Manipulacije fin.izvještajima: Tehnike otkrivanja nepravilnosti u priznavanju prihoda

Manipulacija fin.izvjestajima prihodi 2019 11 10 - Manipulacije fin.izvještajima: Tehnike otkrivanja nepravilnosti u priznavanju prihoda

Manipulacija financijskim izvještajima je danas jedan od najvećih problema u korporativnim financijama. Postoji više načina manipulacije financijskim izvještajima, a jedna od njih je i nepravilno priznavanje prihoda. Što je sve uključeno u nepravilnosti u priznavanju prihoda i kako ih otkriti donosimo u nastavku.

Dokazi koji mogu upućivati na manipulaciju financijskim izvještajima

Prilikom otkrivanja potencijalnih manipulacija u financijskim izvještajima provjerite postoje li neki od sljedećih dokaza koji bi mogli uputiti na manipulaciju financijskim izvještajima:

 • Nedovoljno educirano računovodstveno osoblje
 • Velika smanjenja ili povećanja novca u banci i blagajni
 • Velika smanjenja imovine u bilanci
 • Nepostojanje internih kontrola
 • Nedostatak jasne organizacije odgovornosti
 • Česti konflikti s revizorima
 • Nepoštivanje regulatornih tijela
 • Financijske transakcije koje nemaju smisla
 • Nedostatak dokaza o transakcijama
 • Nepotizam i sukob interesa unutar organizacije

Ukoliko postoje ovi dokazi, postoji opasnost od manipulacije financijskim izvještajima, te bi trebalo posvetiti više pozornosti prilikom analize financijskih izvještaja, posebno onih dijelova na koje se odnose dokazi.

Osim dokaza za  otkrivanje nepravilnosti u priznavanju prihoda potrebno je sljedeće:

 • provjeriti jesu li zadovoljeni kriteriji za priznavanje prihoda,
 • provjeriti jesu li izračunati financijski pokazatelji i
 • napraviti horizontalnu i vertikalnu analizu prihoda

Kriteriji za priznavanje prihoda

Za pravilno priznavanje prihoda potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

 1. oraju postojati dokazi o transakciji
 2. Došlo je do isporuke proizvoda ili usluge
 3. Cijena je fiksna ili odrediva
 4. Naplata potraživanja je osigurana
 5. Svi rizici su prešli na kupca

Ukoliko svi kriteriji nisu zadovoljeni  potrebno je odgoditi priznavanje prihoda. Ako je društvo priznalo prihode a nisu ispunjeni navedeni kriteriji društvo prikazuje nerealne prihode i manipulira financijskim izvještajima. 

Općeprihvaćene tehnike otkrivanja nepravilnosti u priznavanju prihodima:

Prerano priznavanje prihoda 

Društvo prihvaća metodologiju priznavanja prihoda koje su karakteristične za neke druge industrije zbog čega dolazi do preranog priznavanja prihoda. Prilikom procjene preranog priznavanja prihoda potrebno je uzeti u obzir prihvaćenu metodologiju za priznavanje prihoda za industriju u kojoj društvo posluje te jesu li zadovoljeni sljedeći kriteriji:

 • Rizici vlasništva prešli su na kupca
 • Kupac se mora čvrsto obvezati na kupnju robe, npr. ugovor
 • Kupac, a ne prodavatelj, mora zahtijevati da se transakcija vrši na računu
 • Za isporuku robe mora postojati fiksni raspored; datum isporuke mora biti razumljiv i u skladu s poslovnom svrhom kupca
 • Naručena roba mora biti odvojena od inventara prodavatelja i ne smije se koristiti za popunjavanje ostalih narudžbi
 • Roba mora biti kompletna i spremna za isporuku.

Ukoliko svi kriteriji nisu zadovoljeni, društvo nepravilno priznaje prihode i tako manipulira financijskim izvještajima.

Evidentiranje prihoda od stvarnih transakcija po napuhanim prihodima

Prekomjerni ili pogrešni prihodi mogu nastati korištenjem neprikladne metodologije za priznavanje prihoda ili zbrajanjem prihoda kako bi se društvo učinilo mnogo većim nego što stvarno jest.

Ukoliko sumnjate u korištenje neprikladne metodologije za priznavanje prihoda, usporedite koju metodologiju koriste slična društva u industriji za priznavanje prihoda.

Društvo može koristiti bruto a ne neto metode priznavanja prihoda. Takav način priznavanja prihoda mogu koristiti primjerice društva koja se bave posredovanjem, tj, nabave robu od jednog društva i preprodaju je drugom, a kao prihod evidentiraju troškove nabave proizvoda uvećane za maržu.  Posrednici bi trebali kao prihod priznavati razliku između cijene koju im je platio krajnji kupac (marža) i troškova nabave prodane robe.

Transakcije s povezanim stranama

Ukoliko društvo ostvaruje transakcije s povezanim subjektima potrebno je provjeriti obavljaju li se te transakcije po stvarnim cijenama i koja je svrha tih transakcija. Uz to treba provjeriti postoji li vjerojatnost da će se te transakcije nastaviti obavljati i u budućnosti ili se radi o jednokratnim transakcijama. Naime, ukoliko društvo prodaje svoje proizvode dobavljaču, većinskom vlasniku ili poslovnom partneru utoliko postoji rizik da se proizvodi prodaju po nižim cijenama od tržišnih.

Transakcija s povezanim stranama može biti odgovarajuća transakcija ali bi investitori prilikom donošenja odluke o ulaganju trebali promotriti te aktivnosti kako bi utvrdili jesu li  prikazani prihodi u skladu sa stvarnim transakcijama.

Na nepravilnosti prilikom priznavanja prihoda može upućivati i nagli rast prodaje prema jednom kupcu ili kada samo jedan kupac čini veliki udio prodaje.

Investitori trebaju pažljivo analizirati transakcije koje obuhvaćaju prodaju povezanom društvu, povezanoj osobi ili zajedničko ulaganje između povezanih društava. 

Evidentiranje prihoda od transakcija koje ne generiraju prihode

Priliv novca s osnve zajma prikazan kao prihod

Lažni prihodi mogu nastati zbog pogrešne klasifikacije novčanih primitaka koji pritječu u društvo. Primjerice, društvo je uzelo zajam kod banke i umjesto kao obvezu za primljeni zajam knjižila kao prihod. Budući da društvo ima obvezu vraćanja zajma banci, primljeni zajam se ne može knjižiti kao prihod, već kao obveza. Svaki primitak novca nije ujedno i prihod.

Predujmovi knjiženi kao prihod

Zbog pogrešne klasifikacije društvo može knjižiti primljene predujmove od kupaca kao prihod, iako oni to zapravo nisu jer društvo ima obvezu za isporuku robe za koju je primilo predujam od kupca.

Gotovinski popust prikazan kao prihod

Gotovinski popusti od dobavljača se također ne bi trebali knjižiti kao prihodi jer umanjuju vrijednost nabavljenih zaliha zbog čega bi se trebali evidentirati kao prilagodba troška nabave zaliha.

Prilikom donošenja odluke o ulaganju investitori bi trebali provjeriti na koji način dobavljači obračunavaju povrat robe. Povrat novca koji društvo dobije od dobavljača zbog povrata robe trebao bi biti evidentiran kao smanjenje vrijednosti te robe, a ne kao prihod od dobavljača.

Povećanje prihoda jednokratnim događajima

Društvo može povećati prihode jednokratnim i neodrživim aktivnostima.

Prilikom utvrđivanja nepravilnosti u priznavanju prihoda svakako treba obratiti pozornost na povećanje prihoda iz redovnih poslovnih aktivnosti, te prihoda iz izvanrednih i financijskih prihoda.

Zbog mogućih manipulacija prihodima uvijek treba oprezno proučiti ugovore u kojima se obje strane javljaju i u ulozi kupca i prodavatelja.

Primjer: Društvo može prodati  proizvodnu liniju po višoj ili nižoj cijeni od tržišne drugom društvu i s tim društvom sklopiti ugovor o otkupu proizvoda  koje će proizvesti na toj proizvodnoj liniji po višoj ili nižoj cijeni od tržišne. Društvo koje prodaje opremu može pristati na nižu prodajnu cijenu opreme uz uvjet da otkupi proizvode po nižoj cijeni. Naravno vrijedi i obrnuto, gdje kupac proizvodne linije pristaje platiti višu cijenu za proizvodnu liniju, uz uvjet da prodavatelj plati višu cijenu za proizvode koje će otkupiti. 

Povećanje prihoda pogrešnim klasifikacijama

Prilikom utvrđivanja mogućih nepravilnosti u priznavanju prihoda važno je analizirati prihode ostvarene od temeljne djelatnost društva (operativni prihodi) i prihode koje društvo ostvaruje od nekih izvanrednih aktivnosti kao što je prodaja dugotrajne imovine i financijskih aktivnosti poput prihoda od ulaganja u vrijednosne papire ili prihoda od kamata.

Kako investitori više pažnje posvećuju operativnim prihodima, društvo može  prihode od prodaje dugotrajne imovine pogrešno klasificirati i evidentirati kao prihod iz operativnih aktivnosti. 

Crvena zastava

Jedan od mogućih pokazatelja manipulacije prihodima i financijskim izvještajima su tzv. crvene zastave (eng. red flag). Crvene zastave mogu biti svaka nepoželjna karakteristika koja se ističe analitičaru ili investitoru.

Nagle promjene

Crvene zastave kod manipulacije prihodima predstavljaju svaki nagli skok potraživanja, posebno onih neosnovanih. Analitičari i investitori koriste crvene zastave kao upozorenje o financijskoj situaciji i zdravlju društva, te utječu na donošenje odluka o ulaganju. Ne postoji univerzalni standard  za prepoznavanje crvenih zastava.

Pravilno čitanje financijskih izvještaja

Crvene zastave mogu se otkriti analizom financijskih izvještaja, povijesnih podataka ili ekonomskih pokazatelja društva te se nalaze u bilješkama uz financijske izvještaje. Iz financijskih izvještaja društava može se dobiti mnogo informacija o poslovanju društva, ali za otkivanje crvenih zastava potrebno je pravilno čitati financijske izvještaje.

Dobro poznavanje i razumijevanje sadržaja financijskih izvještaja pomaže u uspješnom otkrivanje mogućih manipulacija financijski izvještajima.

Primjer: Ako društvo ostvari značajno povećanje potraživanja od kupaca, ne mora značiti da se radi o crvenoj zastavi. Postoji mogućnost da je povećanje potraživanja zapravo rezultat povećanja proizvodnih i prodajnih kapaciteta zbog čega se je povećao obujam prodaje, a posljedično i potraživanja od kupaca. 

Dani naplate potraživanja

Dani naplate potraživanja prikazuju potreban broj dana da društvo naplati svoja potraživanja od kupaca. Budući da dani naplate potraživanja nisu regulirani općeprihvaćenim računovodstvenim načelima mogu biti izračunati na različite načine. Društvo može dane naplate potraživanja izračunati na temelju prosječnog stanja potraživanja, umjesto konačnog i tako prikazati lažno trajanje naplate potraživanja.

Povećanje dana naplate potraživanja može biti posljedica prikazivanja lažnih prihoda koji nisu naplativi.

Postotak knjigovodstvene dovršenosti

Postotak knjigovodstvene dovršenosti koristi se tipično za dugoročne ugovore o gradnji ili proizvodnji. Ako se ne obračuna postotak završetka, iznos prihoda priznat u određenom razdoblju određuje se postotkom ukupnog ugovora koji je sklopljen tijekom razdoblja.

Da bi izračunali prihod, društva najprije određuju amortizaciju troškova koji su nastali temeljem ugovora u postotku od procijenjenog ukupnog troška koji će se dogoditi tijekom cijelog životnog vijeka predmeta izgradnje ili proizvodnje. Zatim se ovaj postotak primjenjuje na ukupni prihod za koji se očekuje da će biti priznat prema ugovoru.

Prilikom priznavanja prihoda pomoću postotka knjigovodstvene dovršenosti pogrešne procjene mogu dovesti do prenapuhanih prihoda zbog čega treba biti oprezan prilikom procjene knjigovodstvene dovršenosti.

Ako imate pitanja vezanih za manipulaciju financijskim izvještajima, slobodno nam se obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Financijsko izvještavanje društva u likvidaciji

likvidacija trgovackog drustva - Financijsko izvještavanje društva u likvidaciji

Uslijed negativnih događaja društvo, odnosno članovi društva mogu donijeti odluku o pokretanju postupka likvidacije. Općenito, postupak likvidacije se od stečajnog postupka razlikuje po tome što je imovina društva u likvidaciji veća od obveza društva.

Razlozi za prestanak poslovanja propisani su Zakonom o trgovačkim društvima, a obuhvaćaju odluku članova društva, spajanje, pripajanje ili razdvajanje društva, istek vremena određenog u društvenom ugovoru, presuda suda te ništavost društva.

Prilikom provođenja postupka likvidacije financijsko izvještavanje može predstavljati svojevrsni izazov te se provodi u tri faze: (1) do otvaranja postupka, (2) tijekom postupka i (3) po završetku postupka likvidacije. Svaki oblik financijskog izvještavanja u likvidaciji ima određene korake koje je nužno provesti i određene stavke na koje valja obratiti pozornost.

 1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DO TRENUTKA OTVARANJA LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA

Odluka o prestanku poslovanja društva

Vlasnici odnosno članovi društva donose odluku o prestanku društva, što podrazumijeva prestanak poslovanja i brisanje društva iz sudskog registra trgovačkog društva. Odluka članova mora biti u obliku javnobilježničke isprave, dok sam postupak provode članovi uprave kao likvidatori. Likvidatorima ujedno mogu biti imenovane i druge osobe.

Početni likvidacijski izvještaj

Do trenutka otvaranja postupka, odnosno do trenutka upisa u sudski registar, likvidatori su prema odredbama ZTD-a obvezni sastaviti početne likvidacijske izvještaje, uz godišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije. S danom koji prethodi početku postupka, poduzetnik treba zaključiti i poslovne knjige društva, na taj dan popisati svu imovinu i obveze društva, te o istome obavijestiti, odnosno dostaviti dopis Poreznoj upravi.

Mikro i mali poduzetnici su prije pokretanja postupka u obvezi sastaviti samo bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje, dok su srednji i veliki poduzetnici uz sve navedeno dužni dostaviti i izvještaj o promjenama kapitala, kao i izvještaj o novčanim tokovima. Uz navedene izvještaje ne predaju se odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja, odluke o uporabi dobitka kao niti godišnja financijska izvješća, revizorska izvješća i izvješća uprave. Nadalje, društvo u likvidaciji je u obvezi sastaviti i Prijavu poreza na dobitak (obrazac PD) od početka poslovne godine do dana koji prethodi pokretanju postupka.

Pri sastavljanju RDG-a, u stupcu prethodno razdoblje upisuju se podatci za cijelo prethodno razdoblje, dok se u stupcu tekuće razdoblje upisuju podatci od početka poslovne godine do dana koji prethodi pokretanju likvidacijskog postupka.

Slično je i s bilancom u kojoj se u stupcu prethodno razdoblje upisuje stanje na dan prethodnog izvještajnog razdoblja, odnosno 31. prosinca prethodne godine, dok se u stupcu tekuće razdoblje unosi stanje na dan koji prethodi otvaranju likvidacije.

 1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TIJEKOM LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA

Poduzetnici su za statističke i druge potrebe FINA-i dužni do 30. travnja tekuće godine dostaviti financijska izvješća, kao i sve dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeni izvještaj se predaje s oznakom izvještaja 30.

Dostava PDV obrasca

Obveznici PDV-a tijekom postupka likvidacije i dalje predaju PDV-obrasce na mjesečnoj, odnosno tromjesečnoj bazi do 20-og u mjesecu. Obvezni su plaćati predujmove poreza na dobitak, ali ih nadležne porezne uprave ne zadužuju za predujmove poreza na dobitak tijekom postupka likvidacije prema internim uputama. Nadalje, tijekom likvidacije društva nisu u obvezi plaćati članarinu HGK-u. Ako je društvo obveznik PDV-a na prodaju imovine u tome postupke se obračunava PDV na prodajnu cijenu. Kod prodaje dugotrajne imovine u prihodima ili rashodima se priznaje razlika između prodajne i knjigovodstvene vrijednosti.

Otpis potraživanja i obveza

U postupku likvidacije likvidatori su dužni naplatiti potraživanja koje društvo ima od kupaca i ostalih dužnika, podmiriti obveze prema dobavljačima te prodati preostalu imovinu društva. U skladu s time, u tom se razdoblju u poslovnim knjigama evidentiraju sve poslovne promjene koje nastaju dovršavanjem poslova društva. U slučaju postojanja potraživanja koja nije moguće naplatiti, iste je potrebno otpisati na teret troškova u skladu s pravilima za otpis potraživanja kod redovnog poslovanja. Jednako tako društvo u likvidaciji može otpisati i obveze prema dobavljačima, ali samo one zastarjele kao i u redovitom poslovanju, dok je ostale nužno podmiriti unovčavanjem imovine.

Uništenje imovine

Uništenje dugotrajne materijalne imovine i sitnog inventara na temelju odluke o rashodovanju porezno se priznaje ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili institucija o količini i vrsti preuzetih dobara.

 1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ZAVRŠETKU POSTUPKA LIKVIDACIJE

Zaključni financijski izvještaji trebali bi sadržavati samo moguću svotu novca koja je ostala nakon prodaje imovine i podmirenja obveza dobavljačima, kao i svotu kapitala. U slučaju nemogućnosti unovčavanja cjelovite imovine, imovina se na kraju razdoblja likvidacije procjenjuje po tržišnoj vrijednosti.

Objava izvještaja

Zaključni izvještaji sastavljaju se za razdoblje od dana pokretanja postupka likvidacije do datuma završetka postupka te se, također, predaju FINA-i s oznakom vrste izvještaja 30. Rok za predaju istih je 6 mjeseci od dana završetka postupka likvidacije. Ukoliko likvidacijski postupak traje dulje od jedne godine, GFI za javnu objavu predaje se za cijelo razdoblje likvidacije, neovisno o trajanju postupka.

Prijava poreza na dobit

U zaključnoj bilanci iskazuje se stanje na dan završetka postupka tekuće godine, a podatci za prethodnu godinu se ne popunjavaju. U računu dobiti i gubitka se iskazuje razdoblje od početka do zatvaranja postupka, a kao godina izvještavanja se upisuje godina u kojoj je postupak završen. Po završetku postupka društvo je obvezno predati i prijavu poreza na dobitak koja se podnosi na obrascu PD najkasnije 4 mjeseca nakon završetka likvidacije.

Isplata dobiti, kapitalnih pričuva i temeljnog kapitala

Isplate udjela u dobitku oporezuju se po stopi 12% poreza na dohodak od kapitala uvećanoj za prirez. Pritom se ostvareni dobitci moraju isplaćivati na transakcijske račune ili tekuće račune članova društva. Isplata kapitalnih pričuva je, također, moguća, ukoliko uplaćeno nije potrebno za pokriće gubitka društva. Takav povrat ne smatra se isplatom sudjelovanja u dobitku društva, već povratom uplaćenog. Isplata temeljnog kapitala u pravilu nije oporeziva, osim u slučaju kada je povećanje temeljnog kapitala obavljeno reinvestiranjem, a dolazi do smanjenja temeljnog kapitala. U takvom slučaju se plaća 12% poreza na dohodak od kapitala i uvećava se osnovica poreza na dobitak uslijed olakšica u prethodnim razdobljima.

Ukoliko Vam je potrebna podrška u procesu likvidacije trgovačkog društva utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Purchase Price Allocation – metoda stjecanja (kupnje)

purchase price allocation - Purchase Price Allocation – metoda stjecanja (kupnje)

Purchase Price Allocation (PPA), odnosno metoda stjecanja (kupnje) je vrlo bitna kad se radi o nekom obliku poslovnog spajanja ili pripajanja, te bi trebao biti integrirani dio svakog procesa stjecanja (kupnje), osobito u njegovoj ranoj fazi. Ključni elementi uspješnog PPA su definirana strategija, proces izračuna fer vrijednosti neto imovine te testiranje rezultata u svrhu identifikacije rizika budućeg umanjenja vrijednosti goodwilla.

U nastavku bloga objašnjavamo sam proces metode stjecanja (kupnje) te navodimo glavne pojmove koji se susreću kod navedene metode.

Poslovno spajanje je udruživanje dvaju odvojenih subjekata ili poslovnih jedinica u jedan izvještajni subjekt. Rezultat gotovo svih poslovnih spajanja i transakcija je da jedan subjekt, stjecatelj, stječe kontrolu nad jednom ili više drugih poslovnih jedinica, stečenika.

Poslovno spajanje može biti ustrojeno na brojne načine zbog pravnih, poreznih ili drugih razloga. Može uključivati kupnju udjela jednog subjekta od strane drugog subjekta, kupnju cijele neto imovine subjekta, preuzimanje obveza subjekta, ili kupnju dijela neto imovine subjekta koji zajedno čine jednu ili više poslovnih jedinica. Transakcija može nastati između vlasnika obaju spajajućih subjekata ili između jednog subjekta i vlasnika drugog subjekta. Može uključivati osnivanje drugog subjekta radi kontrole spajajućih subjekata ili prenijete neto imovine, ili radi restrukturiranja jednog ili više spajajućih subjekata.

Okvir računovodstva poslovnih spajanja definiran je sljedećim računovodstvenim standardima:

 • MSFI 3 “Poslovna spajanja”
 • MRS 27 “Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji”
 • MRS 28 “Ulaganja u pridružena društva”
 • MRS 31 “Udjeli u zajedničkim pothvatima”
 • HSFI 2 “Konsolidirani financijski izvještaji

 

Postoje i dvije računovodstvene metode za poslovne kombinacije, a to su:

 1. Metoda stjecanja (kupnje) – koja je relevantna metoda za poslovne kombinacije i definirana je MSFI 3, te
 2. Metoda udruživanja interesa – koja nije dozvoljena prema MSFI 3.

Dakle, sve poslovne kombinacije u skladu s MSFI se provode primjenom metode stjecanja (kupnje).

Primjena metode stjecanja (kupnje) uključuje sljedeće korake:

 • Utvrđivanje stjecatelja,
 • Određivanje datuma stjecanja,
 • Priznavanje i mjerenje stečene utvrdive imovine, preuzetih obveza i nekontrolirajućeg interesa,
 • Priznavanje i mjerenje goodwilla ili dobiti ostvarene kupnjom po cijeni nižoj od tržišne.

Metoda kupnje gleda poslovno spajanje iz perspektive spajajućeg subjekta koje je prepoznato kao stjecatelj. Stjecatelj kupuje neto imovinu i priznaje kupljenu imovinu te preuzete obveze i potencijalne obveze, uključujući one koje stečeni subjekt nije prije toga priznao. Na mjerenje imovine i obveza subjekta stjecatelja ne utječe transakcija, niti se ikakva dodatna imovina ili obveze stjecatelja priznaju kao rezultat transakcije, zbog toga što ona nisu predmet transakcije.

PPA proces uključuje procjenu fer vrijednosti  imovine i obveza u bilanci, uključujući materijalnu i nematerijalnu imovinu, te identifikacija potencijalnih obveza

Utvrdiva stečena imovina i utvrdive preuzete obveze mjere se po njihovim fer vrijednostima na datum stjecanja. Ekonomska teorija zahtijeva da stjecatelj ne plati više, a da ciljano društvo ne prihvati manje od sadašnje vrijednosti budućih novčanih tokova koje može generirati. Prema MSFI 3, fer vrijednost je temelj vrednovanja za svrhe PPA te je definirana kao cijena koja bi bila ostvarena prodajom neke stavke imovine ili plaćena za prijenos neke obveze u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima na datum mjerenja.

Fer vrijednost neto imovine dobiva se kao razlika fer vrijednosti imovine i fer vrijednosti obveza

Nekontrolirajući interes u stečeniku mjeri se:

Prema MSFI

 • po fer vrijednosti ili
 • u visini udjela u utvrdivoj neto imovini stečenika razmjerno nekontrolirajućem interesu.

Prema HSFI

 • u visini udjela u utvrdivoj neto imovini stečenika razmjerno nekontrolirajućem interesu.

Goodwill stečen u poslovnom spajanju predstavlja plaćanje od strane stjecatelja u očekivanju buduće ekonomske koristi iz imovine koju nije moguće pojedinačno identificirati i zasebno priznati.

Goodwill = naknada za stjecanje + nekontrolirajući interes – fer vrijednost neto imovine stečenika

Dakle, ako naknada za stjecanje premašuje fer vrijednost neto imovine onda to predstavlja pozitivan goodwill koji se evidentira kao dugotrajna nematerijalna imovina. Ako je naknada za stjecanje manja od fer vrijednosti neto imovine onda to predstavlja dobit od povoljne kupnje (negativni goodwill). Prije priznavanja prihoda, tj. dobiti stjecatelj mora ponovno provjeriti priznavanje stečene imovine i preuzete obveze. Treba se priznati u dobit ili gubitak na datum stjecanja i ta dobit pripada stjecatelju.

Trošak stjecanja prema HSFI 2 jednaka je zbroju fer vrijednosti neto imovine na datum razmjene i svih troškova koji se mogu direktno povezati s poslovnim spajanjem. Dok trošak stjecanja prema MSFI 3 predstavlja fer vrijednosti neto imovine na datum razmjene.

U većini prodajnih transakcija postoji dosta rasprava oko tretmana i alokacije kupovne cijene. Općenito će prodavatelj nastojati smanjiti iznos prodajne cijene koja se alocira na zalihe, postrojenja i opremu ili drugu fizičku imovinu i povećati alokaciju goodwilla. Isto tako, kupac će željeti povećati alokaciju fizičke imovine i smanjiti alokaciju goodwilla.

Pri prodaji i kupnji poslovanja gotovo uvijek je nužno alocirati kupovnu cijenu na različite kategorije imovine za porezne i računovodstvene svrhe, bilo da se radi o prijenosu cjelokupne imovine društva ili stvarne prodaje dionica poslovnog subjekta.

Postoje snažni računovodstveni izazovi prilikom implementacije PPA u skladu s MSFI standardima. Negativni budući efekti mogu biti izbjegnuti ako je PPA uključen rano tijekom procesa kupnje. Stoga, tijekom procesa kupovine poželjno je da Društvo koristi savjetodavne usluge konzultanta sa znanjem i iskustvom unutar poslovnih transakcijama spajanja i preuzimanja, a kako bi što ispravnije utvrdilo fer vrijednost neto imovine na temelju procjene imovine i obveza te pružilo podršku Društvu tijekom cjelokupnog procesa.

Naš tim Alpha Capitalis Vam može pomoći:

 • da štinski razumijete i izračunate vrijednost imovine i obveza unutar poslovne transakcije,
 • kod izračuna fer vrijednosti imovine i obveza te izračunu goodwilla,
 • kod identifikacije stategije za maksimizaciju vrijednosti za vlasnika te cjelokupna podrška tijekom kapitalne investicije,
 • kod izračuna PPA prije same transakcije u svrhu prepoznavanja rizika te procjena impairment testa (umanjenja vrijednosti) budućeg goodwilla sukladno zakonskoj i računovodstvenoj regulativi.

Obratite nam se za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Proces dubinskog snimanja kroz 12 područja

proces dubinskog snimanja - Proces dubinskog snimanja kroz 12 područja

Ako ste u procesu prodaje ili kupnje poslovnih udjela / dionica neophodno je da napravite dubinsko snimanje kako bi se zaštitili od rizika.

Tranzicijski period kroz koji prolazi Hrvatsko malo i srednje poduzetništvo primarno se odnosi na transfer vlasništva. Vlasnici obiteljskih društava prvenstveno žele svoje vlasništvo i upravljanje prenijeti na članove obitelji. Za one koji u tome ne uspiju najadekvatnije rješenje će biti prodaja udjela / dionica.

U procesu prodaje udjela, spajanja ili pripajanja ključna točka je provedba dubinskog snimanja (eng. Due diligence). Proces dubinskog snimanja, kao uslugu koju nude savjetnici u svijetu korporativnih financija, koriste zainteresirani kupci i prodavatelji. Kupac se želi minimizirati rizik i uvjeriti se u vjerodostojnost financijskih izvještaja. Prodavatelj želi „braniti“ svoju poziciju i opravdati zahtijevanu cijenu za poslovne udjele / dionice ispred potencijalnih kupaca.

U nastavku teksta donosimo Vam stavke dubinskog snimanja na koje bi bilo poželjno obratiti pozornost ako se odlučite za proces dubinskog snimanja Vašeg ili Vama zanimljivog društva za preuzimanje/kupnju.

 1. Tehnički dio dubinskog snimanja

Tehnička analiza dubinskog snimanja obuhvaća niz stavki i procesa na koje trebate obratiti pozornost. Posebna pažnja tijekom tehničke analize usmjerava se prema proizvodnom procesu, procesu upravljanja poslovanjem, distribuciji proizvoda, održavanju samog proizvodnog pogona, kao i projekcije za rast proizvodnje s obzirom na proizvodne kapacitete.

 1. Komercijalni dio dubinskog snimanja

Ovdje se primarno obrađuje industrija unutar koje društvo posluje, poslovni odnosi sa svim povezanim subjektima tržišta, cjelokupni odnos s kupcima, kao i svi potpisani veći ugovori koji se odnose na poslovanje društva. Izdvojena stavka ovisno o samoj specifičnosti posla kojim se društvo bavi može biti upravljanje zalihama, kreditiranje kupaca, odgoda plaćanja dobavljača i politika cijena.

 1. Ljudski resursi

Pri procesu dubinskog snimanja nikako ne smijete zanemariti odjel ljudskih resursa.

Proučite organizacijsku strukturu i sustav odgovornosti unutar organizacije. Steknite uvid u model delegiranja ovlasti i mjerenja učinkovitosti djelatnika.

Odgovorite na pitanja kao što su; Koji je pravni okvir unutar kojeg organizacija posluje? Postoje li interni akti i formalni propisi i odredbe koje zaposlenici moraju poštivati? i sl.

Bitna stvar na koju trebate obratiti pozornost su sistematizacija radnih mjesta, bonus sheme, ugovori o radu, pravilnik o radu, menadžerski ugovori i rezervacije za otpremnine.

Nemojte ignorirati nemjerljive čimbenike koji se uzimaju u obzir odnose s interesnim stranama koje zastupaju radnike kao što su sindikati, i predstavnici radnika u nadzornim odborima.

 1. Mirovine

Ukoliko se radi akvizicija ili pripajanje društva, utoliko je neminovno kako će doći  do određenog vida restrukturiranja. Bitno je imati unaprijed određeni plan što s viškom radne snage i kako će se potencijalno zbrinjavati dugogodišnji zaposlenici.

 1. Sigurnost, zdravlje, okoliš i kvaliteta

Sigurnost, zdravlje, okoliš i kvaliteta u sebi ujedinjuju socijalnu i etičnu komponentu poslovanja društva. Ako društva posjeduje ISO standard ili neki drugi certifikat koji potvrđuje kvalitetu sustava ili proizvoda uvjerite se da se primjenjuju načela održavanja kvalitete na svim razinama poslovanja.

Provjerite donesene uredbe koje se odnose na kvalitetu, zaštitu na radu, pružanje sigurnih uvjeta za rad zaposlenika. Nadalje, proučite interne uredbe kojim se potiče održivi razvoj i smanjenje zagađenja okoliša u procesu proizvodnje.

 1. Imovina

Imovina spada pod financijski dio dubinskog snimanja kao dio materijalne imovine, no može se i zasebno utvrditi popis sve imovine koju društvo zakonski posjeduje.

Pregledajte  zakonsku papirologiju kojom se dokazuje vlasništvo nad zemljom, proizvodnim halama i drugim objektima od važnosti za poslovanje društva. Koja je neto knjigovodstvena vrijednost popisana imovine i postoji li opterećenje nad imovinom društva. Provjerite postoje li elaborati o procjeni vrijednosti imovine te da li vrijednost u knjigama reflektira stvarnu tržišnu vrijednost. Provjerite da li su još uvijek važeće garancije dobavljača opreme.

 1. Pravni dio dubinskog snimanja

Od iznimne važnosti je da provjerite postoje li sudski sporovi koji se vode protiv target društva. Od odvjetnika s kojim društvo surađuje tražite popis svih sudskih sporova. U slučaju da postoje sporovi provjerite koja je vjerojatnost gubitka sporova te da li su napravljene rezervacije za iste.

Ugovore koji su predmet transakcije (kupoprodajni ugovor, društveni ugovor i sl.) bilo bi poželjno da predate na izradu odvjetnicima koji imaju iskustva u trgovačkom pravu.

 1. Intelektualno vlasništvo

Jesu li zakonom zaštićeni svi patenti, zaštitni znakovi, autorska prava i pojedini dizajn koji asocira potencijalne kupce na samo društvo? Od koje su važnosti za društvo stavke koje potpadaju pod intelektualno vlasništvo?

Ako društvo plaća „royalty“ na nematerijalnu imovinu provjerite da li je naknada u skladu s prosjekom industrije. Provjerite postoji li i dodatni prihod od honorara zbog ustupanja navedenih prava drugim interesnim  stranama i koristi li društvo usluge vanjskih savjetnika koji mogu imati dio vlasničkih prava na pojedini patent.

 1. Porezi

Postoje li neke neiskazane porezne obveze, kao i porezne obveze koje bi mogle „izaći“ iz potencijalne akvizicije društva. Da li je društvo obveznik izrade studije o transfernim cijenama te da li je ista izrađena? Da li je društvo bilo predmet poreznog nadzora? Proučite sva izdana rješenja od porezne uprave vezana za društvo. Uvjerite se da ne postoji porezni dug društva. U ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela / dionica stavite klauzulu koja Vas štiti od skrivenih poreznih obveza tako da možete teretiti postojećeg vlasnika ako se takva situacija dogodi u budućnosti.

 1. Revizori i porezni savjetnici

Pregledajte izvještaje i mišljenja od strane revizora i poreznih savjetnika koji se odnose na poslovanje društva kako bi otkrili moguće neugodnosti po Vas kao kupca. Obratite pozornost na ograde u revizorskim izvještajima i na ukazane rizike. Tražite objašnjenje i prijedlog postojeće uprave za rješavanja svih spornih stavki.

 1. Osiguranje

Pregledajte trenutne police osiguranja koje društvo koristi i s njima sve povezane stavke koje utječu na poslovanje društva (uvjeti korištenja, uvjeti plaćanja i sl.). Ovisno o strukturi same poslovne transakcije odnosno kupnje društva, možete pregledati i bivše police osiguranja materijalne i nematerijalne imovine.

 1. Financijski dio dubinskog snimanja

Zasigurno najbitnija stavka dubinskog snimanja jest financijski dio koji se odnosi na „klasične“ financijske pokazatelje društva. Od klasične revizije financijskih izvješća društva za zadnje tri godine, do detaljnog pregleda dugotrajne imovine društva, ostale kratkotrajne imovine, stanja zaliha, stanja novca na računu obveza društva, vlasničkih udjela itd.. Sve provjerite detaljno kako bi dobili najrealniju sliku poslovanja društva i minimizirali rizik nakon kupnje.

Kao kupca, primarno će Vas zanimati povijesni financijski pokazatelji društva kojeg želite preuzeti, kao i povezani financijski pokazatelji, te buduće projekcije poslovanja koje će Vam donositi prihod, dobit i novčane tokove nakon same akvizicije.

Proces dubinskog snimanja iznimno je zahtjevan proces te svaka od gore navedenih točaka sadrži dodatan niz stavki koje treba provjeriti s ciljem determiniranja realne vrijednosti imovine, dionice, udjela ili gospodarske cjeline  koja se preuzima.

Ukoliko želite imati uvid u detaljan popis stavaka koje je potrebno prekontrolirati i potvrditi u procesu dubinskog snimanja utoliko nam se slobodno obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Manipulacija financijskim izvještajima: Prihodi

Financijski izvještaji

Postoji mnogo načina kojima se mogu krivotvoriti financijski izvještaji što posljedično dovodi do pogrešnog i obmanjujućeg prikaza rezultata poslovanja i financijskog položaja društva. Računovodstvene manipulacije s prihodima su najčešći način krivotvorenja financijskih izvještaja te postoje dva smjera u kojima se one mogu kretati. Prvi se odnosi na precjenjivanje, odnosno iskazivanje većih prihoda, a drugi na podcjenjivanje, odnosno iskazivanje manjih prihoda.

Kako biste i Vi kao potencijalni investitor mogli znati manipulira li društvo prihodima i krivotvori li time svoja financijska izvješća u nastavku Vam navodimo nekoliko tehnika i znakova preranog priznavanja prihoda:

 1. Priznavanje prihoda prije završetka ugovorenih obveza
 2. Priznavanje prihoda koji je veći od izvršenog posla
 3. Priznavanje prihoda prije nego što kupac prihvati isporuku
 4. Priznavanje prihoda kada je plaćanje kupca neizvjesno

Prve dvije tehnike usmjerene su na prodavateljevu izvedbu njegovih obveza iz ugovora, dok su druge dvije usmjerene na kupca.

Prema računovodstvenim standardima postoji 4 uvjeta koja moraju postojati da bi se priznali prihodi:

 • dokaz da postoji dogovor,
 • dogodila se isporuka proizvoda,
 • cijena je fiksna ili odrediva,
 • naplativost prihoda je razumno osigurana.

Tehnike preranog priznavanja prihoda

 1. Priznavanje prihoda prije završetka ugovorenih obveza

Društvo može nepravilno priznati prihode prije nego što se prodaja uopće dogodila. S jedne strane, društva će ponekad odužiti s bilježenjem prodaje sve do zadnjeg dana kvartala, dok će pak s druge strane biti vrlo kreativna u izvještavanju završetka kvartala pa će tako prihode budućeg razdoblja priznavati u tekućem razdoblju.

 1. Priznavanje prihoda koji je veći od izvršenog posla

Sljedeće što neko društvo može napraviti je bilježenje prihoda u većoj vrijednosti nego što isti stvarno iznose.

Također trebali biste pripaziti ako uvidite da novčani tok iz poslovnih aktivnosti zaostaje za neto prihodom ili ako uvidite veliki skok u potraživanjima, osobito onim dugoročnim i nenaplaćenim. Sve to može Vas uputiti da društvo prerano priznaje prihode, dok kupci plaćaju mnogo kasnije.

Nenaplaćena potraživanja tipično niti nisu naplativa. Takva potraživanja su većinom stvorena tijekom proizvodnog razdoblja kada kupci nisu još odgovorni za plaćanje.

Isto je i kada uvidite da potraživanja (osobito dugoročna i nenaplaćena) rastu brže nego prodaja. Budući da je normalno da potraživanja budu naplaćena kroz mjesec ili dva od prodaje, dugoročna potraživanja uobičajeno predstavljaju prodaju koju društvo neće naplatiti više od godine dana od datuma bilance. Stoga pripazite ako vidite veliki rast nenaplaćenih potraživanja kada prodaja i plaćena potraživanja rastu umjereno.

Metoda postotka dovršenosti je također pogodna za manipulaciju priznavanja prihoda. Kod metode postotka dovršenosti prihodi se priznaju još u trenutku proizvodnje, ali u skladu sa stupnjem dovršenosti proizvoda. Dakle, prihod se ne priznaje u trenutku prodaje proizvoda. Takva metoda se koristi kod dugoročnih ugovora o građenju ili proizvodnji, kod proizvoda velikih pojedinačnih cijena, čija proizvodnja traje duže razdoblje i postoje individualne narudžbe kupaca (kao što su npr. građevinski objekti, postrojenja, brodovi i sl.). Korištenje takve metode stoga nije primjereno za uslužna društva jer su njihovi poslovi obično kraćeg razdoblja. Kako bi kalkulirala prihod, društva prvo trebaju utvrditi iznos troškova nastalih ugovorom kao postotak ukupnih procijenjenih troškova koji će nastati kroz cijelo razdoblje trajanja ugovora.

Društva isto tako mogu koristiti i neprikladnu mark-to-market metodu (usklađivanje prema tržištu, odnosno pristup tržišne vrijednosti), odnosno onu koja je namijenjena nekoj drugoj industriji ili drugoj vrsti transakcije od društva.

 1. Priznavanje prihoda prije nego što kupac prihvati isporuku

Trikovi kojima društvo može stvoriti prihode prije nego što kupac prihvati isporuku su oni kada prizna prihod:

 • prije isporuke proizvoda kupcu,
 • nakon isporuke, ali ne kupcu već nekome drugome,
 • nakon isporuke, ali dok kupac još uvijek može odustati od kupnje.

Situacija u kojoj prodavatelj priznaje prihode prije isporuke robe naziva se „fakturiraj i zadrži“ prodaja gdje prodavatelj priznaje prihode prije isporuke proizvoda, odnosno priznaje prihode, ali još uvijek drži proizvode kod sebe.

Društvo može prerano priznati prihode iako isporuči proizvode i kupac ih zaprimi. To se događa onda ako kupac zaprimi pogrešan proizvod, kupac zaprimi ispravan proizvod, ali prerano ili kupac zaprimi ispravan proizvod u pravom trenutku, ali zadržava pravo odustajanja od kupnje. Društva tako mogu napuhati prihode namjernom isporukom pogrešnih proizvoda i time prerano priznati prihode, iako znaju da će proizvodi biti vraćeni.

 1. Priznavanje prihoda kada je plaćanje kupca neizvjesno

Društvo može prihode ubrzati i bilježenjem prodaje onda kada kupac nije sposoban plaćati (plaćanje tada postaje neizvjesno) ili kada prodavatelj agresivno potiče prodaju, ali ne zahtijeva od kupca da plati duži period nakon same prodaje (plaćanje postaje nepotrebno). Prodavatelj može nuditi i velikodušno produžene i fleksibilne uvjete plaćanja, velike popuste i slično. Kako bi stimulirao prodaju novih proizvoda, prodavatelj može dopustiti kupcu da ih plati tijekom dužeg razdoblja.

Sumnjate da se je u tijeku manipulacija financijskim izvještajima? Obratite nam se ako Vam je potrebna podrška kod forenzičkog računovodstva ili provedbe dubinskog snimanja.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Da li Vam je potrebna studija o transfernim cijenama?

Studija o transfernim cijenama

Transferne cijene se uspostavljaju između tuzemnih i/ili inozemnih povezanih osoba. Njihova svrha je prikazati da li povezana društva međusobno posluju po tržišnim uvjetima te da li tuzemna društva prelijevaju dobit na društvo koje ima povoljniji porezni položaj.

Transferne cijene obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba. Bitan naglasak se stavlja na same ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje.

Pravni okvir

Pravila o transfernim cijenama temelje se na metodologiji OECD-a. Pravni okvir za transferne cijene je propisan Zakonom o porezu na dobit (čl.13 i čl.14.a) i Pravilnikom o porezu na dobit (čl.40).

OECD je izradio pravilnik o umanjenju porezne baze i premještanja dobiti, BEPS (eng. Base Erosion and Profit Shifting). BEPS identificira 15 različitih mjera koje bi trebale smanjiti i suzbiti agresivno porezno planiranje, porezne prijevare i poreznu evaziju, posebice u slučaju velikih multinacionalnih kompanija.

Obveznici izrade studije

Pravila o transfernim cijenama odnose se na transakcije između inozemnih, ali i tuzemnih povezanih društava. Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Kod tuzemnih povezanih društava dokumentacija o transfernim cijenama mora postojati kad jedno od društava primjenjuje nižu poreznu stopu, ne plaća porez na dobit ili koristi porezne gubitke za prijenos.

Metode

Društvo treba obrazložiti izabranu metodu za određivanje transfernih cijena. Metode mogu biti sljedeće:

 1. Metoda usporedivih nekontroliranih cijena
 2. Metoda trgovačkih cijena
 3. Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove
 4. Metoda podjele dobiti
 5. Metoda neto dobitka

 Dostava studije o transfernim cijenama

 Veliki porezni obveznici dostavljaju dokumentaciju o transfernim cijenama prilikom predaje godišnje prijave poreza na dobit.

Ostali porezni obveznici dostavljaju dokumentaciju na zahtjev Porezne uprave.

Obveza korigiranja osnovice poreza na dobit

Ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

 Napomena: Studija o transfernim cijenama bi se trebala izraditi prije sastavljanja prijave poreza na dobit.

 Kazne

Društva koja su obveznici dostavljanja studije o transfernim cijenama obvezni su uz poreznu prijavu priložiti studiju o transfernim cijenama.

Ukoliko ste obveznik dostave studije u transfernim cijenama a to niste pravovremeno učinili ili ne posjedujete studiju, utoliko Vam prijeti rizik plaćanja novčane kazne u iznosu od 2.000 do 200.000 kuna i poreza na dobit sa zateznim kamatama.

Ako Vas zanimaju detalji o metodologijama izrade studije transfernih cijena obratite nam se za više informacija.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Kome je potrebna revizija?

Kome je potrebna revizija - Kome je potrebna revizija?

Prestanite gledati na reviziju kao zakonsku obvezu i nužni trošak. Iskoristite znanje revizora i provedite sve korekcije te uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom i Međunarodnim Računovodstvenim Standardima (MRS) ili Hrvatskim Standardima Financijskog Izvještavanja (HSFI).

Revizija nema savjetodavnu ulogu već je to skup radnji kojima se utvrđuje objektivnost, potpunost, ispravnost, zakonitost i vjerodostojnost svih poslovno financijskih procesa unutar jednog društva.

Revizija ima svrhu osigurati pouzdana financijska izvješća za širu javnost kao što su investitori, kreditori, kupci, dobavljači, regulatorna tijela, porezna uprava, zaposlenici, analitičari i ostali.

Tko je obveznik revizije…

Ranijih godina kriterije za određivanje obveznika revizije uređivala su dva odvojena zakona: Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Navedeni zakoni nisu bili međusobno usklađeni po pitanju kriterija koji određuju obveznike revizije tako da su se pojavljivale nedoumice tko spada pod obveznike revizije.

Od 2016. godine obveza revizije financijskih izvješća propisana je samo jednim zakonom, Zakonom o računovodstvu (u daljnjem tekstu „Zakon“). Sukladno članku 20. Zakona, propisani su svi obveznici revizije:

 1. Subjekti od javnog interesa

 • Kreditne institucije
 • Osiguravajuća društva
 • Leasing društva
 • Društva za upravljanje investicijskim fondovima (UCITS fondovi, Alternativni Investicijski Fondovi…)
 • Mirovinska društva
 • Faktoring društva
 • Investicijska društva, burze, SKDD i ostali operateri na tržištu kapitala
 • Društva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
 1. Veliki poduzetnici

  (zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: iznad 150 milijuna kuna
 • Ukupni prihodi: iznad 300 milijuna kuna
 • Broj zaposlenih: iznad 250
 1. Srednji poduzetnici

  (oni koji nisu mali poduzetnici a zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: manja ili jednaka 150 milijuna kuna
 • Ukupni prihodi: manji ili jednaki 300 milijuna kuna
 • Broj zaposlenih: manji ili jednak 250
 1. Matična Društva velikih i srednjih grupa poduzetnika

 1. Društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i komanditna društva…

  …čiji financijski podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze dva od tri sljedeća kriterija:

 • Aktiva: iznad 15 milijuna kuna
 • Poslovni prihodi: iznad 30 milijuna kuna
 • Broj zaposlenih: više od 25
 1. Poduzetnici…

  …koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje vrijednosnih papira na uređeno tržište, a ne spadaju pod obveznike revizije po ranije utvrđenim kriterijima.

 1. Društva koja su sudjelovala u poslovnim pripajanjima i spajanjima…

  …te novoosnovana društva ako ne podliježu prema ranije navedenim kriterijima.

 

Ključni datumi na koje trebate paziti…

Zakon o reviziji i dalje ima ingerenciju nad određivanjem datuma do kojeg sva društva koja spadaju pod obveznike revizije, moraju odabrati svoje revizorsko društvo ili samostalnog revizora za provedbu revizije godišnjih financijskih izvještaja.

Imenovanje revizora

Uprava društva, koje je obveznik revizije za prethodnu godine, treba najkasnije do 30.9. tekuće godine odabrati i imenovati revizora.

Predaja Financijskih izvještaja (statistika) i Prijava poreza na dobit

Uprava društva je odgovorna, najkasnije do 30.4. naredne godine, predati Financijske izvještaje za statističke svrhe te Prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu (ili četiri mjeseca nakon što je završena poslovna godina).

Javna objava Financijskih izvještaja

Uprava društva je odgovorna za predaju Financijskih izvještaja radi javne objave za prethodnu godinu (ili šest mjeseci nakon što je završena poslovna godina), najkasnije do 30.6. naredne godine.

Javna objava Konsolidiranih financijskih izvještaja

Najkasnije do 30.9. naredne godine Uprava društva je odgovorna predati Konsolidirane financijske izvještaje radi javne objave za prethodnu godinu (ili devet mjeseci nakon što je završena poslovna godina).

Izbjegnite kazne…

Novčana kazna do 100.000 kuna ako ne imenujete revizora na vrijeme

Ako ne odaberete i ne imenujete revizora postoji rizik od plaćanja novčane kazne. Članak 68. Zakona o reviziji propisuje kazne od 20.000 do 100.000 kuna za društvo koje je obveznik revizije a nije imenovalo revizora. Ujedno je propisana kazna za osobu koja je odgovorna za ugovaranje revizije u iznosu od 10.000 kuna.

Novčana kazna do 100.000 kuna ako ne dostavite GFI

Obveznici revizije koji ne dostave Godišnji Financijski Izvještaj (GFI) i svu propisanu dokumentaciju (npr. revizorsko mišljenje) za statističke i druge potrebe riskiraju novčanu kaznu od 10.000 do 100.000 kuna. Nadalje, odgovorne osobe riskiraju novčanu kaznu u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.

Prekršajni postupak ako ne dostavite dokumentaciju za javnu objavu

Od 2017.godine Financijska agencija je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Poštujte zakonski propisan rok te odaberite i ugovorite ovlaštenog revizora ili revizorsko društvo.

Kod odabira revizora nemojte se navoditi samo cijenom već uzmite u obzir stručnost i nepristranost revizora. Stručan revizor će utvrditi gdje postoji prostor za poboljšanje i/ili ukazati koje pogreške trebate izbjeći u budućnosti.

Ako još niste odabrali ovlaštenog revizora obratite nam se s povjerenjem.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Unos gospodarske cjeline obrta u trgovačko društvo

Unos gospodarske cjeline obrta u trgovacko drustvo - Unos gospodarske cjeline obrta u trgovačko društvo

Obrtnik ste i odlučili ste postati trgovačko društvo. Cilj Vam je prebaciti cjelokupno poslovanje na društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu “Društvo”).

Kao obrtnik generirate prihod veći od 3.000.000 kuna i u sustavu ste poreza na dobit i PDV-a. Vodite dvojno knjigovodstvo i Vaše poslovanje se s računovodstvenog stajališta ne razlikuje od trgovačkog društva.

Ukoliko želite smanjiti pravni rizik i zaštiti osobnu imovinu utoliko postoji mogućnost da napravite prijenos gospodarske cjeline obrta u trgovačko društvo.

U nastavku navodimo korake kako da to izvedete:

1. Otvorite društvo s ograničenom odgovornošću (“Društvo”)

U slučaju da ste već nositelj poslovnih udjela nekog trgovačkog društva koje može poslužiti za ovu namjenu tada možete preskočiti ovaj korak.

Ukoliko navedeno nije slučaj, utoliko je potrebno osnovati novo trgovačko društvo. U ovoj fazi bitno je razmotriti da li želite napraviti prijenos gospodarske cjeline s povećanjem ili bez povećanja temeljnog kapitala.

2. Prijenos nekretnine i pokretnine s obrta u Društvo

Pripremite kupoprodajni ugovor s kojim se vrši prijenos imovine s obrta na Društvo.

Ako su nekretnine u upotrebi duže od 2 godine iskoristite prijenos porezne obveze. Kod prijenosa vozila obratite pozornost na plaćanje posebnog poreza na motorna vozila na koja prilikom kupnje nije bilo moguće odbiti PDV.

U skladu sa Zakonom o PDV-u kod prijenosa gospodarske cjeline uz naknadu ili bez naknade smatra se da nije došlo do isporuke.

Društvo se smatra pravnim sljednikom obrta. Iz tog razloga se na prijenos ne obračunava PDV pod uvjetom da su obrt i Društvo porezni obveznici te da Društvo nastavlja s obavljanjem gospodarske djelatnosti za koju ima pravo na odbitak pretporeza.

U skladu sa zakonom o Porezu na dobit ako postoji kontinuitet oporezivanja smatra se da porezni obveznik nastavlja djelatnost te to nema utjecaja na oporezivanje.

Kontinuitet u oporezivanju podrazumijeva da pri prijenosu na Društvo ne dolazi do promjena u procjeni predmeta imovine i obveza.

3. Sastavite ugovor o prijenosu gospodarske cjeline

Prijenos poslovanja obrta kao gospodarske cjeline se vrši sklapanjem Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline. Obrt predstavlja gospodarsku cjelinu koja obuhvaća sva njegova prava, imovinu i obveze.

Cilj prijenosa je promjena pravnog oblika obavljanja poduzetničke djelatnosti uz nastavljanje obavljanja dosadašnje djelatnosti u kontinuitetu.

Ugovorom o prijenosu obrta u Društvo vlasnik obrta prestaje biti nositeljem obrta kao gospodarske cjeline, a Društvo kao pravna osoba postaje njegovim novim nositeljem.

Izvršenim prijenosom Društvo postaje sveopći (univerzalni) pravni sljednik obrta. Sva prava, imovina i obveze temeljem Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline prelaze na Društvo.

Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline nije potrebno provoditi u Sudskom registru Trgovačkog suda.

4. Odjavite obrt

Dostavite nadležnom tijelu zahtjev za odjavu obrta uz koji dodatno priložite obrtnicu, potvrdu o uplati upravne pristojbe i državnih biljega.

Radi utvrđivanja poreznih obveza zaključite sve poslovne knjige do dana poslovanja obrta.

Rješenjem se utvrđuje prestanak obrta i po pravomoćnosti rješenja briše se obrt iz obrtnog registra. Odjava vlasnika obrta i obrta mora se obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO.

5. Iskomunicirajte sve aktivnosti s interesnim stranama

U smislu boniteta, za banke postoji kontinuitet u poslovanju. Na starog i novog nositelja gospodarske cjeline gleda se kao na jednu osobu.

Unaprijed iskomunicirajte Vaše namjere s dobavljačima koji su Vam ključni za nastavak poslovanja. Prenesite ugovore s dobavljačima na Društvo. Ukoliko ste nositelj koncesije ili drugih prava napravite prijenos na Društvo.

Obratite se svom poreznom referentu te ga upoznajte s planiranim aktivnostima.

6. Odjavite zaposlenike s obrta i prijavite ih na Društvo

Svi ugovori o radu se temeljem samog zakona prenose na Društvo koje preuzima prava i obveze obrta. Sukladno navedenom nema potrebe za sklapanjem novih ugovora ili aneksa.

Odlučite li se na unos gospodarske cjeline obrta u Društvo pazite da ste ispunili sve potrebne uvjete.

Ukoliko Vam je potrebna podrška u procesu obratite nam se s povjerenjem.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Manipulacije financijskim izvještajima

Manipulacije financijskim izvjestajima - Manipulacije financijskim izvještajima

U savršenom svijetu ne postoje manipulacije financijskim izvještajima. Javnost ima puno povjerenje u financijske izvještaje. Investitori se mogu osloniti na brojeve, projicirati novčane tokove i donositi mudre odluke o investiranju i alokaciji kapitala.

Nažalost, to nije ono što se događa u stvarnom svijetu. U realnosti financijski izvještaji ovise o procjenama i prosudbama.  Zatim, za potrebe procjene vrijednosti, brojevi iz izvješća pojedinih društva nisu nužno usporedivi s brojevima iz izvješća drugih društava. Konačno, uprava društva ima značajan interes da manipulira financijskim izvještajima.

Metode manipulacije financijskim izvještajima najčešće se smještaju unutar dvije kategorije:

 1. Manipulacije vremenskim razgraničenjima
 2. Lažna knjiženja

 I. MANIPULACIJE VREMENSKIM RAZGRANIČENJIMA

Prihodi i rashodi trebaju biti evidentirani u razdoblju u kojem se dogodila transakcija. U praksi postoje dva načina manipuliranja vremenskim razgraničenjima kojima se poboljšavaju financijski rezultati u tekućem razdoblju: (1) Prijevremeno evidentiranje prihoda i (2) Odgađanje troškova.

(1) Prijevremeno evidentiranje prihoda

Prijevremeno evidentiranje prihoda najčešće se obavlja evidentiranjem prividnog poslovnog događaja na jedan od sljedećih načina:

 • evidentiranje prihoda od prodaje prije isporuke robe ili usluge
 • evidentiranje prihoda od prodaje kada je ugovor u završnoj fazi
 • evidentiranje prihoda od prodaje kada je roba dostavljena na konsignacijsku prodaju ili kada je prodana s mogućnošću povrata
 • evidentiranje prihoda od prodaje prema povezanim društvima za usluge koje nikada nisu nastale
 • evidentiranje prihoda u trenutku zaprimanja narudžbe
 • evidentiranje poslovnog događaja i izdavanje računa za usluge koje nisu nastale

(2) Odgađanje troškova

Troškovi bi trebali biti evidentirani temeljem zaprimljenog ulaznog računa od dobavljača. Neispravno evidentiranje troškova odnosi se na evidentiranje troškova u trenutku plaćanja. Time se evidentiranje troškova odgađa za buduće razdoblje čime se uvećava financijski rezultat u trenutnoj poslovnoj godini.

II. LAŽNA KNJIŽENJA

(1) Knjiženje fiktivnih prihoda

Fiktivni prihodi baziraju se na temelju izmišljenih transakcija ili kao reklasifikacija ostalih vrsta prihoda u prihode od prodaje.  Fiktivni prihodi stvaraju iluziju uspješnog poslovanja te su im osobito sklona društva koja nisu obveznici revizije kako bi poboljšala financijske izvještaje prilikom dobivanja kredita od strane kreditnih institucija.

(2) Manipulacija obvezama i troškovima

Manipulacija ili lažiranje obveza i troškova provodi  se kako bi društvo povećalo cijenu dionica i vrijednost društva ili kako bi smanjilo poreznu obvezu. Manipulacija obvezama ili troškovima može se provesti na sljedeće načine:

 • pretvaranjem kratkoročnih obveza u dugoročne kako bi se poboljšao pokazatelj radnog kapitala
 • kapitaliziranjem troškova i otpisivanjem troškova stvara se imovina koja ne postoji te se smanjuju troškovi u tekućem razdoblju
 • ne otpisivanjem imovine kada je to prikladno precjenjuje se imovina i povećava se financijski rezultat
 • kretanjem rezervi iz bilance smanjuju se troškovi u računu dobiti i gubitka

(3) Pogrešno vrednovanje imovine

Pogrešno vrednovanje imovine moguće je postići precjenjivanjem ili podcjenjivanjem vrijednosti imovine. Navedeno je moguće postići na sljedeće načine:

 • podcjenjivanjem ili precjenjivanjem vrijednosti zaliha
 • kreiranjem fiktivnih potraživanja kako bi se povećali prihodi i neto dobit
 • otpisom naplativih potraživanja kako bi se stvorili troškovi i smanjila porezna obveza

Sumnjate da postoji mogućnst pronevjere. Kontaktirajte naše stručnjake i otklonite mogućnost da Vas zavaraju pogrešno iskazanim pozicijama u financijskim izvještajima.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru