Progress market – izdavanje dionica i obveznica

Progress market 2020 02 06 - Progress market - izdavanje dionica i obveznica

Kako bi omogućili još jedan izvor financiranja za MSP-ove na tržištu kapitala Republike Hrvatske, Zagrebačka burza napravila je multilateralnu trgovinsku platformu Progress market na kojem je moguće trgovati financijskim instrumentima društva, a društvima koja sudjeluju u procesu olakšan je proces prikupljanja kapitala putem izdavanja dionica.

Izdavanjem dionica na regularnom tržištu privatna društva postaju javna te podliježu strožim pravilima i propisima. Javna društva imaju brojne dioničare koji formiraju nadzorni odbor i upravu te moraju podnositi kvartalne revizorske izvještaje i računovodstvene informacije koje su dostupne javnosti. Osim toga, javna se društva moraju pridržavati propisa i zahtjeva koje postavlja burza na kojoj su izlistane dionice društva.

Upravo zbog navedenog razloga puno malih i srednjih društava ( u daljnjem tekstu MSP-ovi) ne želi putem inicijalne javne objave pribavljati kapital s obzirom na to da potpadaju pod striktnu zakonsku regulativu i cijeli proces je iznimno kompliciran. Progress market omogućava pribavljanje kapitala putem izdavanja dionica ne samo velikima već i MSP-ovima.

U nastavku teksta donosimo 5 bitnih karakteristika Progress marketa.

 1. Financijski instrumenti kojima se trguje

Financijski instrumenti kojima se trguje na Progress marketu odnose se na dionice i obveznice kao i na deponirane dionice i obveznice. O samom zaprimanju dionica na Progress market odlučuje burza, a zahtjev za uvrštavanjem financijskih instrumenata podnosi se od strane izdavatelja ili osobe koju izdavatelj ovlasti. U roku od 30 dana nakon zaprimanja urednog zahtjeva, burza mora objaviti odluku o trgovanju financijskim instrumentima i dostaviti rješenje izdavatelju.

 1. Savjetnici

U postupku izdavanja financijskih instrumenata na tržište, izdavatelji su dužni imati savjetnike koji su ovlašteni od strane burze, upisani u registar savjetnika te koji vode izdavatelja kroz cijeli postupak. Počevši od dana primanja financijskih instrumenata izdavatelja na Progress market, izdavatelji su dužni imati ovlaštene savjetnike još dvije godine nakon čega prestaju sve obveze savjetnika propisane pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika.

Uloga savjetnika je upoznati se s poslovnom i financijskom situacijom izdavatelja kako bi prilikom podnošenja zahtjeva za primanje financijskih instrumenata provjerio ispunjava li izdavatelj sve zakonom i pravilnicima propisane uvjete. Nadalje, savjetnik neovisnim pristupom omogućava potencijalnim investitorima donošenje odluka temeljene na realnim procjenama budućeg poslovanja izdavatelja.

 1. Uvjeti

Svi financijski instrumenti moraju biti slobodno prenosivi u nematerijaliziranom obliku i u skladu s propisima koji se na njih odnose, a izdavatelj mora biti osnovan prema svim propisima Republike Hrvatske. Također kako bi se financijskim instrumentima izdavatelja moglo trgovati, potrebno je izraditi i pristupni dokument u skladu sa svim pravilima i pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta ovjerenom izjavom izdavatelja i savjetnika kojom se jamči kako su informacije u pristupnom dokumentu točne istinite te provjerene od strane savjetnika. U slučaju da se zahtjev za primanje na progress tržište odnosi na dionice, izdavatelj je dužan omogućiti najmanje 10% dionica zainteresiranoj javnosti.

 1. Obveze izdavatelja

U skladu s Zakonom o trgovačkim društvima, propisima i pravilima progress tržišta, izdavatelj je dužan objavljivati informacije javnosti nakon što se njegovi financijski instrumenti prime na tržište. Sve informacije čije je objavljivanje obvezno i propisano Zakonom o trgovačkim društvima te posebnim obveznim člancima pravila progress tržišta, izdavatelj dostavlja burzi koji se naknadno objavljuju javnosti.

Informacije za dionice:

 • Informacije u vezi svih promjena o pravima koje nosi financijski instrument
 • Obavijest o održavanju glavne skupštine
 • Sve odluke glavne skupštine
 • Revidirani godišnji financijski izvještaji u roku 6 mjeseci nakon završetka fiskalne godine
 • Nerevidirani financijski izvještaji u roku 4 mjeseca nakon završetka prvog polugodišta financijske godine
 • Informacije o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva izdavatelja

Informacije za obveznice:

 • Informacije u vezi svih promjena o pravima koje nosi financijski instrument
 • Obavijest o održavanju skupštine
 • Revidirani godišnji financijski izvještaji u roku 6 mjeseci nakon završetka fiskalne godine
 • Nerevidirani financijski izvještaji u roku 4 mjeseca nakon završetka prvog polugodišta financijske godine
 • Informacije o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva izdavatelja

Osim prethodno navedenih obveza, izdavatelj je dužan dostaviti burzi kontrolni izvještaj. Navedeni izvještaj zajedno s izdavateljem potpisuje i savjetnik.

 1. Prestanak trgovanja

Trgovanje financijskim instrumentima prestaje na zahtjev izdavatelja, dospijećem obveznice ili odlukom nekog od nadležnih tijela (agencije, suda ili drugog tijela javne vlasti).

Prestanak trgovanja se također događa u slučaju stečaja, likvidacije i prestanka postojanja izdavatelja ili financijskog instrumenta. Burza također može donesti odluku o prestanku trgovanja financijskim instrumentima izdavatelja ako se izdavatelj ne ponaša u skladu s zakonom te propisima i pravilima koja adresiraju progress tržište.

Ukoliko ste zainteresirani za postupak pribavljanja kapitala putem izdavanja vlastitih financijskih instrumenata na progress tržište, utoliko nam se slobodno obratite za sve informacije koje Vas interesiraju.

Ako ste u procesu zatvaranja transakcije i potrebna vam je podrška kod procjene vrijednosti slobodno se obratite povratno. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Smjernice o ulaganju mirovinskih fondova u MSP putem “uređenih sustava”

Novosti Progress i mirovinski fondovi 2019 11 10 - Smjernice o ulaganju mirovinskih fondova u MSP putem "uređenih sustava"

Zagrebačka burza svojim se prijedlozima uključila u raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima sa ciljem da se potakne ulaganje mirovinskih fondova u mala i srednja poduzeća putem Progress tržišta.

Hanfa je dana 31.10.2019. godine na 42. sjednici Upravnog vijeća donijela Smjernice o uređenim sustavima za prikupljanje kapitala u skladu s Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Smjernice stupaju na snagu danom objave na stranicama Hanfe.

Detalje o smjernicama pročitajte na:

https://www.hanfa.hr/media/4131/2-smjernice-o-ure%C4%91enim-sustavima-za-prikupljanje-kapitala.pdf

ALPHA CAPITALIS, savjetnik za Progress market

 

Dostupni izvori financiranja u RH na jednom mjestu

izvori financiranja

Bez obzira u kojoj ste fazi razvoja poslovanja uvijek postoji dostupno financiranje. Investitori traže dobre projekte, menadžeri fondova trebaju investirati novac koji su im povjerili investitori, države trebaju investirati novac iz EU fondova a banke traže stabilna društva kojima mogu plasirati kredite.

Znači, novac postoji i dostupan je. Bitno je znati gdje ga potražiti. Iz tog razloga u nastavku navodimo izvore financiranja za trgovačka društva u Republici Hrvatskoj.

KOMERCIJALNE BANKE

Komercijalne banke ili kreditne institucije nude sljedeće vrste financiranja:

 • Dugoročni investicijski krediti
 • Krediti za trajna obrtna sredstva
 • Krediti za financiranje poslovanja
 • Dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu
 • Strukturirano financiranje
 • Projektno financiranje
 • Sindicirano financiranje

RAZVOJNE BANKE

Republika Hrvatska članica je više razvojnih banaka na globalnoj i regionalnoj razini.

Na globalnoj razini ostvarena je suradnja sa Svjetskom bankom a na regionalnoj razini Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska investicijska banka (EIB), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) i Međuamerička razvojna banka (IADB).

Grupaciju Svjetske banke danas čine Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Multilateralna agencija za garantiranje investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID).

Nadležno tijelo za suradnju sa Svjetskom bankom, koje je ovlašteno uime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije dopuštene prema Statutu Banke jest Ministarstvo financija Republike Hrvatske, i to prema Zakonu o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije.

Republika Hrvatska je 100%-tni vlasnik Hrvatske bake za obnovu i razvitaka (HBOR) koja djeluje kao razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Djelatnosti kojima se HBOR bavi je (1) financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva, (2) financiranje infrastrukture, (3) poticanje izvoza, (4) potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva, (5) poticanje zaštite okoliša, (6) osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.

U nastavku navodimo detaljniju razradu programa financiranja nekih od razvojnih banaka.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

EBRD nudi kredite za velike projekte u vrijednosti od 5 – 250 milijuna eura. Krediti se odobravaju u stranoj ili domaćoj valuti. Osnova za kredit je očekivani novčani tok projekta te sposobnost dužnika da vrati kredit u ugovorenom razdoblju. Minimalni iznos kredita iznosi 5 – 15 milijuna eura. Kamatna stopa može biti fiksna ili promjenjiva a rok otplate je od 5 do 15 godina.

Europska investicijska banka (EIB)

EIB nudi kreditiranje projekata čija je vrijednost veća od 25 milijuna eura. Iznimka može biti u određenim slučajevima da se financiraju srednja trgovačka društva koja imaju do 3.000 zaposlenika, gdje je i iznos kredita između 7,5 i 25 milijuna eura. EIB također daje zajmove za financiranje programa istraživanja i inovacija.

EIB se primarno bavi financiranjem projekata državnih ili lokalnih tijela javnog sektora, najčešće u pogledu infrastrukture, energetske učinkovitosti/ obnovljivih izvora energije, prijevoza i urbane obnove. Model financiranja je kroz financiranje višekomponentnih, višegodišnjih investicijskih programa korištenjem jednog “okvirnog zajma”.

Projekt, koji je predmet investiranja, mora biti u skladu s ciljevima kreditiranja EIB-a i mora biti ekonomski, financijski, tehnički i ekološki prihvatljiv. Uvjeti financiranja ovise o vrsti ulaganja i sigurnosti koje nude treće strane (banke i ostale financijske institucije ili matično društvo).

Kamatne stope mogu biti fiksne, plivajuće, promjenjive ili konvertibilne (moguća je promjena kamatne stope tijekom trajanja kredita u unaprijed određenim razdobljima).

Većina kredita je u eurima (EUR), ali mogu biti i u GBP, USD, JPY, SEK, DKK, CHF, PLN, CZK i HUF, kao i u nekoliko drugih valuta.

Otplata kredita obično je polugodišnje ili godišnje. Razdoblje počeka za otplatu kredita mogu se dodijeliti za fazu izgradnje projekta.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Od programa financiranja HBOR nudi kredite, ESIF kredite, garancije, akreditive, leasing i kreditno osiguranje (izvoz).

1. Krediti: Start-up, žene, mladi i inovatori

Startup

 • Iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna, krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu. HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Rok oplate: do 14 godina uključujući i poček
 • Poček: do 3 godine; do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
 • Rok korištenja: u pravilu 12 mjeseci, uključujući i poček
 • Način korištenja kredita: putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, model podjele rizika
 • Kamatna stopa: 2% godišnje
 • Mogućnosti sniženja kamatne stope:
  • 0,5 p. b. za zapošljavanje mladih
  • 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
  • 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Žene

 • Iznos kredita: najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna; krediti se ugovaraju u kunama. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Rok oplate: do 12 godina uključujući i poček
 • Poček: do 2 godine; do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
 • Rok korištenja: u pravilu 12 mjeseci
 • Način korištenja kredita: putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, model podjele rizika
 • Kamatna stopa: 2% godišnje
 • Mogućnosti sniženja kamatne stope:
  • 0,5 p. b. za zapošljavanje mladih
  • 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
  • 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Mladi

 • Iznos kredita: najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna; krediti se ugovaraju u kunama. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Rok oplate: do 12 godina uključujući i poček
 • Poček: do 2 godine; do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
 • Rok korištenja: u pravilu 12 mjeseci
 • Način korištenja kredita: putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, model podjele rizika
 • Kamatna stopa: 2% godišnje
 • Mogućnosti sniženja kamatne stope:
  • 0,5 p. b. za zapošljavanje mladih
  • 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
  • 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Inovatori

 • Iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši nije ograničen,
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu. HBOR kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Rok oplate: do 14 godina uključujući i poček
 • Poček: do 3 godine
 • Rok korištenja: u pravilu 12 mjeseci
 • Način korištenja kredita: putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, model podjele rizika
 • Kamatna stopa: 2% godišnje mali i srednji poduzetnici koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu; 4% godišnje svi ostali mali i srednji poduzetnici

 

2. Investicijski krediti

 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva; Iznos kredita: do 8 milijuna kuna, Rok otplate: do 12 godina
 • ESIF krediti za rast i razvoj | Iznos kredita: do 3 milijuna eura (10 milijuna eura za sektor turizma), Rok otplate: do 12 godina (do 17 godina za sektor turizma)
 • Turizam | Iznos kredita: najniži 80 tisuća kuna, najviši nije ograničen, Rok otplate: do 17 godina
 • Poljoprivreda | Iznos kredita: najniži iznos 80 tisuća kuna, a najviši 3,5 milijuna kuna, Rok otplate: do 14 godina
 • ESIF krediti za energetsku učinkovitost | Iznos kredita: najniži iznos 100 tisuća kuna, a najviši 60 milijuna kuna, Rok otplate: do 14 godina
 • Zaštita okoliša | Iznos kredita: najniži iznos 100 tisuća kuna, a najviši nije ograničen, Rok otplate: do 14 godina
 • Gospodarstvo | Iznos kredita: najniži 700 tisuća kuna, najviši nije ograničen, Rok otplate: do 12 godina
 • Nova proizvodnja | Iznos kredita: nije ograničen, Rok otplate: do 14 godina
 • Infrastruktura | Iznos kredita: nije ograničen, Rok otplate: do 15 godina
 • Brodarstvo | Iznos kredita: nije ograničen, Rok otplate: do 12 godina
 • Energetska obnova zgrada | Iznos kredita: nije ograničen, Rok otplate: do 12 godina

 

3. Obrtna sredstva

Trajna obrtna sredstva | Iznos kredita: nije ograničen, Rok oplate: do 6 godina

Likvidnost | Iznos kredita: nije ograničen, Rok oplate: do 6 mjeseci

Kreditiranje proizvodnje | Iznos kredita: nije ograničen, Rok oplate: do 12 mjeseci

Priprema izvoza | Iznos kredita: nije ograničen, Rok oplate: revolving kredit, do 12 mjeseci

Priprema poljoprivredne proizvodnje | Iznos kredita: nije ograničen, Rok oplate: do 12 mjeseci

Priprema turističke sezone | Iznos kredita: do 10 milijuna kuna, Rok oplate: u 2 jednake rate koje dospijevaju 15. listopada i 15. studenog tekuće godine

 

4. Restrukturiranje

Krajnji korisnici kredita: Trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, ustanove s udjelom kapitala i rezervi u pasivi bilance od najmanje 10%.

Namjena kredita: Krediti su namijenjeni za ulaganja koja su usmjerena na promjenu ročnosti izvora sredstava u bilanci gospodarskih subjekata.

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka, model podjele rizika,izravno kreditiranje – za trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo, sukladno procedurama propisanim u važećem Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Iznos kredita: najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja

Rok korištenja: u pravilu 12 mjeseci

Poček: do 2 godine

Rok otplate: do 10 godina, uključujući i poček

Kamatna stopa: 4% godišnje

 

5. EU fondovi

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

 • Iznos kredita: najniži iznos  80.000,00 kn, a najviši nije ograničen
 • Rok otplate: do 15 godina

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

 • Iznos kredita: najniži iznos  80.000,00 kn, a najviši nije ograničen
 • Rok otplate: do 15 godina

Kreditiranje EU projekata javnog sektora

Iznos kredita: najniži iznos  100.000,00 kn, a najviši nije ograničen

Rok otplate: do 15 godina

6. ESIF krediti za rast i razvoj

Korisnici ESIF kredita za rast i razvoj su mali i srednji poduzetnici koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti, koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima. Prihvatljivi korisnici kredita su i društva posebne namjene čiji vlasnici ili osnivači udovoljavaju svim gore navedenim kriterijima.

Krediti su namijenjeni za nova ulaganja (investicije), i to kako slijedi:

 1. Osnovna sredstva
 • Dugotrajna materijalna imovina
  • osnivačka ulaganja
  • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
  • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)
  • oprema i uređaji
 • Dugotrajna nematerijalna imovina ako se
  • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
  • vodi kao imovina koja se amortizira
  • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
  • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine
 1. Obrtna sredstva
 • vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

Plasiranje ESIF kredita za rast i razvoj se vrši putem poslovnih banaka koje su izabrane procesom javne nabave:

(1) Erste & Steiermärkische bank d.d.,

(2) Privredna banka Zagreb d.d.,

(3) Zagrebačka banka d.d.

ESIF kredit je strukturiran tako da se sastoji od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50. Dio kredita iz izvora ESIF-a može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

Iznos kredita: od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora. Za sektor turizam najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR

Poček: do 2 godine (za sektor turizma, u iznimnim slučajevima do najviše 4 godine)

Rok otplate:  do 12 godina, uključujući poček a za sektor turizma može se, u iznimnim slučajevima, razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček.

Kamatna stopa: na dio glavnice kredita iz ESIF-a: 0% a na dio glavnice kredita poslovne banke u skladu s poslovnom odlukom banke

 

7. ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora

Prihvatljivi korisnici kredita su subjekti koji su, prije podnošenja zahtjeva za kredit, dobili Odluku o financiranju koju im je izdalo Ministarstvo gospodarstva i prostornoga uređenja, a mogu biti:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Kreditom se financiraju troškovi provedbe projekata odobrenih u okviru Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, a koji obuhvaćaju:

 • dio projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima i ovim kreditom – prihvatljivi izdaci,
 • izdatke koji su dio projekta sukladno projektantskom troškovniku koji je odobrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

HBOR ovaj program kreditiranja provodi izravno. Najniži iznos kredita je 100.000 kuna, a najviši 60.000.000 kuna. Poček se može očekivati do 12 mjeseci a rok otplate kredita je do 14 godina, uključujući poček. Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Kamatna stopa se određuje prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi:

 • JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)* ili brdsko-planinska područja** ili otoci***- 0,1% godišnje, fiksna
 • JLS razvrstane u V. ili VI. skupinu*- 0,25% godišnje, fiksna
 • JLS razvrstane u VII. ili VIII. skupinu*- 0,5% godišnje, fiksna

8. ESIF krediti za javnu rasvjetu

Korisnici ESIF kredita za javnu rasvjetu su Jedinice lokalne samouprave (JLS).

Namjena kredita je primarno za aktivnosti energetske obnove:

 • demontaža i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja;
 • ugradnja rasvjetne i regulacijske opreme;
 • izmještanje iz trafostanica i/ili nova ugradnja upravljačkih ormarića javne rasvjete s upravljačkom, mjernom i zaštitnom opremom;
 • ugradnja novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije;
 • nadopuna rasvjetnih mjesta, korekcije geometrije i/ili kabelske infrastrukture postojećih instalacija javne rasvjete;
 • izrada elaborata i postava privremene regulacije prometa u svrsi izvršenja svjetlotehničkih mjerenja i provedbe aktivnosti energetske obnove javne rasvjete;
 • stručni nadzor, i dr.

HBOR direktno provodi kreditiranje a najniži iznos glavnice je 500.000 kuna i najviši iznos glavnice je 15.000.000 kuna. Najveći mogući poček je 6 mjeseci a rok otplate je 10 godina, uključujući poček. Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Kamatna stopa se određuje pram stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi:

 • JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)* ili brdsko-planinska područja** ili otoci*** – 0,1% godišnje, fiksna
 • JLS razvrstane u V. ili VI. skupinu* – 0,25% godišnje, fiksna
 • JLS razvrstane u VII. ili VIII. skupinu* – 0,5% godišnje, fiksna

 

RAZVOJNE AGENCIJE – HAMAG BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) pruža poduzetnicima podršku tako da potiče osnivanje i razvoj malog gospodarstva. Agencija potiče ulaganja u malo gospodarstvo, financira poslovanje i razvoj subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva. Nadalje, Agencija daje potporu za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija.

Navodimo programe zajmova i jamstava HAMAG-BICRO u nastavku teksta:

ZAJMOVI

1. ESIF mikro zajam za investicije

Ciljana skupina za ESIF mikro zajmove su mikro i mali gospodarski subjekti te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju registriran vlastiti gospodarski subjekt.

Namjena zajma je za ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i u obrtna sredstva. Maksimalni iznos ulaganja u obrtna sredstva je do 30% zajma.

 • Iznos zajma: od 1.000,00  do 25.000,00 eura
 • Kamatna stopa:  0,5% – 1,5%
 • Poček: do 12 mjeseci ako je rok otplate dulji od 12 mjeseci
 • Rok otplate: Do 5 godina uključujući poček

2. ESIF mali zajam za investicije

Ciljana skupina za ESIF male zajmove su mikro, mali i srednji gospodarski subjekti te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju registriran vlastiti gospodarski subjekt.

Namjena zajma je za ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i u obrtna sredstva. Maksimalni iznos ulaganja u obrtna sredstva je do 30% zajma.

 • Iznos zajma: od 25.000,00  do 50.000,00 eura
 • Kamatna stopa:  0,5% – 1,5%
 • Poček: do 12 mjeseci ako je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate: Do 5 godina uključujući poček

3. Mikro zajam za ruralni razvoj

Mikro zajam za ruralni razvoj je namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Namjena zajma je za ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i u obrtna sredstva. Maksimalni iznos ulaganja u obrtna sredstva je do 30% zajma.

 • Iznos zajma: od 25.000,00  do 50.000,00 eura
 • Kamatna stopa:  0,5% – 1,5% ovisno o razvijenosti JLS | 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
 • Poček: do 12 mjeseci ako je rok otplate dulji od 12 mjeseci
 • Rok otplate: do 10 godina uključujući poček

4. Mali zajam za ruralni razvoj

Mali zajam za ruralni razvoj je namjenjen mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Namjena zajma je za ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i u obrtna sredstva. Maksimalni iznos ulaganja u obrtna sredstva je do 30% zajma.

 • Iznos zajma: od 1.000,00  do 25.000,00 eura
 • Kamatna stopa:  0,5% – 1,5% ovisno o razvijenosti JLS | 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
 • Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

 

5. ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina za ESIF mikro zajam za obrtna sredstva su mikro i mali gospodarski subjekti. Namjena zajma je financiranje obrtnog kapitala (100% iznosa zajma).

 • Iznos zajma: od 1.000,00  do 25.000,00 eura
 • Kamatna stopa:  1,5% – 3,5%
 • Poček: do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
 • Rok otplate: do 3 godine uključujući poček

JAMSTVA

1. Nacionalna jamstva za mala i srednja poduzeća (MSP): EU početnik

HAMAG BICRO izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 5 godina, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Najviši postotak jamstva je u visini 80% glavnice kredita a najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita. Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru.

Mjera A – Investicije

 • Mjera A1 – najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kuna za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
 • Mjera A2 – najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kuna za sve ostale djelatnosti

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B – Obrtna sredstva

 • Mjera B1 – najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kuna
 • Mjera B2 – za mikrokreditiranje – najviši iznos jamstva do 160.000,00 kuna

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće u isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Mikrokredit se ne može koristiti za refinanciranje to jest zatvaranje obveza prema bankama.

Mjera C – Inovacije

Najviši iznos jamstva iznosi do 5.000.000,00 kuna. Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji kumulativno ispunjavaju kriterije kako slijedi:

 • imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,
 • mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,
 • podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Mjera D – Leasing

 • Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kuna za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
 • Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kuna za sve ostale djelatnosti

2. Nacionalna jamstva za mala i srednja poduzeća (MSP): Rastimo zajedno

Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita, osim za Mjeru B3 –  Mikrokreditiranje za koju je najviši postotak jamstva 80% glavnice kredita i Mjeru C – Inovacije za koju je najviši postotak jamstva 70% glavnice kredita. Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru a najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita. Navedene odredbe ne odnose se na Mjeru E – Činidbena jamstva.

Mjera A – Investicije

 • Mjera A1 – najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
 • Mjera A2 – najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B – Obrtna sredstva

 • Mjera B1 – za financiranje poslovnih aktivnosti – najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 kn
 • Mjera B2 – za refinanciranje – najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn
 • Mjera B3 – za mikrokreditiranje – najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: iznos namijenjen za refinanciranje postojećih kredita u cijelosti na partiju kredita koji se zatvara, iznos namijenjen za financiranje ostalih poslovnih aktivnosti najmanje 50% na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Jamstvo po mikrokreditu kada se dodjeljuje subjektu koji ima nepodmiren porezni dug prema državi, moguće je odobriti isključivo ako će se sredstvima iz kredita podmiriti cjelokupni porezni dug.

Mjera C – Inovacije

Najviši iznos jamstva iznosi 7.000.000,00 kuna. Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji ispunjavaju kriterije kako slijedi:

 • imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,
 • mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,
 • podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Mjera D – Leasing

 • Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kuna za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
 • Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kuna za sve ostale djelatnosti

HAMAG – BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu osim imovine isključene Pravilnikom o izdavanju jamstava. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

Mjera E – Činidbena jamstva

Činidbena jamstva služe za ozbiljnost ponude, povrat avansa, dobro izvršenje posla i/ili za kvalitetu izvedenih radova:

 • za ozbiljnost ponude – najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 kuna, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;
 • za povrat avansa – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kuna, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;
 • za dobro izvršenje ugovorenog posla – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kuna, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 3 godine;
 • za kvalitetu izvedenih radova – najviši iznos jamstva 9.000.000,00 kuna, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 5 godina.

HAMAG-BICRO izdaje činidbena jamstva subjektima malog gospodarstva koji su nositelji na ugovorenom projektu, ugovoreni kooperanti za projekt, nositelji posla/ugovoreni kooperanti koji su dobili činidbenu garanciju od poslovne banke/HBOR (kontrajamstva). U ovom slučaju moguće je odobriti jamstvo najviše do 50% iznosa odobrene činidbene garancije banke.

3. ESIF pojedinačna jamstva

Mjera A – ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite

 • Iznos jamstva: 150.000,00 – 2.000.000,00 eura
 • Maksimalna stopa jamstva: 80%
 • Minimalno trajanje jamstva: 1 godina
 • Maksimalno trajanje jamstva: 10 godina
 • Udio obrtnih sredstava: najviše 30% od iznosa kredita
 • Premija rizika: 0,25% – 0,50% iznosa odobrenog jamstva
 • Potpora: Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora
 • Subvencija kamatne stope: Određenim ciljnim skupinama poduzetnika do maksimalno 3 puta u odnosu na umanjenje kamatne stope od strane financijske institucije

 

Mjera B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

 • Iznos jamstva: 150.000,00 – 1.000.000,00 eura
 • Maksimalna stopa jamstva: 65%
 • Minimalno trajanje jamstva: 1 godina
 • Maksimalno trajanje jamstva: 5 godina
 • Udio obrtnih sredstava: najviše 100% od iznosa kredita
 • Premija rizika: 0,5% – 1,0% iznosa odobrenog jamstva
 • Potpora: Potpora male vrijednosti (de minimis)
 • Subvencija kamatne stope: Nije primjenjivo

 

4. Nacionalna jamstva u poljoprivredi

Cilj nacionalnih jamstva u poljoprivredi je olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:

 • su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • su u privatnom vlasništvu više od 50%
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom,
 • imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
 • nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
 • imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje.

 

Mjera A – investicije u poljoprivredi

 • Iznos jamstva: do 10.000.000,00 kuna
 • Maksimalna stopa jamstva: 50% (za mlade poljoprivrednike do 80%)
 • Minimalno trajanje jamstva: 1 godina
 • Maksimalno trajanje jamstva: 15 godina
 • Udio obrtnih sredstava: najviše 30% od iznosa kredita
 • Premija rizika: 0,25% iznosa odobrenog jamstva
 • Potpora: Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER)

 

Mjera B –obrtna sredstva

 • Iznos jamstva: 750.000,00 kuna
 • Maksimalna stopa jamstva: 50%
 • Minimalno trajanje jamstva: 1 godina
 • Maksimalno trajanje jamstva: 5 godina
 • Udio obrtnih sredstava: najviše 100% od iznosa kredita
 • Premija rizika: 0,5% iznosa odobrenog jamstva
 • Potpora: Potpora male vrijednosti (de minimis)

 

FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

Venture capital fondovi

Za VC fondove je karakteristično da ulažu u portfeljna društva koja su osnovana (startup) ili će se tek osnovati (seed), odnosno koja se nalaze u početnim fazama poslovanja kada je poduzetnicima teško doći do kapitala tradicionalnim izvorima financiranja zbog visokih rizika povezanih s takvim financiranjem/ulaganjem te nemogućnosti da se klasičnim financijskim posrednicima ponude odgovarajuća sredstva osiguranja tražbina.

VC fondovi ulažu tako da stječu udjele ili dionice u portfeljnom društvu, ali ne trajno već s određenim vremenskim horizontom.

Istekom tog vremenskog razdoblja VC fondovi “izlaze” iz tog portfeljnog društva nadajući se značajnoj razlici u cijeni u svoju korist.

VC fondovi općenito žele zaključiti svoj investicijski ciklus u roku od tri do pet godina.

Glavni cilj VC investicije je postići visok povrat kada je portfeljno društvo u koje ulažu uspješno i njegovi equity instrumenti bilježe rast vrijednosti.

Private equity fondovi

PE fondovi ulažu u društva u ekspanziji.

PE fondovi u načelu ulažu u poslovne subjekte radi optimiziranja njihove poslovne i financijske uspješnosti, a u očekivanju realiziranja povrata na uložena sredstva. To su društva koja su već osnovana i posluju, no kojima je neophodan kapital za ekspanziju, a društvo je ne može pribaviti iz tradicionalnih izvora financiranja.

Od PE fonda kao ulagatelja portfeljno društvo očekuje da će mu PE fond osigurati dodatan equity kapital koji će u potpunosti pokriti njegove potrebe ili mu poslužiti kako bi se pribavio preostali dio potrebnoga kapitala zaduživanjem kod tradicionalnih financijskih posrednika.

PE fondovi usmjeravaju svoje ulaganje prema društvima koja nisu uvrštena, no katkad također mogu ulagati i u uvrštena društva. PE kao i  VC fondovi ulažu tako da stječu udjele ili dionice u portfeljnom društvu, ali ne trajno već s određenim vremenskim horizontom. Istekom tog vremenskog razdoblja PE fondovi “izlaze” iz tog portfeljnog društva nadajući se značajnoj razlici u cijeni u svoju korist.

PE fondovi ulažu s nešto duljim horizontom od 10 do 13 godina.

Mezzanine fondovi

Mezzanine financiranje je kombinacija financiranja dugom i vlasničkim kapitalom. Mezzanine dug nosi relativno visok rizik zaduživanja, ali jednako tako osigurava i visok povrat na uložena sredstva, u prosjeku između 12% i 20% godišnje.

Ova struktura financiranja posebno je korisna kod procesa ekspanzije poslovanja, odnosno akvizicija, širenja proizvodnje ili distribucije te otvaranja novih proizvodnih kanala, gdje društvo ne raspolaže dovoljnom količinom vlastitih sredstava.

Cilj mezzanine investitora nije stjecanje vlasništva nad udjelom u društvu, već kroz investiranje potaknuti ekspanziju društva te ostvariti određeni povrat na uloženi kapital.

TRŽIŠTE KAPITALA

Uređeno tržište

Uređeno tržište je multilateralni sustav kojim upravlja Zagrebačka burza i na kojem je moguće trgovanje uvrštenim instrumentima.

Trgovanje na uređenom tržištu mora se odvijati po načelima učinkovitosti, ažurnosti, nepristranosti i jednakosti svih sudionika,

Uređeno tržište se dijeli na:

 • Vodeće tržište
 • Službeno tržište
 • Redovito tržište

Vodeće tržište najzahtjevniji je tržišni segment jer je najzahtjevnije za izdavatelja, najviše u smislu transparentnosti. Redovito tržište obvezuje izdavatelja na dostavu samo minimalnih informacija koje su propisane Zakonom o tržištu kapitala, dok za Službeno i Vodeće tržište postoje dodatne obveze propisane Pravilima Burze.

CE-ENTER

CE Enter tržište je multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza d.d. i sastoji se od sljedećih tržišnih segmenata:

 • CE Enter – Alter
 • CE Enter – Fortis
 • CE Enter – X

CE Enter tržište je alternativno tržište kojim upravlja Burza tako da su zahtjevi transparentnosti koji se postavljaju pred izdavatelje i financijske instrumente što za posljedicu ima veći rizik ulaganja u financijske instrumente kojima se trguje na CE Enter tržištu.

Progress market

Tržište kapitala kao izvor financiranja društava u Hrvatskoj najčešće je sinonim za izdavanje obveznica i dionica, putem kojih društva pribavljaju kapital. Zakonski i administrativni okvir izrazito je kompliciran za MSP-ove, no od nedavno djeluje Progress Market na Zagrebačkoj burzi.

Progress market je nova multilateralna trgovinska platforma Zagrebačke burze, putem koje mala i srednja društva mogu prikupljati kapital za financiranje svojih poslovnih planova i aktivnosti.

Na Progress marketu može se trgovati svim financijskim instrumentima za koje Burza ima odobrenje Agencije i to:

 • Dionicama i potvrdama o deponiranim dionicama
 • Obveznicama i potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima

 

EU FONDOVI

Trenutno otvoreni natječaji:

 1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva
 2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 3. Korištenje obnovljivih izvora energije
 4. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 5. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 6. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 7. Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
 8. Inovacijski vaučeri za MSP-ove
 9. Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Certifikacijom proizvoda do tržišta’
 10. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Više o EU natječajima pogledajte ovdje.

Neovisno o tome u kojoj ste fazi razvoja poslovanja uvijek postoji neki oblik dostupnog financiranja koji će zadovoljiti Vaše potrebe.

Ako ste zainteresirani za više informacija o dostupnim izvorima financiranja slobodno nam se obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima