dubinsko snimanje

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu kupnje.

 • Procjena ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta.
 • Proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac društva) provjerava sve aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje, odnosno akvizicije s ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i mogućih sporova.

Svi procesi su vođeni u nadziranim uvjetima:

 • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, KPI),
 • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
 • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,
 • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
 • poboljšavanje procesa.

Definirati sve elemente koji imaju financijski utjecaj kao što su:

 • Financijski pokazatelji
 • Pregled novčanog tijeka (Operativni, Investicijski, Financijski)
 • Imovina
 • Struktura duga
 • Struktura obrtnog kapitala
dubinsko snimanje

Financijsko dubinsko snimanje

U sklopu provedbe financijskog dubinskog snimanja napravit će se prikaz trendova, interpretacija vrijednosti i implikacija povijesnih rezultata, naglaskom na:

 • Obrtaj imovine, dane vezivanja zaliha, dane naplate potraživanja i dane plaćanja operativnih obveza,
 • Tekući omjer i ubrzanu likvidnost,
 • Strukturu prihoda i troškova prodanih proizvoda, bruto marže,
 • Struktura fiksnih operativnih troškova (OPEX) i utjecaj na EBITDA,
 • Normalizacija EBITDA-e,
 • Strukturu kapitala, kretanje neto duga, omjer odabranih pokazatelja zarade i duga, omjer duga i novčanog toka te pokriće fiksnih troškova financiranja,
 • Analiza operativnog i gotovinskog ciklusa u danima,
 • Analizu strukture i stupanj iskoristivosti dugotrajne imovine, povijesni CAPEX i potrebe za dodatnim CAPEX-om u budućnosti,
 • Identifikaciju neoperativne imovine, prodaja ili stavljanje u funkciju,
 • Usklađenost korištenih računovodstvenih politika s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja
dubinsko snimanje

Porezno dubinsko snimanje

Porez na dobit
Pregled i analiza poreznih prijava te konta troškova (porezno nepriznati troškovi), korištenih poreznih olakšica, transakcije s povezanim društvima i potencijalnih rizika, pregled naknada plaćenih inozemnim primateljima te analiza obračuna poreza po odbitku.


PDV
Pregled godišnjih i mjesečnih prijava PDV-a, poreznih knjiga i analitičkih konto kartica na kojima iskazane obveze za PDV i potraživanja za pretporez, pregled uzorka ulaznih i izlaznih računa.


Porez na dohodak i doprinosi:
Usporedba mjesečnih ID obrazaca s knjiženjima na kontima obveza i troškova plaća, kontrola obračuna dohotka od nesamostalnog rada te analiza poreznog tretmana dohotka u naravi, pregled naknada odobrenih zaposlenicima, analiza plaćenih naknada prema ugovorima o djelu i autorskim ugovorima.