajanja

Uprave društava koje sudjeluju u pripajanju sklapaju ugovor o pripajanju. Ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

 1. Izvješće o pripajanju

Uprava svakog društva koje sudjeluje u pripajanju mora sastaviti opširno pisano izvješće. U tom izvješću se pravno i gospodarski obrazlaže ugovor o pripajanju (osobito omjer zamjene dionica i visine doplata u novcu). U tom izvješću navode se mjerila za procjenu imovine društva koja je osnovica za omjer zamjene dionica, te se treba upozoriti na posebne teškoće koje su se javile pri procjeni vrijednosti društva. Uprave obaju društava mogu sastaviti i zajedničko izvješće.

 1. Revizija pripajanja

Jedan ili više revizora (revizori pripajanja) moraju za svako društvo koje sudjeluje u pripajanju pregledati ugovor o pripajanju. Revizore, na prijedlog nadzornog odbora, imenuje mjesno nadležni trgovački sud. Imenovani revizori moraju izraditi pisano izvješće o obavljenoj reviziji. Izvješće se mora zaključiti izjavom o tome je li primjeren omjer predložene zamjene dionica.

Napomena: revizija pripajanja nije potrebna ako SVI dioničari koji daju pravo glasa svih društava koja sudjeluju u pripajanju dadu izričitu izjavu o tome da se odriču revizije.

 1. Odluke glavnih skupština

Ugovor o pripajanju je valjan kad ga odobre glavne skupštine svih društava koje sudjeluju u pripajanju. Glavne skupštine društava mogu i prije nego što je ugovor o pripajanju sklopljen odobriti njegov nacrt koji su usuglasile uprave.

Odluka kojom se daje ovo odobrenje donosi se glasovima što predstavljaju minimalno tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog u  glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke. Ako postoje dionice više rodova, za tu odluku glavne skupštine potrebna je suglasnost dioničara svakog roda dionica. Prije nego što se sazove glavna skupština na kojoj treba odlučiti o odobrenju ugovora, ugovor o pripajanju treba dostaviti sudskom registru.

Za vrijeme održavanja glavne skupštine svakog društva dioničarima treba omogućiti uvid u ugovor o pripajanju i godišnja financijska izvješća, te druga potrebna izvješća i dokumentaciju. Uprava mora na početku rasprave usmeno obrazložiti ugovor o pripajanju, koji se prilaže kao prilog zapisniku.

 1. Upis u sudski registar

Svako društvo mora podnijeti prijavu za upis pripajanja u sudski registar. Pri podnošenju prijave uprava mora izjaviti da odluke o pripajanju nisu pobijane ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno.

Pripajanje se može upisati u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj tek nakon što se to upiše u sudski registar u kojem je upisano pripojeno društvo. Upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj, imovina pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja.

Društvo preuzimatelj sveopći je pravni sljednik pripojenog društva – čime stupa u sve pravne odnose pripojenog društva. Upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj prestaju pripojena društva. Upisom pripajanja dioničari pripojenih društava postaju dioničari društva preuzimatelja.

Kad je pripajanje upisano u sudski registar sjedišta društva preuzimatelja, nedostaci u postupku pripajanja ne utječu na valjanost pripajanja.

Postupak pripajanja kod društava s ograničenom odgovornošću

Postupak pripajanje kod društava s ograničenom odgovornošću jednak je kao i kod dioničkih društava s određenim specifičnostima. Ugovor o pripajanju valjan je ako se s njime svojom odlukom usuglase članovi svih društava koja sudjeluju u pripajanju. Članovi društva kao skupštine, mogu i prije nego što je ugovor o pripajanju sklopljen odobriti njegov nacrt koji su usuglasile uprave društava.

Ako vam je potrebna pomoć kod provedbe procesa pripajanja ili revizija pripajanja slobodno nam se obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima