Porezna reforma 2020 2019 12 24 - Porezna reforma: 4.krug poreznog rasterećenja u primjeni od 1.1.2020.

Porezna reforma: 4.krug poreznog rasterećenja u primjeni od 1.1.2020.

Od 1. siječnja 2020. godine zakonski se primjenjuju porezne promjene koje je hrvatski Sabor odobrio u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja, a u nastavku teksta donosimo pregled najvažnijih stavki pojedinih poreza koje su promijenjene.

 PDV

Opća stopa PDV-a ostaje 25% unatoč najavljenom sniženju na 24%.

PDV na djelatnosti pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.), smanjuje se s 25% na 13%.

Prag za primjenu postupaka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je na 7,5 milijuna HRK.

Porezni obveznici najkasnije do 20. siječnja 2020. moraju dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave ako žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2020. , a čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a.

Usklađenje s Direktivom Vijeća EU – pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Porez na dobit

Za primjenu stope od 12% uveden je novi godišnji prag prihoda od 7,5 milijuna HRK kao i za obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost te mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu i gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu.

Obrtnici postaju obveznici poreza na dobit kada ostvare prihode veće od 7,5 milijuna HRK.

Plaćanje poreza na dobit sukladno novčanom načelu uvodi se na ostvarenih 7,5 milijuna HRK prihoda.

Neprofitnim organizacijama koje obavljaju gospodarsku djelatnost i od iste ostvaruju prihode, podignut je prag za mogućnost plaćanja poreza na dobit na 7,5 milijuna HRK.

Kod procesa spajanja i preuzimanja podnošenje porezne prijave mora se obaviti u zakonskom roku od 30 dana.

Kod otvaranja likvidacije i stečaja društava podnošenje porezne prijave mora se obaviti u zakonskom roku od 30 dana, a po završetku procesa likvidacije i stečaja zakonski rok za podnošenje porezne prijave je 8 dana.

Inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša).

Obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena u roku od 30 dana prije pokretanja postupka.

Svi pravni sljednici društava koji su prošli postupak stečaja i likvidacije postaju obveznici poreza na dobit.

Usklađenje s Direktivom Vijeća EU – o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti.

Porez na dohodak

Povećan je osobni odbitak s 3.800 HRK na 4.000 HRK.

Mladima do 25 godina života umanjena je porezna obveza za 100%, a za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000 HRK.

Učenici koji spadaju pod dualni sustav obrazovanja kao i onima koji primaju nagrade za vrijeme naukovanja i praktičnog rada, ne potpadaju pod cenzus od 15.000 HRK za uzdržavanog člana obitelji.

Drugim dohotkom smatrat će se naknade učenicima koji spadaju pod dualni sustav obrazovanja, a čija ukupna vrijednost prijelaz zakonom propisani neoporezivi iznos.

Iznajmljivanje nekretnina potpada i obračunava se prema porezu i prirezu poreza na dohodak u odnosu na mjesto gdje se nalazi smještajna jedinica.

S ciljem ispravnog obračunavanja javnih davanja poslodavcima će biti omogućen uvid u neoporezive primitke radnika tijekom poreznog razdoblja.

Do određenog iznosa premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja neće se smatrati primicima od nesamostalnog rada.

Primici iz humanitarnih i javno oglašenih akcija ne smatraju se oporezivim dohotkom.

Pravilnikom će se propisati koji oblici angažmana se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada kako bi se spriječila porezna prevara.

Propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivat će se kroz kriterije kontrole ponašanja, financijske kontrole i odnosa među strankama.

Opći porezni zakon

U trenutku smrti zastara za dug ostavitelja ne teče u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima

Porezni obveznik koji ostvaruje porezne pogodnosti koristeći porezni sustav kroz organizacijske oblike koji su oporezivi nižim propisanim poreznim stopama, a koji nisu bili namijenjeni za određenu skupinu poreznih obveznika, smatrat će se da koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona, osobito u slučaju kada:

  • isplatitelj primitka za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske olike koji su oporezivi nižim poreznim stopama
  • poduzetnik organizacijski oblik u kojem posluje učestalo mijenja, odnosno za svaki ugovoreni posao koristi jedan organizacijski oblik koji zatim zamjenjuje drugim, a koji je oporeziv nižim poreznim stopama ili izbjegava ispunjavanje drugih poreznih obveza
  • poduzetnik koristi povezana društva s isključivom svrhom korištenja niže porezne stope radi izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze.

Poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa, porezna obveza nastaje danom prijave inozemnog primitka, bez obzira na to kada su primici iz inozemstva ostvareni, iznimno od posebnih propisa kojima se regulira porez na dohodak i doprinose.

Fiskalizacija

Uvedena je obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju od 1. travnja 2020. godine.

Uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu od 1. siječnja 2021. godine.

Poseban porez na motorna vozila

Oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe bit će ostvareno samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.

Posebni porez na kavu i alkoholna pića

Zasebnom uredbom bit će propisano dodatno oporezivanje napitaka s visokim udjelom šećera, kofeina ili sastojaka poput taurina i metil-ksantina.

Trošarine

Dizelsko gorivo koje se koriste u željezničkom prometu robe i putnika ostvaruje povrat dijela plaćene trošarine.

Potpuno oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju u željezničkom prometu robe i putnika.

 

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/PoreznaReforma2019.aspx

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Porezna%20reforma%204.%20krug%2031%2010%202019.pdf