Financijska analiza projekta u 7 koraka

Financijska analiza projekta u 7 koraka - Financijska analiza projekta u 7 koraka

Kada se upuštate u financijsku analizu Vašeg poslovnog projekta, želite si dati odgovor na tri pitanja. Tri temeljna pitanja na koja ćete Vi kao poduzetnik morati odgovoriti su:

 1. Isplativost projekta ( s aspekta investicijskih troškova).
 2. Financijska stabilnost projekta
 3. Isplativost za vlasnika

Odgovori na pojedina pitanja neće jednako zanimati i bankare i Vas kao nositelja projekta.

U nastavku teksta donosimo kratki pregled što Vas čeka u provedbi financijske analize projekta i koje korake morate slijediti pri analizi istoga.

 1. Ulazne pretpostavke

Prije svega, bitno je da imate ulazne pretpostave Vašeg projekta. Temeljem tih pretpostavki možete pripremiti projekciju budućih prihoda, rashoda, investicijskih izdataka, a možda i neku očekivanu strukturu financiranja. Ulazne pretpostavke ovise o specifičnosti svakog projekta i mijenjaju se ovisno o projektu (cijena sirovina, količina sirovina, iskoristivost sirovina).

No Vas uvijek zanima kako će izgledati financijski rezultati Vašeg budućeg poslovnog projekta uz takve pretpostavke.

 1. Financijska izvješća / financijski model

U svrhu financijske analize bilo bi dobro pripremiti projekcije standardnih financijskih izvješća za Vaš projekt. Pod standardnim izvješćima mislimo na:

Zbog toga prije početka financijske analize pripremite strukturu financijskog modela kako bi se u njega mogle kasnije ugrađivati Vaše pretpostavke i promatrati na koji način te iste pretpostavke utječu na financijska izvješća projekta.

 1. Provjeriti profitabilnost projekta

U ovom koraku biti će Vam potreban Račun dobiti i gubitka, gdje se bavite analizom profitabilnosti Vašeg posla, a prva stavka RDG-a na kojoj se morate zaustaviti jest dobit u RDG-u. A pod dobit u RDG-u mislimo na sljedeće:

 • Bruto dobit ili bruto marža
 • Dobit prije amortizacije i troškova financiranja (EBITDA).

 U ovoj fazi financijske analize projekta, nije potrebno razmišljati o strukturi financiranja, pa iz tog razloga uzimamo ove dvije dobiti jer nisu opterećene amortizacijskim troškovima.

EBITDA i Bruto dobit su važni jer Vam pokazuju hoće li Vaš poslovni projekt prodavati svoje proizvode i usluge više od onoga koliko će koštati stvaranje tih istih proizvoda ili usluga.

Sve dok Vam izračuni ne pokazuju pozitivnu bruto dobit i prihvatljivu EBITDA već u ranim godinama Vaše analize, ne idite dalje sa analizom. Takav poslovni projekt biti će teško isplativ i financijski stabilan

 1. Izračunajte isplativost projekta

Rješavanjem pitanja profitabilnosti projekta, vrijeme je za provjeru isplativost projekta.

Ako Vam se termini isplativost i profitabilnost čine slični, to su dvije različite stvari, iako suštinski svako pitanje isplativosti projekta u sebi sadrži i pitanje o profitabilnosti. Jer teško je smisliti Vaš poslovni projekt koji će biti isplativ, a neće biti profitabilan u smislu ranije spomenutih dobiti.

Tako Vam za izračun isplativosti projekta nisu dovoljna samo standardna financijska izvješća, već Vam je potreban i „specijalni“ novčani tok čiji Vam sadržaj omogućuje uvid u isplativost projekta.

U teoriji ćete naići na više naziva za novčani tok , od kojih nam svaki otkriva je li Vaš projekt „isplativ“  s ekonomskog smisla. Neki od naziva koji se koriste za specijalni novčani tok su :

 • Ekonomski tok
 • Inkrementalni novčani tok projekta
 • Novčani tok za ocjenu isplativosti projekta s aspekta investicijskih troškova
 • Novčani tok projekta

 U ovom dijelu analize projekta pojavit će se posebni pokazatelji za ocjenu isplativosti kao primjerice neto sadašnja vrijednost ili interna stopa povrata, a matematika koju ćete koristiti za izračun spomenutih pokazatelja  isplativosti zove se diskontiranje novčanih tokova.

 1. Optimalni način financiranja projekta

Kada Vaši izračuni pokažu kako je projekt isplativ, dolazite do potrage za optimalnim načinom financiranja projekta te ocjenom financijske stabilnosti projekta. Za tu svrhu biti će Vam dovoljno i ono najobičnije standardno izvješće o novčanom toku koje Vam govori o sposobnosti Vašeg projekta da uredno podmiri sve svoje obveze, kao naprimjer :

 • obvezu otplaćivanja kredita
 • plaćanje dobavljačima
 • isplatu plaća zaposlenicima
 • plaćanje poreza..

No važna će Vam biti zadnja linija izvješća o novčanom toku – ukupni neto novčani tok, te još važnije- stanje novca na računu.

Tu morate zahtijevati pozitivne predznake u iznosima, odnosno pozitivno stanje računa na kraju baš svakog perioda analize! U protivnom Vaš projekt nije financijski stabilan.

 1. Isplativost projekta s aspekta investitora

Nakon što ste se uvjerili da Vaš račun u banci neće nikada završiti u minusu, došlo je vrijeme da odgovorite na pitanje: je li poslovni projekt isplativ za Vas kao investitora?

Ovo je specifično pitanje pošto se striktno odnosi na Vas kao investitora, dok se pitanje isplativosti projekta koje smo ranije spominjali, odnosi na sve strane uključene u financiranje projekta.

Odgovor na ovo pitanje također zahtjeva svoj specijalni novčani tok- novčani tok s aspekta uloženog vlasničkog kapitala. 

 1. Priprema strukture financijskog modela

Sada kada ste stekli uvid u cijeli postupak analize, možete krenuti s analizom projekta. No prije početka financijske analize, bilo bi dobro da u pripremi imate strukturu financijskog modela čija će složenost ovisiti o složenosti Vašeg poslovnog projekta.

U početku uopće nije bitno koje brojke unosite u financijski model, važno je da struktura modela funkcionira. Kada imate spremnu strukturu modela, onda čete lako unositi i mijenjati ulazne podatke, provjeravati financijska izvješća i raditi analize.

Ako će Vas brinuti duljina perioda analize, slobodno stavite sve projekcije na 10 godina, pošto se ta brojka najčešće uzima u praksi, a kasnije lako možete nadodati ili oduzeti koju godinu ako bude potrebno.

I neka Vam bilanca bilancira, bez proizvoljno namještenih brojki, pošto je to jedno od zlatnih pravila financijskog modeliranja. Sada ste konačno spremni Vašu poslovnu priču pretočiti u projekcije, izračune analize itd.

Ukoliko imate poslovni projekt ili inicijalnu ideju za koju želite vidjeti je li financijski održiva u praksi, utoliko nas slobodno kontaktirajte.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Kako izraditi povelju o internoj reviziji?

Kako izraditi povelju o internoj reviziji - Kako izraditi povelju o internoj reviziji?

Važni elementi za korporativno upravljanje i korporativno izvještavanje je pisana povelja interne revizije. Svrha, ovlasti i odgovornosti interne revizije trebali bi se definirati poveljom o internoj reviziji, a sukladno Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja objavljenog od strane Instituta internih revizora.

U nastavku teksta donosimo Vam 10 područja koja trebate obuhvatiti kada ćete izrađivati/ažurirati povelju o internoj reviziji:

 1. Misija, svrha i cilj

Imajte jasno definiranu misiju, svrhu i cilj povelje o internoj reviziji. Npr.:

„Poboljšati i zaštiti vrijednost organizacije pružanjem na riziku utemeljenog i objektivnog angažmana s izražavanjem uvjerenja, savjeta i uvida“.

Interna revizija društva je neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavna aktivnost, koja se temelji na sustavnom procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

 1. Položaj unutar organizacije

Imenujte glavnog revizora i dodijelite mu administrativnu odgovornost izvještavanja, a prema funkciji neka bude odgovoran revizijskom odboru društva. Revizijski odbor treba odobriti povelju interne revizije, kao i interni plan temeljen na prethodnoj procjeni rizika, financijski plan i plan rasporeda osoblja. Revizijski odbor odobrava i odluke o imenovanju i razrješenju glavnog internog revizora te njegovu naknadu.

 1. Neovisnost

Vaši interni revizori trebaju biti neovisni u svome radu kod odabira predmeta revizije, njegovog opsega, procedura, učestalosti provedbe revizije, kao i vremenskog rasporeda i sadržaja izvješćivanja. Interni revizori nemaju izravnu operativnu odgovornost, pa u skladu s time i ne razvijaju procedure, ne pripremaju podatke i ne uključuju se u aktivnosti koje revidiraju.

 1. Ovlasti

Osigurajte internim revizorima slobodan i neograničen pristup svim dokumentima, evidencijama, izvješćima, fizičkoj imovini i osoblju povezanom s predmetom interne revizije. Svi Vaši zaposlenici imaju dužnost osigurati pristup  i pružiti podršku internoj reviziji kako bi mogla nesmetano provoditi svoje aktivnosti. Po potrebi ne libite se angažirate specijalizirane stručnjake  za pomoć u obavljanju internih revizija specifičnih područja.

 1. Odgovornost

Pitanje odgovornosti ključno je ako želite imati povelju interne revizije koja će služiti svojoj svrsi i doprinositi rastu Vašeg društva. Neka Vaš glavni revizor i zaposlenici strogo poštuju:

 • provedbu interne revizije u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja
 • razvoj fleksibilnog srednjoročnog i godišnjeg revizijskog plana temeljenog na procjeni rizika
 • implementaciju godišnjeg plana revizije nakon odobrenja revizijskog odbora
 • održavanje stručnosti revizijskog osoblja
 • korištenje usluga specijaliziranih stručnjaka po pitanju aktivnosti određenih internom revizijskom poveljom
 • implementiranje godišnjeg plana revizije
 • održavanje stručnosti revizije
 • objavljivanje periodičnih izvještaja višem menadžmentu i revizijskom odboru
 • uključivanje svih oblika prijevare u revizijski plan
 • čuvanje tajnosti podataka i informacija
 1. Opseg aktivnosti

Uloga interne revizije je da pri ocjenjivanju adekvatnosti i učinkovitosti korporativnog upravljanja, procjene rizika, sustava internih kontrola i kvalitete poslovanja Vašeg društva:

 • procjeni pouzdanost i cjelovitost financijskih izvještaja
 • utvrdi razine usuglašenosti s politikama, planovima i procedurama društva
 • provjeri učinkovitost korištenja imovine i ostalih resursa društva
 • provjeri procjenu izloženosti rizicima koji se odnose na postizanje strateških ciljeva
 • ispitivanje specifičnih aktivnosti na zahtjev uprave društva ili revizijskog odbora
 • ispitivanje rezultata poslovanja radi utvrde jesu li u skladu s ciljevima društva

Pobrinite se da dobro definirate i utvrdite opseg posla interne revizije.

 1. Planiranje internih revizija

Jednom godišnje neka revizor podnosi višem menadžmentu sažetak rasporeda aktivnosti interne revizije, plan rasporeda osoblja i financijski plan za sljedeću godinu.

Raspored aktivnosti interne revizije neka se provodi na temelju prioriteta iz popisa potencijalnih revizija, utvrđenih sukladno metodologiji utemeljenoj na procjeni rizika i uvažavajući podatke revizijskog odbora. Vaš glavni revizor treba komunicirati s revizijskim odborom o značajnim odstupanjima od formalno odobrenog rasporeda odobrenih financijskih sredstava.

 1. Izvještavanje i praćenje

Nakon provedene revizije, glavni revizor podnosi pisano izvješće Vama kao glavnom izvršnom direktoru i predsjedniku revizijskog odbora. U slučaju da se Vi osobno ne slažete s mišljenjem i preporukama revizora, to neslaganje s pojašnjenjima razloga zašto se predložene korektivne mjere neće implementirati u rad društva, treba biti objavljeno u izvješću.

 1. Program osiguranja i unaprjeđenja kvalitete

Program osiguranja i unaprjeđenja kvalitete interne revizije neka uključuje sve aspekte interne revizije, a uključivat će ocjenu usklađenosti aktivnosti interne revizije s definicijom interne revizije, standardima i kodeksom profesionalne etike. Program će koristiti Vašem društvu kako bi ocijenio učinkovitost i djelotvornost aktivnosti interne revizije i moguća područja za unaprjeđenje. Eksterno vrednovanje Vašeg društva neka se provodi najmanje svake pete godine.

 1. Profesionalizam – standard i kodeks etike

Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja, kao i Kodeks profesionalne etike izdan od strane Instituta internih revizora, obvezatan je dio u radu glavnog revizora i zaposlenika odjela interne revizije. Neka Vaše društvo najstrože poštuje odredbe donesene od Instituta internih revizora .

Obratite nam se ako Vam je potreban primjer povelje interne revizije.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Izradite priručnik o kvaliteti u 7 koraka

Izradite prirucnik o kvaliteti u 7 koraka - Izradite priručnik o kvaliteti u 7 koraka

Imate dobar proizvod ili uslugu te želite osigurati njihovu kvalitetu izgradnjom samoodrživog sustava. Iskoristite sufinanciranje EU fondova i uvedite ISO 9001 standard. Ključni korak kod uvođenja standarda je izrada Priručnika o kvaliteti sukladno normi standarda.

Iako je svako društvo specifično i djeluje na specifičnom tržištu, procesu izrade priručnika kvalitete se može pristupiti na sistematičan način.

Navodimo 7 ključnih pitanja na koja Vaš priručnik o kvaliteti treba odgovoriti:

 1. Koji je naš poslovni model i kako je organizirano naše poslovanje?

Kako bi imali kvalitetno implementiran priručnik o kvaliteti u Vašem društvu, nužno je da shvatite kako je organizirano društvo i sam kontekst organizacije.

Odredite vanjska i unutarnja pitanja koja su relevantna za poslovanje, te strateški smjer kojim želite ići.

Fokusirajte se na ona pitanja koja imaju utjecaja na sposobnost ostvarenja željenih rezultata implementacijom sustava upravljanja kvalitetom. Također, utvrdite zainteresirane strane koje su relevantne za sustav upravljanja kvalitetom, te zahtjeve tih strana.

Za sustav upravljanja kvalitetom bitno je da odredite granice i primjenjivost sustava upravljanja kvalitetom, kako bi uspostavili opseg njegove primjene.

Kod opsega razmotrite:

 • vanjska i unutarnja pitanja društva
 • zahtjeve relevantnih zainteresiranih strana
 • proizvode i usluge društva

a kako bi sustav upravljanja kvalitetom bio učinkovit u praksi :

 • utvrdite zahtijevane ulaze i očekivane izlaze procesa
 • utvrdite redoslijed i ovlasti za procese
 1. Tko i na koji način svojim vodstvom osigurava kvalitetu?

Vi kao čelnik društva trebate preuzeti odgovornost za učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom. Utvrdite, implementirajte i održavajte politiku kvalitete koja primjereno služi svrsi i kontekstu društva.

Svojim djelovanjem podržavajte trajno poboljšanje sustava kvalitete i realizaciju strateških ciljeva.

Bitno je da politiku kvalitete koju zastupate komunicirate prema interesnim stranama na svim razinama organizacije. Omogućite da ista bude dokumentirana i dostupna svim zaposlenicima putem weba ili oglasne ploče.

 1. Kako formiramo ciljeve i radimo planiranje?

Utvrdite i kvantificirajte rizike koji prijete organizaciji. Upravljajte rizicima tako da spriječite ili smanjite neželjeni učinak. Prepoznajte prilike koje pružaju prostor za poboljšanje.

Utvrdite programe za ostvarivanje željenih ciljeva, te usporedno s time odgovorite na pitanja:

 • Što će točno biti učinjeno?
 • Koji resursi su potrebni za to?
 • Tko je odgovoran?
 • Kada su rokovi?
 • Kako će se vrednovati rezultati?
 1. Kako osiguravamo podršku za realizaciju ciljeva?

Utvrdite i osigurajte potrebite resurse za implementaciju sustava upravljanja kvalitetom, ali i postavite odgovarajuće ljude na ključna mjesta unutar organizacije.

Osim ljudi, proces obuhvaća i infrastrukturu neophodnu za provedbu procesa i postizanja željenih ciljeva.

Ukoliko imate proizvod ili uslugu koja zahtijeva mjeriteljsku sljedivost, utoliko je bitno da su mjerenja i rezultati napravljeni prema nacionalnim i međunarodnim standardima, koji jamče kvalitetu proizvoda i usluga.

 1. Kako komuniciramo s kupcima?

Neka Vaša komunikacija s kupcima uključuje pružanje informacija koje se odnose na proizvode ili usluge. Odgovorno postupajte s upitima, ugovorima ili narudžbama.

Ne libite se skupljati povratne informacije od kupaca, uključujući i prigovore, kako bi na najbolji mogući način mogli ispraviti sve moguće nedostatke unutar sustava.

 1. Na koji način vrednujemo rezultate

Utvrdite što točno treba nadzirati i mjeriti, kao i metode za nadzor. Definirajte kada će se provoditi mjerenje i nadzor, te kada će se dobiveni rezultati mjerenja analizirati.

Po pitanju percepcije kupaca, nadzirite percepciju koju kupci imaju o stanju ispunjenosti njegovih potreba nakon kupnje, kao i očekivanja koja su imali.

Provodite internu reviziju sustava upravljanja kvalitetom kako bi utvrdili jeli sustav u skladu s potrebitim zahtjevima samog društva, kao i međunarodnih standarda i normi. Temelj  na kojemu društvo daje konačnu ocjenu rezultata zove se ulaz za pregledavanje upravljanja, te sadrži:

 • status radnji iz prethodnih pregleda upravljanja
 • promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima društva
 • informacije o rezultatima i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom
 • adekvatnost resursa
 • rezultate nadzora i mjerenja
 • rezultate revizora
 • rezultate vanjskih pružatelja usluga
 1. Kako osiguravamo kontinuirano poboljšanje kvalitete sustava?

Trajno poboljšanje danas je nezaobilazni korak pri implementaciji priručnika za kvalitetu, pošto upravlja rizicima i usklađen je s temeljnim zakonskim odredbama i normama popisanim u ISO 9001 standardu.

Vodite brigu o prilikama za poboljšanje postojećih procesa i procedura a sve s ciljem osiguranja adekvatne razine kvalitete.

Kad se pojavi nesukladnost unutar sustava bilo bi poželjno da:

 • reagirate na nesukladnost mjerama za kontrolu te se nosite s posljedicama
 • odlučite koju radnju napraviti kako se neskladnost ne bi više pojavila
 • implementirajte potrebite mjere
 • preispitajte efektivnost poduzetih mjera
 • ažurirajte rizike i prilike
 • napravite promjene u sustavu upravljanja kvalitetom

Ukoliko želite izraditi uvesti ISO 9001 standard u Vašu organizaciju i izraditi interni priručnik upravljanja kvalitetom utoliko nam se slobodno obratite. 

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru