Inovacije novosonovanih MSP-ova

Inovacije novosonovanih MSP-ova – II faza

Cilj natječaja:

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge

Prihvatljivi korisnici

Novoosnovana poduzećima koji su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi upravljanja projektom do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Revizija projekta do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Dizajn proizvoda, marketing plan, istraživanje tržišta i ostale usluge povezane s projektnim aktivnostima do visine 15% ukupne vrijednosti projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi sirovina i materijala
 • Kupnja korištene opreme
 • Kupnja zemljišta i zgrada
 • Amortizacija opreme
 • Plaćanje bonusa zaposlenicima.

Iznos i intenzitet potpore

Najmanji iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je:

 • 150.000,00 HRK.

Najveći iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je:

 • 1.400.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Rok natječaja :

Početak predaje projektne dokumentacije je: 15.02.2019. godine.