Ulazak investitora u vlasničku strukturu. Oprez!

Ulazak investitora u vlasnicku strukturu. Oprez - Ulazak investitora u vlasničku strukturu. Oprez!

Za Vas kao poduzetnika ideja o dokapitalizaciji zvuči primamljivo. Ulaz strateškog investitora koji će otvoriti nova tržišta, donijeti sinergiju kroz povećanje prihoda i smanjenje troškova zvuči obećavajuće.

Rijetko kada se razmišlja o drugoj strani medalje. Da li je nova situacija za Vas prednost? Ovisi o tome što ste potpisali.

Detalji ugovora postavljaju okvire djelovanja. Nekada ugovoriti nije isto što i dogovoriti.

Navodimo najvažnije uvjete koje trebate ugovoriti kada puštate nekoga u vlasničku strukturu.

 1. Struktura ulaganja

Kada vlasnici trgovačkih društava govore o ulasku investitora, obično kažu nešto poput: „Mi trebamo poslovnog anđela.“ Međutim ono o čemu ne raspravljaju su načini na koji investitor može ulagati.

Bitno je da li je investicija strukturirana kao kapital ili kao dug. Investitora koji investira kapital isplaćujete samo ako stvarate profit, dok investitoru koji daje dug plaćate mjesečno bez obzira na sve, odnosno bez obzira je li Vaše poslovanje profitabilno.

Tradicionalno vlasničko ulaganje je bolje za Vas kao vlasnika.

Ukoliko planirate ulaganja putem dužničkih vrijednosnih papira s nalozima („warrant“) utoliko se pobrinite da uvjeti budu isplativi za Vas.

 1. Povlaštene vs redovne dionice

Kada netko ulaže u Vaše poslovanje on zapravo kupuje dionice / poslovne udjele Vašeg društva u zamjenu za novac. S time da on može kupiti redovne ili povlaštene dionice.

Ako Vaš investitor posjeduje samo obične (redovne) dionice, onda to znači da ste na istoj razini. Dakle, kada dođe vrijeme za donošenje odluka, svaki od vas bi vjerojatno dobio po jedan glas za svaku dionicu koju posjedujete. U trenutku raspodjele dobiti (ili alokacije gubitka) svaki od vas dobit će proporcionalni udio u odnosu na broj dionica koje posjedujete.

S druge strane, ako Vaš investitor posjeduje povlaštene dionice, on vjerojatno ostvaruje nerazmjernu razinu kontrole i ima veći udio u dobiti nego što mislite. Nositelji povlaštenih dionica obično imaju dodatna prava koja redovni dioničari nemaju, kao što je zaštita od razvodnjavanja te likvidacijska preferencija.

Ako uvidite da Vaši investitori posjeduju povlaštene dionice, to ne znači nužno loše već da će oni upravljati pod potpuno drugačijim pravilima. Pobrinite se da razumijete što investitori dobivaju, a od čega Vi odustajete u smislu kontrole i profita.

 1. Zaštita od razvodnjavanja

Kada investitor daje novac za kupnju dionica po određenoj vrijednosti (recimo 100.000 kuna na 1.000.000 kuna), onda oni posjeduju određeni postotak (ovdje u primjeru 10%) od ukupnog broja dionica.

Ako se putem odlučite na dodatnog investitora ili prodaju novih dionica po diskontnoj cijeni npr. svojim zaposlenicima onda ukupan postotak vlasništva tog investitora može pasti ispod 10%. Taj rizik smanjenja ukupnog postotka vlasništva je okidač važnog pojma koji se naziva zaštitna klauzula protiv razvodnjavanja.

Gotovo svaki investitor će u nekom obliku zahtijevati „zaštitnu klauzulu protiv razvodnjavanja“ glavnice. Vama kao vlasniku cilj je razumjeti kako ispregovarati klauzulu koja će Vam služiti najbolje.

 1. Likvidacijska preferencija

Likvidacijska preferencija je ljepši način objašnjenja na koji način vlasnici dijele zaradu od prodaje ili bankrota. Najjednostavnije rečeno, ako prilikom prodaje dionica posjedujete 30% dionica, nakon prodaje biste “dobili” 30% sredstava nakon podmirenja svih troškova.

Međutim, ako postoji likvidacijska preferencija, trebali biste pogledati u formulu u klauzuli kako biste utvrdili način podjele zarade od prodaje. Na primjer, ako vanjski investitor doda “double dip” ili “triple dip” stavku u odlomak likvidacijske preferencije, zaradit će dva do tri puta više od prvotnog ulaganja za razliku od Vas (vlasnika i shareholdera).

To se radi s ciljem da vanjski investitor dobije raniji povrat i također djeluje kao obeshrabrenje za prodaju dionica za manju cijenu nego što ono vrijedi.

 1. Savezi (covenants)

Vanjski investitori žele saveze u ugovoru kao dio svojih ulaganja jer žele da vodite poslovanje na ispravan način.

Savezi mogu biti pozitivni u smislu da definiraju sve stvari koje bi trebali činiti; npr. distribucija redovitih izvješća, uplate premija osiguranja, deponiranje depozita, održavanje EBITDA marže itd.

S druge strane mogu biti ugovoreni negativni savezi koji djeluju restriktivno. Oni se odnose na aktivnosti koje ne bi smjeli činiti: zaduženje društva iznad određene razine, prodaja poslovnih udjela, likvidacija imovine, promjena vlasničke i/ili upravljačke strukture itd.

Svaki investitor će željeti saveze u nekom obliku te nije nerazumno da se to radi. Ono što Vi želite učiniti je da provjerite da ne potpisujete ništa što zapravo ne možete pratiti, čak i ako to zvuči razumno.

Koji je zaključak?

Prilikom pregovaranja ne budete uspjeli sve klauzule dogovoriti u svoju korist, no ne biste ni trebali. Važno je shvaćanje i razumijevanje tih klauzuli kako ne biste potpisali nešto što ne razumijete i na kraju da umjesto milijunske zarade morate tražiti novi posao.

Treba Vam pomoć kod strukturiranja transakcije? Obratite nam se s povjerenjem.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Procjena vrijednosti DCF metodologijom

dcf metodologija

Vaš biznis vrijedi onoliko koliko vrijede diskontirani novčani tokovi koji se mogu generirati iz tog biznisa. Nemojte poistovjećivati vrijednost biznisa s vrijednošću zaliha, zemljišta, građevinskih objekata i ostale imovine.

Procijenite vrijednost Vašeg društva DCF metodologijom u 10 koraka:

1. Projicirajte EBITDA

Prva stavka koju treba projicirati su prihodi. Projicirajte količine i cijene prodanih proizvoda/usluga. U suprotnom projicirajte prihode na temelju godišnje stope rasta ukupnih prihoda. Demonstrirajte trendove i obrazložite pretpostavke rasta.

Trošak prodanih roba projicirajte kao umnožak projicirane količine i nabavne cijene proizvoda. U slučaju da Vam je navedeno nedostupno projicirajte trošak prodanih roba kao udio u prihodima.

Operativne troškove projicirajte zasebno ili kao udio u prihodima. Od ukupnih prihoda oduzmite sve direktne i operativne troškove i formirajte EBITDA (Operativna dobit prije troška kamata, poreza i amortizacije)

2. Projicirajte trošak amortizacije

Cilj je derivirati EBIT (Operativna dobit prije troška kamate i poreza) koji se računa tako da se od EBITDA oduzme trošak amortizacije. U tom slučaju sljedeći je korak projicirati trošak amortizacije.

U slučajevima kada nisu dostupni detaljni podaci o dugotrajnoj imovini, trošak amortizacije se derivira kao udio u prosječnom stanju dugotrajne imovine ili kao udio u prihodima. Najtočniji pristup je da se iz analitike osnovnih sredstava napravi projekcija kretanja svake stavke dugotrajne imovine.

Nemojte zaboraviti amortizirati nova kapitalna ulaganja. Sva dodatna kapitalna ulaganja trebaju biti amortizirana po istim stopama kao i slična imovina unutar iste skupine.

3. Projicirajte obrtni kapital

Na temelju povijesnih podatka izračunajte dane naplata potraživanja, dane plaćanja dobavljačima i obrtaj zaliha te na temelju tog projicirajte kretanje broja dana u budućnosti. Izokrenite formule te na temelju projiciranog broja dana izračunajte stavke bilance; potraživanja, zalihe i obveze prema dobavljačima. Ostala kratkotrajna imovina i kratkoročne obveze se mogu projicirati kao udio u prihodima.

Obrtni kapital izračunajte tako da od kratkotrajne imovine oduzmete kratkoročne obveze. Promjena između dva stanja predstavlja kretanje novčanog toka koji se koristi kod izračuna slobodnog novčanog toka.

4. Izračunajte slobodni novčani tok raspoloživ investitorima i kreditorima (FCFF)

FCFF = EBIT x (1-porez) + Amortizacija – Kapitalna ulaganja – Promjena u obrtnom kapitalu

5. Izračunajte trošak duga

Izračunajte tržišnu vrijednost duga. Nije relevantna kamatna stopa po kojoj ste se zadužili prije pet godina već ona po kojoj bi se danas mogli zadužiti da izdajete obveznicu ili da aplicirate na kredit banke.

6. Izračunajte trošak kapitala

Trošak kapitala izračunajte CAPM metodologijom. Pronađite bete usporednih društava izlistanih na burzi i korigirajte ih za utjecaj duga i poreza. Uzmite srednju vrijednost bete (Beta Unlevered) i uvećajte ju za utjecaj duga i poreza svog društva.

Pronađite bezrizičnu stopu (Risk-free rate). Ukoliko većinu prihoda generirate lokalno i dospijeća obveza su npr. 10 godina tada ima smisla uzeti prinose na državne obveznice RH koje imaju dospijeće za 10 godina. Bezrizičnu stopu uvećajte za umnožak bete i tržišne premije (Market risk premium). Tržišna premija je izračunata kao razlika zahtijevanog prinosa investitora na tržištu kapitala u odnosu na bezrizičnu stopu.

7. Uvećajte trošak kapitala za dodatni rizik – likvidnosti, veličina, država

Ukoliko radite procjenu vrijednosti društva koje nije izlistano na burzi utoliko je potrebno trošak kapitala uvećati za premiju za likvidnost (Liquidity premium). Ujedno je potrebno dodati premiju za politički rizik države (Country risk premium). Ukoliko društvo ne spada u velika trgovačka društva tada je primjereno dodati premiju za veličinu (Size premium). Sve navedeno povećava trošak kapitala i smanjuje vrijednost društva.

8. Izračunajte diskontnu stopu – WACC

Nakon što ste izračunali trošak duga i trošak kapitala izračunajte ponderirani trošak kapitala (WACC = Weighted Average Cost of Capital) .

Uzmite u obzir idealnu strukturu duga i kapitala a ne postojeću. Uvijek vam može dobro doći kapitalna struktura usporednih društava ili ona struktura bilance koju dugoročno planirate imati.

9. Diskontirajte buduće novčane tokove

Projicirajte slobodni novčani tok na 5 godina. Nakon pete godine prikažite terminalnu vrijednost društva. Bitna pretpostavke kod izračuna terminalne vrijednosti je očekivana konstantna stopa rasta. Diskontirajte terminalnu vrijednost i slobodne novčane tokove na sadašnju vrijednost.

Sumirajte sadašnju vrijednosti novčanih tokova (prvih 5 godina) i terminalnu vrijednost. Derivirani rezultat predstavlja vrijednost biznisa (Enterprise Value).

10. Izračunajte vrijednost kapitala

Od vrijednosti biznisa oduzmite neto dug  (Financijski dug minus novac na računu) kako biste derivirali vrijednost kapitala.

Vrijednost neoperativne imovine nije uključena u izračun vrijednosti biznisa. Navedena imovina predstavlja dodatan novac koji bi se mogao realizirati prodajom te imovine.

Knjigovodstvena vrijednost aktive može vrijediti više od sadašnje vrijednosti novčanog toka kojeg biznis generira. U tom slučaju, prodajte imovinu a ne udjele.

Zanima Vas kako izgleda primjer DCF modela. Javite nam se.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Možda EU fondovi nisu za Vas?

Mozda EU fondovi nisu za Vas - Možda EU fondovi nisu za Vas?

EU fondovi nude velike mogućnosti pokretanja posla te razvoja i unaprjeđenja postojećeg poslovanja. Novac iz EU fondova nije besplatan. Da bi novac iz EU fondova bio plasiran na Vaš žiro-račun puno toga trebate pripremiti, odraditi, dokazati, izanalizirati, osigurati i dostaviti. Čak i kada su Vam sredstva na raspolaganju priča nije gotova.

Prije prijave projekta napravite kvalitetnu pripremu i detaljno razradite projektnu ideju. Planirajte sve 3 faze: apliciranje, provedba i revizija projekta. Odgovorite na potencijalna pitanja kao što su: Tko provodi projekt?, Kako?, Kada?, Gdje?, Zašto?, Za koga? te koliko košta provedba projekta. Pripremite se unaprijed. Mnogi su pogriješili. Nemojte i Vi!

Navodimo izdvojene razloge kada ne biste trebali koristiti novac iz EU fondova:

Ne želite nikome polagati račune kroz nadzor i reviziju

Dobivanjem sredstava od Europskih poreznih obveznika ulazi se u mrežu regulative i administracije. Ukoliko želite koristiti benefite koji su ponuđeni utoliko je nužno da promijenite stav o transparentnosti poslovanja.

Kod razrade ideje potrebno je otkriti karte o poslovnom modelu, kupcima, dobavljačima, i planiranim strateškim aktivnostima. Prilikom provođenja projekta potrebno je osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Nakon što ste utrošili sredstva treba biti spreman na redovite i temeljite revizije koje mogu nastupiti od različitih institucija. U slučaju negativnog nalaza revizije pripremite se na financijski šok u smislu odljeva sredstava.

Želite raspolagati svojom imovinom

Obrtnik ste i planirate poslovanje obrta prenijeti u nasljedstvo ili unijeti gospodarsku cjelinu u trgovačko društvo. U slučaju da ste financirali imovinu iz EU fondova tada ovakav potez nije moguć.

U slučaju da ste trgovačko društvo i planirate prodati objekt koji je financiran iz EU fondova tada niti takva kombinacija nije ostvariva.

Vi kao prijavitelj morate osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od tri godine od završetka provedbe projekta trebali bi osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:

 • prestanku ili premještanju projektne aktivnosti izvan regije ulaganja;
 • promjena vlasništva nad predmetom infrastrukture nabavljene u sklopu projekta;
 • značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene.

Vaš projekt nije financijski isplativ bez sredstava EU fondova

Sredstva dobivena iz EU fondova gledajte kao nagradu za kvalitetno osmišljen projekt, a nikako kao sredstva pomoću kojih će projekt možda postati ostvariv. Projekt morate osmisliti tako da bude isplativ i održiv bez sredstava dobivenih iz EU fondova. U protivnom, projekt neće zadovoljiti stroge uvjete za dobivanje sredstava.

Kod  izvođenja usluga planirate povezano društvo angažirati kao podizvođača

Želite ostvariti uštede ili generirati prihode povezanom društvu na projektu koji je financiran iz EU fondova. Loša ideja! Izbjegnite poslovne kombinacije s povezanim društvima. To područje je pod posebnim povećalom nadzornih tijela.

Ne želite angažirati stručni tim da vodi proces već prebacujete odgovornost na voditelja računovodstva

Skloni ste izradu financijske analize delegirati odjelu računovodstva? Odjelu računovodstva vrlo često nedostaje slobodnog vremena i projektno-provedbenog iskustva.

Korporativne financije se značajno razlikuju od evidentiranja povijesnih poslovnih događaja te samim time budžetiranje i planiranje zahtjeva drugačiji pristup.

Nerealno projicirani financijski izvještaji vrlo često rezultiraju neprihvaćanjem projekta od strane EU fondova.

Vaš projekt nije usklađen s ciljevima i prioritetima natječaja

Kako biste dobili bespovratna sredstva iz EU fondova, morate uskladiti projekt s ciljevima i prioritetima natječaja. Ciljeve i prioritete natječaja možete saznati iz Uputa za prijavitelje, te u projektnom prijedlogu morate dokazati usklađenost ciljeva i prioriteta projekta s ciljevima i prioritetima natječaja. Oni projekti koji nisu usklađeni s ciljevima i prioritetima natječaja, neće osvojiti dovoljno bodova i proći u daljnju proceduru.

Nemate alternativni plan u slučaju da ne realizirate ključne pokazatelje iz poslovnog plana

Prilikom izrade projekta niste definirali potencijalne rizike projekta. Nakon što ste zaprimili sredstva može se dogoditi da realizirani pokazatelji podbace u odnosu na plan. Navedeno se može interpretirati da plan nije realno iskazan što je dovelo do obmane. U tom slučaju mogu nastupiti penali i/ili povrat sredstava što svakako želite izbjeći.

Identifikacija rizika u procesu evaluacije se boduje, te ukoliko niste identificirali rizike provođenja projekta najčešće nećete dobiti bespovratna sredstva iz EU fondova.

Nemate financijsku konstrukciju za financiranje neprihvatljivih izdataka

Većina operativnih administrativnih troškova nije prihvatljivo ukoliko pozivom nije izričito navedeno. Pod neprihvatljivim izdacima smatra se sljedeće:

 • Porezi: porez na dobit, PDV, doprinosi
 • Financijski rashod: trošak kamate, bankovne garancije, negativne tečajne razlike, naknade za vođenje računa i obradu kredita
 • Kupnja imovine: sitan inventar, zemljište, vozila
 • Odvjetničke i sudske naknade: troškovi sudskog spora u slučaju krivo provedene javne nabave
 • Sirovine, gorivo, režije, telekomunikacija

Niste dovoljno informirani

Osnovna pogreška koja Vam se može dogoditi jest neinformiranost o mogućnostima povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova. Nemojte misliti kako je  osmišljavanje i razrada projektne ideje suviše komplicirana misija i odustati od prijave na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Trebate imati na umu da se do sredstava iz EU fondova može doći, ukoliko je projekt baziran na kvalitetnoj informacijskoj podlozi uz poznavanje koraka vezanim uz njegovo provođenje.

Niste sigurni trebate li prijaviti projekt za dobivanje sredstava iz EU fondova ili niste upoznati sa samim funkcioniranjem i svrhom EU fondova. Zanima Vas na kojim ostalim područjima su drugi pogriješili.

Popunite anketni upitnik i saznajte!

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru