Manipulacije financijskim izvještajima

Manipulacije financijskim izvjestajima - Manipulacije financijskim izvještajima

U savršenom svijetu ne postoje manipulacije financijskim izvještajima. Javnost ima puno povjerenje u financijske izvještaje. Investitori se mogu osloniti na brojeve, projicirati novčane tokove i donositi mudre odluke o investiranju i alokaciji kapitala.

Nažalost, to nije ono što se događa u stvarnom svijetu. U realnosti financijski izvještaji ovise o procjenama i prosudbama.  Zatim, za potrebe procjene vrijednosti, brojevi iz izvješća pojedinih društva nisu nužno usporedivi s brojevima iz izvješća drugih društava. Konačno, uprava društva ima značajan interes da manipulira financijskim izvještajima.

Metode manipulacije financijskim izvještajima najčešće se smještaju unutar dvije kategorije:

 1. Manipulacije vremenskim razgraničenjima
 2. Lažna knjiženja

 I. MANIPULACIJE VREMENSKIM RAZGRANIČENJIMA

Prihodi i rashodi trebaju biti evidentirani u razdoblju u kojem se dogodila transakcija. U praksi postoje dva načina manipuliranja vremenskim razgraničenjima kojima se poboljšavaju financijski rezultati u tekućem razdoblju: (1) Prijevremeno evidentiranje prihoda i (2) Odgađanje troškova.

(1) Prijevremeno evidentiranje prihoda

Prijevremeno evidentiranje prihoda najčešće se obavlja evidentiranjem prividnog poslovnog događaja na jedan od sljedećih načina:

 • evidentiranje prihoda od prodaje prije isporuke robe ili usluge
 • evidentiranje prihoda od prodaje kada je ugovor u završnoj fazi
 • evidentiranje prihoda od prodaje kada je roba dostavljena na konsignacijsku prodaju ili kada je prodana s mogućnošću povrata
 • evidentiranje prihoda od prodaje prema povezanim društvima za usluge koje nikada nisu nastale
 • evidentiranje prihoda u trenutku zaprimanja narudžbe
 • evidentiranje poslovnog događaja i izdavanje računa za usluge koje nisu nastale

(2) Odgađanje troškova

Troškovi bi trebali biti evidentirani temeljem zaprimljenog ulaznog računa od dobavljača. Neispravno evidentiranje troškova odnosi se na evidentiranje troškova u trenutku plaćanja. Time se evidentiranje troškova odgađa za buduće razdoblje čime se uvećava financijski rezultat u trenutnoj poslovnoj godini.

II. LAŽNA KNJIŽENJA

(1) Knjiženje fiktivnih prihoda

Fiktivni prihodi baziraju se na temelju izmišljenih transakcija ili kao reklasifikacija ostalih vrsta prihoda u prihode od prodaje.  Fiktivni prihodi stvaraju iluziju uspješnog poslovanja te su im osobito sklona društva koja nisu obveznici revizije kako bi poboljšala financijske izvještaje prilikom dobivanja kredita od strane kreditnih institucija.

(2) Manipulacija obvezama i troškovima

Manipulacija ili lažiranje obveza i troškova provodi  se kako bi društvo povećalo cijenu dionica i vrijednost društva ili kako bi smanjilo poreznu obvezu. Manipulacija obvezama ili troškovima može se provesti na sljedeće načine:

 • pretvaranjem kratkoročnih obveza u dugoročne kako bi se poboljšao pokazatelj radnog kapitala
 • kapitaliziranjem troškova i otpisivanjem troškova stvara se imovina koja ne postoji te se smanjuju troškovi u tekućem razdoblju
 • ne otpisivanjem imovine kada je to prikladno precjenjuje se imovina i povećava se financijski rezultat
 • kretanjem rezervi iz bilance smanjuju se troškovi u računu dobiti i gubitka

(3) Pogrešno vrednovanje imovine

Pogrešno vrednovanje imovine moguće je postići precjenjivanjem ili podcjenjivanjem vrijednosti imovine. Navedeno je moguće postići na sljedeće načine:

 • podcjenjivanjem ili precjenjivanjem vrijednosti zaliha
 • kreiranjem fiktivnih potraživanja kako bi se povećali prihodi i neto dobit
 • otpisom naplativih potraživanja kako bi se stvorili troškovi i smanjila porezna obveza

Sumnjate da postoji mogućnst pronevjere. Kontaktirajte naše stručnjake i otklonite mogućnost da Vas zavaraju pogrešno iskazanim pozicijama u financijskim izvještajima.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Kako bankar gleda na Vaše poslovanje?

Kako bankar gleda na Vase poslovanje - Kako bankar gleda na Vaše poslovanje?

Da li ste kreditno sposobni?

Potreban Vam je kredit banke za financiranje poslovanja. Stavite se u ulogu bankara i gledajte objektivno na svoje poslovanje. Uzmite u obzir da posuđujete novac od nekoga tko nema kontrolu nad poslovanjem Vašeg društva, nema povlaštene informacije i nema istu razinu entuzijazma kao i Vi.

Kako bi se kvalificirali za dobivanje kredita neophodno je da razumijete proces putem kojeg bankari procjenjuju rizik. Bankari će gledati na Vaše poslovanje kroz konzervativnu prizmu i ocjenjivat će rizičnost kroz više područja:

 1. Karakter

Iza svakog poslovanja stoji fizička osoba. Banka procjenjuje vjerodostojnost Vas kao osobe –  nositelj ili vlasnik poslovanja. Bitni kriteriji su poslovno iskustvo, stručnost, kreditna povijest, reference i obrazovanje.

 1. Kapacitet

Bankari razmatraju stabilnost poslovnog modela društva. Mogućnost generiranja novčanih tokova iz redovnog poslovanja treba biti dostatna za pokrivanje glavnice i kamate. Društvo treba imati zdravu strukturu bilance. Imajte spremne alternativne izvore za podmirivanje obveza u slučaju da društvo uđe u poslovne poteškoće.

 1. Kolateral

Kvalitetne reference, budući rast prihoda, stabilni novčani tokovi i mala razina zaduženosti su potrebni ali nisu dostatni za odobravanje kredita.  Kako bi se reducirao rizik banka će tražiti dodatno osiguranje u obliku kolaterala.

Kolateral može poslužiti kao drugi način otplate u slučaju da društvo ne podmiri ugovorenu obvezu. Imovina u obliku opreme, nekretnina, potraživanja, poslovnih udjela ili vrijednosnih papira može poslužiti kao kolateral. Uz to se najčešće traži osobna garancija članova uprave i/ili vlasnika društva.

Banka ne želi vašu nekretninu već želi svoju glavnicu i kamatu. Iz tog razloga bankar će uvijek tražiti način da se izbjegne ovrha i likvidacija imovine te da se pronađe način kako da se podmiri obveza.

 1. Kapital

Kada investirate vlastiti kapital u društvo tada šaljete jasnu poruku da ste ozbiljni u svojim namjerama da poslovni pothvat uspije. Ukoliko Vi kao vlasnik ne vjerujete u svoju ideju i niste voljni uložiti vlastiti novac utoliko je malo vjerojatno da će banka napraviti prvi korak i preuzeti rizik.

U procesu pripreme prijedloga za kreditni odbor bankar će procijeniti rizik unutar svakog od gore navedenih područja. Podatke će prikupljati iz financijskih izvješća, povijesnih transakcija, kreditne sposobnosti, poslovnog plana, izvještaja o procjeni vrijednosti, intervjua i angažiranjem vanjskih stručnjaka.

U slučaju da je Vaš zahtjev odbijen tražite objašnjenje. Detektirajte područje poboljšanja. Napravite potrebne korekcije gdje je primjenjivo i aplicirajte na ostale izvore financiranja.

 

Potreban Vam je objektivan pogled na Vaše poslovanje i ocjena kreditne sposobnosti, javite se povjerenjem. 

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Zašto je potrebno napraviti dubinsko snimanje?

Zasto je potrebno napraviti dubinsko snimanje - Zašto je potrebno napraviti dubinsko snimanje?

Provedite dubinsko snimanje kako biste izbjegli neizvjesne situacije i potencijalne sporove.

U današnjem turbulentnom poslovnom svijetu nerijetko nailazimo na korporativne skandale koji su rezultat manipulacije financijskim izvještajima. Pravilno i točno financijsko izvještavanje često je ugroženo namjernim ili nenamjernim pogrešnim evidentiranjem poslovnih događaja.

Prije ulaženja u poslovne transakcije provjerite sve aspekte poslovanja ciljanog trgovačkog društva.

U nastavku navodimo područja na koja bi trebali obratiti pozornost prilikom procesa dubinskog snimanja:

 1. Precijenjeni prihodi i podcijenjeni rashodi

Provjerite da li su zadovoljeni uvjeti za priznavanje prihoda i rashoda. Utvrdite da li možda prihodi trebaju biti evidentirani kao prihodi budućeg razdoblja i da li su evidentirani u ispravnom periodu.

Provjerite da li postoje troškovi koji nisu evidentirani u ispravnom periodu tako da provjerite ulazne račune troškova koji su evidentirani nakon datuma dubinskog snimanja. Obratite pozornost na rezervacije i da li je trošak rezervacija ispravno iskazan te da li društvo obavlja uslugu ili isporučuje robu za koje je uobičajen jamstveni rok.

 1. Vrednovanje stavki aktive

Dugotrajna imovina – vrijednost imovine može značajno odstupati od tržišne vrijednosti zbog nekonzistentne primjene računovodstvenih politika ili zbog neadekvatne stope amortizacije. Provjerite po kojoj metodi se radi vrednovanje imovine i da li je primijenjena metoda u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.

Financijska imovina – Provjerite financijski rezultat i financijske pokazatelje društva čiji su udjeli iskazani u bruto bilanci.

Potraživanja – Provjerite da li su potraživanja naplativa i u kojem roku. Provjerite starosnu strukturu zaliha te provjerite da li postoje nekurentne zalihe. Proučite strukturu kupaca te napravite sva potrebna vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca.

Zalihe – Zapamtite, mjerenje zaliha se obavlja po troškovima nabave ili po neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže.

 1. Popišite suvlasništva, sudužništva, garancije i vanbilančne obveze

Utvrdite postoje li garancije prema trećim stranama ili povezanim društvima za koje nisu iskazane rezervacije te trošak takvih rezervacija. Također, provjerite ima li društvo sklopljene tajne ugovore s trećim stranama vezano za raspodjelu dobiti.

 1. Detektirajte i kvantificirajte porezne rizike

Pregledajte godišnje prijava PDV-a, poreznih knjiga i analitičkih konto kartica na kojima su iskazane obveze za PDV i potraživanja za pretporez kako bi utvrdili da li postoje nepravilnosti u obračunu PDV-a.

Također, provjerite postoje li porezno nepriznati rashodi koji su iskazani u PD obrascu. U slučaju da postoje privatni troškovi iskazani na teret društva potrebno je kvantificirati utjecaj naknadnog obračuna obveze.

Uskladite stanja iz bruto bilance s knjigovodstvenim karticama porezne uprave.

Uvjerite se da društvo ima izrađenu Studiju o transfernim cijenama u slučaju da postoje povezana društva koja imaju različiti porezni tretman.

 1. Restrikcije kod raspolaganja imovinom i poslovnim udjelima

Utvrdite da li postoje tereti na imovini i poslovnim udjelima.  Provjerite da li vlasnici slobodno raspolažu s poslovnim udjelima.

Detaljno proučite ugovore s kreditorima i obratite pozornost na pozitivne i negativne kovenante jer u slučaju njihova kršenja banka može kredit proglasiti dospjelim.

 1. Normalizacija EBITDA

U obzir uzmite sva iznad navedena usklađenja koja se reflektiraju kroz račun dobiti i gubitka za određeno razdoblje.

Kod izračuna EBITDA eliminirajte sve izvanredne prihode i rashode koji nemaju veze s operativnim poslovanjem. Jednokratne transakcije kao što je prodaja dugotrajne imovine, prihod od najma neoperativne imovine i isplata osiguranja ne bi smjela imati utjecaj kod izračuna profitabilnosti iz regularnog poslovanja.

Dubinsko snimanje kupcu omogućuje ocjenu stanja i knjigovodstvenu vrijednost neto imovine društva koje planira kupiti s ciljem donošenja ispravne odluke o nastavku procesa preuzimanja društva.

Prije ulaženja u poslovne transakcije provedite dubinsko snimanje kako bi raspolagali pravim i točnim informacijama.

Kontaktirajte naše stručnjake i saznajte koji je najbolji pristup provođenju dubinskog snimanja za Vaš slučaj.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Investicijska studija u 5 koraka

investicijska studija

Investicijska studija je pisani dokument koji sadrži detaljno razrađenu analizu o isplativosti ulaganja u određeni posao, o budućim rezultatima poslovanja te o alternativnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. Naučite kako se vrši izrada investicijske studije.

Planirate kapitalna ulaganja, definirali ste ciljeve i imate jasnu viziju realizacije projekta. Nerijetko to nije dovoljno za uspješnu realizaciju. Kreditori i investitori ne gledaju na stvari istim očima kao Vi . Prezentirajte im investicijsku studiju s ciljem jasnog sagledavanja poslovne prilike, lakšeg pribavljanja kapitala te jednostavnije komunikacije.

Izradite investicijsku studiju i postignite korporativne ciljeve kroz 5 koraka:

 1. Opišite poslovnu ideju i investicijski projekt

Prvi korak pri izradi investicijske studije je detaljan opis posla, proizvoda i /ili usluge koja će biti ponuđena i kako će biti isporučena.

U ovom dijelu detaljno opišite projekt i prezentirajte sve bitne elemente projekta kao što su nositelj projekta, lokacija, struktura ulaganja te razvojne mogućnosti nakon ulaganja.

 1. Napravite analizu tržišta

Opišite kako to rade drugi te objasnite po ćemu ćete vi biti drugačiji i koja je Vaša kompetitivna prednost. Napravite analizu makroekonomskog utjecaja, prikažite cikličnost sektora te napravite analizu usporednih društva.

Opišite target skupinu te kvantificirajte potražnju za Vašim proizvodom/uslugom. Dokažite održivost Vašeg poslovnog modela na tržištu te identificirajte mogućnosti razvoja i unaprjeđenja poslovanja.

 1. Prikažite tko su ključne osobe kao nositelji projekta

Objasnite tko će biti nositelji projekta i tko je menadžment koji će upravljati poslovanjem. Dokažite kompetentnost ključnog osoblja navodeći njihove reference, iskustva i stručnu osposobljenost. Napravite plan i dinamiku zapošljavanja te prikažite organizacijsku strukturu.

Projicirajte trošak plaća za svako radno mjesto i demonstrirajte model nagrađivanja i isplate bonusa.

 1. Izradite projekciju financijskih izvještaja

Projicirajte prihode kao multiplikator prodane količine i prodajne cijene. Zatim projicirajte direktne troškove poslovanja. Ujedno, uključite sve operativne troškove koji su potrebni za vođenje poslovanja. Provjerite da EBITDA marža ne odstupa u odnosu na usporedna društva.

Napravite projekciju dugotrajne imovine i kapitalnih ulaganja te iz navedenog derivirajte trošak amortizacije i novčani tok iz investicijskih aktivnosti. Pripremite otplatni plan duga te iz toga projicirajte pozicije duga za bilancu i trošak kamate za račun dobiti i gubitka.

Na temelju dana naplate potraživanja, dana plaćanja dobavljačima i dana vezivanja zaliha pripremite projekciju obrtnog kapitala.

 1. Derivirajte zaključnu ocjenu projekta

Utvrdite najpovoljniji izvor financiranja. Nakon što ste derivirali slobodni novčani tok raspoloživ investitorima i kreditorima (eng. Free Cash Flow to Firm) , prikažite izračun diskontne stope. Projicirane buduće novčane tokove diskontirajte na sadašnju vrijednost. Napravite analizu scenarija i analizu osjetljivosti na temelju promjene diskontne stope, stope rasta i ostalih pretpostavki (npr. prihod, marže, kapitalna ulaganja).

Na temelju metode čiste sadašnje vrijednosti, metode interne stope profitabilnosti, metode razdoblja povrata i metode indeksa profitabilnosti donesite konačnu ocjenu o isplativosti projekta.

Zanima Vas da li projekt ima pozitivnu neto sadašnju vrijednosti i internu stopu rentabilnsti. Obratite nam se kako bismo podržali Vaš projekt te pomogli u procesu financijskog odlučivanja. 

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru