Provjerite svoju kreditnu sposobnost

Provjerite svoju kreditnu sposobnost - Provjerite svoju kreditnu sposobnost

Razmišljate o novom zaduženju. Prije nego što pristupite kreditoru, fondu ili investitoru proučite svoje financijske izvještaje i napravite analizu zaduženosti. Pripremite projekciju financijskih izvještaja i kroz različite simulacije testirajte financijsku polugu koju možete izdržati.

Pokazatelji zaduženosti ili pokazatelji upotrebe poluge (eng. Leverage ratios) pokazuju strukturu kapitala Vašeg društva i načine na koje društvo financira svoju imovinu. Oni predstavljaju rizik ulaganja u društvo i određuju stupanj korištenja posuđenih financijskih sredstava.

S visokom stopom zaduženosti gubite financijsku fleksibilnost a s preniskom stopom zaduženosti povećavate trošak financiranja. Sukladno navedenom zaduženost nije loša do određene granice.

Ako je stupanj zaduženosti pod kontrolom i redovno se prati kroz vrijeme, a posuđena sredstva se koriste na pravi način, zaduženost može rezultirati porastom povrata na investicije i povećati dobit Vašeg društva.

U nastavku navodimo najčešće korištene financijske pokazatelje zaduženosti i kako ih interpretirati:

Neto dug / EBITDA

Od ukupnog financijskog duga potrebno je oduzeti novac i novčane ekvivalente. Tako je deriviran iznos neto duga koji je stavljen u omjer sa EBITDA (Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije). Ovaj pokazatelj govori koliko je vremena potrebno da se iz EBITDA, što je najbliži indikator novčanog toka, vrati financijski dug.

Primjer izračuna:

Ukupan financijski dug iznosi HRK 60mn i novčani ekvivalenti iznose HRK 2mn. Sukladno navedenom, neto dug iznosi HRK 58mn. Pod pretpostavkom da je EBITDA HRK 25mn tada je Neto dug / EBITDA 2,32x što je relativno niska zaduženost. Gornja granica zaduženosti je 4,5x što znači da društvo ima prostora za dodatnim zaduženjem.

DSCR

DSCR (eng. Debt Service Coverage Ratio) predstavlja pokriće anuiteta iz operativne dobiti. Temeljno pitanje koje se postavlja je sljedeće: “Da li društvo može generirati dovoljno novčanog toka da servisira svoje obveze prema kreditoru?” Pod obvezama se ovdje smatra zbroj glavnice i kamate.

Primjer izračuna:

Ako Vaše društvo ima EBIT (eng. Earnings Before Interest and Taxes) u iznosu od HRK 20mn tada ostvaruje NOPAT (eng. Net Operating Profit after Taxes) od HRK 16,4mn (HRK 20mn x (1-0,18)). Pod pretpostavkom da je iznos duga HRK 60mn, kamatna stopa 5% i period otplate 10 godina tada anuitet (glavnica + kamata) iznosi HRK 9mn. Iznos DSCR pokazatelja bi trebao biti iznad 1,2x. U ovom slučaju društvo ima dovoljno kapaciteta da podmiruje svoje obveze jer je DSCR 1,8x (NOPAT / anuitet).

EBIT / trošak kamate

Ovaj pokazatelj pokazuje mogućnost društva da podmiruje trošak kamate iz operativne dobiti. Operativna dobit ili EBIT bi trebala biti 4 puta veća od troška kamate. Tako si je društvo osiguralo dostatan prostor kao rezervu u slučaju da se dogodi nešto neplanirano. Ukoliko je ovaj pokazatelj npr. 1,5x utoliko će biti dovoljno za servisiranje kamate ali najvjerojatnije ne i za podmirivanje glavnice.

Primjer izračuna:

Pod pretpostavkom da je EBIT HRK 20mn i trošak kamate HRK 3mn (5% x HRK 60mn) tada poktriće troška kamate iz operativne dobiti iznosi 6,6x.

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (eng. debt ratio, leverage ratio) pokazuje do koje mjere društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. Generalno pravilo kaže da bi  vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 50% ili manja. Navedeno ovisi o industriji u kojoj društvo posluje.

Primjer:

Financijski dug iznosi HRK 60mn a ukupna aktiva HRK 120mn. Iz navedenog se može zaključiti da je 50% imovine financirano iz duga.

Ono što ovdje nije vidljivo a ključno je za politiku financiranja je da bi kratkotrajna imovina trebala biti financirana iz kratkoročnih izvora a dugotrajna imovina iz dugoročnog duga.

Koeficijent financiranja

Ovaj indikator promatra odnos korištenja tuđeg kapitala (obveza) i vlastitog kapitala (kapital i rezerve). Visoka vrijednost ovog pokazatelja ukazuje na to da se društvo značajno oslanja na vanjske izvore financiranja (obveze). Takva politika financiranja može dovesti do previsokog i neodrživog troška kamata te ugroziti poslovanje društva. Promatrajući društvo iz perspektive kreditnog rizika, poželjno je da vrijednost ovog pokazatelja bude što niža.

Primjer izračuna:

Ukoliko financijski dug iznosi HRK 60mn i vlastiti kapital iznosi HRK 30mn tada je zaključak da društvo ima dva puta više duga od vlastitih sredstava.

Na temelju prezentiranih pokazatelja zaključak je da društvo ima značajan udio duga u odnosu na vlastiti kapital što izgleda nepovoljno. Isto tako ispada da je velik dio aktive financiran iz tuđih izvora. Neovisno o tome, ispada da društvo može bez problema servisirati svoje obveze kroz otplatu glavnice i plaćanje ugovorene kamate.

Kako bi se dobio bolji pregled poslovanja, važno je promatrati pokazatelje zaduženosti kroz vrijeme i analizirati njihovo kretanje. Promjene mogu ukazati na porast duga u strukturi izvora financiranja, a time i na povećanje rizika.

Koeficijent zaduženosti treba analizirati i u odnosu na konkurenciju i djelatnost u kojoj društvo posluje. Naime, struktura kapitala često je bitno drukčija kod kapitalno intenzivnih industrija (npr. hotelijerstvo), tj. obično takva društva karakterizira viša razina duga jer na taj način povećavaju povrat na vlasničku glavnicu – ROE.

Zanima Vas da li imate prostora za dodatnim zaduženjem i da li ste u mogućnosti ugovoriti povoljnije kreditiranje.

Obratite nam se za besplatnu analizu zaduženosti.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru