Kome je potrebna revizija?

Kome je potrebna revizija - Kome je potrebna revizija?

Prestanite gledati na reviziju kao zakonsku obvezu i nužni trošak. Iskoristite znanje revizora i provedite sve korekcije te uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom i Međunarodnim Računovodstvenim Standardima (MRS) ili Hrvatskim Standardima Financijskog Izvještavanja (HSFI).

Revizija nema savjetodavnu ulogu već je to skup radnji kojima se utvrđuje objektivnost, potpunost, ispravnost, zakonitost i vjerodostojnost svih poslovno financijskih procesa unutar jednog društva.

Revizija ima svrhu osigurati pouzdana financijska izvješća za širu javnost kao što su investitori, kreditori, kupci, dobavljači, regulatorna tijela, porezna uprava, zaposlenici, analitičari i ostali.

Tko je obveznik revizije…

Ranijih godina kriterije za određivanje obveznika revizije uređivala su dva odvojena zakona: Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Navedeni zakoni nisu bili međusobno usklađeni po pitanju kriterija koji određuju obveznike revizije tako da su se pojavljivale nedoumice tko spada pod obveznike revizije.

Od 2016. godine obveza revizije financijskih izvješća propisana je samo jednim zakonom, Zakonom o računovodstvu (u daljnjem tekstu „Zakon“). Sukladno članku 20. Zakona, propisani su svi obveznici revizije:

 1. Subjekti od javnog interesa

 • Kreditne institucije
 • Osiguravajuća društva
 • Leasing društva
 • Društva za upravljanje investicijskim fondovima (UCITS fondovi, Alternativni Investicijski Fondovi…)
 • Mirovinska društva
 • Faktoring društva
 • Investicijska društva, burze, SKDD i ostali operateri na tržištu kapitala
 • Društva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
 1. Veliki poduzetnici

  (zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: iznad 150 milijuna kuna
 • Ukupni prihodi: iznad 300 milijuna kuna
 • Broj zaposlenih: iznad 250
 1. Srednji poduzetnici

  (oni koji nisu mali poduzetnici a zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: manja ili jednaka 150 milijuna kuna
 • Ukupni prihodi: manji ili jednaki 300 milijuna kuna
 • Broj zaposlenih: manji ili jednak 250
 1. Matična Društva velikih i srednjih grupa poduzetnika

 1. Društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i komanditna društva…

  …čiji financijski podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze dva od tri sljedeća kriterija:

 • Aktiva: iznad 15 milijuna kuna
 • Poslovni prihodi: iznad 30 milijuna kuna
 • Broj zaposlenih: više od 25
 1. Poduzetnici…

  …koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje vrijednosnih papira na uređeno tržište, a ne spadaju pod obveznike revizije po ranije utvrđenim kriterijima.

 1. Društva koja su sudjelovala u poslovnim pripajanjima i spajanjima…

  …te novoosnovana društva ako ne podliježu prema ranije navedenim kriterijima.

 

Ključni datumi na koje trebate paziti…

Zakon o reviziji i dalje ima ingerenciju nad određivanjem datuma do kojeg sva društva koja spadaju pod obveznike revizije, moraju odabrati svoje revizorsko društvo ili samostalnog revizora za provedbu revizije godišnjih financijskih izvještaja.

Imenovanje revizora

Uprava društva, koje je obveznik revizije za prethodnu godine, treba najkasnije do 30.9. tekuće godine odabrati i imenovati revizora.

Predaja Financijskih izvještaja (statistika) i Prijava poreza na dobit

Uprava društva je odgovorna, najkasnije do 30.4. naredne godine, predati Financijske izvještaje za statističke svrhe te Prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu (ili četiri mjeseca nakon što je završena poslovna godina).

Javna objava Financijskih izvještaja

Uprava društva je odgovorna za predaju Financijskih izvještaja radi javne objave za prethodnu godinu (ili šest mjeseci nakon što je završena poslovna godina), najkasnije do 30.6. naredne godine.

Javna objava Konsolidiranih financijskih izvještaja

Najkasnije do 30.9. naredne godine Uprava društva je odgovorna predati Konsolidirane financijske izvještaje radi javne objave za prethodnu godinu (ili devet mjeseci nakon što je završena poslovna godina).

Izbjegnite kazne…

Novčana kazna do 100.000 kuna ako ne imenujete revizora na vrijeme

Ako ne odaberete i ne imenujete revizora postoji rizik od plaćanja novčane kazne. Članak 68. Zakona o reviziji propisuje kazne od 20.000 do 100.000 kuna za društvo koje je obveznik revizije a nije imenovalo revizora. Ujedno je propisana kazna za osobu koja je odgovorna za ugovaranje revizije u iznosu od 10.000 kuna.

Novčana kazna do 100.000 kuna ako ne dostavite GFI

Obveznici revizije koji ne dostave Godišnji Financijski Izvještaj (GFI) i svu propisanu dokumentaciju (npr. revizorsko mišljenje) za statističke i druge potrebe riskiraju novčanu kaznu od 10.000 do 100.000 kuna. Nadalje, odgovorne osobe riskiraju novčanu kaznu u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.

Prekršajni postupak ako ne dostavite dokumentaciju za javnu objavu

Od 2017.godine Financijska agencija je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Poštujte zakonski propisan rok te odaberite i ugovorite ovlaštenog revizora ili revizorsko društvo.

Kod odabira revizora nemojte se navoditi samo cijenom već uzmite u obzir stručnost i nepristranost revizora. Stručan revizor će utvrditi gdje postoji prostor za poboljšanje i/ili ukazati koje pogreške trebate izbjeći u budućnosti.

Ako još niste odabrali ovlaštenog revizora obratite nam se s povjerenjem.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Strateško planiranje u 7 koraka

Stratesko planiranje u 7 koraka - Strateško planiranje u 7 koraka

Imati misiju i viziju nije dovoljno za ostvarenje strateških ciljeva. Ako planirate ostvariti ciljeve potrebno je strateško upravljanje poslovanjem. Upoznajte što su S.M.A.R.T. ciljevi, bilanca i sl.

Sistematičan pristup omogućava kontinuirano ostvarenje rezultata. Strateško upravljanje poslovanjem uključuje redovito planiranje, provedba operativnih planova, mjerenje učinaka, nagrađivanje i/ili implementiranje korektivnih mjera.

Navodimo 7 praktičnih koraka kako primijeniti strateško planiranje:

 1. Napravite analizu okruženja u kojem poslujete

Obratite pozornost na političke, ekonomske, društvene i tehnološke čimbenike. Demografske promjene, izmjene zakona i nove tehnologije mogu imati utjecaj na operativno poslovanje kroz formiranje novih tržišta.

Detektirajte i kvantificirajte rizike iz poslovnog okruženja koji bi mogli imati utjecaj na Vaše poslovanja.

Napravite analizu ciljanog tržišta i saznajte obrasce potražnje. Odredite moguće prilike i izazove vezano za dostupne resurse, izvore financiranja, potencijalne saveznike i konkurente.

 1. Procijenite snagu svog poslovnog modela

Kroz objektivnu prizmu gledajte na svoje poslovanje.

Inputi: Produktivnost rada i izvor financiranja

Utvrdite da li organizacijska struktura podržava ostvarenje ciljeva. Sistematizacija radnih mjesta treba biti ažurna i sustav nagrađivanja treba biti transparentan. Ciljevi trebaju biti na razini radnog mjesta. Rad se treba mjeriti i nagrađivati.

Izvori financiranja trebaju biti najpovoljniji na tržištu. Bilanca treba biti optimizirana tako da se niti u kojem slučaju dugotrajna imovina ne financira iz kratkoročnih izvora. Financijski “hedging” alati trebaju minimizirati potencijalne rizike (kamatni rizik, valutni rizik…).

Procesi: Primijenjene metode

Kratkoročni ciljevi trebaju biti usklađeni sa strateškim ciljevima. Mapa procesa treba biti dostupna i nositelji procesa trebaju biti imenovani. Sustav upravljanja kvalitetom treba živjeti u praksi.

Outputi: Konačan rezultat

Zacrtani ključni pokazatelji uspjeha trebaju biti realizirani ili se trebaju odmah implementirati korektivne mjere.

 1. Definirajte vrijednosti, viziju i misiju društva

Vizija i misija imaju smisla ako ne predstavljaju samo “mrtvo” slovo na papiru. U trenutku kada organizacija počne živjeti u skladu sa svojom vizijom i misijom tada je na svim razinama jasan okvir djelovanja i pravac kretanja.

Vrijednosti

Započnite proces strateškog planiranja tako što ćete usuglasiti duboko ukorijenjene vrijednosti ili temeljne principe koji vode društvo.

Napravite internu radionicu sa svojim djelatnicima na temu procjene snage postojećeg poslovnog modela, formiranja vrijednosti i odgovorite na pitanje zašto postojite kao organizacija.

Vizija

Vizija predstavlja ono što će društvo postati kada se implementiraju vrijednosti koje zastupate. Vizija se ne mijenja skorom nikada. Ona treba biti jednostavna, kratka, razumljiva i inspirativna.

Misija

Misija predstavlja način kako će se ostvariti vizija. Ona nam služi kao podloga za izradu strateškog plana jer na temelju nje formiramo strateške ciljeve.

 1. Definirajte ciljeve društva

Izuzetno je važno postaviti strateške ciljeve. “Velike” ciljeve treba podijeliti u više “manjih” kratkoročnih ciljeva.

Formirajte “SMART” ciljeve:

S = Specifični (eng. Specific) – > npr. Povećanje udjela na tržištu u segmentu bezalkoholnih pića

M = Mjerljivi (eng. Measurable) -> npr. Povećanje prihoda za 13% u odnosu na prošlu godinu što će rezultirati povećanjem udjela na tržištu od 10%

A = Usuglašeni (eng. Agreed upon) -> npr. voditelj i članovi tima trebaju se usuglasiti s formiranim ciljem jer o njima ovisi realizacija povećanja prodaje

R = Realistični (eng. Realistic) -> npr. cilj će se ostvariti jer je za to potrebno da se akvizira 3 nova kupca unutar 9 mjeseci što je realno s obzirom na trenutačno stanje na tržištu

T = Vremenski rok (eng. Time Based) ->npr. rok do kada cilj treba biti realiziran je 31.12.201X.

 1. Napravite taktičke planove za postizanje ciljeva

Izradite SWOT analizu (snage, slabosti, prilike i prijetnje). To će Vam pomoći da definirate polaznu točku. Strateški ciljevi (SMART) su definirali gdje želite biti a kroz formiranje taktičkog plana imat ćete jasnu sliku kako do tamo doći.

Nakon što ste odredili planove za postizanje kratkoročnih ciljeva uključite odjel za planiranje jer će Vam oni pomoći da operativni plan spustite na niže razine i delegirate odgovornosti.

 1. Izradite operativni plan djelovanja

Definirali ste strateške ciljeve i razvili taktički plan za realizaciju kratkoročnih ciljeva, sada je vrijeme da započnete s implementacijom.

Pripremite specifičan plan rada. Definirajte ključne pokazatelja uspjeha za svako radno mjesto i za svaki odjel. Kroz terminski plan prikažite koje aktivnosti se trebaju realizirati do kojeg vremenskog roka i imenujte odgovorne osobe za realizaciju.

 1. Mjerite učinkovitost i implementirajte korektivne mjere

Na mjesečnoj bazi pratite realizaciju ciljeva. Formirajte procese praćenja tako da je transparentno što se mjeri i kako se mjeri. Uklanjajte prepreke pravovremeno. Implementirajte korektivne mjere i mjerite učinke istih.

Slavite male pobjede kod realizacije svakog od “malih” ciljeva jer Vas oni vode korak bliže ostvarenju strateških ciljeva i ispunjenju misije organizacije.

Zanima Vas kako izgleda primjer strateškog i operativnog plana. Javite nam se da Vam prezentiramo njihovu primjenu u praksi.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Porterovih 5 sila

Porterovih 5 sila - Porterovih 5 sila

Formirajte strategiju kroz primjenu praktičnih alata. Prvi korak je razumijevanje postojeće situacije. Bitno je da jasno razumijete sile koje djeluju u Vašem poslovnom okruženju jer one mogu utjecati na profitabilnost poslovanja. U tome Vam može pomoći metodologija „Porterovih 5 sila“.

Porterovih 5 sila jednostavan je ali moćan alat za razumijevanje natjecateljskog okruženja poslovanja i za pronalazak komparativne prednosti, te identificiranju strategije koja će pomoći Vašem društvu da postigne željene ciljeve.

Navodimo 5 sila koje sačinjavaju kompetitivno okruženje i koje utječu na poslovanje Vašeg Društva:

 1. Prijetnja postojeće konkurencije

Koliko konkurenata imate? Tko su oni točno i koliko su njihovi proizvodi i usluge kvalitetni u usporedbi s onim što Vi nudite?

Tamo gdje je konkurencija jaka, Vaše Društvo moći će privući kupce nižim cijenama, kao i agresivnim marketinškim kampanjama. Također, na tržištu s jako puno konkurenata, Vaši dobavljači i kupci mogu vrlo lako prijeći kod tih istih konkurenata ako misle da ne posluju po povoljnim uvjetima. S druge strane , tamo gdje će Vaše Društvo imati minimalni broj konkurenata i nitko drugi nema sličan pristup poslu kao Vi, javlja se mogućnost visokih poslovnih prihoda u budućnosti.

 1. Pregovaračka moć dobavljača

Moć dobavljača određena je snagom Vaših dobavljača i njihovom mogućnošću za dizanje cijena proizvoda ili usluga. Bitno je utvrditi koliko točno potencijalnih dobavljača imate, koliko je unikatan njihov proizvod ili usluga, te koliko će koštati ako želite promijeniti dobavljača u budućnosti.

Ukoliko postoji mogućnost odabira više dobavljača utoliko je veća mogućnost promjene istih i pronalaska jeftinije alternative. No što ih ima manje, njihova pozicija je jača kao i mogućnost da naplaćuju po većoj cijeni svoje proizvode ili usluge. Navedeno u konačnici može značajno utjecati na profitabilnost Vašeg poslovanja.

 1. Pregovaračka moć kupaca

Kupci također mogu u znatnoj mjeri utjecati na to hoćete li spuštati cijene proizvoda ili usluga. Reguliranje cijene ovisi primarno o broju kupaca i veličini njihovih narudžbi. Kupci će također analizirati cijene konkurenata i koliko im je isplativo da kupuju kod drugih. Što je jača pozicija kupaca na tržištu, to je jača i sposobnost da utječu na formiranje cijena proizvoda ili usluga.

 1. Prijetnja supstituta

Ovo se primarno odnosi na mogućnost kupaca da jednostavno zamijene ono što im se nudi i da budu jednako zadovoljni s alternativnim odabirom. Na primjer, ukoliko Vaše Društvo nudi određeni software za organiziranje poslovanja, a isti je moguće zamijeniti s uslugom treće strane utoliko to predstavlja ozbiljnu prijetnju poslovanju.

Supstituti koji su jeftini i na istoj razini obavljaju posao kao proizvodi ili usluge koje nudite, mogu značajno oslabiti poziciju Vašeg Društva na tržištu.

 1. Prijetnja ulaska novih konkurenata

Pozicija Vašeg Društva također može biti ugrožena ulaskom novih konkurenata na tržište. Imajte uvijek na umu koliko lako novi konkurenti mogu ući na tržište i oslabiti vašu poziciju.

Ako je potrebno jako malo financijskih sredstava za ući na tržište unutar kojeg poslujete ili je moguće izrazito lako ponuditi alternativu tehnologiji koju nudite, nova konkurencija u kratkom roku može ugroziti vaše poslovanje.

Kako najbolje koristiti ovaj alat?

 1. Pažljivo proučite svaku od Porterovih 5 sila;
 2. Definirajte kako svaka sila utječu na Vaše poslovanje;
 3. Odredite faktore koji specifično utječu na Vaše poslovanje;
 4. Navedene faktore usporedite s općenitim faktorima za tu industriju;
 5. Stavite znak plus za sile koje Vam blago idu u prilog ili znak minus koje Vam ne idu u prilog.
 6. Stavite dva znaka plus ili dva znaka minus za one sile koje vam izrazito idu u prilog ili negativno utječu na poslovanje. Za one sile koje nemaju nikakav utjecaj, stavite broj 0;
 7. Pogledajte cjelokupnu situaciju i razmislite kako možete iskoristiti činjenice i zaključke do kojih ste došli.

Ovakav pristup može Vam drastično pomoći kod povećanja profitabilnosti te kod strateškog i strukturalnog reorganiziranja poslovanja.

Ako želite primijeniti strateške alate u praksi slobodno nam se obratite za pomoć kako bi zajedno došli do rješenja koje će dovesti do realizacije ciljeva.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru