Godišnji obračun poreza na dohodak

Godisnji obracun poreza na dohodak - Godišnji obračun poreza na dohodak

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u prosincu utvrđuje se u pravilu prilikom obračuna plaće za studeni, ako se ona isplaćuje u prosincu. Specifičnost sastavljanja godišnjeg obračuna poreza je u tome da se radniku priznaje pravo na mjesečni iznos osobnog odbitka, neovisno o tome je li neto plaća isplaćena ili uopće nije isplaćena.

Ukoliko se godišnjim obračunom  ustanovi da je djelatniku previše uplaćeno poreza i prireza tijekom godine, utoliko djelatnik ima pravo na povrat poreza i prireza u iznosu obračunate razlike. Jednako tako ako je tijekom godine djelatniku uplaćeno premalo poreza i prireza, razliku koja je utvrđena godišnjim obračunom djelatnik mora uplatiti općini/gradu gdje ima prijavljeno prebivalište/boravište.

Godišnji obračun poreza i prireza radi se na način  da se usporedi uplaćeni porez i prirez tijekom godine za koji se radi obračun s konačnim godišnjim obračunom gdje se koriste godišnje stope poreza.

Prema Članku 47.  Zakona o porezu na dohodak poslodavac mora napraviti godišnji obračun za one djelatnike koji su:

 • cijelu godinu bili prijavljeni na obvezna osiguranja, a nisu mijenjali prebivalište u toku godine,
 • ako im plaće nisu bile redovito isplaćivane ili su neravnomjerno opterećene porezom na dohodak u pojedinim mjesecima isplate,
 • godišnji obračun poreza na dohodak sastavlja se i u slučaju dužih bolovanja radnika koji su cijelu godinu bili prijavljeni na obvezna osiguranja, budući da nisu mogli iskoristiti ukupni godišnji iznos osobnog odbitka,
 • tijekom 2018. bili na rodiljnom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu iznad 42 dana ili drugom dopustu, te ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznih osiguranja

Za radnike koje nije obvezan ali se može napraviti konačni obračun pri zadnjoj isplati u godini:

 • Koji su kod poslodavca ostvarivali plaću u cijelom poreznom razdoblju (radni odnos tijekom cijele godine od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine)
  • Za radnike koji su radni odnos zasnovali nakon (i NA!) 1. siječnja tekuće godine ili im je radni odnos prestao prije njenog isteka – NE može se sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak
 • Za radnike koji NISU mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između općina i gradova koji su propisali obvezu plaćanja prireza

Ako se utvrdi razlika po godišnjem obračunu poslodavac treba pri isplati plaće u prosincu:

 • Smanjiti tekuću poreznu obvezu radnika koji je tijekom godine preplatio porez na dohodak
 • Smanjiti tekuće porezne obveze ostalih radnika s područja iste općine odnosno grada ili
 • Zahtjevom za povrat i / ili preknjiženje više plaćenog poreza i prireza koji se podnosi nadležnoj ispostavi porezne uprave putem aplikacije SNU – ( specifikacije nepovezanih uplata)

Ako imate dodatnih poreznih pitanja obratite nam se s povjerenjem.

Ako imate dodatnih poreznih pitanja slobodno nam se obratite za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Inovacije novosonovanih MSP-ova – II faza

Inovacije novosonovanih MSP-ova

Cilj natječaja:

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge

Prihvatljivi korisnici

Novoosnovana poduzećima koji su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi upravljanja projektom do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Revizija projekta do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Dizajn proizvoda, marketing plan, istraživanje tržišta i ostale usluge povezane s projektnim aktivnostima do visine 15% ukupne vrijednosti projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi sirovina i materijala
 • Kupnja korištene opreme
 • Kupnja zemljišta i zgrada
 • Amortizacija opreme
 • Plaćanje bonusa zaposlenicima.

Iznos i intenzitet potpore

Najmanji iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je:

 • 150.000,00 HRK.

Najveći iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je:

 • 1.400.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Rok natječaja :

Početak predaje projektne dokumentacije je: 15.02.2019. godine.

Likvidacija trgovačkog društva u 5 koraka

Likvidacija 2018 12 19 - Likvidacija trgovačkog društva u 5 koraka

Likvidacija društva je postupak koji započinje nakon nastupanja nekog od razloga za prestanak pravne osobe. Likvidacija trgovačkog društva (poduzeća) se provodi ako nije predviđeno provođenje stečajnog postupka, ili ako se članovi ne dogovore o  drukčijem načinu obračuna i podjele.

Postupak likvidacije trgovačkog društva provodi se u sljedećih 5 koraka:

 1. Odluka o prestanku društva 

Vlasnici odnosno članovi društva donose odluku o prestanku društva. Navedenom odlukom dobrovoljno započinju postupak likvidacije u kojem se provodi niz radnji radi podmirenja otvorenih obveza, dovršetka tekućeg poslovanja te u konačnici brisanja društva iz sudskog registra.

 1. Ispunjenje pretpostavki za likvidaciju društva

Likvidacija društva provodi se kada je imovina društva veća od obveza društva. U suprotnom slučaju, kada je imovina manja obveza, provodi se  stečajni postupak.

Sudski registar će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja društva bez provođenja postupka likvidacije kada društvo ima imovinu neznatne vrijednosti ili nema imovinu uopće. Nadalje, postupak brisanja društva se može provesti ako društvo 3 godine zaredom nije postupilo po zakonskoj obvezi objavljivanja godišnjih financijskih izvješća. Ne postupanje po zakonskoj obvezi o objavi godišnjih financijskih izvješća podliježe prekršajnoj odgovornosti.

 1. Početak postupka (likvidacija)

Članovi društva donose odluku o prestanku postojanja društva u obliku javnobilježničke isprave. Likvidaciju provode članovi uprave kao likvidatori, ali se likvidatorima mogu imenovati i druge osobe, fizičke ili pravne.

Likvidatori su dužni okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu društva i podmiriti vjerovnike. Likvidatori su dužni i izraditi početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju društva. Članovi društva moraju usvojiti odluku o utvrđenju početnih likvidacijskih financijskih izvješća i dati razrješnicu (odobrenje rada) likvidatorima.  Sudskom registru podnosi se prijava za upis odluke o prestanku društva, upis likvidatora i njihovih ovlaštenja za zastupanje. Po podnesenoj prijavi sud donosi rješenje kojim se u registar upisuje početak postupka likvidacije, upis likvidatora i ovlasti za zastupanje, a društvo dobiva oznaku „u likvidaciji“.

 1. Poziv vjerovnicima

Nakon upisa odluke o prestanku društva u sudski registar, uz upućivanje na prestanak društva moraju se pozvati vjerovnici društva da prijave svoje tražbine. Poziv se mora objaviti u glasilu društva ako ga društvo ima i na internetskoj stranici sudskog registra. U pozivu je nužno naznačiti da vjerovnici prijave društvu svoje tražbine u roku od 6 mjeseci od dana objave poziva, odnosno 2 mjeseca od dana objave poziva kod j.d.o.o.. 

 1. Završetak postupka (likvidacija)

Po podmirenju svih obveza društva likvidatori sastavljaju izvješće o provedenoj likvidaciji te prijedlog o podjeli imovine. Izvješće i prijedlog također moraju prihvatiti članovi društva. Imovina društva može se podijeliti članovima društva tek po proteku godine dana, odnosno 6 mjeseci kod j.d.o.o., od dana objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

Nakon podjele imovine članovima društva, usvajanja zaključnih likvidacijskih izvješća i izvješća o provedenoj likvidaciji te davanja razrješnice likvidatorima društva, likvidatori podnose sudskom registru prijavu za upis brisanja društva. Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra, o čemu sud donosi posebno rješenje, a po završetku postupka likvidacije sudu se predaju na čuvanje poslovne knjige, pečati i dokumentacija društva.

Trajanje postupka likvidacije

Trajanje postupka likvidacije ovisi o konkretnom slučaju, posebice o količini radnji koje treba obaviti. S obzirom na rokove za prijavu tražbina i sve popratne radnje na sudskom registru, postupak likvidacije traje minimalno 7-8 mjeseci (prosječno oko godinu dana), a za j.d.o.o. minimalno 3 – 4 mjeseca

Troškovi postupka likvidacije

U troškove likvidacije prije svega ulaze troškovi javnog bilježnika te javnobilježničke i sudske pristojbe. Ako osim prijava za upis u sudski registar javni bilježnik sastavlja i sve akte koji se predaju uz prijave, ukupni trošak za obje prijave – početnu i završnu, ukupno sa svim pristojbama, iznosi oko 3.000,00 kn, a za j.d.o.o. oko 600,00 kn.   Uz navedene troškove društva mogući su i troškovi odvjetnika, knjigovodstva te troškovi vezani uz prodaju imovine radi namirenja vjerovnika.

Članovi tima ALPHA CAPITALIS sudjeluju u postupku likvidacije društava kao likvidatori. Ako mislite da vam možemo biti od pomoći u samom postupku slobodno nam se obratite za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Strukturiranje transakcije

Strukturiranje transakcije 2018 12 13 - Strukturiranje transakcije

Razvoj odgovarajuće strukture transakcije u procesu spajanja i preuzimanja može biti prilično složeno i izazovno zbog brojnih čimbenika koje treba razmotriti. Ti čimbenici uključuju povlašteni način financiranja, korporativnu kontrolu, poslovni plan, tržišne uvjete, antimonopolske zakone, računovodstvene politike, itd.

Unatoč složenoj prirodi procesa strukturiranja transakcija, korištenje dobrih financijskih, investicijskih i pravnih savjeta može proces učiniti manje kompliciranim.

Tradicionalno postoje tri načina strukturiranja transakcija u procesu spajanja i preuzimanja:

 1. kupnja imovine (eng. asset purchase),
 2. kupnja dionica (eng. stock purchase) i
 3. spajanja (eng. mergers)

Kupnja imovine

Kupac kupuje imovinu prodajnog (target) društva. Kupnja imovine je obično najbolji način  strukturiranja transakcije za društvo koje se prodaje, ako preferira novčanu (cash) transakciju. To je zato što nabavka imovine obično uključuje gotovinsku transakciju, osim ako se ne dogovori neki drugi način plaćanja. Kupac zapravo odabire koju će imovinu kupiti i za koju imovinu treba preuzeti odgovornost.

Najčešće se stječe sva imovina i prodajno društvo ostaje uz naknadu, obično novac i preostale obveze.

Kupnja poslovnih udjela/dionica

Kupnja dionica je jednostavnija od kupnje imovine. Za razliku od kupnje imovine u kojoj postoji izravna transakcija imovine, kod kupnje dionica ne postoji izravna transakcija imovine. Kupac jednostavno kupuje dionice prodajnog društva izravno od dioničara u zamjenu za novac, dionicu stjecajućeg društva, drugu naknadu ili kombinaciju navedenog. Dakle, vlasništvo imovine i obveza prodavatelja se prenosi na kupca.

Spajanje

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, jedno ili više društava mogu se pripojiti drugome društvu bez provođenja postupka likvidacije prijenosom cijele imovine jednoga ili više društava (pripojenih društava) drugome društvu (društvu preuzimatelju) u zamjenu za dionice/udjele toga društva.  Isto tako, dva ili više društva mogu se spojiti a da se ne provede postupak likvidacije tako da se osnuje novo društvo, na koje prelazi cijela imovina svakoga od društava koja se spajaju u zamjenu za dionice/udjele novoga društva.  Svako od društava koja se spajaju smatra se društvom koje se pripaja, a novo društvo se smatra društvom preuzimateljem.

Sastavni dio procesa spajanja i preuzimanja čini sljedeća ključna dokumentacija:

 • Term sheet
 • Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela/dionica
 • Ugovor o međusobnim odnosima udjeličara/dioničara

UVJETI TRANSAKCIJE / TERM SHEET

U procesu spajanja i preuzimanja pojavljuje se i jedan važan dokument, tzv. Term Sheet. To je dokument koji sadrži uvjete i odredbe namjeravane financijske investicije, u ovom slučaju, spajanja ili preuzimanja. Obično sadrži informacije vezane uz početnu ponudu cijene i željenu metodu plaćanja, kao i koja je imovina uključena u posao. Može sadržavati i informacije o tome što je, ako je išta, isključeno iz posla ili bilo koje stavke koje mogu biti zahtjevi jedne ili obje strane. On služi kao predložak za razvoj detaljnijih pravnih dokumenata. Općenito, term sheet nije pravno obvezujući, osim ako uključene strane nisu dogovorile drugačije.

UGOVOR O KUPOPRODAJI UDJELA/DIONICA

Ugovorom o kupoprodaji udjela (eng. Share Purchase Agreement – SPA) definiraju se uvjeti koji se odnose na prodaju i kupnju udjela/dionica u društvu.

Kupnja udjela tako predstavlja kupnju operativnog poslovanja društva. Ako udjeličar/dioničar proda svoje udjele/dionice u društvu, tada on zapravo prekida vezu između sebe i ciljnog poslovanja. Međutim, kupac će inzistirati na nekim ugovornim obećanjima (jamstvima) koja će onda nastaviti vezati udjeličara/dioničara i nakon prodaje.

Tipičan ugovor o kupoprodaji udjela/dionica uključuje stavke vezane za model prodaje udjela i jamstva.

Nakon prijenosa udjela/dionica, vlasništvo se prenosi na kupca. Vjerojatno je da će kupac htjeti imenovati nove direktore, revizore, itd.

Što se tiče jamstva, kada kupac kupi udjele/dionice, sva jamstva koja daje prodavatelj su dana osobno od njega.

UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA UDJELIČARA/DIONIČARA

Ugovor o međusobnim odnosima udjeličara/dioničara (eng. Shareholders’ Agreement – SHA) je aranžman među udjeličarima/dioničarima društva koji opisuje kako bi društvo trebalo djelovati te sadrži prava i obveze udjeličara/dioničara. Ugovor također uključuje informacije o upravljanju društvom, privilegijama i zaštiti udjeličara/dioničara. Obično ovaj ugovor nadopunjuje ugovor o kupoprodaji udjela/dionica. Ugovor o međusobnim odnosima interesnih strana obično nastaje kada društvo ima više udjeličara/dioničara. Strane u ugovoru su obično udjeličari/dioničari društva i samo društvo.

Pravo na prodaju / Tag along

Pravo na prodaju (eng. Tag along) služi za zaštitu manjinskih dioničara i obično se primjenjuje u transakcijama kada fondovi rizičnog kapitala preuzimaju startup-ove. Ako većinski udjeličar/dioničar odluči prodati svoj dio tada manjinski dioničar ima pravo da se pridruži transakciji i proda svoj udio po istim uvjetima.

Na ovaj način je većinski udjeličar/dioničar obvezan kod strukturiranja transakcije uključiti prava manjinskog udjeličara/dioničara.

Pravo na kupnju / Drag along

Pravo na kupnju (eng. Drag along) većinskom udjeličaru/dioničaru omogućuje da prisili manjinske udjeličare/dioničare da sudjeluju u prodaji ako se pojavi investitor koji je zainteresiran otkupiti sve udjele/dionice društva. Drugim riječima, manjinski dioničari u ovom slučaju ne mogu opstruirati transakciju ako je većinski udjeličar/dioničar odlučio omogućiti investitoru 100% udjela/dionica društva.

Podrazumijeva se da manjinski udjeličari/dioničari imaju iste uvjete (npr. cijena) u transakciji kao i većinski udjeličar/dioničar.

Pravo otkupa / Share purchase right

Pravo otkupa (eng. Share purchase right) nudi opciju, ali ne i obvezu, kojom imatelj prava može kupiti (ili otkupiti) unaprijed određeni broj udjela/dionica po određenoj cijeni. To je slično opciji dionica ili jamstvu na dionici. Ta prava se obično distribuiraju postojećim dioničarima koji imaju mogućnost trgovati tim pravima na razmjenu.

Pravo prvokupa

Pravo prvokupa znači da se udjeli/dionice ne mogu prodati trećima bez da se ponude postojećim udjeličarima/dioničarima po istim uvjetima ili po unaprijed definiranim uvjetima.

Ostale stavke koje se uključuju u ugovor mogu biti sljedeće:

 • Proces odobravanja novih udjeličara/dioničara ili promjena udjela
 • Klauzulu o izlasku
 • Politiku distribucije dividendi
 • Prava manjine u upravi
 • Klauzule o nenatjecanju
 • Fleksibilnost promjene dioničarskog ugovora na temelju promjena u ekonomskom i poslovnom okruženju

 

Svaka struktura transakcije u procesu spajanja i preuzimanja ima svoje prednosti i nedostatke za oba društva. Glavni problemi uključuju porezni aspekt, obveze i jednostavnost izvršavanja transakcije.

Obično će obje strane tražiti savjet svojih poreznih savjetnika, računovođa, odvjetnika i investicijskih bankara kako bi odredili najbolju i najučinkovitiju strukturu za određenu transakciju.

Javite nam se s povjerenjem ako vam je potrebna pomoć u vezi strukturiranja transakcije i sastavljanja ugovora bitnih u procesu spajanja i preuzimanja.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Vodič kroz dubinsko snimanje

Vodic kroz dubinsko snimanje 2018 12 05 - Vodič kroz dubinsko snimanje

Ušli ste u završnu fazu preuzimanja trgovačkog društva i potrebno je provesti dubinsko snimanje. Dubinsko snimanje uključuje više kategorija (1) Financijsko dubinsko snimanje, (2) Porezno dubinsko snimanje, (3) Pravno dubinsko snimanje, (4) Komercijalno dubinsko snimanje, (5) Tehničko dubinsko snimanje i (6) Dubinsko snimanje organizacije i korporativnog upravljanja.

Kako bi se olakšao proces dubinske analize u nastavku teksta smo formirali popis ključnih informacija, unutar svake od gore navedenih kategorija, potrebnih za provedbu procesa dubinskog snimanja.

Prije samog početka procesa dubinskog snimanja napravite sljedeće pripremne radnje:

Formirajte projektni tim za provedbu dubinskog snimanja

Projektni menadžer, s ključnim osobljem, je odgovoran za sastavljanje opsežnog popisa koji se uručuje „Target društvu“ prije samog početka dubinske analize.

Odredite kadrove odgovorne za određene aspekte poslovanja koji će, također, biti odgovorni Projektnom Menadžeru. Ako ćete koristiti vanjske stručnjake tada potpišite ugovore pravovremeno i odredite rokove za dostavu izvještaja.

Predajte detaljan popis za dubinsko snimanje predstavnicima target društva

Nacrt popisa treba biti pregledan i predan Target društvu. Navedeni popis treba biti korišten tijekom cijelog procesa kako bi se utvrdilo koji podaci jesu a koji nisu dani na analizu.

Osigurajte povjerljivost podataka

Svi članovi tima trebaju potpisati ugovor o čuvanju tajnosti podataka – NDA (eng. Non Disclosure Agreement). Osigurajte da su materijali u sobi s podacima (eng. Data room) propisno osigurani.

Odredite opseg posla i rizike

Definirajte područja dubinskog snimanja te neka ih nadređene osobe odobre. Popišite rizike i kvantificirajte popisane rizike. Izradite detaljan plan i program aktivnosti s jasnim odgovornostima svakog člana tima. Definirajte metodu prikupljanja informacija i način komunikacije sa svim interesnim stranama. Unaprijed odredite ključne sastavnice izvještaja koje projektni tim i/ili savjetnici trebaju pripremiti.

 

FINANCIJSKO DUBINSKO SNIMANJE

Financije

 • Odnosi li se neka zakonska regulativa na transfer sredstava u stranoj valuti?
 • Kakav učinak ima transakcija na buduća trgovanja?
 • Postoji li regulativa koja zahtijeva korištenje usluga specifične banke u svrhu financiranja transakcije?
 • Postoji li regulativa koja nalaže kako struktura kapitala nakon transakcije treba izgledati (omjer dug/kapital)
 • Kako je određeno trenutno financiranje društva?
 • Ispunjavaju li trenutna struktura kapitala potrebe financiranja svake operativne jedinice?
 • Jesu li prikupljene potrebne bankovne potvrde?
 • Postoje li ikakva prekoračenja, zajmovi, ili neki drugi dogovori financiranja koji nameću način poslovanja društvu? Kakve su posljedice promjene vlasništva pod takvim uvjetima?
 • Je li priskrbljen najnoviji izvještaj o novčanim tokovima?

Porezi

 • Je li provjerena točnost i vjerodostojnost oporezivanja?
 • Kakva je trenutna porezna pozicija preuzimatelja i na vrhovnoj korporativnoj razini i na međunarodnoj razini, uključujući i dostupnost poreznih olakšica.
 • Je li potvrđena usklađenost svih popunjenih poreznih prijava?
 • Jesu li priskrbljene adrese poreznih vlasti?
 • Koje su dostupne porezne olakšice? Koriste li se one u prospektu preuzimanja?
 • Jesu li prikupljene kopije povrata poreza i relevantnih procjena za 3 promatrana razdoblja, i detalje bilo kakvog sukoba s poreznim vlastima?
 • Kakav će učinak imati preuzimanje na poreznu poziciju društva?
 • Postoji li studija o transfernim cijenama?

Revizori i porezni savjetnici

 • Za preuzimanja, tko su revizori i porezni savjetnici društva? Hoće li biti zamijenjeni?
 • U slučaju partnerstva, kolika je želja partnera da se društvo pregleda od strane unutarnjeg revizorskog odjela?
 • Jesu li prikupljene kopije ažuriranih financijskih izvještaja, poreznih prijava, izvještaja revizije itd.
 • Jesu li povezani dokumenti pregledani s ciljem pronalaska nepodudaranosti?
 • Jesu li se upoznali revizori i porezni savjetnici? Postoje li nerazjašnjene stavke?

Osiguranje

Trenutni program osiguranja

 • Detalji osiguravajućih ugovora s društvima
 • Prikupiti kopije svih polica osiguranja i plaćenih premija
 • Prikupiti kopije retrospektivnih ili drugih planiranih ugovora
 • Prikupiti kopije svih računa za plaćene premije

Prošli programi osiguranja

 • Sažetci ili raspored svih polica osiguranja za posljednjih 10 godina u slučaju kupnje udjela, a u slučaju kupnje imovine, 3 godine, što će pokazati sljedeće:
  • Granice pokrića, uključujući agregatne limite
  • Pruženi zaklon
  • Samoosigurani iznos uključujući agregatne limite
  • Imena osiguravatelja
  • Razlog pokrića

Preventivne informacije

 • Detalji o zrakoplovima, željezničkoj opremi, ili plovilima u vlasništvu društva
 • Detalji o izloženosti prirodnim katastrofama
 • Detalji o klijentima ili dobavljačima koji bi mogli naštetiti društvu
 • Detalji svih poslovnih aktivnosti u koje je uključeno target društvo
 • Detalji o godišnjem poslovanje
 • Detalji o lokaciji target društva, uključujući vrijednosti nekretnina i prihodima koje iste generiraju

 

Financijsko računovodstvo

 • Jesu li financijski izvještaji za posljednje 3 godine i izvještaji uprave prikupljeni i pregledani? Jeste li provjerili sve velike ili neobične stavke?
 • Jesu li pregledane sve projekcije i procedure za pripremanje proračuna?
 • Je li došlo do većeg kapitalnog obvezivanja ili zaduživanja?
 • Za partnerstva, je li utvrđena računovodstvena praksa partnera?
  Podudaraju li se lokalni jezi s jezikom na kojem se pišu financijski izvještaji?

Materijalna imovina

 • Kakav je postupak kapitalizacije nematerijalne imovine poput patenata brandova, itd.?
 • Je li amortizacija imovine usklađena s računovodstvenim standardima?
 • Koliko vrijede stavke koje se ne vode u bilanci stanja?
 • Kad je imovina zadnji put procijenjena? Kakvi su rezultati?
 • Je li neka imovina pod zalogom?
 • Je li pravni odjel pregledao sve ugovore o zajmu? Jesu li sva plaćanja provedena po dogovoru? Hoće li na to utjecati promjena vlasništva?
 • Jesu li pregledani svi planovi potrošnje?
  Jesu li neki nedovršeni projekti iz prijašnjih razdoblja uključeni u ovaj proračun?
 • Određuje li zakonska regulativa kako se dijeli imovina u slučaju razdvajanja?
 • Jesu li se partneri dogovorili kako će imovina, čijem su stjecanju doprinijeli, biti procijenjena?
 • Je li postignut dogovor da se pojedina imovina neće preopteretiti?

Zalihe

 • Kakva je politika upravljanja zastarjelim zalihama, viškom zaliha, i zalihama sa sporim obrtajem?
 • Jesu li utvrđeni principi procjenjivanja zaliha?
 • Je li procijenjena adekvatnost zaliha?
 • Kad je provedena zadnja inventura? Kakvi su bili rezultati?

Potraživanja

 • Kakva je politika društva prema sljedećim stavkama:
  • Uvjeti prodaje
  • Uvjeti kreditiranja
  • Popusti
  • Evidencija loših plasmana/nenaplaćenih potraživanja
 • Je li pregledana baza potraživanja od kupaca?
 • Je li priskrbljena najnovija analiza?
 • Jesu li pregledani sve velike i stare stavke?
  Je li pregledana povijest plaćanja većih klijenata?
 • Je li procijenjena adekvatnost obveza?
 • Koje se dugove smatra lošima ili sumnjivima?

Financijske obveze

 • Jesu li prikupljene sve financijske obveze?
 • Jesu li prikupljeni detalji davanja zajmova dioničarima, direktorima, zaposlenicima ili trećim stranama?
 • Je li društvo profitiralo od državnih subvencija? Koji su uvjeti za dobivanje subvencija?

Ostala tekuća imovina

 • Je li potvrđena usklađenost?
 • Jesu li potvrđene sve važne stavke?
 • Jesu li obveze adekvatne?

Povezana društva

 • Kakva je unutar-društvena politika u vezi naplaćivanja transfera među društvima pod istim vlasništvom? Jesu li usklađene?
 • Je li odjel zadužen za poreze upućen u odnose između povezanih društava?
 • Je li procijenjen učinak koji će imati preuzimanje na buduće poslovanje?
 • Je li razina unutar-društvenih naknada za posebne stavke poput tehničke podrške, naknada za upravljanje identificirana i potvrđena?

Obveze

 • Kako se upravlja obvezama?
 • Kako se usklađuju obveze?
 • Je li određena adekvatnost svih obveza uključujući, bonuse, plaćene godišnje itd.
 • Je li povedeno pretraživanje s ciljem pronalaska nezabilježenih obveza?
 • Postoje li neki izvanredne obveze? Kakav je njihov učinak na preuzimanje?

Dioničarski kapital

 • Je li politika isplaćivanja dividendi provjerena i potvrđena?
 • Koliko iznose statutarne rezerve i revalorizacijske rezerve?
 • Za partnerstva, kakav je odnos dioničarskog kapitala, kontrole menadžmenta i prava glasovanja u partnerstvu.

PRAVNO DUBINSKO SNIMANJE

Pravna pitanja

 • Jesu li pregledani standardni uvjeti ugovora prodaje i narudžbe?
 • Jesu li pregledani uvjeti i obveze ugovora
 • Jesu li procijenjene potencijalne preference partnera u smislu pravnog okruženja?
 • Jesu li utvrđene odgovornosti svih sudionika ugovora?
 • Jesu li prikupljeni svi pravni ugovori?
 • Postoje li bilo kakva jamstva o učinku?
 • Postoje li ikakva potraživanja prema društvu?
 • Kvantificirajte potencijalne sporove koji se vode protiv društva i za navedene iznose napravite rezervacije tj. umanjite neto imovinu.
 • Jesu li dostupni detalji o svim direktorima/dioničarima
 • Stavke društvenog ugovora trebaju sadržavati sljedeće:
  • Proces odobravanja novih dioničara ili promjena udjela
  • Klauzula o izlasku
  • Politika distribucije dividendi
  • Prava manjine u upravi
  • Klauzule o nenatjecanju
  • Fleksibilnost promjene dioničarskog ugovora na temelju promjena u ekonomskom i poslovnom okruženju.

Intelektualno vlasništvo

 • Jesu li određeni svi patenti, dizajni, i zaštitna prava u vlasništvu društva?
 • Odredite važnost intelektualnog vlasništva za društvo.
 • Je li društvo uzelo licencu od drugih društava ili odobrilo licencu drugim društvima? Jesu li uključene ikakve naknade? Koliko traju primljena ili izdana prava?
 • Koristi li promatrano društvo konzultante za razvoj? Tko je vlasnik prava za njihov rad?
 • Jesu li određene zaštitne mjere kako bi se spriječio odljev informacija?

Nekretnine

 • Je li definiran popis adresa i poštanskih brojeva nekretnina koje se želi preuzeti?
 • Jesu li prikupljene kopije vlasničkih listova, zajmova ili licenci?
 • Koliko iznosi neto knjigovodstvena vrijednost na određeni dan procjene i preciznost podijele vrijednosti između zemljišta, zgrade i ostale fiksne imovine?
 • Je li fiksna imovina u vlasništvu ili je iznajmljena?
 • Je li građevinski nadzor proveo inspekciju svih nekretnina?
 • Postoji li određena nekretnina ili vrsta imovine koja je u vlasništvu ali se ne koristi od strane društva koje se preuzima?
 • Jesu li prikupljene kopije planova izgradnje i ostale potrebne dozvole?
 • Opišite detalje u slučaju postojanja treće strane ili nekih drugih restrikcija.
 • Postoje li nekakvi čimbenici koji bi mogli utjecati na područje izgradnje?
  Pristupna cesta, sukobi sa susjedima…
 • Postoje li nekakve zabrane korištenja određenog zemljišta?
 • Kolika je izloženost promatranog prostora vremenskim katastrofama?
  Jesu li potrebne određene mjere za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa?
 • Jesu li susjedi postrojenja obaviješteni o emisijama plinova koji nastaju proizvodnom aktivnošću?
 • Koliko su udaljene hitne službe od postrojenja i u kojem vremenskom okviru bi stigli u slučaju opasnosti?
 • Opišite raspodjelu hidrantne mreže na području.
 • Opišite pristupne ceste, uzimajući u obzir tunele, mostove i željezničke tračnice.
 • Opišite stanje komunalija i njihovu adekvatnost za zadovoljavanje kapaciteta postrojenja.
 • Opišite kako je postavljena zgrada u svrhu razdvajanja opasnih materijala, te identificirajte najbitnije zidove na koje pada teret čuvanja tih materijala u slučaju prirodnih katastrofa.
 • Opišite protupožarni sustav na promatranom području uključujući detektore dima, automatske prskalice itd.

KOMERCIJALNO DUBINSKO SNIMANJE

Industrija/sektor

 • Koji su relevantni rizici industrije uključeni u dubinsku analizu?
 • Je li ugovorom uspostavljena zaštita od prodavača, kako bi se smanjili rizici?

Trgovački rizici

 • Postoje li neki pogodni dogovori s dobavljačima koji bi mogli zaustaviti promjenu vlasništva? U slučaju udruživanja, može li se utvrditi da takvi dogovori neće biti poremećeni kao rezultat udruživanja?
 • Kakvi su detalji organizacije koja se prodaje, distribucijski kanali i metode izvoza?
 • Koristi li društvo agente ili distributore? Kakvi su uvjeti dogovoreni?
 • Ima li ciljano društvo ugovorene fiksne cijene s dobavljačima ili klijentima?
 • Ako su visoke ugovorene obveze karakteristika industrije, treba li društvo tražiti nekakve garancije?
 • Postoje li nekakve trgovačke barijere koje ne dozvoljavaju društvu da nastavi s poslovanjem kako želi?

Klijenti

 • Mogu li tekuće obveze od strane klijenta biti naplaćene prije dovršenja?
 • Kakva su primljena jamstva i njihovi troškovi, zarađene provizije, žalbe kupaca i procedura opoziva proizvoda?
 • U slučaju udruživanja, koliko je rizik povezan s tim da novi partner ima pristup klijentima društva?
 • U slučaju udruživanja, jesu li provjerena plaćanja partnera i njihov vremenski slijed? Napomena: Ovo bi moglo predstavljati problem u slučaju da veći klijenti uključuju državne institucije.
 • Je li moguće da klijent pokuša iskoristiti svoj položaj da dobije nepoštenu prednost na tržištu pred svojim konkurentima?

Veliki ugovori

 • Za preuzimanja, kakvi se sistemi bilježenja troškova, procedure i pretpostavke primjenjuju na veće projekte ili dugotrajne ugovore?
 • Za preuzimanja i partnerstva, kako odrediti adekvatne provizije, troškove alokacije i pretpostavke uključene u troškove dugotrajnih ugovora.?
 • Kakav je sistem naplaćivanja, davanja popusta i minimalni period koji spada pod dugotrajne ugovore? Ova pretpostavka se primjenjuje na preuzimanja i partnerstva
 • Za preuzimanja i partnerstva ( ako je moguće ), jeste li pregledali cjelokupnu dokumentaciju?
  Kolika je vjerojatnost održivosti volumena poslovanja, budućih dogovorenih cijena, budućih popusta, ugovorenih perioda itd.?
 • Za preuzimanja, odredite detalje za sve ugovore koristeći pretpostavke, određene u financijskim izračunima.

Nabava

 • Ukupna potrošnja poslovne jedinice
 • Raščlamba troškova po poslovnim jedinicama
 • Detalji o broju dobavljača
 • Detalji grupiranja i označavanja proizvoda
 • Raščlamba svih dobavljača po načinu grupiranja i numeriranja proizvoda
 • Povijest troškova za prethodne 3 godine
 • Predviđeni troškovi za iduće 3 godine
 • Primljene narudžbe:
  Karakteristika narudžbe – mjesečna, godišnja?
  Kako je zaprimljena – pismenim ili elektroničnim putem?
 • Obveze prema dobavljačima:
  Kako se mjere?
  Koji su standardni uvjeti?
  Koliki postotak ukupnih zaliha je plaćen po standardnim uvjetima?
 • Kako se vode operativni troškovi?
 • Kako je organiziran i gdje je smješten SM tim?
  Je li tim centraliziran ili decentraliziran?
  Gdje je smješten?
 • Kako se nadziru troškovi manjih društava?
 • Navedite sve izvanredne troškove i prosječno vrijeme isporuke.
 • Navedite sve izvanredne narudžbe i njihovu ukupnu vrijednost.

Odnosi s dobavljačima

 • Kako se odabiru dobavljači?
 • Kako se dobavljači procjenjuju?
 • Tko je odgovoran za odnose s dobavljačima?
 • Tko održava svakodnevni kontakt s dobavljačima?
 • Koje podatke imaju dobavljači?
 • Navedite sve izvanredne obveze prema dobavljačima.

Poslovanje dobavljača

 • Koja mjerenja se koriste?
 • Kolika je razina razvoja poslovanja u prethodne 3 godine?
 • Navedite bilo kakav razvoj dobavljača uz pomoć financijske poluge.
 • Postoji li nekakav nerazriješeni aspekt poslovanja dobavljača?
 • Koliko često se vrši nadzor nad dobavljačima i što ga uzrokuje?
 • Opišite proces procjene dobavljača i kad se koristi

Ugovoreni odnosi

 • Koliko ugovora s dobavljačima postoji?
 • Koliko ugovorenih cjenika postoji?
 • Za kakav način kodiranja i grupiranja proizvoda postoji ugovor?
 • Odredite detalje u vezi vremenskog trajanja i raskidne klauzule svih trenutnih ugovora
 • Odredite dijelove svakog ugovora: (1) Evergreen klauzula, (2) Dodijeljene obveze, (3) Ekskluzivnost, (4) Uzmi ili plati, (5) Klauzule o produktivnosti ili o smanjenju troškova
 • Kolika razina povjerenja se postiže svakim zaključenim ugovorom?
 • Pronađite detalje o svim obvezama i garancijama
 • Pronađite detalje o svim uslugama koje pružaju ugovoreni dobavljači.
 • U ugovorima odredite tko je odgovoran za upravljanje društvom.
 • Jeste li svjesni ikakve kupnje van ugovora?
 • Navedite sve ugovore na temelju kojih društvu prijeti pravni spor.
 • Navedite sve što se vodi kao kapital društva ili najam nekretnine i prirodu tj. porijeklo najma.

Strategija grupiranja proizvoda

 • Navedite trenutan princip po kojem se grupiraju proizvodi

Inicijative smanjenja troškova

 • Koliki postotak smanjenja troškova je iniciran od strane dobavljača?
 • Kako su unaprjeđenja prioritizirana i tko je odgovoran?
 • Gdje ima prostora za napredak? Označite postotkom sljedeće aspekte:
  • Sirovine i materijali
  • Nabava
  • Skladištenje i distribucija
  • Inventar
  • Interni proces proizvodnje
 • Navedite trenutne inicijative smanjenja troškova i opišite napredak svakog
 • Navedite područje potrošnje kojim se loše upravlja
 • Navedite područje potrošnje u vezi kojeg ima prostora za napredak
 • Opišite kako se nadziru inicijative smanjenja troškova

Procesuiranje narudžbi

 • Objasnite ciklus procesuiranja narudžbi
 • Izradite kopiju prikaza narudžbi društva i zaduženja
 • Izradite kopiju prikaza obveza društva
 • Izradite kopiju prikaza razine ovlaštenja svakog zaposlenika
 • Kako se stvara potražnja za zamjenom opreme?
 • Kako se kupuju proizvodi koji nisu na zalihama?
 • Koji se procesi odvijaju od narudžbe do dostave?
 • Koriste li se kartice za nabavu, i ako jesu koji se proizvodi njima kupuju?
 • Kolika razina potrošnje se odnosi na kartice za nabavu?
 • Navedite tipove nagodbi koje se koriste.

Inventari vođenje zaliha

 • Tko je zadužen za inventar u svakoj jedinici?
 • Koji inventar spada pod rizik dobavljača?
 • Koji sistem kontrole inventara se koristi?
 • Koje procedure kontrole inventara se prakticiraju?
 • Kad je održana zadnja inventura?
 • U kakvom su stanju skladišta?
 • Koji dio inventara se može voditi kao višak a koji ne?
 • Kako je inventar klasificiran i sastavite detaljan popis inventara
 • Kakva oprema se koristi za premještanje inventara (npr. Viličari, kamioni…)
 • Trebaju li ljudi koji su zaduženi za inventar nekakve posebne vještine?
 • Kolika je trenutna količina inventara na raspolaganju?
 • Koji su najunikatniji i kompleksniji predmeti u inventaru?
 • Koje metode procjene inventara se koriste i koja je trenutna vrijednost inventara?
 • Jesu li ikakvi procesi smanjenja razine inventara u provedbi, ako jesu s kojim ciljem?
 • Kako se mjeri učinak odjela za vođenje inventara?
 • Koji sistem razdvajanja inventara se koristi?( npr. Za opasne materijale)
 • Kako se prognoziraju potrebne razine zaliha?
 • Jesu li neki predmeti u inventaru podložni fluktuaciji cijena?
 • Koliko je iznosio otpis prošlogodišnjeg inventara?
 • Koliki postotak zaliha će se ove godine otpisati?
 • Kako se definiraju zalihe koje dugo stoje na skladištu, viškovi zaliha i zastarjele zalihe?

e-nabava

 • Identificirajte sljedeće stavke elektroničkim putem s dobavljačem:
  • Predmet nabave
  • Dostava
  • Informacije o proizvodu
  • Proces nabave, sposobnost transakcije, mjesto prodaje itd.
  • Razmjena informacija
 • Koliki trošak je procesuiran nabavom elektroničkim putem?
 • Što je platforma e-nabave?
 • Prikažite sve procese koje uključuje e-nabava
 • Koji sistem softver za kupovinu koristi za svakodnevne kupovne transakcije?

TEHNIČKO DUBINSKO SNIMANJE

Proces proizvodnje

 • Koje se metode koriste prilikom bilježenja troškova, alokacije i nadzora tijekom proizvodnje i distribucije?
 • Koliko iznose dostupni kapaciteti postrojenja?
 • Kolika je razina oslanjanja na podizvođače i rizik oslanjanja na njih?
 • Kakve su tehničke mogućnosti ili metode bilježenja i alokacije troškova?

Operacije

 • Kako su organizirani proizvodnja, kadroviranje i prostor za poboljšanje?
 • Kako su organizirane smjene?
 • Koliko iznosi potrošnja zaliha i komunalija poput? Kakve su preporuke za racionalizaciju proizvodnje i smanjenje troškova?
 • Kakvi su odnosi s ključnim dobavljačima, uključujući usluge koje se outsource-aju, poput održavanja i distribucije?
 • Posjeduju li ključni dobavljači sposobnost pravodobnog reagiranja u kriznim situacijama?
 • Kakvi su rezultati analize opreme?
 • Što je sposobnost analize i kontrola kvalitete?
 • Što je dostupnost postrojenja?
 • Je li provjerena operativna produktivnost?
 • Jesu li provjerena sva postrojenja za testiranje?
 • Jesu li provjereni svi laboratoriji?

Distribucija

 • Jesu li sredstva prijevoza u voznom stanju i detaljno provjerena?
 • Kakav je sastav flote, tj. , koja su godišta vozila, njihova veličina, kapacitet i produktivnost?
 • Koliko je vozača na raspolaganju i koliko sati vožnje imaju?
 • Jesu li provjerena postrojenja za održavanje i garažiranje? Jesu li dostupni zapisi održavanja vozila i njihovi rasporedi?
 • Kakva je učinkovitost flote, tj. Koliko mogu prevesti?
 • Koliko klijenata traži dostavu a koliko ne?
 • Jesu li dostupni zapisi troškova individualnih vozila?

Održavanje

 • Jesu li provjerena sva postrojenja i pripadajući zapisi?
 • Kakva je praksa održavanja? Kakve su preporuke za napredovanje?
 • Koliko ljudi radi i koje su njihove sposobnosti?
 • Kakav je planirani, preventivni plan u slučaju nastanka problema?
 • Jesu li provjerene dostupne rezerve?
 • Jesu li pregledani troškovi?

Istraživanje i razvoj

 • Kolika je razina ovisnosti o visokim razinama prihoda?
 • Kakvi su planovi za buduću proizvodnju i istraživanje i razvoj?
 • Broj i opis patenata u posjedu?

Informatički menadžment

 • Jesu li utvrđeni IT sustavi društva, uključujući i telekomunikacije?
 • Koliko su pouzdani IT sustavi?
 • Kakve su promjene (u hardveru ili softwareu) planirane?
 • Razvoj kojih sustava je u tijeku?
 • Jesu li pregledani ugovori za održavanje, potporu, i oporavak od katastrofa?
 • Je li društvo ažuriralo sve software-ske licence?

DUBINSKO SNIMANJE ORGANIZACIJE I KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Poslovna kultura

 • Koja je misija/vizija poslovanja? Kakva je glavna menadžerska filozofija?
 • Je li uspostavljena potrebna okolina kako bi se zadovoljile potrebe organizacije?
 • Kakva pravila vrijede, vezano za poslovnu etiku, pravila ponašanja itd. Provode li se ta pravila?
 • Postoji li sukob između pravila i prakse društva?
 • Kakva pravila vrijede, vezano za socijalnu odgovornost društva?

Ljudski resursi

 • Jesu li prikupljene sve police vezane za osoblje društva? (npr. Osiguranje za auto, zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje…)
 • Koja je razlika između politike društva i potreba?
  U slučaju spajanja čija politika vodstva će se provoditi? Je li to uključeno u ugovor o spajanju/preuzimanju?
 • Koji su normalni uvjeti zaposlenja?
  • Kako izgledaju standardni ugovori o radu?
  • Postoje li neki posebni zahtjevi ili uvjeti, bilo verbalnih ili pisanih,nekih zaposlenika?
  • Tko može promovirati zaposlenike na više pozicije?
 • Kakva je situacija vezano za zajmove zaposlenicima, hipotekama itd..?
 • Kakva je situacija vezano za sindikat/predstavnicima radnika? Provode li se pravila EU po tom pitanju?
 • Jesu li predstavnici odjela uključeni u identificiranje razlika između pravila društva i prakse koja se provodi u društvu?
 • Provjeriti koliko dugo rade zaposlenici, koji položaj imaju u organizaciji, godište, trenutna plaća, opomene.
 • Kod spajanja/preuzimanja, kakvi su planovi za:
  • moguće smanjenje osoblja,
  • konzultacije s predstavnicima sindikata,
  • zapošljavanje dodatnog osoblja,
  • predstavljanje novih pravila društva, itd.
 • Kakva je situacija vezana za potraživanja bivših radnika za otpremninu itd..
 • Kakve kvalifikacije mora zaposlenik imati da bi postao partner društva?
 • Kako se zaposlenje početnika odnosi na poslovanje društva?
 • Kakve promjene su se dogodile u upravi u posljednje 3 godine?
 • Kakve promjene s osobljem su se dogodile u posljednje 3 godine?
 • Možete ili odrediti „top talent“ unutar društva i one kojima prijeti otkaz?

Sigurnost i zdravlje

 • Jesu li društvo definiralo sigurnost, zdravlje, okolinu i kvalitetu
 • Jesu li definirano sljedeće stavke:
  • Politika društva
  • Uloge i odgovornosti
  • Kanali izvještavanja
  • Procesi sigurne komunikacije
  • Sistem nagrađivanja
  • Motiviranje
  • Sustav isplate plaća/bonusa
  • Prilika za napredovanjem
 • Jesu li provedene procjene rizika za poslove kojim se zaposlenici bave?
 • Jeste li zadovoljni s procedurama, čija je svrha prevencija rizika?
 • Jeste li zadovoljni planovima društva za trening i edukacije
 • Postoje li neki akti koji ograničavaju ovlasti ili djelovanje zaposlenika društva?
 • Je li dolazilo do kršenja zakona od strane društva u zadnjih 10 godina? Ako da, objasnite što se dogodilo.
 • Je li dolazilo do kaznenog progona društva od strane državnih tijela u posljednjih 10 godina? Ako da, objasnite što se dogodilo.
 • Je li proces revizije rigorozan?

Utjecaj na okoliš

 • Ima li društvo ISO 14001 akreditaciju?
 • Je li potvrđena implementacija adekvatnih ekoloških procedura?
 • Jesu li sve dozvole ažurirane i ispravne?
 • Je li izvršena inspekcija?
 • Jesu li izvršene procjene učinka tvornica i opreme na okoliš?
 • Jeste li zadovoljni procjenom rizika od zagađenja zraka, vode i tla i rješenjem odlaganja otpada?
 • Jeste li potvrdili da društvo koje je uključeno nije odgovorno za neko veće zagađenje tijekom izvođenja prijašnjih radova?
 • Jesu li provjereni protokoli za odlaganje opasnog materijala?
 • Jesu li provjereni važeći ugovori za odlaganje otpada?
 • Je li potvrđeno da ugovoreni odlagači otpada imaju sve potrebne dozvole i osiguranja?
 • Jesu li provjerene baze podataka regulatornih tijela s ciljem utvrđivanja usklađenosti podataka?
 • Jesu li pregledani svi izvještaji nadležnih inspekcija u zadnjih 5 godina?
 • Jesu li provjereni izvještaji o svim štetnim emisijama prijavljenim lokalnim, regionalnim i državnim agencijama u posljednjih 5 godina?
 • Jesu li pregledane prijašnje procjene i kontrole u svrhu pronalaska potencijalnih problema?
 • Jesu li ispitane prijašnje i buduće potencijalne opasnosti od zagađenja vode i tla?
 • Je li potvrđeno da se učinak operativnog poslovanja na okoliš kontrolira po propisima?
 • Jesu li istražene potencijalne buduće zakonodavne promjene?
 • Postoji li zasićenost tla određenim materijalom?
 • Postoji li nekakva nakupina vode ispod određenog područja, ako da je li pod nadzorom i prijeti li neka opasnost?
 • Zahtijeva li količina i tip opasnog materijala posebno održavanje kako bi se poštovali zakonski propisi?
 • Zadovoljava li razina buke koju postrojenje proizvodi lokalne propise?
 • Postoji li u blizini postrojenja osjetljivi receptori ili lokalne ne-državne grupacije koje bi mogle utjecati na poslovanje postrojenja?

Kvaliteta

 • Je li područje dubinskog snimanja zahtjeva potrebne akreditacije kvalitete? Ako da, opišite ih.
 • Je li izvršen prikladan nadzor?
 • Jeste li zadovoljni procedurom vođenja pritužbi klijenata?

Interne politike i procedure

 • Navedite korištena računovodstvena načela koja su temelj računovodstvene pripreme; ako su primijenjena neka neobična načela – navedite detalje
 • Navedite predloženi datum zatvaranja transakcije (dan kada Društvo preuzima vlasništvo); Bilo kakve iščekivane razlike u trgovanju u kratkom ili srednjem roku.
 • Prekontrolirajte cijelu kontrolnu dokumentaciju procesa i na kraju utvrdite da li je ta dokumentacija učinkovita tj. vjerodostojna.
 • Procijenjeni trošak i problemi promjene uprave u postizanju usklađenosti bi trebao biti uključen u model procijene.
 • Provjerite ima li organizacija opsežnu financijsku politiku ili proceduru koju bi trebali uključiti u sva ključna područja financijskog računovodstva
 • Jesu li procedure politički određene?
 • Koristi li organizacija ERP sistem koji će biti ukomponiran u prodaju? Opsežni i nedavno implementirani ERP sistem će vjerojatno rezultirati povećanjem razine kontrole financija u usporedbi s nekoliko nezavisnih sustava.
 • Prikupite i pregledajte nedavne unutarnje i vanjske revizije kako bi locirali slabosti financijske kontrole.
 • Utvrdite pridružuje li sebi organizacija manja društva (koja su uključena kao dio transakcije).

Ako vam je potrebna pomoć kod provedbe dubinskog snimanja obratite nam se za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima