7 metoda financiranja iz dugoročnih izvora

Izuzetnu važnost za svako društvo predstavlja odluka o metodama i izvorima financiranja te osiguranju kontinuiteta poslovanja. Koliko je financiranje uistinu važno za poslovanje i rast istog te koje sve metode financiranja iz dugoročnih izvora postoje, slijedi u nastavku.

Važnost dugoročnog financiranja ogleda se kroz čitav niz stavaka koje su bitne pri donošenju odluke o financiranju. Uzimajući u obzir prednosti i nedostatke svakog pojedinog načina te svih eksternih i internih elemenata koji su važni za takvu odluku, može se izabrati najpovoljniji način.

Vanjski izvori dugoročnog financiranja grubo se mogu podijeliti u tri grupe, a to su:

 1. vlastiti izvori
 2. kreditni izvori
 3. ostali izvori

Metode financiranja koje se mogu koristiti kod unaprjeđenja poslovanja, a proizlaze iz dugoročnih izvora su:

1. Dionice

Temeljnu vrstu dugoročnog financiranja društva predstavljaju dionice tj. vlasnički vrijednosni papiri. Osim za financiranje važne su i za dioničare, odnosno vlasnike. Promjena u strukturi i broju dionica može dovesti do značajne promjene u vlasničkoj strukturi.

Svaki dioničar ima svoja prava, a ona su pravo na:

 1. upravljanje,
 2. dobitak,
 3. imovinu te
 4. kupnju dionica prije no što se one ponude drugima (pravo prvokupa).

Posebnost dionica pronalazi se u tome što nemaju rok dospijeća, dok trošak financiranja njima (dividenda) može i ne mora postojati. Isplata dividendi je rezidualno pravo te nije unaprijed utvrđena.

2. Obveznice

Obveznice iliti pisane isprave kojima se izdavatelj obveznice obvezuje da će primatelju obveznice u roku dospijeća isplatiti pozajmljeni iznos s unaprijed ugovorenom kamatom, su također važna metoda dugoročnog financiranja. Nedostaci financiranja ovom metodom su te da u slučaju da društvo ne može isplaćivati kamate, koje su zakonska obveza, može doći do bankrota istog, glavnica duga se mora platiti na određeni datum ili prema shemi otplate, tj. glavnica duga ima rok dospijeća.

3. Dugoročni krediti

Smisao financiranja dugoročnim kreditom je u posredovanju financijskih institucija, većinom banaka između suficitarnih i deficitarnih jedinica te na taj način prenosi kupovnu moć, a naplaćuje se od kamate.

Kao prednosti, uz one koje vrijede za sve oblike dugovnog financiranja, mogu se još navesti:

 • brži plasman u odnosu na javno plasirani dug,
 • niži troškovi odobravanja zajma,
 • lakše pregovaranje o izmjeni ugovora te lakši pristup vjerovniku,
 • mogućnost usklađenja vijeka trajanja imovine koja se financira kreditom s duljinom njegova roka na koji se uzima te
 • lakši pristup za male i srednje poduzetnike kojima je potrebno financiranje.

Nedostatci vezani za kredit na obročnu otplatu su:

 • mogućnost bankrota,
 • veća rizičnost duga i
 • oštrije restriktivne odredbe.

4. Prioritetne dionice

Prioritetne dionice kao hibridni vrijednosti papiri imaju prednost kod financiranja dugotrajne imovine u korištenju sredstava iz vanjskih izvora na koja društva plaćaju fiksnu naknadu u obliku povlaštenih dividendi, no kako često nema roka dospijeća ili je taj rok efektivno dug, svoj novčani tijek ne mora teretiti isplatom glavnice.

5. Warranti

Dugoročna opcija kupnje određenog broja običnih dionica tvrtke emitenta po unaprijed određenoj cijeni tijekom određenog razdoblja jesu warranti. Razlozi za emisiju vrijednosnica s warrantima očituju se u financiranju kapitalnih ulaganja s dugim vijekom investiranja čija izgradnja bi u slučaju investiranja emisijom običnih dionica za to vrijeme mogla smanjiti cijenu dionica na tržištu.

6. Financijski leasing

Financijski leasing je jedan od načina dugoročnog financiranja kojim se korisnik istog zakupom imovine oslobađa visokog jednokratnog plaćanja iz vlastitih izvora ili odobrenog kredita što uvelike igra ulogu u uvjetima niskog stupnja samofinanciranja i teškog pribavljanja bankovnih kredita.

7. Konvertibilne ili zamjenjive obveznice

Uz sve metode financiranja iz dugoročnih izvora, tu su i konvertibilne ili zamjenjive obveznice. One se odnose na obveznice koje se mogu po opciji vlasnika konvertirati u obične dionice istog poduzeća. Inače, cijena konverzije po kojoj se može steći jedna dionica se dobije ako nominalnu vrijednost obveznice podijelimo s odnosom konverzije.

Ukoliko se tržišna cijena dionica poveća u odnosu na cijenu konverzije, utoliko vlasnik obveznica može steći određeni kapitalni dobitak. To je ujedno jedna od značajnijih prednosti ulaganja u konvertibilne obveznice, jer osim što nosi određenu kamatnu stopu, daje svojim vlasnicima i mogućnost sudjelovanja u rastu cijene dionice istoga emitenta.

Svaka od navedenih metoda ima brojne prednosti, ali i nedostatke, a budući da je svako društvo zasebno te teži ka što boljim poslovnim rezultatima iz godine u godinu tako da unaprijede sve svoje aspekte uzimajući u obzir profitabilnost, likvidnost, solventnost istog i slično, ono mora odabrati metodu najpovoljniju za sebe.

Ukoliko trebate pomoć ili savjet pri pronalasku optimalne metode financiranja iz dugoročnih izvora za vaše društvo, utoliko nas slobodno kontaktirajte. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Share This