Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Prilikom investiranja u poslovne projekte, mnoga društva susreću se s dilemom koji način financiranja odabrati. Nekada je jedina opcija bila kupovina na kredit, međutim posljednjih desetak godina, leasing kao metoda financiranja postaje sve popularnija. Posljedica je to dinamičnijeg poslovnog svijeta u kojem su društva primorana biti fleksibilna i konkurentna ulaganjem u novu tehnološku opremu. Nabava opreme zahtijeva veliku investiciju, a financiranje putem leasinga uvelike olakšava društvu financijsku odluku. Postavlja se pitanje da li se isplati kupovati opremu dugoročno.

Što je to leasing i tko su sudionici?

Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS) 17 – leasing je definiran kao  „sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.“

Iz navedenog standarda proizlazi da je leasing poseban oblik financiranja na dugi ili srednji rok koji se temelji na korištenju uz naknadu, umjesto na posjedovanju predmeta leasinga. Ovaj oblik financiranja najviše se koristi za nabavu osobnih automobila, opreme, strojeva, nekretnina itd.

Ključna razlika leasinga u odnosu na najam je kako je to trostrani pravni posao, pa su tako subjekti u poslovima leasinga:

 1. Proizvođač ili dobavljač objekta leasinga,
 2. Financijska ustanova, leasing društvo ili davatelj leasinga
 3. Primatelj leasinga

Primatelj leasinga odlučuje koji objekt leasinga želi kupiti te podnosi zahtjev za leasing. Leasing društvo ili financijska institucija nabavlja predmet leasinga od proizvođača/prodavatelja i sklapa ugovor o leasingu s primateljem leasinga, kojim se on obvezuje isplaćivati naknadu davatelju za vrijeme trajanja leasinga.

Važno je znati da vas gubitak objekta leasinga ne oslobađa obveza utvrđenih ugovorom o leasingu. U slučaju da kao primatelj leasinga koristite objekt leasinga suprotno ugovoru ili njegovoj namjeni, odgovorni ste za prouzročenu štetu.

S pravnog aspekta, leasing je kod nas uređen Zakonom o leasingu koji definira:

 • uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva,
 • ugovor o leasingu,
 • prava i obveze subjekata u poslovima leasinga,
 • registar objekata leasinga,
 • financijsko izvještavanje,
 • nadzor nad poslovanjem leasing društava,
 • organizacijske zahtjeve i
 • uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti.

Financijski leasing

Osnovno obilježje financijskog leasinga je da korisnik leasinga kupuje objekt leasinga, a leasing društvo odmah na početku izdaje račun za predmetni objekt leasinga.

U praksi, najčešći slučaj je financijski leasing s učešćem, na temelju kojeg se ugovara sudjelovanje korisnika leasinga u financiranju u određenom postotku nabavne vrijednosti sredstva. Korisniku leasinga se za iznos učešća umanjuje glavnica, odnosno osnovica za obračun kamate. Posebno je važno napomenuti kako je davatelj leasinga pravni vlasnik objekta leasinga sve do isteka ugovora o leasingu (podmirenje zadnje rate i ostalih obveza prema ugovoru).

Kako se financijski leasing iskazuje u izvještaju?

Troškovi koji nastaju pri ugovaranju leasinga (odvjetnički, konzultantski , transportni, naknade za obradu leasinga) su izravni troškovi koji povećavaju vrijednost (trošak nabave) unajmljenog sredstva. Time se dodatno povećava nabavna vrijednost predmeta leasinga kojeg društvo evidentira kao imovinu u bilanci. Sukladno tome, istovremeno društvo iskazuje obvezu za nabavljenu imovinu.

Kroz period, obveza će se smanjivati s otplatom rata leasinga, iskazana dijelom kao otplata glavnice i troškom kamata za ugovoreno razdoblje. Za obračun kamata koristi se osnovica koja predstavlja kompletnu vrijednost objekta leasinga s uključenim PDV-om.

Iskazivanjem dugoročne obveze u bilanci pogoršava se stupanj zaduženosti, što je jedan od glavnih nedostataka financijskog leasinga. Međutim, kod financijskog leasinga najmoprimac ima pravo obračunati amortizaciju te je prikazati kao trošak u svom računu dobiti i gubitka te će u konačnici umanjiti poreznu osnovicu na kraju poslovne godine (bez novčanog odljeva).

S obzirom na to da kod financijskog leasinga svi rizici prelaze na primatelja leasinga, to znači kako će društvo morati snositi troškove amortizacije, osiguranja, registracije te održavanja.

Prilikom otkupa objekta nabavljenog na financijski leasing, primatelj leasinga ima pravo otkupiti objekt po cijeni manjoj od njegove stvarne vrijednosti.

„Sale and lease back“ odnosno “Prodaj i unajmi” leasing 

Postoji još jedna varijanta financijskog leasinga koja se poduzetnicima u određenim situacijama može isplatiti: opcija u okviru koje imovinu (vozilo, opremu) prodaju leasing kući, da bi ju odmah i unajmili natrag. Tako društvo može osloboditi kapital i odobrena financijska sredstva koristiti za nova ulaganja u poslovanje. Po isteku takvog leasinga vlasnik ponovno postaje vlasnik svoje imovine. 

Da li vaše društvo ima pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) ?

 1. Prilikom priznavanja PDV-a na temelju leasinga, potrebno je utvrditi da li društvo ima pravo na cjelokupni odbitak ili samo na polovicu (to ovisi o objektu leasinga i djelatnosti društva).
  • ako se objekt leasinga koristi za obavljanje djelatnosti društva (primjerice: dostavna vozila, traktori i slično), od 01.01.2018. godine dopušten je 100% tni odbitak PDV-a.
  • ako se objekt leasinga ne koristi za djelatnost društva, tada je dopušten 50%tni odbitak PDV-a.
 2. Kod financijskog leasinga, društvo će po iznosu cjelokupnog računa za objekt leasinga imati pravo na odbitak PDV-a (ovisno o postotku), jer se objekt leasinga plaća unaprijed.

Kod operativnog leasinga, društvo će po mjesečnoj ispostavljenom računu vršiti odbitak PDV-a. 

Operativni leasing

Operativni leasing predstavlja korištenje predmeta leasinga u njegovom najboljem vijeku trajanja, ali po isteku leasinga ne stječe se pravo vlasništva nad objektom.

Želite li imati što manje briga vezano uz sam leasing postoji mogućnost ugovaranja full service leasinga te će određeni troškovi biti preneseni na davatelja leasinga, a vi ćete imati više vremena posvetiti se nečemu drugom.

U Hrvatskoj se najčešće koristi operativni leasing s jamčevinom, a uplaćena jamčevina služi kao sredstvo osiguranja u slučaju neredovite naplate potraživanja od primatelja leasinga ili nekih drugih rizika koji terete leasing društvo. Ako društvo redovito podmiruje svoje obveze, uplaćena jamčevina bit će mu vraćena u trenutku prestanka ugovora o leasingu. Ukratko, operativni leasing je najobičniji najam tijekom određenog razdoblja.

Za razliku od financijskog leasinga većina rizika i koristi povezanih s vlasništvom nad objektom leasinga ostaje najmodavcu. Po isteku ugovora predmet leasinga vraća se davatelju leasinga, a nakon toga davatelj leasinga započinje proces prodaje.

Operativni leasing ne podrazumijeva opciju otkupa, ali i on je moguć u određenim slučajevima. U pravilu, otkup vozila izvršit će neka treća pravna ili fizička osoba koja može biti predložena od strane korisnika leasinga.

Operativni leasing u financijskom izvještaju prema (MSFI 17)

S 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi računovodstveni standard – Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16.

MSFI 16 se odnosi na velika društva u RH tj. ona koja ostvaruju 2 od 3 sljedeća kriterija:

 • prihodi veći od 300 mil. HRK,
 • ukupna aktiva veća od 250 mil. HRK,
 • prosječan broj djelatnika veći od 250;
 • poduzetnici koji kotiraju na burzi, te
 • financijske institucije

Novi MSFI 16 definira najam (leasing) kao „ugovor ili dio ugovora kojim se tijekom određenog razdoblja prenosi pravo uporabe imovine u zamjenu za naknadu“, čime ovaj MSFI napušta klasifikaciju operativnih i financijskih najmova i uvodi jedinstveni način priznavanja najmova kod najmoprimaca.

Pravo korištenja određene imovine najmoprimac ostvaruje ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 1. Najmoprimac će imati stvarne ekonomske koristi od uporabe predmeta najma i
 2. Najmoprimac ima isključivo pravo odlučivanja u svezi s načinom uporabe imovine tijekom razdoblja najma.

Utjecaj MSFI 16 na Bilancu

Prema novom standardu, najmoprimac iskazuje imovinu s pravom uporabe što povećava stranu AKTIVE u bilanci, te istovremeno obvezu za buduća plaćanja najma na strani PASIVE.

Imovina s pravom uporabe i obveze priznaju se primjenom diskontiranog iznosa budućih novčanih plaćanja.  S početkom korištenja leasinga imovina s pravom uporabe bit će amortizirana (primjenom linearne metode) tijekom razdoblja ugovora o najmu, koja čini dio troškova najma. Dok je drugi dio troška kamata koja će se smanjivati tijekom razdoblja sukladno otplati rata leasinga.

Bilanca 300x181 - Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Utjecaj MSFI 16 na Račun dobiti i gubitka (RDG)

Gledajući troškove s aspekta računa dobiti i gubitka, više se troškovi operativnog leasinga neće evidentirati kao troškovi najmova (u sklopu Poslovnih rashoda), već se iskazivati kao troškovi amortizacije, te će biti neophodno priznati i troškovi kamata (za diskontirani iznos).

RDG 300x281 - Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Utjecaj MSFI 16 na Novčani tijek

Promjena se odnosi samo na klasifikaciju troška ne i na ukupno iskazani novčani tijek. Naime po starom MRS 17 operativni troškovi evidentirali su se kao izdaci od poslovnih aktivnosti, prema novoj metodi radi ukidanja troškova najmova i uvođenjem amortizacije za imovinu povećavaju se izdaci od financijskih aktivnosti a smanjuju izdaci za operativne aktivnosti.

Ukratko izjednačava se model priznavanja leasinga u financijskim izvještajima najmoprimaca za operativne i financijske leasinge.

Izuzetak od primjene novog standarda su najmovi sklopljeni do 12 mjeseci (bez opcije otkupa), te najmovi male vrijednosti do 5 tisuća dolara, oni se evidentiraju u troškove razdoblja po MRS 17.

Najavljene su i izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (skraćeno: HSFI) koji se odnose na mala i srednja društva, tako da bi se trebalo vrlo slično uvesti uređenje evidentiranja operativnih najmova za sve poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Iako još u ovoj fazi nisu poznate informacije trenutka implementacije izmjena HSFI-eva, postoji vjerojatnost da će isti biti usklađeni već za primjenu financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Ako planirate ugovaranje leasinga ili trebate više informacija o novoj uredbi MSFI-a, slobodno nas kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Share This