upravljanje novčanim tokovima

Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti društva.


Upravljanje likvidnošću temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Društva koja ne prakticiraju dobro upravljanje novčanim tokovima neće biti u stanju isplaćivati plaće radnicima na vrijeme, plaćati dobavljače sirovina i materijala ili investirati u nove tehnologije.
Posljedice lošeg upravljanja mogu biti nezadovoljstvo radnika, neizvjesnost isporuke sirovina i materijala ključnih za poslovanje te smanjenje kreditnog rejtinga koje ograničava mogućnost zaduživanja kod financijskih institucija.

Aktivnosti koje financijski menadžment mora obavljati obuhvaćaju:

  • upravljanje imovinom poduzeća
  • upravljanje rizicima poslovanja
  • upravljanje obrtnim kapitalom

Navedene aktivnosti objedinjavaju se unutar odjela riznice,  čiji ustroj ovisi o veličini organizacije, kadrovskoj strukturi i djelatnosti koju društvo obavlja.

Nastankom pozitivnog novčanog toka, kada priljevi razdoblja premašuju odljeve, odjel riznice mora odgovorno upravljati viškom novčanih sredstava. Nepravilnim upravljanjem viškovima novčanih sredstava propušta se mogućnost ostvarivanja većih prinosa na raspoloživa sredstva.

Kvalitetno prognoziranje novčanih tokova omogućava rizničarima utvrđivanje optimalne količine novčanih sredstava za kratkoročno, srednjoročno i dugoročno investiranje. Budući da ulaganja uzrokuju manjak likvidnosti, za rizničara je važna raspoloživost pouzdanih informacija kako bi mogao imobilizirati novčana sredstva i uskladiti dospijeća s planiranim obvezama.

dubinsko snimanje

Upravljanje obrtnim kapitalom

dubinsko snimanje

Izrada financijskog modela

dubinsko snimanje

Analiza osjetljivosti

dubinsko snimanje

Planiranje likvidnosti