Poslovno planiranje

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

Dakle poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava.

Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Poslovni plan je važan dokument i radite ga prije svega zbog sebe, a tek potom zbog zahtjeva okoline. Istaknite svoje komparativne prednosti.

Načela poslovnog plana:

Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko načela:
• da je lako čitljiv i razumljiv;
• da je orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika;
• da sadrži procjenu utjecaja konkurencije i
• da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju.

dubinsko snimanje

Izrada mjesečnog budžeta

dubinsko snimanje

Izrada finsncijskog modela

dubinsko snimanje

Obračun proizvodnje

dubinsko snimanje

Analiza kupaca/dobavljača