Kako provesti restrukturiranje trgovačkog društva?

Restrukturiranje društva predstavlja proces donošenja seta upravljačkih odluka te poduzimanje niza akcija koje imaju za cilj ostvarivanje konkretnih promjena postojeće strukture, strategije i pozicije društva.

Riječ je o vrlo složenom procesu koji se temelji na promjenama u operativnom poslovanju ili financijskoj strukturi društva, osmišljenim da povećaju vrijednost društva dioničarima ili vjerovnicima.

Našli ste se u problemima koje prate konstantni pritisak na profitabilnost i likvidnost vašeg društva. Kako bi se osigurala daljnja opstojnost poslovanja, menadžment društva mora biti svjestan da je potrebno osigurati vlasničko investiranje s ciljem stabiliziranja izvora financiranja te bankarsko financiranje s ciljem osiguranja likvidnosti.

Društvu je potreban zaokret u poslovanju kako bi ostvarilo održiv poslovni model, održalo ili pak osnažilo svoju tržišnu poziciju te osiguralo likvidnost i solventnost bilance.

Navodimo ključne faze u procesu poslovnog i financijskog restrukturiranja društva:

 1. Formiranje kriznog menadžmenta

Prvi korak prilikom poslovnog i financijskog restrukturiranja je formiranje kriznog menadžmenta koji je usmjeren na ovladavanje situacijom opasnom za opstanak društva, planiranje i provođenje mjera za osiguranje temeljnih ciljeva društva.

Ponekad postojeće rukovodstvo društva nije adekvatno za upravljanje društvom, zbog narušene reputacije, i provedbu plana restrukturiranja zbog čega se angažiraju vanjski suradnici koji preuzimaju ulogu menadžmenta.

Krizni menadžment uvodi procedure i alate za upravljanje likvidnošću i novčanim tijekovima, te uključuje sve relevantne strane u odlučivanje o ključnim akcijama. Za uspješnost provedbe poslovnog i financijskog restrukturiranja važno je da krizni menadžment stekne povjerenje vjerovnika i partnera.

 1. Uključivanje interesnih strana

U početku angažmana potrebno je detektirati sve interne interesne strane kao što su vlasnici, menadžment i zaposlenici te vanjske interesne strane kao što su dobavljači, kreditori, investitori, porezna uprava, leasing društva i sve ostale nadležne institucije koje mogu djelovati kao vjerovnici.

Kroz formiranje odjela kriznog menadžmenta bitno je uspostaviti komunikaciju sa svim interesnim stranama. Vanjskim interesnim stranama je važno da budu informirani o razvoju događanja. Poželjno ih je obavijestiti da je društvo u procesu restrukturiranja i da je u fazi analize početnog stanja što će rezultirati izradom plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Kroz radionice i sastanke uključite menadžment na višim i nižim razinama

Interno komunikaciju treba strukturirano provoditi tako da se održi radionica sa zaposlenicima i menadžmentom. Cilj radionice je uključiti zaposlenike i menadžment na višim i nižim razinama u cijeli proces za potrebe izrade plana restrukturiranja koji treba sadržavati ključne aktivnosti, korektivne mjere, ključne korake i uloge kako bi se ostvarila ciljana profitabilnost.

Menadžment društva treba od prvog dana u potpunosti biti involviran u proces restrukturiranja kako bi se dobio što bolji uvid u poslovanje te definirale mjere restrukturiranja i detaljan plan unapređenja poslovanja.

Izradite simulaciju utjecaja na financijske izvještaje

U planu unapređenja poslovanja trebaju biti detaljno identificirani ključni rizici, pretpostavke ostvarenja poboljšanja te definirane ključne mjere i korektivne akcije. Nadalje, bitno je projicirati utjecaj restrukturiranja i unapređenje na Račun dobiti i gubitka/ Novčani tok, projektnu organizaciju, interno i eksterno potrebne resurse te plan aktivnosti s odgovornostima.

Izradite kratkoročni plan likvidnosti

Kako bi društvo imalo podlogu za pregovore s bankama potrebno je izraditi kratkoročni plan likvidnosti te napraviti srednjoročne projekcije Računa dobiti i gubitka, Bilance te Izvještaja o novčanom toku.

Detektirajte potrebu za dokapitalizacijom

Također, na bazi indikativne procjene vrijednosti 100% kapitala društva, potrebno je napraviti analizu scenarija vlasničke strukture i potrebe za vlasničkim kapitalom u slučaju da bi se društvo odlučilo za financiranje i dokapitalizaciju od strane strateških investitora.

Mjere restrukturiranja navedene u planu restrukturiranja trebaju biti prezentirane upravi društva u obliku odluke kako bi se odmah iniciralo i njihovo provođenje.

 1. Analiza početnog stanja i priprema prijedloga restrukturiranja

Analiza početnog stanja i priprema prijedloga restrukturiranja provodi se kako bi se utvrdili  uzroci zbog kojih je društvo u problemima. Proces analize početnog stanja uključuje sljedeće aktivnosti:

 • Analizu trenutne strateške pozicije i tržišne orijentacije društva koja obuhvaća analizu okruženja društva (potrošači, konkurenti, zakonodavstvo, itd.), strateške sposobnosti društva poput kompetencija i upravljanja resursima, kulturu, uvjerenja i stavove društva, te očekivanja i moć dionika društva poput dioničara i zaposlenika.
 • Analizu postojeće organizacijske strukture kako bi se dobila potpuna slika stvarnog stanja društva, te smanjili troškovi poslovanja i povećala učinkovitost društva optimizacijom resursa,
 • Analizu procesa planiranja kojom se utvrđuje način donošenja odluka.
 • Analizu trenutne troškovne strukture te ključnih faktora koji utječu na operativne troškove kako bi se smanjili prekomjerni troškovi i troškovi koji ne daju dodatnu vrijednost osnovnom poslovanju društva.
 • Analizu profitabilnosti kojom se utvrđuju marže po proizvodima, direktni troškovi proizvodnje, indirektni troškovi (organizacija nabave, marketing, promocija i sl.).
 • Analizu zaduženosti (analiza postojećih ugovora o kreditu) kako bi se utvrdila razina zaduženosti i kreditna sposobnost društva, te na temelju toga pronašli novi izvori financiranja.
 • Reviziju poslovnih planova i postojećih financijskih projekcija kojom se utvrđuje realnost i objektivnost poslovnih planova i financijskih projekcija.
 • Analizu potrebnih obrtnih sredstava kako bi se utvrdila količina novčanih sredstava potrebnih za njihovu nabavu te vrijeme potrebno za ponovnu konverziju obrtnih sredstava u novac.
 • U slučaju preuzimanja ili prodaje poslovnih udjela društva provodi se indikativna procjena 100% kapitala društva kako bi se utvrdila tržišna vrijednost društva, te tako zaštitili interesi društva i njegovog preuzimatelj.

Nakon završetka analize početnog stanja dobivena je jasnija slika o uzrocima problema u društvu. Najčešći razlozi zbog kojih društva imaju probleme u poslovanju su prekomjerna zaduženost, visoki troškovi, nerealni poslovni planovi, itd. Nakon završetka analize početnog stanja, menadžmentu društva se prezentiraju ključni nalazi analize strateške pozicije društva te njezinog tržišnog usmjerenja. Na temelju analize izrađuje se prijedlozi za poboljšanje poslovanja.

 1. Izrada prijedloga rješenja na temelju utvrđenih područja za poboljšanje

Nakon što su menadžmentu društva prezentirani ključni nalazi analize strateške pozicije društva i njenog tržišnog usmjerenja izrađuje se prijedlog rješenja za poboljšanje poslovanja. U ovoj fazi društvu se nude različite opcije osnaživanja poslovanja, ovisno o rezultatima analize.  Najčešći oblici osnaživanja poslovanja društva su:

 • restrukturiranje obveza prema bankama i dobavljačima
 • prodaja imovine koja nije dio osnovne djelatnosti
 • zamjena potraživanja za vlasničke udjele
 • dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora.
 1. Prezentiranje plana restrukturiranja svim interesnim stranama

Izrađen prijedlog rješenja za poboljšanje poslovanja prezentira se vanjskim i unutarnjim interesnim stranama. Interesne strane prihvaćaju ili odbacuju plan restrukturiranja i daju svoje prijedloge. Interesne strane moraju prihvatiti plan restrukturiranja kako bi društvo moglo započeti s procesom restrukturiranja.

 1. Proces restrukturiranja

Nakon što su interesne strane prihvatile plan restrukturiranja započinje provedba restrukturiranja. Ova faza temelji se na sistematičnom pristupu restrukturiranju kako bi u potpunosti zadržali kontrolu nad cjelokupnim procesom restrukturiranja te ima za cilj podizanje operativne efikasnosti poslovanja društva na temelju preporuka definiranih u prethodnoj fazi.

Aktivnosti u ovoj fazi trebaju biti mjerljive kako bi se njihova uspješnost mogla pratiti i evidentirati.

Također, u ovoj fazi moguće su izmjene i poboljšanja samog predloženog programa restrukturiranja.

U okviru procesa implementacije, projektni zadaci trebaju biti podijeljeni u module kako bi se osigurala odgovornost projektnog tima koji radi na procesu restrukturiranja i tako omogućila veća kontrola nad izvršenjem projektnih zadataka. Bilo kakvo odstupanje od plana restrukturiranje bit će mjerljivo te će sukladno tome biti predložene i korektivne akcije.

Faza implementacije će biti okončana realizacijom mjera restrukturiranja predviđenih planom restrukturiranja u skladu s definiranim aktivnostima i dogovorenim rokovima.

 1. M&A proces

Ako menadžment društva donese odluku o stabilizaciji izvora financiranja putem strateških partnera, prodajni proces uključivat će sljedeće aktivnosti:

 • Priprema i planiranje transakcije – kontaktiranje potencijalnih kupaca, slanje Teasera, strukturiranje Data room-a, izrada Informacijskog memoranduma
 • Aukcija – profiliranje potencijalnih partnera i evaluiranje njihovih indikativnih ponuda, upravljanje Data room-om, prezentiranje Uprave društva, dubinsko snimanje na zahtjev potencijalnog kupca)
 • Finalizacija/zatvaranje transakcije – evaluacija obvezujućih ponuda, pregovori, administriranje cijelog procesa

Proces pronalaska strateškog investitora može se odvijati paralelno ili nakon procesa restrukturiranja ovisno o željama i očekivanjima od strane menadžmenta društva.

U svrhu uspješne provedbe procesa restrukturiranja, društvo treba osigurati adekvatne interne resurse (zaposlenike) i podršku vanjskih interesnih strana.

Ako vaše društvo ima problema s likvidnosti i profitabilnosti, ne može servisirati sve dospjele obveze koje pretjerano opterećuju bilancu društva, nemojte se ustručavati kontaktirati nas za pomoć u procesu restrukturiranja i pronalaska najboljeg rješenja za nastavak uspješnog poslovanja.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

Share This