Prijava na EU fondove u 5 koraka

Prijava na EU fondove u 5 koraka - Prijava na EU fondove u 5 koraka

Želite sufinancirati svoje poduzetničke aktivnosti iz EU fondova? Informirajte se o procesu i izbjegnite greške kako bi uspješno pribavili kapital putem apliciranja na natječaje te ostvarite prednosti koje omogućuju EU fondovi.

Kako bi došli do financijskih sredstava iz osiguranih europskih fondova, potrebno je da zadovoljite sve uvjete natječaja i da se pridržavate definiranih pravila.

U nastavku navodimo ključne korake koji Vas vode do pribavljanja sredstava iz EU fondova:

1.korak: Provjerite da li zadovoljavate uvjete za prijavu na natječaj

Prvi korak koji stoji na putu do realizacije, jest provjera zadovoljava li Vaša ideja uopće mogućnost na ostvarivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Ukoliko ste našli adekvatni natječaj koji se odnosi na Vašu poduzetničku ideju ili projekt, utoliko provjerite sve uvjete koje kao poduzetnik morate ispunjavati.

Napravite detaljnu analizu projektne ideje i adresirajte probleme koje ćete Vašim projektom rješiti. Važno je da je konačni cilj projekta usklađen sa razvojnim  programima Europske Unije i da doprinosi postizanju viših ciljeva.

 1. korak: Napravite simulaciju bodovanja

Nakon što se uvjerite da ste zadovoljavajući prijavitelj provjerite koliko je Vaš projekt kvalitetan. Napravite simulaciju bodovanja na način da ocijenite projekt u svakom od sljedećih segmenata:

 • Najbolja vrijednost za novac koju projekt nudi
 • Održivost projekta
 • Provedbeni kapaciteti
 • Dizajn i zrelost projekta
 • Horizontalna pitanja
 • Doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju

Ovakva simulacija će Vam dati predodžbu da li Vaš projekt zadovoljava minimalne uvjete da bi bio prihvatljiv i konkurirao drugim projektima.

Napomena: Nema garancije za uspješnost povlačenja sredstava. Ako Vaš projekt nosi mali broj bodova tada će prednost imati projekti sa većim brojem bodova.

 1. korak: Pripremite projektnu dokumentaciju

Idući korak je izrada i priprema projektne dokumentacije. Nemojte zbog ovoga odustati od apliciranja na bespovratna sredstva iz EU fondova.

Zaposlite osobu koja će se baviti EU fondovima, dodijelite zadatak postojećem članu tima ili angažirajte savjetnika. Bitno je da odgovorna osoba za apliciranje posjeduje vještine i znanja za vođenje projekata (Project Management, Javna nabava…).

Napomena: Procesu prijave na natječaj treba pristupiti profesionalno, studiozno i temeljito. Izbjegnite da kvalitetna ideja padne na formi.

 1. korak: Izradite investicijsku studiju

Nakon što ste rješili sve administrativne zahtjeve izradite investicijsku studiju. Investicijska studija je pisani dokument koji ima za cilj provjeriti financijsku izvedivost projekta  i predočiti isplativost projekta.

Detaljno razradite i prikažite sljedeće:

 • Tko je nositelj projekta / investitor
 • Analiza dosadašnjeg poslovanja
 • Opis poslovne ideje
 • Ocjena razvojnih mogućnosti
 • Analiza tržišta
 • Analiza usporednih društava
 • Analiza lokacije
 • Dinamika i struktura zaposlenih
 • Tehnički elementi ulaganja
 • Dinamika realizacije ulaganja
 • Ekonomsko-financijska analiza
 • Ekonomsko-tržišna ocjena
 • Break-even analiza
 1. korak: Aplicirajte na natječaj

Nakon što je ste detaljno napravili svaki aspekt investicijske studije i potvrdili opravdanost ulaganja pokrenite proces apliciranja na natječaj.

Apliciranje na natječaj sadržava provjeru ispunjenih obraza i provjeru da li je prikupljena sva potrebna dokumentacija za natječaj. Nakon toga se šalje konačna prijava sa svom prikupljenom dokumentacijom i obrascima.

Napomena: Prijavu na na natječaj radite u skladu s Uputama za prijavitelje

Cjelokupan postupak nije jednostavan tako da je poželjno da profesionalno pristupite zadatku.

Ako imate dobru poslovnu ideju koju želite financirate kroz EU fondove obratite nam se za više informacija.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Da li Vam je potrebna studija o transfernim cijenama?

Studija o transfernim cijenama

Transferne cijene se uspostavljaju između tuzemnih i/ili inozemnih povezanih osoba. Njihova svrha je prikazati da li povezana društva međusobno posluju po tržišnim uvjetima te da li tuzemna društva prelijevaju dobit na društvo koje ima povoljniji porezni položaj.

Transferne cijene obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba. Bitan naglasak se stavlja na same ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje.

Pravni okvir

Pravila o transfernim cijenama temelje se na metodologiji OECD-a. Pravni okvir za transferne cijene je propisan Zakonom o porezu na dobit (čl.13 i čl.14.a) i Pravilnikom o porezu na dobit (čl.40).

OECD je izradio pravilnik o umanjenju porezne baze i premještanja dobiti, BEPS (eng. Base Erosion and Profit Shifting). BEPS identificira 15 različitih mjera koje bi trebale smanjiti i suzbiti agresivno porezno planiranje, porezne prijevare i poreznu evaziju, posebice u slučaju velikih multinacionalnih kompanija.

Obveznici izrade studije

Pravila o transfernim cijenama odnose se na transakcije između inozemnih, ali i tuzemnih povezanih društava. Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Kod tuzemnih povezanih društava dokumentacija o transfernim cijenama mora postojati kad jedno od društava primjenjuje nižu poreznu stopu, ne plaća porez na dobit ili koristi porezne gubitke za prijenos.

Metode

Društvo treba obrazložiti izabranu metodu za određivanje transfernih cijena. Metode mogu biti sljedeće:

 1. Metoda usporedivih nekontroliranih cijena
 2. Metoda trgovačkih cijena
 3. Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove
 4. Metoda podjele dobiti
 5. Metoda neto dobitka

 Dostava studije o transfernim cijenama

 Veliki porezni obveznici dostavljaju dokumentaciju o transfernim cijenama prilikom predaje godišnje prijave poreza na dobit.

Ostali porezni obveznici dostavljaju dokumentaciju na zahtjev Porezne uprave.

Obveza korigiranja osnovice poreza na dobit

Ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

 Napomena: Studija o transfernim cijenama bi se trebala izraditi prije sastavljanja prijave poreza na dobit.

 Kazne

Društva koja su obveznici dostavljanja studije o transfernim cijenama obvezni su uz poreznu prijavu priložiti studiju o transfernim cijenama.

Ukoliko ste obveznik dostave studije u transfernim cijenama a to niste pravovremeno učinili ili ne posjedujete studiju, utoliko Vam prijeti rizik plaćanja novčane kazne u iznosu od 2.000 do 200.000 kuna i poreza na dobit sa zateznim kamatama.

Ako Vas zanimaju detalji o metodologijama izrade studije transfernih cijena obratite nam se za više informacija.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Poticanje ulaganja

Poticanje ulaganja - Poticanje ulaganja

Planirate kapitalne investicije i otvaranje radnih mjesta? Iskoristite potpore koje Vam omogućuje Zakon o poticanju ulaganja.

Zakonom o poticanju ulaganja uređuje se dodjela državnih potpora radi poticanja ulaganja. Svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, te jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskog poduzetništva.

Ako se bavite proizvodno-prerađivačkim aktivnostima i planirate ulaganje tada Vam RH kroz potpore može biti partner. Nadalje, ako se ste inovativni i razvijate nove proizvode iskoristite potpore za financiranje istraživanja i razvoj novih proizvoda. Ako želite pružati poslovnu podršku, izgraditi logistički centar i/ili razvijate ICT tehnologije tada Vam potpore mogu biti dobar „vjetar u leđa“.

Regionalne potpore su prikladne za Vas ako planirate ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu i otvaranje radnih mjesta.

Iskoristite sljedeće potpore

Porezne potpore za mikro poduzetnike

Ako ste mikro poduzetnik možete ostvariti potporu kroz smanjenje propisane stope poreza na dobit za 50%, u razdoblju do 5 godina od godine početka investicije.

Uvjet dobivanja potpore:

Za dobivanje potpore potrebno je ulaganje od minimalno 50.000 eura i otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta, povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od godinu dana od početka ulaganja.

Rizik:

Ako tijekom razdoblja korištenja potpora prestanete biti obveznik poreza na dobit, prestaje Vam pravo korištenja poreznih povlastica za preostalo razdoblje za koje su odobrene. Neovisno o nemogućnosti korištenja poreznih povlastica i dalje imate obvezu očuvanja novih radnih mjesta i investicijskog projekta.

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

U slučaju da ste mali, srednji ili veliki poduzetnik možete ostvariti potporu kroz smanjenje propisane stope poreza na dobit za 50%, 75% ili 100% na period od 10 godina od godine početka investicije.

Uvjet za dobivanje potpore od 50% umanjenja stope poreza na dobit:

Za dobivanje potpore potrebno je ulaganje do 1.000.000 eura, i otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Uvjet za dobivanje potpore od 75% umanjenja stope poreza na dobit:

Za dobivanje potpore potrebno je ulaganje od 1.000.000 do 3.000.000 eura, i otvaranje najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Uvjet za dobivanje potpore od 100% umanjenja stope poreza na dobit:

Za dobivanje potpore potrebno je ulaganje više od 3.000.000 eura, i otvaranje najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Rizik:

Ako tijekom razdoblja korištenja potpora prestanete biti obveznik poreza na dobit, prestaje Vam pravo korištenja poreznih povlastica za preostalo razdoblje za koje su odobrene. Neovisno o nemogućnosti korištenja poreznih povlastica i dalje imate obvezu očuvanja novih radnih mjesta i investicijskog projekta.

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta

U slučaju da planirate ulaganje koje osigurava otvaranje novih radnih mjesta u županijama gdje je registrirana stopa nezaposlenosti manja od 10% odobrit će Vam se bespovratna novčana potpora za troškove otvaranja novih radnih mjesta.

Maksimalni iznos potpore po novootvorenom radnom mjestu iznosi 3.000 eura.

Rizik:

Ako ne otvorite minimalan broj novih radnih mjesta i ne zadržite nova radna mjesta na određenom području najmanje 5 godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike, odnosno 3 godine za mikro, male i srednje poduzetnike, gubite pravo korištenja bespovratnih novčanih potpora za novo radno mjesto.

Potpore za troškove usavršavanja

Odobrit će Vam se bespovratna novčana potpora za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja.

Potporu ne možete dobiti ako se usavršavanje provodi radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Prihvatljivi troškovi se odnose na trošak predavača, troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima i ostali administrativni troškovi vezani uz usavršavanje.

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti

U slučaju da ulažete u razvojno-inovacijske aktivnosti tada možete ostvariti dodatne potpore.

Projekti koji su predmet ulaganja odnose se na razvoj novih proizvoda ili trebaju imati učinak na znatno unapređenje postojećih proizvoda, procesa i tehnologija.

Potpore za aktivnosti poslovne podrške

Ako ulažete u „call centar“, multimedijski centar i druge tipove kontaktnih i servisnih centara možete ostvariti potpore.

Logistički i distribucijski centri koji omogućavaju intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom su također prihvatljivi projekti za ulaganje.

Nadalje, prihvatljivo je ulaganje u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera. Ovdje je naglasak na razvoj i primjenu informacijskih sustava, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softverskih rješenja.

Potpore za aktivnosti usluga dodane vrijednosti

Aktivnosti kreativnih usluga koje uključuju aktivnosti u području arhitekture, dizajna, medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, i drugih aktivnosti u području umjetnosti mogu zadovoljiti uvjete i ostvariti potporu.

Nadalje, potpore se pružaju i za usluge kao što su upravljanje, savjetovanje, edukacija i industrijski inženjering.

Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga kao što su hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi predstavljaju prihvatljiva ulaganja za ostvarenje potpore.  Također, potiču se investicije u zdravstveni, kongresni, nautički i kulturni turizam.

Potpore za kapitalne troškove

Ako ulažete u povećanje kapaciteta tako da nadograđujete postojeću imovinu tada možete ostvariti potporu za kapitalne troškove projekta ulaganja.

Uvjet dobivanja potpore:

Uvjet za dobivanje potpore je da uložite minimalno 5.000.000 eura u vlastitu dugotrajnu imovinu. Ulaganje mora rezultirati otvaranjem najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od 3 godine nakon završetka radova.

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore.

Uvjet dobivanja potpore:

Uvjet za dobivanje potpore je ulaganje u dugotrajnu imovinu koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

Potpore za ulaganje od 13.000.000 eura

Ako planirate osnovati novo trgovačko društvo i investirati u materijalnu i nematerijalnu imovinu tada možete ostvariti pravo na odobrenje jedne ili više potpora te na sklapanje Sporazuma o pripremi i provedbi projekta.

Uvjet dobivanja potpore:

Za dobivanje potpore je potrebno da novoosnovano društvo investira minimalno 13.000.000 eura i da otvori najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja.

Ukoliko imate projekt koji odgovara uvjetima potpora utoliko nam se slobodno obratite kako bi pronašli najbolje rješenje za Vas.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Procjena vrijednosti branda

Procjena vrijednosti branda - Procjena vrijednosti branda

Stalno praćenje vrijednosti branda u današnjim uvjetima tržišnog natjecanja iznimno je bitno za Vaše društvo. Brojna istraživanja pokazala su kako je prepoznatljivost branda osnovni kriterij kod potrošača kada kupuju neki proizvod ili uslugu. Prepoznatljivost branda nekada može činiti ključnu razliku u očima potrošača i utjecati na financijske pokazatelje društva.

No znate li kako se mjeri vrijednost branda Vašega društva?

Nematerijalnu imovinu često je teško izolirati i vrednovati jer ona ne generira novčane tokove. Neovisno o tome brand, kao nematerijalna imovina, omogućava društvu da naplati više za svoje proizvode ili usluge.

Navodimo 3 najčešće korištene metode vrednovanja nematerijalne imovine:

 1. Metoda troška

Metoda troška temelji se na knjigovodstvenoj procjeni vrijednosti branda. Kod metode troška potrebno je promatrati troškove promidžbe tijekom vremena, iste kapitalizirati i utvrditi sadašnju vrijednost.

Ključne pretpostavke za ovaj pristup su troškovi povezani s razvojem branda koji imaju utjecaj na samu vrijednost branda i određeni dio svih troškova marketinga i prodaje koji je usmjeren na razvoj branda.

Kod procjene vrijednosti branda primjenom ove metode koriste se tri koraka:

 1. Određivanja vijeka trajanja troškova povezanih s razvojem i izgradnjom branda
 2. Prikupljanje podataka o troškovima branda koji se kapitaliziraju kao imovina i onda amortiziraju
 3. Korištenje linearne amortizacije

 

 1. Metoda relativnog vrednovanja

Metoda relativnog vrednovanja nematerijalne imovine temelji se na vrijednosti branda promatranjem kako tržište određuje vrijednost društva s brandom i bez branda.

S obzirom na to da postoje značajne razlike između veličine dva društva, koriste se multiplikatori vrijednosti oba društva npr. EV/EBIT, EV/EBITDA…

Pretpostavke kod ovog modela polaze od toga da su oba društva izlistana na burzi i da produciraju proizvode približno jednake kvalitete.

Formula za izračun vrijednosti branda prema metodi relativnog vrednovanja:

Vrijednost branda = [(EV/VARIJABLA) DRUŠTVO BRAND-(EV/VARIJABLA) DRUŠTVO BEZ BRANDA] X VARIJABLA CILJANOG DRUŠTVA

EV- ekonomska vrijednost | Varijabla: EBITDA ili EBIT

 

 1. DCF metoda

Metoda diskontiranih novčanih tokova ili DCF metoda (eng. Discounted Cash Flow) temelji se na izolaciji utjecaja branda na novčane tokove društva.

DCF metoda je slična metodi troška pošto se nastoje usporediti dva društva od kojih je jedno s brandom i jedno bez branda na tržištu. No pošto postoje značajne razlike između veličine društava na tržištu, koriste se relativni pokazatelji, a ne apsolutni kao kod metode troška.

Relativni pokazatelji kod DCF metode procjene vrijednosti branda su EBIT marža ili EBITDA marža, a kod navedene metode operativna marža društva s brandom se zamjenjuje operativnom maržom društva bez branda.

Koraci kod DCF metode su :

 1. Procjena vrijednosti društva s prihodima i operativnom maržom koja se ostvaruje na proizvodima ili uslugama s brandom
 2. Procjena vrijednosti društva s prihodima i operativnom maržom koja se ostvaruje na proizvodima ili uslugama bez branda
 3. Utvrđivanje razlike sadašnje vrijednosti novčanih tijekova društva s brandom i društva bez branda

Formula za izračun vrijednosti branda prema DCF metodi vrednovanja:

Vrijednost branda = EV EBITDA marža društva s brandom – EV EBITDA marža društva bez branda

DCF metoda koristi i metodu dodatnog povrata kada nismo u mogućnosti naći usporedno društvo bez branda. Pretpostavka je da se svi dodatni povrati mogu pripisati vrijednosti branda.

Formula za izračun vrijednosti branda prema metodi Dodatni povrat:

Dodatni povrat = ROIC društva – WACC društva ( ROIC = EBIT / Investirani kapital)

Royalty Relief metoda je još jedna metoda koja se veže za DCF metodu. Ova metoda koristi tržišne ugovore o licencama i visinama naknadi licenci za korištenje branda, kako bi došli do izračuna vrijednosti branda. Vrijednost branda određena je zbrojem sadašnjih vrijednosti licencnih naknada nakon poreza.

Bez obzira za koju se metodu odlučili kod određivanja vrijednosti branda Vašeg društva, iznimno je bitno da postanete svjesni važnosti i utjecaja branda. Time dugoročno osiguravate konkurentnu prednost i stvarate čvrstu vezu s potrošačima, čija lojalnost može značajno utjecati na buduće poslovanje. Posložite i ovaj dio uspješnog poslovanja, kako bi spremno dočekali tržišnu bitku s konkurencijom.

Ako Vas zanima kako izgleda financijski pristup stvarne procjene vrijednosti branda, slobodno nam se obratite kako bi došli do realnih rezultata od kojih ćete imati koristi.

 

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru