Nagradite zaposlenike i povecajte ucinkovitost - Nagradite zaposlenike i povećajte učinkovitost

Nagradite zaposlenike i povećajte učinkovitost

Uskladite ciljeve vlasnika, menadžmenta i djelatnika. Povežite interese vlasnika koji želi dividendu, menadžere koji žele bonus i zaposlenike koji žele osobni dohodak.

Povećajte pozornost zaposlenika prema kritičnim pokretačima organizacije i uskladite nagrade s rezultatima poslovanja.

Povežite korporativne ciljeve s ciljevima zaposlenika kroz sljedeće metode:

  1. Napravite sistematizaciju radnih mjesta

Sistematizacijom radnih mjesta definirajte aktivnosti i fiksnu plaću za svako radno mjesto neovisno o osobi (imenu i prezimenu) koja je zadužena za te poslove. Napravite katalog radnih mjesta i eliminirajte preklapanja aktivnosti. Zapošljavajte na temelju znanja i vještina a ne na temelju rodbinskih veza.

  1. Kaskadno spustite korporativne ciljeve do razine radnog mjesta

Dodijelite odjelima i radnim mjestima mjerljive ciljeve. Postavite ključne pokazatelje uspjeha za svako radno mjesto o kojima će ovisiti varijabilni dio plaće.

Formiranje ciljeva provedite transparentno kroz radionice i u dogovoru s voditeljima odjela. Objasnite način mjerenja i sustav izvještavanja svim interesnim stranama.

  1. Redovito ocjenjujte kvalitativne pokazatelje

Redovitim ocjenjivanjem osobina zaposlenika, njihovih rezultata rada i učinkovitosti stvorit ćete pravedniji sustav nagrađivanja.

Kaskadnom metodom povežite balanced scorecard s plaćama i omogućite svim zaposlenicima da pokažu kako njihove aktivnosti mogu utjecati na poboljšanje ukupnih rezultata.

  1. Redovito mjerite kvantitativne pokazatelje

Formirajte troškovne i profitne centre. Pravilno rasporedite troškove sukladno normama troškovnog računovodstva. Na temelju mjesečnog sustava izvještavanja upoznajte zaposlenike i voditelje odjela s ostvarenim rezultatima. Demonstrirajte njihovu kontribuciju kod realizacije korporativnih ciljeva.

  1. Nagrađujte na temelju sveukupnih rezultata organizacije

Svakoj mjeri na scorecardu dodijelite  određeni ponder tako da zbroj ukupnih pondera za sve perspektive iznosi 100%.

Ako se ostvare postavljeni ciljevi na razini organizacije, neka određeni postotak nagrade bude raspoloživ i za zaposlenike. Ostvarene uštede podijelite sa zaposlenicima putem stimulativnih bonusa kvartalno ili na kraju godine.

Oprez: Unaprijed definirajte da ukoliko nisu realizirani korporativni ciljevi utoliko nema prostora za bonuse neovisno o tome što je osoba realizirala ciljeve na razini radnog mjesta i na razini odjela. Iako se ovakav pristup na prvu čini nepravednim, obrnuto od toga bi dugoročno bilo neodrživo.

  1. Uvedite transparentnu politiku razvoja karijere

Formirajte odbor za promoviranje zaposlenika i razvoj karijere. Poželjno je da su članovi odbora direktori i voditelji iz različitih odjela. Jednom godišnje se predlažu kandidati za promociju na viša radna mjesta. Odluku o promociji donosi odbor.

  1. Nagrađujte kroz iskustva (nenovčane nagrade)

Osim novčanih nagrada, zaposlenike za uspjeh nagradite i raznim nenovčanim nagradama. Educirajte zaposlenike kroz stručna usavršavanja, seminare i konferencije. Omogućite im korištenje službenog vozila, dozvolite klizno radno vrijeme ili dodijelite bonove u maloprodaji.

Na temelju ostvarenih rezultata svakom zaposleniku dodijelite određeni broj bodova koje mogu zamijeniti za nenovčanu nagradu.

Samo znanjem i vještinama možete pokrenuti promjene koje su nužne za uspjeh organizacije. Stvorite transparentno okruženje u kojem se njeguje napredak i razvoj. Stimulativnim nagrađivanjem zaposlenika povećajte učinkovitost i profitabilnost.

Ukoliko želite povećati učinkovitost poslovanja kroz uvođenje pravednog sustava nagrađivanja zaposlenika slobodno kontaktirajte naš tim stručnjaka.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

balanced scorecard

Uspješno implementirajte Balanced scorecard

Planirate uvesti balanced scorecard (BSC). Cilj vam je unaprijediti poslovanje i potreban Vam je alat za strateško planiranje i upravljanje poslovanjem.

Prije nego što krenete u reorganizaciju poslovanja pripremite plan implementacije. Nedostatak planiranja značajno usporava čitav proces.

Povećajte mogućnost uspješne implementacije kroz fazu planiranja i fazu razvoja.

Faza planiranja
Faza planiranja obuhvaća sljedeće korake:

1. Postavite argumente kao smjernice za balanced scorecard
2. Odredite odgovarajuću organizacijsku jedinicu
3. Osigurajte pokroviteljstvo direktora
4. Oformite tim za implementaciju
5. Formulirajte plan provedbe
6. Izradite komunikacijsku strategiju i plan za provedbu

Imenujte voditelja projekta koji će biti posvećen samo planiranju i razvoju balanced scorecarda. Na ovaj način proces planiranja bi mogao biti gotov u roku od 4 do 6 tjedana.

Faza razvoja

1. Prikupite i podijelite pozadinski materijal

Omogućite timu za razvoj balanced scorecarda pristup materijalima o organizacijskoj misiji, viziji, vrijednostima, strategiji, konkurentskom položaju i središnjim kompetencijama zaposlenika.
Priopćenja za tisak, priopćenja za medije, izvještaji analitičara i slično pružit će Vam također vrijedne informacije.

2. Educirajte zaposlenike o balanced scorecardu

Odabrani tim je detaljno upoznat s temeljima balanced scorecarda ali ostalim zaposlenicima je taj alat i dalje velika nepoznanica. Brzo i efikasno informirajte sve zaposlenike sveobuhvatnim treningom.

Objasnite temeljna načela balanced scorecarda. Prikažite trenutačne izazove i benefite koji će rezultirati implementacijom novog alata. Navedite primjere uspješnih implementacija i kakav je utjecaj balanced scorecard imao na učinkovitost poslovanja i zadovoljstvo zaposlenika.

Objasnite način na koji planirate voditi provedbu i što se očekuje od pojedinih zaposlenika. Involvirajte zaposlenike i neka budu dio promjene.

3. Izradite i potvrdite misiju, viziju i strategiju

Na temelju prikupljenih informacija dobivate jasnu sliku o tome gdje Vam organizacija počiva u smislu misije, vrijednosti, vizije i strategije.

Ako nemate jednu ili sve od ovih sirovina balanced scorecarda, okupite direktore i voditelje te kreirajte vrijednosti koje su temelj Vašeg poslovanja.

4. Obavite intervjue s direktorima

Uključivanje cijelog upravljačkog tima u proces razvoja balanced scorecarda je neophodno.

Kroz razgovore s višim menadžmentom, prikupite informacije o konkurentskom položaju organizacije, ključnim čimbenicima uspjeha za budućnost te mogućim ciljevima i mjerama balanced scorecarda.

5. Izradite stratešku mapu

Kroz jednostavan grafički prikaz strategije opišite i prikažite svim interesnim stranama što je presudno za uspjeh razvoja balanced scorecarda.

Kod izrade strateške mape uključite menadžment i zaposlenike. Zajedno s njima potvrdite da strateška mapa sadrži sve bitne vrijednosti za cijelu organizaciju.

6. Izradite mjere učinka (eng. KPI)

Svaki od ciljeva iz strateške mape konvertirajte u mjere učinka ili ključne pokazatelje uspjeha (eng. KPI – Key Performance Indicators).

Mjere učinka moraju biti mjerljive i svakoj mjeri treba biti dodijeljeno radno mjesto koje je odgovorno za rezultate. Odredite ciljne vrijednosti za svaku mjeru učinka i odredite prioritete.

7. Prikupite podatke za prvi izvještaj o balanced scorecardu

Pratite mjere učinka kako biste dobili uvid o provođenju strategije. U roku od 60 dana od izrade mjera učinka organizirajte prvi menadžerski sastanak.

Prezentirajte izvještaj svim interesnim stranama. Definirajte područja poboljšanja i korektivne mjere. Imenujte osobe odgovorne za implementaciju korektivnih mjera i vremenske rokove.

8. Izradite plan trajne provedbe balanced scorecarda

Razvijte alate za povezivanje balanced scorecarda sa ključnim procesima upravljanja unutar društva. Delegirajte odgovornosti za rezultate na niže razine organizacije.

Povežite izradu proračuna i planiranje sa strateškim ciljevima. Uskladite sustav nagrađivanja sa svim komponentama balanced scorecarda.

Osnovna potreba za uvođenjem balanced scorecarda ogleda se u mogućnosti da menadžeri sagledaju svoje poslovanje iz više različitih perspektiva. Navedeno menadžmentu omogućuje da donosi kvalitetnije strateške odluke.

Odlučili ste povećati učinkovitosti poslovanja uvođenjem balanced scorecarda. U slučaju da Vam je potreban primjer strateške mape ili BSC excel template slobodno nas kontaktirajte.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

dug

5 razloga zašto je dug dobar za Vaše poslovanje

Dug često ima negativnu konotaciju. Dug predstavlja povećanje rizika, nedostatak novčanog toka i nemogućnosti podmirenja obveza. S druge strane, većina trgovačkih društava ima neku razinu duga.
Dug generira rast i pokreće ekonomiju. Dokle god se dugom ispravno upravlja on može biti od koristi za trgovačka društva. U nastavku navodimo zašto je dug dobar za poslovanje:

1.) Dug podržava rast poslovanja

Jedan od glavnih načina da povećate obim poslovanja je financiranje kroz dug. U trenutku kada imate mogućnost povećati obujam poslovanja a nemate dostatnih sredstava da samostalno financirate rast dug Vam može biti od značajne koristi.

U slučaju kada je trošak propuštene prilike veći od troška duga tada je poželjno da posegnete za dugom i stvorite vrijednost svojom aktivnošću.

2.) Dug je jeftiniji od kapitala

Dug je jeftiniji oblik financiranja od kapitala (glavnice). Dug je manje rizičan jer se isplaćuje prije dividende. Društvo nema zakonsku obvezu da isplati dividende dok ima obvezu isplatiti glavnicu i kamatu.

Najčešće je dug osiguran drugom vrstom imovine dok kapital nije osiguran i isplaćuje se nakon svih ostalih interesnih strana (dobavljači, zaposlenici, kreditor, država). U slučaju stečaja vlasnici su zadnji koji se naplaćuju.

Investitor (vlasnik) želi biti kompenziran za rizik koji snosi. Iz toga razloga je zahtjevan povrat na kapital veći od troška duga.

3.) Dug gradi kredibilitet i održava disciplinu

Dug vam pomaže izgraditi odnose s financijskim institucijama. Puno će Vam lakše pozajmiti novac kada vide da Vam je već netko prije posudio u prošlosti i kada ste dokazali disciplinu podmirivanja obveze.

Menadžeri se obzirnije ponašaju i manje su skloni poduzimati rizične pothvate kada su pod teretom duga. Svjesni da je njihovo poslovanje pod povećalom kreditora ili kreditne agencije menadžeri su više skloni korporativnom planiranju, redovitom podmirivanju obveza, izvještavanju i upravljanju rizicima.

4.) Dug stvara porezni štit

Trošak duga je zapravo niži kada se uzme u obzir porezni efekt, npr. ako je kamatna stopa 5%, a stopa poreza na dobit je 20% onda je cijena duga zapravo samo 4%.

Trošak kamata je porezno priznati rashod koji umanjuje osnovicu poreza na dobit. Dakle, društva imaju porezni štit kada se financiraju iz duga jer su u mogućnosti smanjiti poreznu osnovicu i samim time trošak poreza. Navedeno predstavlja prednost u odnosu na društva koja su 100% financirana iz kapitala jer dividende nisu rashod a niti umanjuju poreznu osnovicu.

5.) Dug služi kao financijska poluga

Dug je također povoljan za postojeće vlasnike zbog utjecaja financijske poluge. Kada društvo koristi dug za financiranje poslovanja, vlasnici kapitala zadržavaju sav ekstra profit koji je generiran iz duga nakon što je podmiren trošak kamata.

Na ovaj način investitori ostvaruju veći povrat na uloženi kapital (eng. ROE = Return on Equity).
Tako dugo dok dug ne ugrožava financijsku solventnost društva u kriznim vremenima dug povećava povrat na uloženi kapital investitora.

Cilj trgovačkog društva je povećati ekonomsku vrijednost (eng.EVA = Economic Value Added) tako da maksimizira stopu povrata na uloženi kapital (eng.ROCE = Return on Capital Employed) i minimizira trošak financiranja (eng. WACC= Weighted Average Cost of Capital). Navedene pretpostavke impliciraju da bi društvo u svojoj bilanci trebalo imati dug do razine kada je trošak financiranja (WACC) na najnižoj razini.

Dug je do određene razine poželjan. Definirati optimalnu razinu duga nije egzaktna znanost već zahtjeva zdrav razum i prosudbu koja uzima u obzir prirodu poslovanja društva. Kod odluke o razini duga, bez obzira na količinu matematičkih kalkulacija, uvijek uključite zdrav razum. Umjesto da razmišljate kako da izbjegnete dug razmišljajte kako da dug radi za Vas.

Potrebno Vam je restrukturiranje postojećih dugova ili apliciranje na nove izvore financiranja, javite se povjerenjem. 

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru