Manipulacije fin.izvještajima: Tehnike otkrivanja nepravilnosti u priznavanju prihoda

Manipulacija financijskim izvještajima je danas jedan od najvećih problema u korporativnim financijama. Postoji više načina manipulacije financijskim izvještajima, a jedna od njih je i nepravilno priznavanje prihoda. Što je sve uključeno u nepravilnosti u priznavanju prihoda i kako ih otkriti donosimo u nastavku.

Dokazi koji mogu upućivati na manipulaciju financijskim izvještajima

Prilikom otkrivanja potencijalnih manipulacija u financijskim izvještajima provjerite postoje li neki od sljedećih dokaza koji bi mogli uputiti na manipulaciju financijskim izvještajima:

 • Nedovoljno educirano računovodstveno osoblje
 • Velika smanjenja ili povećanja novca u banci i blagajni
 • Velika smanjenja imovine u bilanci
 • Nepostojanje internih kontrola
 • Nedostatak jasne organizacije odgovornosti
 • Česti konflikti s revizorima
 • Nepoštivanje regulatornih tijela
 • Financijske transakcije koje nemaju smisla
 • Nedostatak dokaza o transakcijama
 • Nepotizam i sukob interesa unutar organizacije

Ukoliko postoje ovi dokazi, postoji opasnost od manipulacije financijskim izvještajima, te bi trebalo posvetiti više pozornosti prilikom analize financijskih izvještaja, posebno onih dijelova na koje se odnose dokazi.

Osim dokaza za  otkrivanje nepravilnosti u priznavanju prihoda potrebno je sljedeće:

 • provjeriti jesu li zadovoljeni kriteriji za priznavanje prihoda,
 • provjeriti jesu li izračunati financijski pokazatelji i
 • napraviti horizontalnu i vertikalnu analizu prihoda

Kriteriji za priznavanje prihoda

Za pravilno priznavanje prihoda potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

 1. oraju postojati dokazi o transakciji
 2. Došlo je do isporuke proizvoda ili usluge
 3. Cijena je fiksna ili odrediva
 4. Naplata potraživanja je osigurana
 5. Svi rizici su prešli na kupca

Ukoliko svi kriteriji nisu zadovoljeni  potrebno je odgoditi priznavanje prihoda. Ako je društvo priznalo prihode a nisu ispunjeni navedeni kriteriji društvo prikazuje nerealne prihode i manipulira financijskim izvještajima. 

Općeprihvaćene tehnike otkrivanja nepravilnosti u priznavanju prihodima:

Prerano priznavanje prihoda 

Društvo prihvaća metodologiju priznavanja prihoda koje su karakteristične za neke druge industrije zbog čega dolazi do preranog priznavanja prihoda. Prilikom procjene preranog priznavanja prihoda potrebno je uzeti u obzir prihvaćenu metodologiju za priznavanje prihoda za industriju u kojoj društvo posluje te jesu li zadovoljeni sljedeći kriteriji:

 • Rizici vlasništva prešli su na kupca
 • Kupac se mora čvrsto obvezati na kupnju robe, npr. ugovor
 • Kupac, a ne prodavatelj, mora zahtijevati da se transakcija vrši na računu
 • Za isporuku robe mora postojati fiksni raspored; datum isporuke mora biti razumljiv i u skladu s poslovnom svrhom kupca
 • Naručena roba mora biti odvojena od inventara prodavatelja i ne smije se koristiti za popunjavanje ostalih narudžbi
 • Roba mora biti kompletna i spremna za isporuku.

Ukoliko svi kriteriji nisu zadovoljeni, društvo nepravilno priznaje prihode i tako manipulira financijskim izvještajima.

Evidentiranje prihoda od stvarnih transakcija po napuhanim prihodima

Prekomjerni ili pogrešni prihodi mogu nastati korištenjem neprikladne metodologije za priznavanje prihoda ili zbrajanjem prihoda kako bi se društvo učinilo mnogo većim nego što stvarno jest.

Ukoliko sumnjate u korištenje neprikladne metodologije za priznavanje prihoda, usporedite koju metodologiju koriste slična društva u industriji za priznavanje prihoda.

Društvo može koristiti bruto a ne neto metode priznavanja prihoda. Takav način priznavanja prihoda mogu koristiti primjerice društva koja se bave posredovanjem, tj, nabave robu od jednog društva i preprodaju je drugom, a kao prihod evidentiraju troškove nabave proizvoda uvećane za maržu.  Posrednici bi trebali kao prihod priznavati razliku između cijene koju im je platio krajnji kupac (marža) i troškova nabave prodane robe.

Transakcije s povezanim stranama

Ukoliko društvo ostvaruje transakcije s povezanim subjektima potrebno je provjeriti obavljaju li se te transakcije po stvarnim cijenama i koja je svrha tih transakcija. Uz to treba provjeriti postoji li vjerojatnost da će se te transakcije nastaviti obavljati i u budućnosti ili se radi o jednokratnim transakcijama. Naime, ukoliko društvo prodaje svoje proizvode dobavljaču, većinskom vlasniku ili poslovnom partneru utoliko postoji rizik da se proizvodi prodaju po nižim cijenama od tržišnih.

Transakcija s povezanim stranama može biti odgovarajuća transakcija ali bi investitori prilikom donošenja odluke o ulaganju trebali promotriti te aktivnosti kako bi utvrdili jesu li  prikazani prihodi u skladu sa stvarnim transakcijama.

Na nepravilnosti prilikom priznavanja prihoda može upućivati i nagli rast prodaje prema jednom kupcu ili kada samo jedan kupac čini veliki udio prodaje.

Investitori trebaju pažljivo analizirati transakcije koje obuhvaćaju prodaju povezanom društvu, povezanoj osobi ili zajedničko ulaganje između povezanih društava. 

Evidentiranje prihoda od transakcija koje ne generiraju prihode

Priliv novca s osnve zajma prikazan kao prihod

Lažni prihodi mogu nastati zbog pogrešne klasifikacije novčanih primitaka koji pritječu u društvo. Primjerice, društvo je uzelo zajam kod banke i umjesto kao obvezu za primljeni zajam knjižila kao prihod. Budući da društvo ima obvezu vraćanja zajma banci, primljeni zajam se ne može knjižiti kao prihod, već kao obveza. Svaki primitak novca nije ujedno i prihod.

Predujmovi knjiženi kao prihod

Zbog pogrešne klasifikacije društvo može knjižiti primljene predujmove od kupaca kao prihod, iako oni to zapravo nisu jer društvo ima obvezu za isporuku robe za koju je primilo predujam od kupca.

Gotovinski popust prikazan kao prihod

Gotovinski popusti od dobavljača se također ne bi trebali knjižiti kao prihodi jer umanjuju vrijednost nabavljenih zaliha zbog čega bi se trebali evidentirati kao prilagodba troška nabave zaliha.

Prilikom donošenja odluke o ulaganju investitori bi trebali provjeriti na koji način dobavljači obračunavaju povrat robe. Povrat novca koji društvo dobije od dobavljača zbog povrata robe trebao bi biti evidentiran kao smanjenje vrijednosti te robe, a ne kao prihod od dobavljača.

Povećanje prihoda jednokratnim događajima

Društvo može povećati prihode jednokratnim i neodrživim aktivnostima.

Prilikom utvrđivanja nepravilnosti u priznavanju prihoda svakako treba obratiti pozornost na povećanje prihoda iz redovnih poslovnih aktivnosti, te prihoda iz izvanrednih i financijskih prihoda.

Zbog mogućih manipulacija prihodima uvijek treba oprezno proučiti ugovore u kojima se obje strane javljaju i u ulozi kupca i prodavatelja.

Primjer: Društvo može prodati  proizvodnu liniju po višoj ili nižoj cijeni od tržišne drugom društvu i s tim društvom sklopiti ugovor o otkupu proizvoda  koje će proizvesti na toj proizvodnoj liniji po višoj ili nižoj cijeni od tržišne. Društvo koje prodaje opremu može pristati na nižu prodajnu cijenu opreme uz uvjet da otkupi proizvode po nižoj cijeni. Naravno vrijedi i obrnuto, gdje kupac proizvodne linije pristaje platiti višu cijenu za proizvodnu liniju, uz uvjet da prodavatelj plati višu cijenu za proizvode koje će otkupiti. 

Povećanje prihoda pogrešnim klasifikacijama

Prilikom utvrđivanja mogućih nepravilnosti u priznavanju prihoda važno je analizirati prihode ostvarene od temeljne djelatnost društva (operativni prihodi) i prihode koje društvo ostvaruje od nekih izvanrednih aktivnosti kao što je prodaja dugotrajne imovine i financijskih aktivnosti poput prihoda od ulaganja u vrijednosne papire ili prihoda od kamata.

Kako investitori više pažnje posvećuju operativnim prihodima, društvo može  prihode od prodaje dugotrajne imovine pogrešno klasificirati i evidentirati kao prihod iz operativnih aktivnosti. 

Crvena zastava

Jedan od mogućih pokazatelja manipulacije prihodima i financijskim izvještajima su tzv. crvene zastave (eng. red flag). Crvene zastave mogu biti svaka nepoželjna karakteristika koja se ističe analitičaru ili investitoru.

Nagle promjene

Crvene zastave kod manipulacije prihodima predstavljaju svaki nagli skok potraživanja, posebno onih neosnovanih. Analitičari i investitori koriste crvene zastave kao upozorenje o financijskoj situaciji i zdravlju društva, te utječu na donošenje odluka o ulaganju. Ne postoji univerzalni standard  za prepoznavanje crvenih zastava.

Pravilno čitanje financijskih izvještaja

Crvene zastave mogu se otkriti analizom financijskih izvještaja, povijesnih podataka ili ekonomskih pokazatelja društva te se nalaze u bilješkama uz financijske izvještaje. Iz financijskih izvještaja društava može se dobiti mnogo informacija o poslovanju društva, ali za otkivanje crvenih zastava potrebno je pravilno čitati financijske izvještaje.

Dobro poznavanje i razumijevanje sadržaja financijskih izvještaja pomaže u uspješnom otkrivanje mogućih manipulacija financijski izvještajima.

Primjer: Ako društvo ostvari značajno povećanje potraživanja od kupaca, ne mora značiti da se radi o crvenoj zastavi. Postoji mogućnost da je povećanje potraživanja zapravo rezultat povećanja proizvodnih i prodajnih kapaciteta zbog čega se je povećao obujam prodaje, a posljedično i potraživanja od kupaca. 

Dani naplate potraživanja

Dani naplate potraživanja prikazuju potreban broj dana da društvo naplati svoja potraživanja od kupaca. Budući da dani naplate potraživanja nisu regulirani općeprihvaćenim računovodstvenim načelima mogu biti izračunati na različite načine. Društvo može dane naplate potraživanja izračunati na temelju prosječnog stanja potraživanja, umjesto konačnog i tako prikazati lažno trajanje naplate potraživanja.

Povećanje dana naplate potraživanja može biti posljedica prikazivanja lažnih prihoda koji nisu naplativi.

Postotak knjigovodstvene dovršenosti

Postotak knjigovodstvene dovršenosti koristi se tipično za dugoročne ugovore o gradnji ili proizvodnji. Ako se ne obračuna postotak završetka, iznos prihoda priznat u određenom razdoblju određuje se postotkom ukupnog ugovora koji je sklopljen tijekom razdoblja.

Da bi izračunali prihod, društva najprije određuju amortizaciju troškova koji su nastali temeljem ugovora u postotku od procijenjenog ukupnog troška koji će se dogoditi tijekom cijelog životnog vijeka predmeta izgradnje ili proizvodnje. Zatim se ovaj postotak primjenjuje na ukupni prihod za koji se očekuje da će biti priznat prema ugovoru.

Prilikom priznavanja prihoda pomoću postotka knjigovodstvene dovršenosti pogrešne procjene mogu dovesti do prenapuhanih prihoda zbog čega treba biti oprezan prilikom procjene knjigovodstvene dovršenosti.

Ako imate pitanja vezanih za manipulaciju financijskim izvještajima, slobodno nam se obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Share This